Deel

advertentie

VVD pleit voor uitstel van Huisvestingsverordening

Betoog van VVD tijdens de raadsvergadering van donderdag Jl bij motie over Bergen aan Zee & recreatieve verhuur

VVD pleit voor uitstel van Huisvestingsverordening

Afgelopen periode heeft de VVD vele brieven en mails mogen ontvangen van verontruste bewoners in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. Met de voorgenomen herijking van de Huisvestingsverordening is er bezorgdheid ontstaan over de mogelijkheid tot het al dan niet recreatief kunnen verhuren van woningen met de functieaanduiding 2e woning.
Naar letter van het geldende bestemmingsplan, mag dit type woningen niet worden verhuurd aan toeristen. Echter heeft de gemeente een gedoogbeleid gevoerd ten aanzien van verhuur aan toeristen en is er niet gehandhaafd.
Bergen aan Zee is een badplaats gebouwd voor recreatie. Er zijn nauwelijks voorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld geen arts, een supermarkt en een school aanwezig.

De economie van Bergen aan Zee draait op toeristen. Er is sprake van ca. 46.000 overnachtingen per jaar.
De geplande Huisvestingsverordening en de voorgenomen Wetswijziging recreatieve verhuur maakt het voor niet-hoofdbewoners onmogelijk hun woning recreatief te kunnen verhuren. Bergen aan Zee zou hiermee kunnen veranderen in een spookdorp kunnen veranderen. En dit raakt de lokale middenstand.

De gevolgen van de voorgenomen herijking in de Huisvestingverordening zijn voor eigenaren van 2e woningen en voor ons als VVD eind 2019 pas duidelijk geworden. Tijdens alle informatiebijeenkomsten richting inwoners is steeds gecommuniceerd, dat 2e woningen buiten de huisvestingsverordening zouden worden gelaten. Echter de Huisvestingsverordening geldt voor heel de gemeente Bergen en is er geen uitzondering mogelijk gemaakt. Hiernaast hebben de betreffende eigenaren geen gelegenheid of inspraak gehad in deze discussie.

De VVD heeft samen met Groen Links en Kies Lokaal een motie opgesteld
Wij willen dat in samenspraak met alle belanghebbenden, van inwoners tot ondernemers, van eigenaren van 2e woningen tot andere belanghebbenden, een traject wordt opgesteld om tot een structurele oplossing te komen van het geschetste probleem. Dit traject zou onzes inziens zowel online als offline dienen plaats te vinden, zodat alle inwoners de gelegenheid krijgen zich te mengen in deze discussie.
Vanwege de grote onrust, die er heerst willen we dat hier zo snel mogelijk mee aan de slag wordt gegaan door wethouder Klaas Valkering.
Hiernaast willen wij willen de toezegging van de wethouder, dat voor eind april 2020 het traject samen met de belanghebbenden is vormgegeven en is opgestart.
Daarnaast willen we op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het traject.
Wanneer de uitkomsten bekend zijn willen we de belanghebbenden of een afvaardiging daarvan spreken. Vooruitlopend op ons nieuwe vergadermodel willen van de belanghebbenden uitleg krijgen over de gekozen oplossing in een Raadsgesprek dan wel Infoavond.

Nu even iets over de uitspraak van de RvS
Gistermorgen was er een belangrijke uitspraak van de Raad van State.
Het beleid gevoerd door de gemeente Amsterdam om verhuur via een meldingsplicht te reguleren is door de Raad van State van de tafel geveegd. Wil men woningen recreatief verhuren, dan zal een vergunning moeten worden aangevraagd bij de gemeente.
Een wetsvoorstel, ook wel de AIRBnB wet is in de maak. Verwacht wordt dat deze in juli 2020 in werking treedt. De RvS heeft deze wet in december 2019 al goedgekeurd.
Deze wet voorziet in de meld- en registratieplicht voor huiseigenaren. Tevens komen de huidige reguleringsmogelijkheden voor recreatieve verhuur, zoals geregeld in artikel 21 van de Huisvestingswet hiermee te vervallen.
Om ervoor te zorgen dat onze Huisvestingsverordening goed aansluit bij de nieuwe wet- en regelgeving pleit de VVD voor uitstel van behandeling van de Huisvestingsverordening, totdat de nieuwe AIRbnB wet is ingevoerd. Dit biedt tevens de gelegenheid inwoners hun kennis en kunde over de aanstaande wijziging in de huisvestingsverordening met de Raad te delen.
Als we nu de aanpassing van de Huisvestingsverordening zo snel mogelijk gaan doorvoeren, zoals wethouder Klaas Valkering voorstaat, bestaat er een reële kans, dat we de huisvestingsverordening wederom moet worden aangepast om aan te sluiten bij de aanstaande zogenaamde AIRBnB wet.

