Deel

advertentie

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

Geacht College en Gemeenteraadsleden,
Bij deze wil onze Stichting het volgende onder uw aandacht brengen:
PWN is voornemens 16 hectare bos te kappen voor méér zandverstuiving bij het Lange Vlak in Bergen aan Zee tussen Verspyckweg en de Blijdensteinsweg.
Onze Stichting is tegen deze boskap en we vragen u om de vergunning die PWN gaat aanvragen te weigeren en wij geven u hiervoor de volgende onderbouwingen mee:

Bossen zijn van groot belang voor het algemene welzijn en gezondheid van de mens
Ze voorzien ons van zuurstof een feit dat nogal eens onbenoemd blijft terwijl wij hierdoor in leven kunnen blijven.
Op 28 juli jl. heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de toegang tot een schoon en gezond leefmilieu officieel erkend als universeel mensenrecht. Zij erkennen dat een gezond leefmilieu deel uitmaakt van het internationaal recht en roept o.a. overheden op om meer inspanningen te leveren om een gezond milieu voor iedereen te garanderen.

De rechtbank in Den Haag heeft de Staat in 2015 al bevolen om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020. Het gerechtshof in Den Haag heeft dit bevel in 2018 bevestigd. Het cassatieberoep van de Staat tegen deze beslissing heeft de Hoge Raad 20 december 2019 in het Urgenda proces, verworpen. De Hoge Raad heeft zijn oordeel o.a. gebaseerd op de rechtsplichten van de Staat tot bescherming van het leven en het welzijn van burgers in Nederland. Die verplichtingen zijn verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (het EVRM). De Grondwet schrijft voor dat de Nederlandse rechter de bepalingen van het EVRM toepast. Deze opdracht aan de rechter tot het bieden van rechtsbescherming is een wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat. De rechter moet immers waken over de grenzen van het recht. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat het hof heeft mogen beslissen dat de Staat verplicht is de reductie met 25 procent voor eind 2020 te behalen, wegens het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn. We leven inmiddels in het laatste kwartaal van 2022. We lopen achter op de noodzakelijke maatregelen. Boskap valt niet meer uit te leggen aan de bevolking die zelf aan allerlei veranderingen wordt gedwongen vanuit de klimaatdoelen, maar waarbij diezelfde overheid een foute koers blijft volgen door de opdracht “elke boom telt” volledig aan haar laars te lappen.

Afspraken met PWN
Ten tijde van ons Burgerinitiatief hebben wij overleg gehad met de Gedeputeerde mevrouw Esther Rommel. Daarin zijn afspraken gemaakt dat PWN zou stoppen met kappen tijdens deze beheerperiode. Ook is de afspraak gemaakt dat PWN proactief informeert over de beoogde kapplannen en stelt in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied. Dit is niet gebeurd. De urgentie die PWN nu heeft om dit bos te kappen gaan dus tegen de afspraken in.

Dynamiek, stuivend zand en het korte termijn denken
PWN wil méér dynamiek in het gebied. De huidige dynamiek van stuivend zand heeft al voor genoeg overlast gezorgd. Het pad van de Blijdensteinsweg is vaak onbegaanbaar geweest vooral voor de vergrijzende bevolking. Omdat het hier een Europees fietspad betrof dat onbegaanbaar werd, heeft de Fietsersbond zich in de discussie gemengd. Door PWN worden allerlei plannen bedacht om maar te kùnnen kappen zoals het omleggen van het fietspad (meer boskap voor het aanleggen daarvan) of een brug (te ver voor de oudere groep die de fiets er maar overheen moet zien te krijgen). Maar zoals het zand reeds is opgerukt tussen de oostelijk gelegen bomen, zo zal bij meer zand en dynamiek het zand nog verder oprukken en zo verschuiven elke keer de buitenste grenzen.
Bij een lange termijnvisie is het onwenselijk om bos te kappen. De dynamiek die PWN wil is al onderweg naar ons toe. Op dit moment wordt de hele Afsluitdijk maar liefst 2 1⁄2 meter verhoogd. Dit wordt gedaan omdat er méér, zware stormen aankomen! Dus bij niets doen komt gratis en voor niets de dynamiek al het gebied in.

Tunnelvisie of Metavisie
Wanneer er door de terreinbeheerders enkel maar gekeken wordt naar hun eigen kleine gebiedje ten opzichte van de wereldkaart, dan missen ze de aansluiting met de hedendaagse problematiek. Ze lijken de ernst van de situatie waarin onze planeet zich bevindt volkomen naast zich neer te leggen. Ze volgen slechts een ideologie van “ooit”. Maar we moeten vóóruit! We moeten met zijn allen, overheid en burgers het tij keren. En bossen en bomen vormen daar een onmisbare keten in.

