Veel gedoe rond plannen Hoeve Overslot…

Zo’n 1250 bezoekers aan museum Hoeve Overslot willen daar geen proeflokaal Brouwerij

‘Meer dan 1250 bezoekers van het museum in Hoeve Overslot hebben schriftelijk hun verontwaardiging geuit over de door het college voorgenomen sluiting van de Wunderkammer en schelpenkabinet ten behoeve van een proeflokaal van Brouwerij Egmond’, zo laat Hans van den Berg van Stichting Hafre weten. Hij richt zich in zijn brief met name tot de raad van Bergen. Daar vindt namelijk de besluitvorming plaats.

‘De man die bijna 20 jaar geleden het initiatief nam voor dit bijzondere museum wordt nu verzocht uit te kijken naar een locatie elders, terwijl er in de Egmonden horecapanden leegstaan, waar een proeflokaal per direct terecht kan’, zo stelt Van den Berg.
Verder geeft Van den Berg aan dat ze op een tiental punten inmiddels bezwaar aangetekend hebben op de conclusies uit het externe onderzoek over het proces rond de toewijzing van Brouwerij Egmond als exploitant van Slotweg #42. Het bezwaar is aangeleverd bij het college die het aan de commissie bezwaarschriften heeft voorgelegd voor behandeling.

Wethouder Ernest Briët is wel wat teleurgesteld in de gang van zaken. ‘Ik begrijp dat de uitkomst anders is dan je had gewenst, maar als college doen wij niets anders dan uitvoering geven aan de wens van de raad. In het uitvoeringskader voor dit plangebied staat omschreven hoe het Slotkwartier zou kunnen worden opgeschaald en ingevuld om de cultuurhistorische waarde die het al vertegenwoordigt nog beter voor het voetlicht te brengen.’

Huur is nodig voor exploitatie
Nieuwbouw plegen voor de horeca (die nu in het pand Slotweg #42 is gepland) zoals wordt gesuggereerd door Van den Berg c.s. is niet in dat uitvoeringskader opgenomen. Briët: ‘Dat zou namelijk betekenen dat het ‘huidige Slotkwartier’ tegen al deze kosten aangepast en opgeknapt zou worden, zonder dat er een partij tegenover staat waaruit in ieder geval iets van een commerciële huur terug komt. De huurinkomsten zijn echter wel meegenomen in de hele exploitatie van het Slotkwartier. Die hebben we wel nodig om nog enigszins uit de jaarlijkse kosten te komen.’

Nog grotere financiële uitdaging
‘De overige partijen zitten er namelijk tegen een zogenaamde maatschappelijke huur. Die weegt niet op tegen de exploitatiekosten die ook voor hen gemaakt worden. Dat betekent een nog veel grotere financiële uitdaging dan het nu al is. Een uitdaging die wat mij betreft niet verstandig is. Dan heb ik het nog niet eens over alle planologische randvoorwaarden waaraan je zou moeten voldoen om zoiets (bebouwen van het landje van Bankoe, red.) voor elkaar te krijgen. Het basisidee van het uitvoeringskader zoals dat aan het college is meegegeven, is volgens mij nog steeds van kracht: maak van het Slotkwartier een cultuurhistorisch waardevolle plek waar de historie van Egmond wordt uitgedragen door met elkaar samenwerkende partijen. Daarin is een aantal partijen vertegenwoordigd, zoals Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont en ook Stichting Hafre, want die is gewoon meegenomen in de plannen. Zij zitten er straks allemaal tegen een maatschappelijke huur. Er zal echter ook iets tegenover moeten staan aan inkomsten. Dat is ook in het uitvoeringskader opgenomen. Als de raad van mening is dat we verkeerd bezig zijn als college dan hoor ik dat graag. Ik ben er echter van overtuigd dat we niets anders doen dan op correcte wijze uitvoering geven aan de eerdere besluiten die de raad heeft genomen.’

Wunderkammer in Slotweg 44
Er is overigens een voorstel gedaan aan de Stichting Wunderkammer om (een deel van) de collectie onder te brengen in het pand Slotweg #44, als alternatieve locatie voor Slotweg #42. ‘Dan zouden we met elkaar kunnen overleggen wat dan een redelijke maatschappelijke huur zou kunnen zijn. Daar is echter helemaal niet op ingegaan’, aldus wethouder Briët. ‘Er zou dan weliswaar geen plaats zijn voor de hele collectie zoals die er nu is, maar het is toch ook niet zo dat alles in de collectie even cultuurhistorisch waardevol en even sterk aan het Slotkwartier gerelateerd is?’

Briët besluit: ‘Het is jammer dat nog steeds niet alle betrokkenen met elkaar om tafel zitten om een gezamenlijke toekomst te bespreken. Ik zou zeggen, laten we samen vooruit kijken en er iets moois van maken.’

Foto’s (redactie): Het Plan Overslot is opnieuw onderwerp van discussie. Hans van de Berg (Stichting Hafre) is het niet eens met de besluitvorming rond de toewijzing van Brouwerij Egmond als commerciële partij en ook niet met het verdwijnen van de Wunderkammer en het schelpenkabinet. Wethouder Ernest Briët denkt daar namens het college anders over.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.