Deel

advertentie

Uitkomsten locatie-onderzoek Aldi Bergen

College blijft na onderzoek bij standpunt: locatie Bergerweg is het beste

Uitkomsten locatie-onderzoek Aldi Bergen

De Aldi is nu nog gevestigd in het centrum van Bergen en maakt ruimte voor herontwikkeling. Over de nieuwe locatie van deze winkel verschillen provincie en gemeente sinds de zomer van vorig jaar van mening. Daarom heeft TwijnstraGudde recent onafhankelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

“Het onderzoeksbureau heeft zestien locaties onderzocht. Daarvan vallen er dertien direct af. De andere drie locaties zijn verkeerskundig hoogst ongewenst, voldoen niet aan de opdracht van de gemeenteraad, zijn niet beschikbaar en kunnen – en dat is het belangrijkste – ook niet op draagvlak van onze inwoners rekenen. Het bestemmingsplan voor een woonwijk met een Bergense Aldi op de locatie van Scholten Horecagroothandel is donderdagavond aangenomen. De gemeenteraad van Bergen nam het besluit met grote meerderheid. Alleen de eenmansfracties van Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen stemden tegen

Het locatie-onderzoek (pdf, 587 KB) is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen. Het onderzoek kwam voort uit een motie die op 28 januari 2021 werd aangenomen in de gemeenteraad van Bergen.

Uitgangspunt onderzoek

Uitgangspunt voor het onderzoek was dat er gezamenlijk werd gezocht naar een locatie binnen een straal van 2 kilometer rondom de kern van Bergen, maar niet in het centrum en niet in landelijk gebied. Zowel de provincie als de gemeente heeft locaties aangebracht. In het verleden is op verschillende manieren gesproken over mogelijke ontwikkelingen op deze locaties.

Vijf criteria voor beoordeling locaties

De locaties zijn beoordeeld op vijf criteria:

 • Verkeerskundig/parkeren
 • Planologische procedure
 • Inschatting van de financiële haalbaarheid
 • Mogelijkheid voor stedenbouwkundige inpassing en dubbel ruimtegebruik
 • Beschikbaarheid ten aanzien van grondeigendom

TwijnstraGudde concludeert dat dertien van de zestien locaties niet geschikt zijn om een Aldi te vestigen. Deze plekken hebben bijvoorbeeld qua bereikbaarheid een ongelukkige ligging, liggen in of vlakbij bijzondere natuur of in het buitengebied, of zijn niet in te passen in de omgeving. Het bureau geeft drie mogelijke alternatieve locaties aan: het tenniscomplex van TC Bergen, het tenniscomplex van Eurotom en het voormalige Uitvaartcentrum.

Huidige locatie in centrum

De Aldi-supermarkt is nu nog gevestigd in het centrum van Bergen en maakt ruimte voor herontwikkeling. Over de nieuwe locatie van deze winkel verschillen provincie en gemeente sinds de zomer van vorig jaar van mening.

De verdieping:

Kernboodschap

Op 28 januari 2021 heeft uw raad tijdens de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Bergerweg 125 een motie aangenomen. Die motie gaf ons college de opdracht om samen met de provincie Noord-Holland te komen tot een lijst met alternatieve locaties voor de Aldi- supermarkt. De motie is ingediend nadat door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland had aangekondigd een reactieve aanwijzing te overwegen bij volharding in de keuze voor de Bergerweg 125 als locatie voor de nieuwe supermarkt. Deze memo van het college aan de gemeenteraad voorziet in de uitwerking van die motie.

Achtereenvolgens worden in deze memo de voorgeschiedenis, het proces van de alternatievenstudie en het vervolgproces geschetst.

