Deel

advertentie

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

De belangrijkste conclusies uit beide rapporten

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

Dinsdagavond 27 november discussieert de raad in een extra Algemene Raadscommissie over de vier scenario’s voor de Harmonielocatie te Bergen. Als input voor deze discussie heeft het college vandaag alvast enkele mogelijke gevolgen van de scenario’s aan de raad aangeleverd.

Het college heeft op 6 november jl. vier scenario’s geschetst die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie, te weten:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing;
3 Intrekkingsbesluit;
4 De 7 Dorpelingen.

Het college wil graag dat de raad met zoveel mogelijk onderbouwing een keuze voor de uitwerking van één of meer scenario’s kan maken. Daarom heeft het alvast aan twee bureaus, PAS bv en Houthoff, gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied te maken. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering die op dinsdagavond 27 november plaatsvindt, in beslotenheid te houden.

Conclusies
Het college heeft een openbare oplegnotitie gemaakt met de belangrijkste conclusies uit beide rapporten.
Volgens bureau PAS bv is scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) financieel het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten, bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) en 3 (intrekkingsbesluit) gaat het om ca € 2.900.000,- en in scenario 2 (planaanpassing) om ca € 2.600.000,-
Houthoff heeft de juridische gevolgen van de scenario’s en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico.

Vervolgstappen college
Het college heeft besloten naar aanleiding van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie.
Het college streeft er naar de uitkomsten van deze vervolgonderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen. In die vergadering maakt de raad een definitieve keuze voor uitwerking van één of meer scenario’s.


Versie na bespreking in extra college 22 november 2018
Oplegnotitie scenario’s Harmonielocatie voor bespreking in de arc van 27 november 2018

Het college heeft uw gemeenteraad op 6 november een memo scenario’s Harmonielocatie Bergen gestuurd. Daarin heeft het college een viertal scenario’s benoemd die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing; 3 Intrekkingsbesluit; 4 De 7 Dorpelingen.
Ook is ingegaan op het speelveld, de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke situatie en op de beheerfactoren inclusief de risico’s. Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 5 november heeft het college op 13 november een vervolg memo gestuurd. Daarin is ingegaan op een drietal onderwerpen:
1. publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gevolgen uitspraak voorzieningenrechter;
2. wijze van uitwerking financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s;
3. proceduretijd intrekkingsbesluit.

Vervolgens heeft het college opdracht gegeven aan PAS bv om de financiële consequenties van de vier scenario’s in beeld te brengen. Het college heeft Houthoff gevraagd om een juridische analyse van de vier scenario’s te maken waarbij de anterieure exploitatieovereenkomst (AOK) tussen de gemeente en Schrama BV de basis vormt.
De beide adviesopdrachten staan los van elkaar. En de resultaten kunnen, zeker gezien de korte tijd waarin de adviezen tot stand gekomen zijn, niet aan elkaar gelinkt worden. Maar beide dienen wel als input voor de uiteindelijke scenariokeuze.
Het college heeft in verband met de onderhandelingspositie van de gemeente geheimhouding op de volledige adviezen van PAS bv en Houthoff gelegd en vraagt de raad deze op 11 december 2018 te bekrachtigen.
Onderstaande samenvatting is openbaar.
Openbare conclusie financiële consequenties scenario’s Harmonielocatie Bergen door PAS bv

Onderstaande tabel vat de resultaten samen. Bij consequenties voor de gemeentelijke grondexploitatie gaat het hoofdzakelijk om extra plankosten, effect op de opbrengsten/grondwaarde voor de grondexploitatie en tijd/rente effecten.
De effecten voor de opstalexploitatie (of bouwexploitatie) van de ontwikkelaar gaan over extra planontwikkelingskosten en winstderving.
Tot slot zijn de consequenties in beeld gebracht voor de parkeer- en supermarkt exploitatie. Hier gaat het om winstderving (verwachte marge die niet meer komt).
Deze analyse laat de juridische legitimiteit van mogelijke claims van ontwikkelaars/ondernemers buiten beschouwing. Deze analyse betreft een rekenkundige inschatting wat dit kan betekenen voor de business cases van deze partijen.
* parkeerexploitatie en supermarkt exploitatie

Overzicht financiële consequenties (miljoen €) Klik op de illustratie voor een uitvergroting

Versie na bespreking in extra college 22 november 2018
Scenario 1 en 3 leiden tot het grootste negatieve effect door de combinatie van de effecten in de gemeentelijke grondexploitatie, opstalexploitatie ontwikkelaar en de winstdervingen in de parkeer- en supermarkt exploitaties.
Ook in scenario 4 verwachten we een licht negatief effect als gevolg van de kosten van het huidige proces van afweging als gevolg van de voorlopige voorziening door de Raad van State.
Openbare conclusie van de privaatrechtelijke analyse (Houthoff):
Scenario 4 (uitvoering van de 7 Dorpelingen) levert voor de gemeente geen aanwijsbaar risico op. De scenario’s 1 (co-creatie) en 2 (planaanpassing) zijn onderhandelingstrajecten waarbij het risico van te voren niet in te schatten is. De mogelijkheden voor de gemeente tot het behalen van een zo gunstig mogelijk onderhandelingsresultaat worden ook bepaald door de uitkomst van scenario 3 (intrekkingsbesluit). In scenario 3 zijn de risico’s binnen de privaatrechtelijke verhouding tussen de gemeente en Schrama BV het grootst.