Juridisch dichtgetimmerde beheerplannen of gezond verstand?
Onder lokale en landelijke burgers is geen draagvlak voor boskap. Onderzoek door Wageningen Environmental research (Alterra 2017) “natuur en regio” (projectnr. BO-00-11-013-039) heeft uitgewezen dat burgers de dennenbossen als hoogste waarderen. Het wandelen door dennenbossen wordt als een weldaad ervaren. Dit zou kunnen verklaren waarom het Schoorlse gebied en het Noord- Hollands duinreservaat zoveel bezoekers mogen ontvangen.

De dennengeur wordt als plezierig ervaren. Bezoekers uit het Duitse Roergebied claimen geen last van hun astma te hebben. Dat zou kunnen kloppen omdat de dennenbomen als geen ander de allerkleinste deeltjes fijnstof uit de lucht filteren. Het gezonde verstand weet dat bomen en bossen CO2 opnemen en datelkeboskapdeCO2 opnamefrustreert;datbomenhetgrondwatervasthoudenenregulerenendat de modderstromen die ontstaan bij zware regenval te wijten zijn aan o.a. boskap en erosie. Onze gebieden zijn gezegend met de dennenbossen die bereid zijn om voor ons op de allerarmste gronden te groeien. Met buurman Tata Steel en als overbuurman Circuit Zandvoort, blijven onze gebieden leefbaar dankzij de dennen die o.a. de stikstof en fijnstof afvangen. Bij het kappen van dennenbos van welke omvang dan ook, komen er meer problemen onze gebieden in.

Last but not least: het grondwater
Stikstof wordt als groot probleem gezien voor de huidige natuur door de terreinbeheerders. Er bestaan (te) veel visies over dit vermeende probleem. De focus is vooral gericht op natuur die kon bestaan bij het stikstofgehalte van 100 jaar geleden, maar onze Stichting maakt zich niet alleen zorgen over onze leefomgeving, maar ook over de kwaliteit van ons drinkwater NU.

Zandverstuivingen vormen geen natuurlijke barrière om welke stof dan ook tegen te houden. Dus na flinke regenbuien spoelt al het stikstof direct richting grondwater. Een flinke onweersbui zorgt al gauw voor een grote hoeveelheid stikstof dat in een zandverstuivingsgebied gelijk doorspoelt naar het grondwater. Dan zou hypothetisch gezien de wettelijke kwaliteit van het grondwater overtreden worden. Bossen en humuslaag voorkomen dit doorspoelen!
Resumerend

Onze Stichting met een vertegenwoordiging van 42.672 burgers benadrukt dat er geen draagvlak is voor boskap. Elke boom die gekapt wordt is een aantasting van de groene longen van onze leefomgeving.
Wij beroepen ons op het voorzorgsbeginsel, het verdrag van de Verenigde Naties en de uitspraak van de rechter in de Urgenda zaak. Boskap in deze tijd valt niet te rechtvaardigen.
We zijn te allen tijde bereid om u meer informatie of uitleg te verstrekken in bijvoorbeeld een persoonlijk overleg.
Als bijlage hebben wij enkele foto’s verzameld om een indruk van het gebied te geven.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.

Kees de Bakker, Voorzitter

Lammert Mesken, Secretaris

advertentie

Meer 'Politiek':

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Politiek Café JA21

18 november 2022

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar Egmond

De bijeenkomst is In het proeflokaal van brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond a/d Hoef en start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

11 november 2022

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen.

Gemeente goed op weg naar meer duurzame energie

11 november 2022

RES-monitor toont: er is groei in duurzame opwekking in de regio...

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

11 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Marco Wiesehahn (filmpje)

4 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Marco Wiesehahn voor de camera.

Positieve geluiden over crisisopvang op voormalig BSV-terrein (filmpje)

4 november 2022

Nagenoeg alle kinderen zitten op Bergense scholen

Sinds 9 september 2022 worden er ongeveer 175 mensen opgevangen in een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op het voormalige BSV-terrein in Bergen.

Nieuwe wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman opent bijzondere ‘leertuin’

28 oktober 2022

Groot feest op de Lucebertschool

Samen met een groot aantal ouders, een nóg groter aantal blije, trotse kinderen en een speciaal bezoek van wethouder Wiesehahn hadden we een groot feest ter ere van de opening van onze prachtige schooltuin en dito leeshoeken.

Verleende vergunning aanleg padelbanen bij TC Bergen aangevochten

28 oktober 2022

Het pok-pok-pok geluid van de bal tegen de harde rackets en tegen de glazen wand of een metalen hek, is veel harder en intenser dan bij tennis

In ons hele land zijn er klachten en rechtszaken over geluidsoverlast veroorzaakt door de nieuwe sport padel, een soort kruising tussen tennis en squash.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Yvonne Roos (filmpje)

28 oktober 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. We bijten de spits af met de 1e locoburgemeester.

Kennis maken met én vragen stellen aan VVD-minister Mark Harbers? Dat kan…

28 oktober 2022

Hij komt dinsdagavond 22 november naar de Ruïnekerk

Ex-wethouder Arend Jan van den Beld is de moderator en partijvoorzitter Meis loopt door de zaal met een microfoon, zodat u vragen kunt stellen. In beginsel is het bedoeld voor VVD-leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom als ze het interessant vinden om deze avond bij te wonen.

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

28 oktober 2022

Een Pleindroom...

Ik heb al eerder op “burgerlijke” titel en niet als bestuurslid van de BBC een visie geschreven op de invulling van het Plein.

Dreigende sluiting winkels in Bergen, Schoorl en de Egmonden

28 oktober 2022

Onderwerp: spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in de gemeente Bergen...

Deze spoedondersteuning dezerzijds tijdelijk en per direct noodzakelijk wordt geacht al dan niet in aanvulling op rijksregelingen.

Nieuwe wethouder Ernest Briët, “Kunst10Daagse is bijzonder fenomeen”

21 oktober 2022

Meteen op mijn eerste werkdag viel ik met mijn neus in de boter met de opening van de fototentoonstelling van Anton Corbijn in ’t Oude Hof

Op 29 september jl. ben ik geïnstalleerd als wethouder. Een dag later werden de portefeuilles verdeeld en bleek ik tot mijn vreugde de komende jaren Kunst & Cultuur onder mijn hoede te krijgen. Kunst & Cultuur vormen - ook - in mijn ogen belangrijke dragers van de identiteit van de gemeente Bergen.

Nieuwbouwplannen Centrum Plein ‘voorlopig’ van de baan

17 oktober 2022

Er was geen eerlijke kans voor andere ontwikkelaars

Projectontwikkelaar Niels Leijen vindt dat de procedure voor het plan Dorpsplein Bergen opnieuw moet plaatsvinden.

Lezers met een mening: Gerard Kohler

21 oktober 2022

Ondoordacht, onverwacht, ongewenst...

Jaarlijks stelt de provincie ongeveer 150 miljoen beschikbaar voor beschermen en beheren van de groenstructuur in onze provincie.

Eén jaar Partij Ons Dorp; een politieke analyse

14 oktober 2022

Column: Rob van de Pas

September 2021, ineens waren ze er! De witte mannen en een paar vrouwen van de PARTIJ ONS DORP. Een initiatief van de geboren en getogen Bergenaar Hendrik Borst. Succesvolle mediaman, ondernemer en volger van de lokale politiek.

Reiniging rolcontainers niet langer houdbaar

14 oktober 2022

Laatste reinigingsronde in oktober...

Deze oktober worden de containers voor de laatste keer gereinigd door de gemeente. De gemeenteraad besloot - na een marktverkenning - geen nieuw contract af te sluiten, omdat er geen passende opvolger is voor het bedrijf dat in 2021 haar activiteiten staakte.

Afscheid gebiedsregisseur Han Eshuijs

14 oktober 2022

Arlette Moerbeek is vervanger

De gemeentelijke gebiedsregisseur voor kern Bergen, Han Eshuijs, gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Arlette Moerbeek. Hij blijft tot 1 januari 2023 nog in beeld om Arlette bij te staan. De Flessenpost heeft altijd op een prettige manier met Han kunnen samenwerken en we danken hem voor de constructieve gesprekken. En wensen hem een fijne en onbezorgde toekomst toe.

Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ neemt stelling

14 oktober 2022

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Omdat politieke partijen nu bezig zijn met hun programma’s, neemt het Economisch Forum stelling en geeft het startschot voor het debat.  

Nieuwe kwartiermaker voor Bergense kunst en cultuur aan de slag

13 oktober 2022

De komende tijd gaat Flik verhalen, ideeën en plannen verzamelen waarmee ze een voorstel voor een cultureel programma zal doen

Gemeente Bergen heeft Mirjam Flik aangesteld als kwartiermaker kunst en cultuur. Flik trekt de komende periode als kwartiermaker het culturele veld van Egmond tot en met Camperduin in om samen met kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en inwoners de gemeente Bergen als culturele buitenplaats op de kaart te zetten.

Nieuwe subsidieregeling voor stimuleren lokale omroepen

7 oktober 2022

Voor de regeling is 5,5 miljoen euro beschikbaar...

In het regeerakkoord staat dat budget wordt vrijgemaakt om lokale omroepen te professionaliseren. Via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan nu tot 24 oktober subsidie worden aangevraagd door lokale omroepen voor nieuwe professionaliseringtrajecten en trainingen van hun (vrijwillige) medewerkers.