De VVD wil dubbel werk voorkomen en handelen vanuit behoorlijk bestuur. Wij staan ervoor dat de Huisvestingsverordening pas weer op de agenda van de Raad komt, als de nieuwe wet van kracht is.
Tenslotte bedankt de VVD alle inwoners, die de moeite hebben genomen ons te mailen en/of te bellen en ons attenderen op de problematiek in Bergen aan Zee op en de besluitvorming rondom de Huisvestingsverordening nader uit te stellen. De VVD had zich in december 2019 al hard gemaakt om het Raadsbesluit t.b.v de Huisvestingsverordening uit te stellen, omdat de voorliggende verordening zowel aan de huidige wet- en regelgeving en aan de op handen zijnde nieuwe wet- en regelgeving niet voldoet. De gisteren bekend geworden uitspraak van de RvS is een bevestiging hiervan.

Foto: Arend Jan van den Beld fractievoorzitter VVD Bergen

advertentie

Meer 'Politiek':

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

14 februari 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal.

Geen succes voor college in procedure tegen gaswinning

14 februari 2020

De uitspraak betekent niet het einde van het verzet tegen de gaswinning

De Raad van State is niet meegegaan met de bezwaren van de gemeente Bergen tegen de gaswinning onder de dorpen...

Lezers met een mening: Fred Valkering

14 februari 2020

Einde museumhoeve Overslot?

De gemeente Bergen wil ca. 4 miljoen euro uitgeven aan een ijssalon en een Bourgondisch restaurant in het Slotkwartier...

Lezers met een mening: Fred Valkering

Politiek, is dat een carrière dan…

14 februari 2020

Elske Doets, zakenvrouw en jurylid van de Ribbius Peletier-penning

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Wie verdient de Ribbius Peletier-penning dit jaar?

Lezers met een mening: Dirk Blaauboer

14 februari 2020

Aparte status verhuur Bergen aan Zee

Hierbij reageer ik op het voornemen van de gemeente Bergen om Bergen aan Zee een aparte status te geven voor de verhuur van een tweede woning.

Andere data voor gespreksavonden parkeerbeleid in drie kernen

7 februari 2020

Inwoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van de drie avonden

De gemeente organiseert drie avonden om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid.

Bergen in de media: De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden

7 februari 2020

"Als de raad akkoord gaat, kunnen we de strijdbijl begraven"

De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden. Het plan waarbij er naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd...

Bergen in de media: Besluit bomenkap Schoorlse duinen uitgesteld

7 februari 2020

"We hopen dat van uitstel afstel komt"

Voor de tegenstanders van de bomenkap in de Schoorlse Duinen was het de dag des oordeels.

Emotioneel interview met ex-VVD wethouder Jan Houtenbos

31 januari 2020

Nieuwbouwplan en financiering De Beeck unaniem door raad aangenomen

Gemeenteraadsvergadering 30 januari 2020

Verzoek om uitstel bespreking Huisvestingsverordening

31 januari 2020

‘Amsterdamse’ uitspraak Raad van State vraagt om aanpassing door college

De behandeling van de huisvestingsverordening in de gemeenteraad van Bergen wordt als het aan het college ligt uitgesteld.

Suggestie voor de gemeente Bergen

30 januari 2020

Containertuintjes zorgen voor minder afval rondom ondergrondse containers

Het is een probleem in veel steden en dorpen: afval dat geplaatst wordt naast ondergrondse containers.

Gespreksavonden parkeerbeleid in Bergen, Egmond en Schoorl

31 januari 2020

In Bergen op maandag 24 februari 19:00-22:30 in de Bibliotheek

De gemeente organiseert drie avonden om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid.

Gemeenten halen 117 miljoen euro meer toeristenbelasting binnen

31 januari 2020

In Amsterdam betalen hotels € 3,- per overnachting per gast. In Bergen is dat €1.80

In 2020 halen gemeenten naar verwachting in totaal 411 miljoen euro toeristenbelasting binnen, wat 117 miljoen meer is dan in 2019.

Mediapartner NHNieuws houdt een peiling. Doet u ook mee?

31 januari 2020

D66 wil soepeler drugsbeleid in Nederland...

D66 heeft samen met verslavingsdeskundigen een manifest opgesteld voor een soepeler drugsbeleid in Nederland. In plaats van hard optreden tegen nu nog verboden drugs als xtc...

College gaat voor duurzame herbouw De Beeck

24 januari 2020

Door de grote inspanning van voormalig wethouder Jan Houtenbos kunnen we de Beeck te herbouwen

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw...

Fonds voor toerisme, innovatie en evenementen

24 januari 2020

De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar

Gemeente Bergen beschikt sinds maart 2014 over een toerisme-en innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve initiatieven...

Heeft u ‘Prangende vragen aan het college?’

24 januari 2020

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar: [email protected]

Ook Bergen tekent bezwaar aan tegen voortdurende nachtelijke vlieghinder Schiphol

24 januari 2020

Lang niet alle nachtvluchten van belang

Sinds de sluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute (kortweg Artip2C) op de Polderbaan van Schiphol in 2015 ervaart de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar...

Toelichting op verhoging verblijfsrecreanten- en strandhuisjes vergunningen

24 januari 2020

Onterecht gebruik openbare parkeerplaatsen

Op 12 december heeft de gemeenteraad de nieuwe tarieven voor het parkeren vastgesteld. De prijzen zijn gemiddeld met 1,5 procent verhoogd.

Gemeente Bergen opteert voor waarnemend burgemeester

23 januari 2020

De bedoeling is dat de waarnemend burgemeester op 3 maart 2020 kan starten in Bergen

Zoals u bekend is, neemt mevrouw Hetty Hafkamp op 2 maart 2020 afscheid als burgemeester van de gemeente Bergen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt ouderen tot zondebok

17 januari 2020

De gemeenten hebben gelijk dat de vergrijzing tot hogere kosten voor de ouderenzorg leidt

Het is onaanvaardbaar dat de VNG ouderen tot zondebok én sluitpost van de gemeentebegroting maakt.

Bergenaar Gerard Kohler Statenlid voor FvD

17 januari 2020

Ik ga me concentreren op Natura 2000. We moeten de ambitie daar echt bijstellen

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in de Provinciale Staten?

Er komt nogal wat bij kijken: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid van een burgemeester

17 januari 2020

In maart neemt burgemeester Hetty Hafkamp afscheid

De rol van een burgemeester. Die uitdagingen brengen verwachtingen met zich mee. Zo krijgt de rolinvulling van de burgemeester als bestuurder op het terrein van openbare orde...

Denk mee over zonneparken en windmolens

17 januari 2020

Waar en wanneer: De Blinkerd op woensdag 22 januari van 18:45 - 21:45 uur

Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie.

Geheim stuk wordt niet door raadsleden gelezen

17 januari 2020

Wethouder Valkering toont aan dat het wel degelijk ter inzage lag

Eerder deze week melde het NHD dat niet een lid van de commissie bestemmingsplannen van Bergen afgelopen dinsdag het geheime document heeft...

De rust is inmiddels wedergekeerd, na oud en nieuw, maar…

10 januari 2020

Vuurwerkverbod voor consumenten wint aan steun. Komt er in Bergen ook een vuurwerkverbod?

Een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten krijgt steeds meer steun. Uit een representatief onderzoek van bureau Citisens onder 7000 mensen...

Nieuwjaarswensen fractievoorzitters politieke partijen gemeente Bergen NH voor 2020

10 januari 2020

Filmverslag van Mediapartner RTV80

Ruud Bredewold interviewt fractievoorzitters van Bergense politieke partijen.

Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Hetty Hafkamp

10 januari 2020

Met dank aan cameraman Cor Dekker en mediapartner RTV80

Burgemeester Hafkamp: "Bestuurscultuurschaamte is het woord van het jaar." En "Wat een zegen dat 2019 achter ons ligt."

126 wethouders kwamen in 2019 ten val, waarvan 4 in de gemeente Bergen

10 januari 2020

Reactie: Columnist Rob van de Pas

Het afgelopen jaar zijn 126 van de 1144 wethouders in Nederland gedwongen om af te treden.

Officiële opening wandelroute Zanegeest

3 januari 2020

Rondje Zanegeest weer mogelijk na sanering voormalige vuilstort

Weidevogels, de eeuwenoude strandwal, iconische stolpboerderijen: wandelaars genieten van natuur en historie in het weidegebied tussen...

Bergense ex-wethouder Odile Rasch neemt het op voor Alkmaarse burgemeester Bruinooge

3 januari 2020

Aanleiding is een artikel in het Noord Hollands Dagblad

Beste redactie, wat een wonderlijke timing voor een hoofdredactionele bespiegeling op het functioneren van de burgemeester.

Lezers met een mening: Open brief aan Raad en College van B&W

3 januari 2020

Wat gebeurt er met het Paddenpad?

Ergens binnen onze gemeente is het afgelopen jaar een plan opgekomen iets te doen aan het Paddenpad. Dat bleek in maart toen...

Schoorl in de media: Schoorl Community geeft inwoners duindorp een stem…

20 december 2019

"We willen mensen met elkaar verbinden"

"We willen de inwoners van duindorp Schoorl meer aan elkaar verbinden en hun stem laten horen." Zo omschrijft oprichtster Eveline...

Terug