Samenvatting conclusies PAS bv en Houthoff
Financieel gezien is scenario 4 (‘ De 7 Dorpelingen’) het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten. Deze komen bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) gaat het om € 2.900.000, in scenario 2 (planaanpassing) € 2.600.000,- en in scenario 3 (intrekkingsbesluit) € 2.900.000,- .
Houthoff heeft de juridische gevolgen en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV succesvol bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 ‘(De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico. Scenario 1 (co-creatie) en 2 (planaanpassing) nemen een tussenpositie in.

Vervolgstappen college
Het college heeft besloten op basis van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie. Het college streeft er naar deze onderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’ Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

Meer 'Politiek':

Aangepast bestemmingsplan voor Aldi Bergerweg

19 november 2020

Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt

Het college heeft dinsdag ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor de locatie Bergerweg 125, de huidige locatie van horecagroothandel Scholten.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering?

20 november 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u vragen aan de wethouder? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Natuurorganisaties met een mening: Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw Hotel Nassau

20 november 2020

Grootste bouwproject sinds jaren

Vier natuurorganisaties roepen het college van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in...

Inwonersenquête over kunst, cultuur en erfgoed

20 november 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

De gemeente start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kunst&Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. We willen in deze nota’s...

Handhaving regels recreatieve verhuur woningen vanwege corona uitgesteld

19 november 2020

Wethouder Valkering geeft aan voor zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat huizenbezitters vanaf 2021 hun woning voor een periode van maximaal 63 dagen voor...

Ook Bergen gaat de strijd aan tegen drugscriminaliteit!

20 november 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel zette zijn handtekening voor de gemeente Bergen

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het

Participatie in gemeente Bergen: iedereen mag meedoen!

20 november 2020

Participatiewethouder Arend Jan van den Beld, "samen bouwen aan vertrouwen"

De visie en het beleid op participatie in de gemeente Bergen is vastgesteld door het college. Een leidraad, gemaakt door en voor inwoners in de afgelopen maanden.

Bergen in de media: Gemeente Bergen wil vertrouwensbreuk met inwoners herstellen

13 november 2020

Mareike Naumann, woordvoerder van de initiatiefnemers van het manifest spreekt over een 'belangrijke stap'

Geen woorden maar daden. Deze leus klonk gisteravond vaak tijdens de raadsvergadering in Bergen.

College stelt bouwlocaties Egmonden veilig

13 november 2020

Het college benadrukt dat het niet gaat om nieuwe bouwplannen

Als antwoord op de aanhoudende woningnood in de gemeente heeft het college van de gemeente Bergen besloten enkele bouwlocaties veilig te stellen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college (filmpje)

13 november 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Klaas Valkering (CDA)

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

13 november 2020

Participatie én een beetje cachet

Geachte raadsleden.

Lezers met een mening: Bewoners Kerkedijk zijn overlast verkeer zat

6 november 2020

De bewoners van de Kerkedijk roepen de gemeente op om nu snel in actie te komen

De discussie in de gemeenteraad over het plan Bergen-Oost (wat eigenlijk moet heten Oudburgerpolder want Bergen-Oost althans op ons kompas ligt ergens anders) duurt voort.

De ambtelijke organisatie de BUCH moet ontslagen ambtenaar 40.000 euro schadevergoeding betalen

6 november 2020

Het op staande voet ontslaan van de ambtenaar wegens fraude was onterecht, meent de rechter (brief)

De BUCH had een ambtenaar in juni niet op staande voet mogen ontslaan wegens fraude met facturen. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Haarlem.

Corona actueel…

6 november 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

De nieuwe tijdelijke lockdown, de situatie in onze gemeente en de burgemeester is op zoek naar een collega kinderburgemeester...

Gemeente Bergen draagt parkeertaken over aan Coöperatie ParkeerService

6 november 2020

Wethouder Bekkering: “Aansluiting bij ParkeerService zorgt voor meer efficiëntie"

Betaald parkeren en parkeerhandhaving worden met ingang van 1 november 2020 uitgevoerd door Coöperatie ParkeerService.

Gemeente Bergen lanceert nieuwe website sportenbewegeninbergen.nl

6 november 2020

Rijk aanbod voor sporters in Bergen in één overzicht

Ben je geïnteresseerd in het sportaanbod in de gemeente Bergen? Dan kun je vanaf nu terecht op de speciaal ingerichte website www.sportenbewegeninbergen.nl

Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente (met pdf voor uitleg)

3 november 2020

Wethouder Klaas Valkering, "We weten dat in onze gemeente ongeveer driehonderd kinderen opgroeien in armoede"

Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit is de ambitie van de gemeente Bergen bij de uitvoering van de Actie-agenda...

Gemeente wil herplant van gekapte bossen

30 oktober 2020

De gemeente Bergen wil dat Staatsbosbeheer alle bomen die zij in Schoorl wil kappen ook weer herplant in de gemeente

De gemeente vindt het belangrijk dat de totale oppervlakte bos niet afneemt. Daarom heeft het college aan het omvormen van 7,6 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse...

Ook Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

30 oktober 2020

Meer ruimte voor lokaal maatwerk en betrokkenheid gemeenteraad

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet...

Ondernemen met oog voor een gezonde toekomst

30 oktober 2020

Sven Kraakman is eigenaar van manege Van Poelenburgh aan de duinrand tussen Schoorl en Bergen

De Provincie Noord-Holland en adviesbureau Over Morgen werken samen aan een duurzame toekomst door ervoor te zorgen dat er meer zonne-energie wordt opgewekt in de provincie.

Manifest voor beter bestuur Bergen eindelijk besproken in de raad

30 oktober 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel, "Integriteit moet een basishouding zijn, vertrouwen een uitgangspunt."

"Ik zie de littekens uit het verleden en wij willen er alles aan doen om het nieuwe vertrouwen tot stand te brengen,” aldus burgemeester Peter Rehwinkel tijdens de Algemene Raadscommissie over het manifest.

Bomenkap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen

30 oktober 2020

De komende tijd zal de stichting het effect van de boskap op plant en dier vaststellen

Vorige week heeft Staatsbosbeheer aangekondigd vanaf 26 oktober de zichtbare voorbereidingen te starten voor de kap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen.

Bergen NIET in de media: Noord-Hollandse gemeenten en provincie houden steeds meer documenten geheim

23 oktober 2020

In onze provincie houden overheden steeds meer documenten geheim

Hierdoor worden onderwerpen steeds vaker achter gesloten deuren besproken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws, waarvoor een beroep werd gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Informatiebijeenkomst over pleegzorg

23 oktober 2020

Informatiebijeenkomst over pleegzorg op 10 november 19.30 uur

Onze wereld werd begin dit jaar onverwacht door corona een stuk kleiner. Maar voor veel kinderen is een veilig en stabiel thuis helemaal...

Groenlinks-Bergen staat achter bewoners Bergen Noordoost

17 oktober 2020

Bewoners van het gebied menen dat zij onvoldoende of niet zijn geïnformeerd over aantallen woningen

De fractie van GroenLinks trekt zich de forse kritiek aan van bewonersorganisaties in Bergen Noordoost over de ontwikkeling van nieuwbouw in hun wijk.

Lezers met een mening: Bewoners oneens met bouwplannen Bergen-Oost

16 oktober 2020

De bezwaren richten zich op de belangrijke toename van verkeer door buitensporige bouwambities

Op 14 oktober hebben zij in de Ruïnekerk in Bergen in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en wethouder Valkering deze bezwaren toegelicht en hun eigen plannen ontvouwd.

Meer gemeenten sluiten aan bij Collectief Schuldregelen

16 oktober 2020

Eén regeling met schuldeisers

Steeds meer huishoudens hebben schulden. De coronacrisis maakt dit probleem alleen maar groter.

Corona actueel… geen Sint Maarten en Sinterklaas dit jaar, maar…

22 oktober 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Impressies herontwikkeling Scholtenlocatie Bergen

23 oktober 2020

Gemeente Bergen heeft een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe Aldi op het terrein van horecagroothandel Scholten

Het ontwerp voorziet in de ontwikkeling van 36 woningen en een Aldi-supermarkt aan de Bergerweg op 50 meter buiten het dorp Bergen.

Noodsteun voor culturele organisaties

16 oktober 2020

Er is nog meer financiële ruimte om andere culturele instellingen tegemoet te komen

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met financiële noodsteun aan Kranenburgh.

Verplicht mondkapjes in gemeentehuis voor burgers en medewerkers

16 oktober 2020

Bij de ingang worden mondkapjes uitgedeeld

Medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis van de gemeente Bergen NH zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Zonder mondkapje mag niemand naar binnen. Aan de deur worden mondkapjes uitgedeeld.

Heb je plannen om in 2021 een evenement te organiseren?

16 oktober 2020

Vergeet dan niet om dit evenement uiterlijk 25 oktober 2020 aan te melden

Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om een ‘Coronaplan’ in te leveren als onderdeel van uw aanvraag evenementenvergunning.

Zorginstelling Prins Hendrik in Egmond zwaar getroffen door corona (filmpje)

10 oktober 2020

Burgemeester Rehwinkel spreekt inwoners, familie en zorgmedewerkers toe

College en gemeenteraad leeft mee.

Strandsuppletie Camperduin en uitgraven van de lagune

9 oktober 2020

Sportpaviljoen DJUS en de strandpaviljoens Hargen aan Zee en Luctor et Emergo blijven bereikbaar

Combinatie Zwakke Schakels Noord Holland (Van Oord/Boskalis) is in de eerste week van september gestart met vooroeversuppleties ter hoogte van...

Terug