Portefeuilleverdeling van het nieuwe college van de gemeente Bergen

7 oktober 2022

Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Ernest Briët en wethouder Yvonne Roos vormen het nieuwe Bergense college

Eerder deze week werd vanuit het gemeentehuis de portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

Wethouder Arend Jan van den Beld van de VVD neemt afscheid

30 september 2022

Beste lezers van de Flessenpost...

Gisterenavond heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad als wethouder. Als ik terugkijk, kan ik mijn tijd kort samenvatten. ‘Ik heb genoten!’ Graag deel ik met jullie mijn vijf hoogtepunten.

Onderzoek van gemeente en provincie naar geschikte woningbouwlocaties

30 september 2022

Intentieovereenkomst om te komen tot leefbare en vitale kernen

De wethouders Arend Jan van den Beld (links) en Erik Bekkering (rechts) van de gemeente Bergen en gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland tekenden op woensdag 28 september een intentieovereenkomst.

Wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal neemt afscheid

30 september 2022

Na precies 3,5 jaar werd ik donderdagavond in de raad uitgezwaaid als wethouder

In maart 2019 ben ik begonnen als wethouder met als boodschap om ons allen de spiegel voor te houden “wie is onze Beppie, opdat we nooit vergeten voor wie we werken!” Van buiten naar binnen denken en doen… Mijn belangrijkste bijdrage zag ik als “zeggen wat je doet en doen wat je gezegd hebt” Focus, ambities en vooral uitvoering. Gekoppeld aan communicatie, communicatie en communicatie. Met dat vertrekpunt is er veel bereikt op de portefeuilles waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest; Klimaat en duurzaamheid Mobiliteit Openbare ruimte Grondstoffen Recreatie, toerisme, economische zaken en strand Dienstverlening Ik ben trots op alles wat er is neergezet en vooral door het feit dat ik dit heb mogen en kunnen doen met een fantastisch team gedreven professionals, een constructieve samenwerking met collega’s in het college, een besluitvaardige gemeenteraad en vooral in samenspraak met ondernemers en inwoners. Insteek voor mij als persoon is altijd geweest “praten met elkaar en niet over elkaar”. Makkelijk gezegd maar soms zo moeilijk in de praktijk. Want “nee” is ook een antwoord maar wel met een motivatie. En zoals onze interim griffier zegt “We zitten in de business van mensen te moeten teleurstellen, dus wen er maar aan…” Vaak is het heel goed gegaan, maar de realiteit biedt me te zeggen, helaas niet altijd… Maar immer was mijn persoonlijke insteek: Respect, openheid, vertrouwen en wederkerigheid waarop de relatie geënt was. Vanuit deze basis zijn de resultaten neergezet en verankerd. Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen, de energie en daadkracht… Leerzaam, inspirerend en productief. We deden het voor Beppie.. Voor ónze inwoners/ondernemers. Ik draag met trots en tevredenheid het stokje over aan het nieuwe college. En wens het team veel SAMEN. Samen met elkaar en met samen met onze Beppie. De inwoners en ondernemers. Dan worden er vanzelf weer mooie resultaten neergezet de komende jaren! Voor mij het begin van weer een nieuwe bestemming in mijn carrière trektocht… Ik zal daar de tijd en ruimte voor nemen maar weet dat dit altijd weer goed komt! Dank voor de samenwerking, dank voor de waardevolle relaties die zijn opgebouwd. Het gaat u allen goed en tot een volgende ontmoeting Erik Bekkering

Raadsleden krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en andere vormen van agressie en intimidatie

23 september 2022

Aangiftebereidheid neemt af...

Raadsleden en andere zogeheten decentrale politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders, doen minder vaak aangifte wanneer zij te maken krijgen met agressie en intimidatie.

Bergenaren in de media: drie vragen aan… Mariëlla van Kranenburg, raadslid in Bergen

23 september 2022

Auteur: Paul van der Zwan | Beeld: Rick Akkerman

De gemeenteraad van Bergen (Noord-Holland) start een sollicitatieronde voor vier wethoudersposten. "Deze procedure kan de bestuurscultuur mede verbeteren", zegt Mariëlla van Kranenburg, fractievoorzitter van de grootste fractie Ons Dorp en voorzitter van de wervings- en selectiecommissie.

Brief van het BUCH-bestuur aan de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

16 september 2022

Justitie vindt geen bewijs van fraude door voormalige ICT-ambtenaar in de BUCH, zaak wordt geseponeerd

Eerder hebben we u op verschillende momenten geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de juridische procedures tegen een ex-medewerker en twee externe partijen inzake de ICT-zaak. Met deze brief stellen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug