Deel

Versterking rol en positie raad vraagt extra opleiding en ondersteuning

Advies voor nieuwe raadsleden en raad

Versterking rol en positie raad vraagt extra opleiding en ondersteuning

Om de gemeenteraad effectiever te laten functioneren en zijn positie als hoogste bestuursorgaan waar te maken, is meer opleiding en betere ondersteuning nodig. Ook dient de raad zich minder te verliezen in details en zouden raadsleden beter en meer naar elkaar moeten luisteren. Raadsleden geven dat advies in het Raadslid.Nu-onderzoek “Rol en positie van de gemeenteraad”.

Behalve raadsleden hebben ook collegeleden meegewerkt aan de enquête over de rol en de positie van de raad. Wethouders en burgemeesters adviseren raadsleden en de raad, zo blijkt uit het onderzoek, vooral op een drietal punten zichzelf te verbeteren:

1. Focus op hoofdlijnen en hoofdzaken;

2. Bewustzijn van rol: algemeen belang gaat boven eigen belang;

3. Kwaliteit van raadsleden verhogen.

Hoogste bestuursorgaan

Uit het onderzoek van Raadslid.Nu blijkt dat krap de helft van de raadsleden (54 procent) vindt dat de raad ook echt het hoogste bestuursorgaan is. Voor een derde deel (32 procent) is de raad in de praktijk (zeker) niet het hoogste noch meest invloedrijke bestuursorgaan. Bovendien blijkt dat de loyaliteit van raadsleden vooral bij de eigen opvattingen en de eigen fractie ligt en nauwelijks bij de gemeenteraad.

Welke van de volgende aspecten vindt u als raadslid het meest belangrijk in uw functioneren?

1. Loyaliteit aan mijn fractie – 45 procent

2. Loyaliteit aan mijn eigen opvattingen – 41 procent

3. Loyaliteit aan de gemeenteraad – 9 procent

4. Loyaliteit aan de coalitie – 4 procent

5. Weet ik niet/geen mening – 1 procent

6. Loyaliteit aan de oppositie – 0 procent

De enquete is ingevuld door 1645 raadsleden, dat is 18,45 procent van de actieve raadsleden. Wethouders en burgemeesters is in hetzelfde onderzoek ook gevraagd hoe zij oordelen over de positie en invloed van de gemeenteraad. Voor bijna de helft (47 procent) van de collegeleden is in zijn/haar gemeente de gemeenteraad een gelijkwaardige partner van het college van B en W. Voor een kwart van de wethouders en burgemeesters (25 procent) is de gemeenteraad geen gelijkwaardige partner van het college van B en W.

Bijna een kwart (23 procent) van de collegeleden geeft de raad een onvoldoende, dat wil zeggen een 5 of lager. Gemiddeld geven wethouders en burgemeesters het cijfer 6,4 voor het functioneren van de gemeenteraad. Van 18 procent van de collegeleden krijgt de raad een 8 of hoger.

Wie heeft het meeste invloed

Raadsleden vinden dat wethouders de meeste invloed hebben op het gemeentelijk beleid, meer dus dan de gemeenteraad zelf. Ook de wethouders en burgemeesters vinden dat zij zelf meer invloed hebben op het gemeentelijk beleid dan de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan. De top-6 volgens raadsleden ziet er als volgt uit (met tussen haken de score volgens de burgemeesters en wethouders):

Wethouders 38 procent (52 procent, volgens collegeleden)

Gemeenteraad 35 procent (33 procent, volgens collegeleden)

Ambtelijke organisatie 19 procent (8 procent, volgens collegeleden)

Burgemeester 4 procent (3 procent, volgens collegeleden)

Gemeentesecretaris 1 procent (0 procent, volgens collegeleden)

Griffier 0 procent (0 procent, volgens collegeleden).

Taak van raadslid

De volksvertegenwoordigende rol wordt vaak door raadsleden genoemd als de belangrijkste van de drie rollen, kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiging. Meer dan de helft (59 procent) van de raadsleden onderstreept dat door het (zeer) eens te zijn met de stelling dat “je als raadslid moet weten wat er bij inwoners leeft en welke oplossingen men in gedachten heeft.”

Raadsleden verwoordden dat op diverse wijzen: “Emoties moeten zeker niet worden genegeerd, maar het vertolken is een ander verhaal. Een toetsing vooraf op redelijkheid en juistheid is noodzakelijk”. “Als raadslid is het belangrijk om het algemeen belang niet uit het oog te verliezen”. “Een raadslid is geen ‘doorgeefluik’ voor de opvattingen en emoties van inwoners. Wel is het van belang goed op de hoogte te zijn van wat er leeft”. “Ik ben het er zowel sterk mee eens als sterk mee oneens. Het is een paradox die constant levend gehouden moet worden. Luister naar de inwoners, handel overeenkomstig de waarden waar je zelf voor staat!”. “Je moet weten wat leeft onder inwoners, maar dat is wat anders dan met alle winden meewaaien.”

Desondanks scoort het vertegenwoordigen van de opvattingen en ideeën van inwoners met 44 procent onder raadsleden het hoogste, gevolgd door “met een volmacht van de kiezer handelen op basis van eigen ideeën en overwegingen” (22 procent) en het “uitvoeren van de politieke standpunten van de eigen partij” (18 procent).

Kennis van wet- en regelgeving

Tegelijkertijd blijkt krap meer dan de helft (51 procent) van de raadsleden het (sterk) oneens te zijn met de stelling “voor een goed functioneren als raadslid is het niet noodzakelijk om veel kennis te hebben van wet en regelgeving”. Een kwart van de raadsleden is het (sterk) eens met deze stelling en vindt veel kennis van wet- en regelgeving dus niet noodzakelijk. “Je hoeft als raadslid niet ook een beleidsmedewerker te zijn”. “Het is niet noodzakelijk wanneer er een goede griffie is die helpt de wensen van raadsleden te vertolken naar concrete, goed onderbouwde eisen. Als die ondersteuning er niet is, moet het raadslid wel degelijk zelf kennis van wet- en regelgeving hebben om niet met een kluitje in het riet te worden gestuurd.” “Het raadslid hoeft geen jurist te zijn, maar moet wel weten waar zij/hij de kennis kan halen”.

Collegeleden vinden het ook belangrijk dat raadsleden kennis van wet- en regelgeving hebben. Iets meer dan een derde deel van de wethouders en burgemeesters (36 procent) vindt dat het “voor een goed functioneren als raadslid het niet noodzakelijk is om veel kennis te hebben van wet- en regelgeving”.

Functioneren van de gemeenteraad

De meeste ondersteuning krijgen raadsleden van de eigen fractie (86 procent). Verder scoren de griffier (76 procent) en de persoonlijke omgeving, dat wil zeggen familie en/of vrienden (47 procent) hoog op ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden. De ondersteuning door de burgemeester (21 procent), de wethouder (33 procent) en de collega-raadsleden (27 procent) scoren duidelijk lager.

Helemaal verrassend is het daarom niet dat de griffier niet als beste scoort als het gaat om de ondersteuning van de raad. De eigen fractie krijgt van de raadsleden een rapportcijfer 7,7 en scoort daarmee nipt hoger dan de griffier die blijft steken op een 7,4. De andere actoren in de lokale democratie scoren lager: de burgemeester (6,8), de gemeenteraad als collectief (6,8), de ambtelijke organisatie (6,5) en de wethouder scoort het laagste met een 6,4.

Advies voor nieuwe raadsleden en raad

Om als raadslid effectief te kunnen functioneren, is raadsleden gevraagd welk advies zij hebben voor nieuwe raadsleden. De vaakst genoemde adviezen zijn:

Doe vooraf veel kennis en ervaring op;

Heb veel contact met fractieleden, andere partijen en inwoners;

Blijf jezelf.

Om de gemeenteraad effectiever te laten functioneren, zijn ook veranderingen nodig, volgens de raadsleden. De belangrijkste veranderingen die het vaakst genoemd worden zijn:

Het bieden van faciliteiten (kennis, scholing, cursus, ondersteuning voor professionalisering);

Duidelijk en kort in hoofdlijnen, minder details;

Meer en beter luisteren naar elkaar, minder partijen en verjonging.

Ook collegeleden, zo blijkt uit het onderzoek, vinden het (zeer) noodzakelijk dat raadsleden meer opleiding en training volgen op de drie kernrollen van de raad (kaders stellen, controleren en volks vertegenwoordigen). Daarbij merkt 60 procent van de collegeleden op dat raadsleden te veel tijd besteden aan activiteiten binnen het gemeentehuis, zoals commissies en vergaderingen.

Verantwoording

Het onderzoek naar de rol en de positie van de gemeenteraad is in opdracht van Raadslid.Nu door Overheid in Nederland in de eerste helft van 2017 uitgevoerd onder raadsleden en collegeleden om vast te stellen in hoeverre de gemeenteraad fungeert als het hoogste bestuursorgaan.

Bron: www.raadslid.nu/nieuws

Meer 'Politiek':

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Terug