Voorgeschiedenis

Op 30 juni 2020 heeft uw raad unaniem besloten tot vestiging van de Aldi supermarkt op de locatie Bergerweg 125 tot aankoop van deze locatie en tot gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming voor de op deze locatie benodigde bestuursbesluiten. Vervolgens heeft ons college op 30 juli 2020 ter uitvoering van de wens van uw raad een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Bij brief van 8 september 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een schriftelijke zienswijze ingediend.

Voorafgaand aan en ook na indiening van de zienswijze door het college van GS hebben wij als college steeds een bestuurlijke oplossing nagestreefd. Dit streven heeft er niet toe weten te leiden dat de zienswijze door het college van GS werd ingetrokken. Op 10 december 2020 heeft vervolgens behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan in de raad plaats gevonden. Na de tweede termijn heeft ons college uw raad voorgesteld de besluitvorming over het Ontwerpbestemmingsplan met een maand uit te stellen. Op die manier kon het college van GS in de gelegenheid worden gesteld inhoudelijk te reageren op de wijzigingen die naar aanleiding van zijn zienswijze in het Ontwerpbestemmingsplan waren doorgevoerd. Het college van GS had om die reactiemogelijkheid in een persbericht verzocht.

Op 16 december 2020 is een brief aan het college van GS gestuurd om de gelegenheid te geven inhoudelijk op het Ontwerpbestemmingsplan te reageren. In de brief van 16 december is daarvoor een termijn gegeven die afliep op 14 januari 2021. Op 22 januari 2021 heeft het college van GS het college van Bergen een brief gestuurd over het Ontwerpbestemmingsplan. In die brief wordt niet inhoudelijk ingegaan op de wijzigingen in het bestemmingsplan.

Tijdens de vergadering van uw raad op 28 januari 2021 stond het Ontwerpbestemmingsplan opnieuw op de agenda. Door uw raad is besloten het agendapunt aan te houden en een motie in te dienen over een alternatievenstudie. De opdracht uit die motie luidt:

“Draagt het college op:

 • –  Per direct het gesprek op te starten met de provincie, leidend tot een aanpak om te komen tot een overzicht van locaties voor de supermarkt Aldi, rondom de kern Bergen maar niet in het centrum van Bergen.
 • –  Een aanpak van alternatieve locaties af te stemmen met de provincie
 • –  De mogelijke locaties inclusief aanbevelingen te delen in de raadsvergaderingvan 4 maart 2021 of anders voor het einde van het eerste kwartaal 2021”Nb. Tijdens de raadsvergadering circuleerden verschillende versies van deze motie. Het verschil zat in die versies in het eerste dictum waarbij de laatst rond gestuurde versie sprak van ‘rondom de kern Bergen maar niet in de kern van Bergen’ maar de motie die uiteindelijk is geprint en ondertekend luidt ‘rondom de kern Bergen maar niet in het centrum van Bergen’.AlternatievenstudieOp basis van de door uw raad aangenomen motie heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder uit ons college, de dag na de raadsvergadering contact gezocht met de portefeuillehouder uit het college van GS. Op 12 februari 2021 heeft vervolgens een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In dit overleg is besloten een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen voor een alternatievenstudie. Dit PvA is ambtelijk afgestemd tussen de gemeente Bergen en de Provincie Noord-Holland. Op basis van het PvA is bureau TwynstraGudde gevraagd een alternatievenstudie uit te voeren waarbij de locatie Bergerweg 125 voor de gemeente de 0- optie is.Hieronder is de vergelijkingstabel opgenomen. Voor een meer uitgebreide uiteenzetting wordt kortheidshalve verwezen naar de alternatievenstudie zelf.

TwynstraGudde besluit haar studie met de volgende aanbeveling:

“Op basis van onze globale analyse komen drie alternatieven naar voren. Dat wil niet zeggen dat één of meerdere alternatieven haalbaar zijn. Als de gemeente bereid is om de alternatieve locaties te overwegen, dan moeten deze nader worden onderzocht. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de beschikbaarheid. Ons is onbekend of de huidige grondeigenaar/ gebruiker bereid is om binnen afzienbare termijn (< 1 jaar) de locatie te verkopen aan de gemeente of Aldi. Ook zal er een antwoord moeten worden gegeven op de vraag of deze locaties draagvlak heeft onder de andere betrokken partijen, waaronder de provincie en de Aldi zelf.”

Hieruit volgen verdiepingsvragen op het gebied van haalbaarheid, beschikbaarheid en draagvlak. Hieronder worden in de aanbeveling van het college die verdiepingsvragen beantwoord.

Aanbeveling(en)

In de motie van 28 januari 2021 heeft uw raad ons college gevraagd de alternatievenstudie te doen vergezellen van een aanbeveling. Om die aanbeveling zo goed mogelijk te kunnen geven zijn de volgende acties ondernomen:

 1. 1)  Aan bureau Rho is gevraagd de verkeerskundige gevolgen van de vestiging van een Aldi op enkele locaties in de Oudburgerpolder te beoordelen;
 2. 2)  Van de drie locaties die door TwynstraGudde als alternatief worden gezien is de beschikbaarheid in kaart gebracht;
 3. 3)  De wijkverenigingen / buurtcomités in de Oudburgerpolder zijn om een reactie gevraagd op de Alternatievenstudie en meer specifiek over de wenselijkheid van de vestiging van een Aldi in de Oudburgerpolder;
 4. 4)  Bezien is in hoeverre de alternatieve locaties antwoorden aan de vraag uit de motie van de gemeenteraad op 28 januari 2021.

1. Beoordeling van de verkeerskundige gevolgen
Bureau Rho die ook de (verkeerskundige) begeleiding van de Structuurvisie Oudburgerpolder (voorheen Bergen Oost) heeft gedaan is gevraagd een verkeerskundige beoordeling te geven van de drie locaties aangedragen door TwynstraGudde. Uit dit onderzoek concludeert ons

college dat vestiging van een Aldi op de locaties TC Bergen en Eurotom maar ook de locatie Uitvaartcentrum verkeerskundig hoogst ongewenst is.

2. De beschikbaarheid van de locaties
Over de beschikbaarheid van de locaties schrijft TwynstraGudde:

“Beschikbaarheid
Van Bergerweg 125 is bekend dat de locatie beschikbaar is en scoort daarom als enige van de vier locaties groen. De overige drie locaties hebben de score oranje gekregen omdat niet bekend is of de locaties beschikbaar zijn. Bepalend zal zijn of de tennisverenigingen bereid zijn om de locatie huidige locatie te verkopen en zo ja, op welke termijn.”

Hieronder wordt voor ieder van de drie locaties aangegeven of zij beschikbaar zijn.

TC Bergen
De locatie is op dit moment nog volop in gebruik door tennisvereniging TC Bergen. Hoewel al enige tijd gesprekken lopen over verplaatsing van die tennisvereniging is nog absoluut niet zeker of dit ook gaat lukken. Naast dat nog geen financiële overeenstemming bestaat met de tennisvereniging is ook de ruimtelijke procedure nog niet gestart. Wanneer de ruimtelijke procedure uiteindelijk zou worden opgestart duurt deze drie jaar. Daarna zal nog zeker twee jaar bouwtijd nodig zijn. Daarmee is deze locatie op korte termijn dus niet beschikbaar.

Eurotom
Van Eurotom is al geruime tijd bekend dat zij niet voornemens zijn om de locatie te verlaten. De opstallen zijn ook recentelijk vernieuwd. Daarmee is deze locatie op korte termijn dus niet beschikbaar. Daar komt bij dat het programma (een supermarkt van 1.500m2 bvo, de woningen en voldoende parkeergelegenheid) niet op deze locatie past. De locatie is daarvoor te klein.

Uitvaartcentrum
Op dit moment is de locatie in gebruik bij het COA voor de opvang van statushouders. De locatie is daarnaast onderdeel van bestemmingsplan Parck de Beeck. In dit nieuwe bestemmingsplan zijn woningen voorzien op deze locatie hierover zijn ook vergaande afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. De locatie is daarmee niet op korte termijn beschikbaar. Daar komt bij dat het programma (een supermarkt van 1.500m2 bvo, de woningen en voldoende parkeergelegenheid) niet op deze locaties past. De locatie is daarvoor te klein.

3. De peiling onder de wijkverenigingen
Om een representatief beeld te krijgen van het draagvlak voor een Aldi supermarkt van 1500m2 met een extra verkeersbelasting van 2.000 mvt/etmaal is de mening van de wijk gepeild via de wijkverenigingen en buurtcomités. In het onderzoek van TwynstraGudde wordt draagvlak namelijk als ‘cruciaal’ gezien voor de ontwikkeling van een Aldi in deze omgeving. Dit draagvlak bleek, in grote mate, afwezig.

4. Beantwoord van de motie
In de motie zoals aangenomen in de gemeenteraad van 28 januari 2021 wordt gevraagd om een overzicht van locaties rondom de kern Bergen. De taalkundig en grammaticale uitleg van die opdracht laat geen ruimte voor een andere interpretatie dan dat hiermee alle locaties in de kern worden uitgesloten. Die uitleg vindt ook steun in de recent ingediende schriftelijke vragen

door de fractie van de VVD. Daarmee antwoorden alle drie de alternatieve locaties niet aan de opdracht uit de motie.

Slotconclusie:

In de Alternatievenstudie Bergerweg 125 zijn 16 locaties onderzocht. Van die locaties vielen er 13 direct af. De overgebleven locaties zijn verkeerskundig hoogst ongewenst, voldoen niet aan de opdracht van de gemeenteraad, zijn niet beschikbaar en kunnen ook niet op draagvlak onder onze inwoners rekenen. Het onderzoek en deze verdere verdieping laten daarmee geen ruimte voor een andere conclusie dan dat de locatie Bergerweg 125 voor de vestiging van de Aldi de beste keuze is. Daarom bevelen wij de gemeenteraad aan het Ontwerpbestemmingsplan Bergerweg 125 ongewijzigd vast te stellen.

Vervolgprocedure

Wij hebben op 30 maart besloten de alternatievenstudie voor besluitvorming aan uw raad aan te bieden. Die besluitvorming staat gepland voor 8 april 2021. Wanneer uw gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan vaststelt wordt, zoals voorgeschreven in artikel 3.8 vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening, het raadsbesluit onverwijld langs elektronische weg toegezonden aan het college van GS. Het college van GS heeft vervolgens tot zes weken na het raadsbesluit om een reactieve aanwijzing te geven. Vervolgens wordt het bestemmingsplan met het eventuele aanwijzingsbesluit gepubliceerd waarna de beroepstermijn/procedure aanvangt. De procedure rond het Ontwerpbestemmingsplan is door ons college onder de Crisis- en herstelwet gebracht. Dit maakt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in principe binnen een half jaar na eindigen van de beroepstermijn uitspraak behoort te doen.

Bijlagen

1. Motie ‘Motie proces verplaatsing Aldi’ d.d. 28 januari 2021.
2. Alternatievenstudie Bergerweg 125 – TwynstraGudde d.d. 29 maart 2021;
3. Uitgangspunten procesvoorstel verplaatsing Aldi Bergen d.d. 11 maart 2021;
4. Advies verkeerseffecten vestiging supermarkt op locatie TC Bergen – Rho d.d. 1 april 2021;
5. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD d.d. 6 april 2021;
6. Reacties Aldi in de Oudburgerpolder d.d. 5 april 2021.

advertentie

Meer 'Politiek':

Iedereen kan straks gemakkelijk plastic afval scheiden (filmpje)

18 juni 2021

Voorbereiding inzameling plastic afval start nog dit jaar

Eind dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Bergen een eigen rolcontainer voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD). Half januari 2022 start de inzameling. Het is het begin om te komen tot minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Deze en andere veranderingen staan in het grondstoffenbeleidsplan. Dit plan werd op 20 mei 2021 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Inwoners ontvangen na de zomervakantie een brief met meer informatie.

Ook Bergen krijgt eigen veteranenplantsoen

18 juni 2021

Burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Bergen: “Na Amsterdam, Castricum en Uitgeest is er nu ook bij ons een gedenkplaats voor veteranen

Na Castricum en Uitgeest krijgen ook Heiloo en Bergen een veteranenplantsoen. Deze gedenkplaatsen worden op zaterdag 26 juni geopend, in het bijzijn van Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk.

Gratis hulp van deskundigen

Expertbank vrijwilligersorganisaties nu BUCH-bree​d

Bevlogen experts uit het bedrijfsleven en op persoonlijke titel staan klaar om vrijwilligersorganisaties in alle kernen van de BUCH gratis te helpen bij vragen en knelpunten.

16 betaalbare woningen op locatie voormalige school

15 juni 2021

Definitieve plannen voor Oosterkimschool Schoorl

Er komen 16 grondgebonden eengezinswoningen op de locatie van de voormalige Oosterkimschool in Schoorl. Dat is de uitkomst van een participatieronde waarin omwonenden en andere belanghebbenden konden meedenken over de opzet en indeling van de locatie. Deze opbrengst is verwerkt in een definitief ruimtelijk kader dat recent door het college van de gemeente Bergen is vastgesteld.

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

18 juni 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

U kunt uw vragen mailen naar [email protected] Portefeuilles wethouder Antoine Tromp:
 Coördinatie en portefeuille sociaal domein Kwaliteit sociale teams Kunst en Cultuur Sport Onderwijs en onderwijshuisvesting Welzijn en subsidies Toezicht en handhaving sociaal domein 1e locoburgemeester Mailt u maar… naar: [email protected]

Enquête over Ontwerp Omgevingsvisie Bergen

18 juni 2021

Hoe zien we de toekomst van de gemeente Bergen?

De afgelopen twee jaar hebben inwoners en de gemeente samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. Centraal stond de vraag:

Verkeerslessen voor veiliger verkeersgedrag pubers

11 juni 2021

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen

Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar.

Miljoen huizen erbij? Dan is meer bouwen in groene gebieden ‘onvermijdelijk’

11 juni 2021

In het rapport wijst het EIB groene gebieden aan waar in totaal 380.000 extra woningen zouden kunnen komen

Om voor 2030 een miljoen nieuwe woningen te realiseren, moet Nederland meer bouwen in groene gebieden buiten steden. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuw rapport. "Anders blijft de schaarste de huizenmarkt overheersen."

Gemeenten zetten zich in voor meer vertrouwen in overheid

11 juni 2021

Maatwerkoplossingen zijn nodig voor mensen die niet de juiste weg of steun weten te vinden in het systeem

Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal. In het kader van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie werkten we met gemeenten een aantal voorstellen uit.

Participatie – beter dan goed worden!

11 juni 2021

Door: P.M.H. Korremans - CDA Bergen

Het CDA is de partij van het maatschappelijk middenveld. Van de kracht van de samenleving. We hechten er daarom bijzonder aan dat inwoners van Bergen mee kunnen praten over wat er gebeurt in hun leefomgeving. Vandaar dat het raadsvoorstel en de nota over de participatie met tevredenheid is ontvangen.

BUCH-colleges gaan aan de slag met aanbevelingen Berenschot

4 juni 2021

“We hebben elkaar nodig, we versterken elkaar”

De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben dinsdag de bestuursopdracht ‘We hebben elkaar nodig, we versterken elkaar’ vastgesteld. De colleges willen hiermee doorpakken en de aanbevelingen uit het Berenschot Rapport verder implementeren. Adviesbureau Berenschot heeft vorig jaar de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo geëvalueerd en hiervan een rapport opgemaakt.

Inkoopactie woningisolatie: vraag een gratis adviesgesprek aan

4 juni 2021

De inkoopactie loopt tot en met 30 juni 2021

Speciaal voor inwoners uit de gemeente Bergen is er in het voorjaar een collectieve inkoop gestart voor woningisolatie. “We vinden het belangrijk al onze inwoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning,” geeft wethouder Erik Bekkering aan.

Een flink aantal betaalbare woningen op het voormalige BSV-terrein

2 juni 2021

Woningbouwplan BSV-terrein ter vaststelling naar raad

Op het voormalige BSV-terrein en het terrein tegenover De Beeck worden 152 nieuwe woningen gerealiseerd.

Nieuwe invulling Harmonielocatie bekend

2 juni 2021

Bestemmingsplan opnieuw naar de gemeenteraad

Sinds het vertrek van stoomtram Bello in de jaren zestig wordt in de gemeente Bergen gesproken over de herinrichting van het centrum. Na een eerdere vernietiging van het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie door de Raad van State...

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over de ontwikkelingen op het gebied van parkeerbeleid

28 mei 2021

Portefeuille Toezicht Handhaving Verkeer

Wat is de status van het invoeren van digitaal parkeren en de parkeervergunningen? (filmpje)

Over negen maanden zijn er al weer gemeenteraadsverkiezingen

28 mei 2021

Gemeenteraden in vogelvlucht

Per 1 januari 2020 is het aantal gemeenten 355. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente.

Twaalf uiterst duurzame huurwoningen Verspyckweg in Bergen aan Zee bezegeld met plaquette

25 mei 2021

Het college van Bergen zet in op de realisatie van meer huurwoningen in onze gemeente

Ruim een jaar geleden heeft Kennemer Wonen twaalf uiterst duurzame en toekomstbestendige woningen opgeleverd aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee

Gemeenteraad unaniem: samen naar minder restafval

28 mei 2021

Erik Bekkering: “Het college is heel blij dat de gehele raad achter dit plan staat en er mee heeft ingestemd

Donderdagavond 20 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

21 mei 2021

In deze editie: Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal. Locatie: Museum Kranenburgh in Bergen.

Bergen verder aan de slag met participatie

21 mei 2021

Samen bouwen aan vertrouwen...

Het college heeft dinsdag ingestemd met het nieuwe participatiebeleid en de participatieverordening. Het participatiebeleid is een leidraad gemaakt door en voor inwoners. Meer dan honderd betrokkenen (inwoners, ambtenaren, raadsleden, ondernemers, wijkverenigingen, online platforms en het college van Bergen) werkten aan het document mee.

U staat er als ondernemer niet alleen voor in Bergen!

21 mei 2021

Schroom niet om contact met de gemeente op te nemen

Wij denken graag met u mee en helpen u op weg! Door de coronacrisis kunnen geldproblemen of schulden ontstaan voor ondernemers. De volgende maatregelen kunnen ondernemers ondersteuning bieden.

Geen uitzonderingsstatus bij toeristische verhuur van woningen meer

21 mei 2021

“Het aantal woningen waar niemand woont groeit en het gevoel van onveiligheid neemt daarmee toe."

Het college legt aan de raad voor om de mogelijkheden tot toeristische verhuur van (tweede) woningen in Bergen aan Zee en de terrasflat in Egmond aan Zee niet ruimer te maken ten opzichte van de rest van de gemeente.

€ 2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw

14 mei 2021

Ook Bergen kan vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te huren

De provincie Noord-Holland stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen.

De gemeente Bergen is officieel erkend als bij-vriendelijke gemeente door ‘Nederland Zoemt’

14 mei 2021

Mede door divers groenbeheer en het aanpassen van het maaibeleid

De gemeente heeft al veel gedaan om meer bijen te trekken. De bijen krijgen nog veel nieuwe plekken om voedsel te halen en zich te nestelen.

Bergen heeft sinds kort ook een gemeenteraad voor kinderen

14 mei 2021

De jeugd heeft de toekomst...

De kinderraad gemeente Bergen bestaat op dit moment nog uit vijf kinderen. Dit zijn de kinderen die ook solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. De kinderburgemeester Thomas Meereboer staat aan het hoofd van de raad.

Lezers met een mening: Dhr. J. de Vos

14 mei 2021

De jacht op vossen is geopend, aangestuurd door de provincie

Ik hoorde recent van de hiervoor aangestelde jager met vergunning, dat hij er op dit moment 's nachts op uittrekt om jacht te maken op de vossen .

Bergen bromt, gonst en dreunt..

7 mei 2021

Een grote bedreiging voor het Bergense leefklimaat, de gezondheid en zelfs de huizenprijzen

Geen gezellig bericht maar wel realiteit. Bergen bromt, gonst en dreunt door Laag Frequent Geluid (LFG).

Wethouder Erik Bekkering praat bij…

7 mei 2021

De Blauwe Vlag is belangrijk voor onze gemeente

Niet een aantal, maar alle stranden van de gemeente Bergen hebben dit jaar opnieuw de Blauwe Vlag gekregen. Dit internationale kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan stranden die veilig, schoon en duurzaam zijn. Elk jaar wordt aan de hand van controles opnieuw bekeken of de stranden van Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Schoorl aan Zee, Hargen aan Zee en Camperduin aan de eisen van milieu, veiligheid en toegankelijkheid voldoen.

Gemeenten, ondernemers en inwoners brainstormen over milieustraat van de toekomst

30 april 2021

Hergebruik en reparatie in plaats van weggooien en nieuw kopen

Met elkaar gebruiken we op dit moment veel te veel materialen en gooien we producten na gebruik vaak weg. Dit zorgt voor een zware belasting op ons klimaat en uiteindelijk ook voor een tekort aan grondstoffen. Dat kan anders! Gemeenten, partners en inwoners uit de regio denken samen na over hoe een deel van het ‘afval’ dat wordt ingeleverd bij de milieustraten hergebruikt of gerepareerd kan worden.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering?

30 april 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Jan Snijder van D66 maakt politiek statement

30 april 2021

Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting

Ambtenaar beschuldigt van corruptie! staat er met chocoladeletters in de krant. Een zorgelijke situatie voor elk bestuursorgaan in een parlementaire democratie.

Subsidie vlinderweide Adelbertabdij Egmond en Ecodorp Bergen

30 april 2021

Totaal voor 101.500 euro subsidie aan 41 groene projecten in onze provincie

De provincie Noord-Holland geeft dit jaar in totaal voor 101.500 euro subsidie aan 41 groene projecten in onze provincie. Onder andere de Vlinderweide Broeder Frans van de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen en het Ecodorp in Bergen kunnen op financiële steun rekenen.

Belangenvereniging gaat in beroep tegen aanleg tweede fietspad Eeuwigelaan

23 april 2021

College nalatig bij de voorbereiding

De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o., gevestigd te Bergen NH

Extra raadsvergadering raad Bergen aanstaande maandag

23 april 2021

Onderwerp: Openbaar Ministerie NH inzake vervolgen voormalig ambtenaar gemeente Bergen voor ambtelijke corruptie.

Maandagavond 26 april a.s. vindt een extra vergadering van de gemeenteraad Bergen plaats in De Blinkerd in Schoorl. Deze vergadering is van 18.00 tot 19.00 uur. Het onderwerp is: Bespreken persbericht Openbaar Ministerie NH inzake vervolgen voormalig ambtenaar gemeente Bergen voor ambtelijke corruptie.

Terug