Deel

advertentie

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

De belangrijkste conclusies uit beide rapporten

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

Dinsdagavond 27 november discussieert de raad in een extra Algemene Raadscommissie over de vier scenario’s voor de Harmonielocatie te Bergen. Als input voor deze discussie heeft het college vandaag alvast enkele mogelijke gevolgen van de scenario’s aan de raad aangeleverd.

Het college heeft op 6 november jl. vier scenario’s geschetst die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie, te weten:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing;
3 Intrekkingsbesluit;
4 De 7 Dorpelingen.

Het college wil graag dat de raad met zoveel mogelijk onderbouwing een keuze voor de uitwerking van één of meer scenario’s kan maken. Daarom heeft het alvast aan twee bureaus, PAS bv en Houthoff, gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied te maken. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering die op dinsdagavond 27 november plaatsvindt, in beslotenheid te houden.

Conclusies
Het college heeft een openbare oplegnotitie gemaakt met de belangrijkste conclusies uit beide rapporten.
Volgens bureau PAS bv is scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) financieel het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten, bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) en 3 (intrekkingsbesluit) gaat het om ca € 2.900.000,- en in scenario 2 (planaanpassing) om ca € 2.600.000,-
Houthoff heeft de juridische gevolgen van de scenario’s en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico.

Vervolgstappen college
Het college heeft besloten naar aanleiding van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie.
Het college streeft er naar de uitkomsten van deze vervolgonderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen. In die vergadering maakt de raad een definitieve keuze voor uitwerking van één of meer scenario’s.


Versie na bespreking in extra college 22 november 2018
Oplegnotitie scenario’s Harmonielocatie voor bespreking in de arc van 27 november 2018

Het college heeft uw gemeenteraad op 6 november een memo scenario’s Harmonielocatie Bergen gestuurd. Daarin heeft het college een viertal scenario’s benoemd die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing; 3 Intrekkingsbesluit; 4 De 7 Dorpelingen.
Ook is ingegaan op het speelveld, de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke situatie en op de beheerfactoren inclusief de risico’s. Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 5 november heeft het college op 13 november een vervolg memo gestuurd. Daarin is ingegaan op een drietal onderwerpen:
1. publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gevolgen uitspraak voorzieningenrechter;
2. wijze van uitwerking financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s;
3. proceduretijd intrekkingsbesluit.

Vervolgens heeft het college opdracht gegeven aan PAS bv om de financiële consequenties van de vier scenario’s in beeld te brengen. Het college heeft Houthoff gevraagd om een juridische analyse van de vier scenario’s te maken waarbij de anterieure exploitatieovereenkomst (AOK) tussen de gemeente en Schrama BV de basis vormt.
De beide adviesopdrachten staan los van elkaar. En de resultaten kunnen, zeker gezien de korte tijd waarin de adviezen tot stand gekomen zijn, niet aan elkaar gelinkt worden. Maar beide dienen wel als input voor de uiteindelijke scenariokeuze.
Het college heeft in verband met de onderhandelingspositie van de gemeente geheimhouding op de volledige adviezen van PAS bv en Houthoff gelegd en vraagt de raad deze op 11 december 2018 te bekrachtigen.
Onderstaande samenvatting is openbaar.
Openbare conclusie financiële consequenties scenario’s Harmonielocatie Bergen door PAS bv

Onderstaande tabel vat de resultaten samen. Bij consequenties voor de gemeentelijke grondexploitatie gaat het hoofdzakelijk om extra plankosten, effect op de opbrengsten/grondwaarde voor de grondexploitatie en tijd/rente effecten.
De effecten voor de opstalexploitatie (of bouwexploitatie) van de ontwikkelaar gaan over extra planontwikkelingskosten en winstderving.
Tot slot zijn de consequenties in beeld gebracht voor de parkeer- en supermarkt exploitatie. Hier gaat het om winstderving (verwachte marge die niet meer komt).
Deze analyse laat de juridische legitimiteit van mogelijke claims van ontwikkelaars/ondernemers buiten beschouwing. Deze analyse betreft een rekenkundige inschatting wat dit kan betekenen voor de business cases van deze partijen.
* parkeerexploitatie en supermarkt exploitatie

Overzicht financiële consequenties (miljoen €) Klik op de illustratie voor een uitvergroting

Versie na bespreking in extra college 22 november 2018
Scenario 1 en 3 leiden tot het grootste negatieve effect door de combinatie van de effecten in de gemeentelijke grondexploitatie, opstalexploitatie ontwikkelaar en de winstdervingen in de parkeer- en supermarkt exploitaties.
Ook in scenario 4 verwachten we een licht negatief effect als gevolg van de kosten van het huidige proces van afweging als gevolg van de voorlopige voorziening door de Raad van State.
Openbare conclusie van de privaatrechtelijke analyse (Houthoff):
Scenario 4 (uitvoering van de 7 Dorpelingen) levert voor de gemeente geen aanwijsbaar risico op. De scenario’s 1 (co-creatie) en 2 (planaanpassing) zijn onderhandelingstrajecten waarbij het risico van te voren niet in te schatten is. De mogelijkheden voor de gemeente tot het behalen van een zo gunstig mogelijk onderhandelingsresultaat worden ook bepaald door de uitkomst van scenario 3 (intrekkingsbesluit). In scenario 3 zijn de risico’s binnen de privaatrechtelijke verhouding tussen de gemeente en Schrama BV het grootst.

Samenvatting conclusies PAS bv en Houthoff
Financieel gezien is scenario 4 (‘ De 7 Dorpelingen’) het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten. Deze komen bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) gaat het om € 2.900.000, in scenario 2 (planaanpassing) € 2.600.000,- en in scenario 3 (intrekkingsbesluit) € 2.900.000,- .
Houthoff heeft de juridische gevolgen en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV succesvol bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 ‘(De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico. Scenario 1 (co-creatie) en 2 (planaanpassing) nemen een tussenpositie in.

Vervolgstappen college
Het college heeft besloten op basis van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie. Het college streeft er naar deze onderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’ Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

Meer 'Politiek':

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug