Deel

advertentie

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

Geacht College en Gemeenteraadsleden,
Bij deze wil onze Stichting het volgende onder uw aandacht brengen:
PWN is voornemens 16 hectare bos te kappen voor méér zandverstuiving bij het Lange Vlak in Bergen aan Zee tussen Verspyckweg en de Blijdensteinsweg.
Onze Stichting is tegen deze boskap en we vragen u om de vergunning die PWN gaat aanvragen te weigeren en wij geven u hiervoor de volgende onderbouwingen mee:

Bossen zijn van groot belang voor het algemene welzijn en gezondheid van de mens
Ze voorzien ons van zuurstof een feit dat nogal eens onbenoemd blijft terwijl wij hierdoor in leven kunnen blijven.
Op 28 juli jl. heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de toegang tot een schoon en gezond leefmilieu officieel erkend als universeel mensenrecht. Zij erkennen dat een gezond leefmilieu deel uitmaakt van het internationaal recht en roept o.a. overheden op om meer inspanningen te leveren om een gezond milieu voor iedereen te garanderen.

De rechtbank in Den Haag heeft de Staat in 2015 al bevolen om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020. Het gerechtshof in Den Haag heeft dit bevel in 2018 bevestigd. Het cassatieberoep van de Staat tegen deze beslissing heeft de Hoge Raad 20 december 2019 in het Urgenda proces, verworpen. De Hoge Raad heeft zijn oordeel o.a. gebaseerd op de rechtsplichten van de Staat tot bescherming van het leven en het welzijn van burgers in Nederland. Die verplichtingen zijn verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (het EVRM). De Grondwet schrijft voor dat de Nederlandse rechter de bepalingen van het EVRM toepast. Deze opdracht aan de rechter tot het bieden van rechtsbescherming is een wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat. De rechter moet immers waken over de grenzen van het recht. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat het hof heeft mogen beslissen dat de Staat verplicht is de reductie met 25 procent voor eind 2020 te behalen, wegens het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn. We leven inmiddels in het laatste kwartaal van 2022. We lopen achter op de noodzakelijke maatregelen. Boskap valt niet meer uit te leggen aan de bevolking die zelf aan allerlei veranderingen wordt gedwongen vanuit de klimaatdoelen, maar waarbij diezelfde overheid een foute koers blijft volgen door de opdracht “elke boom telt” volledig aan haar laars te lappen.

Afspraken met PWN
Ten tijde van ons Burgerinitiatief hebben wij overleg gehad met de Gedeputeerde mevrouw Esther Rommel. Daarin zijn afspraken gemaakt dat PWN zou stoppen met kappen tijdens deze beheerperiode. Ook is de afspraak gemaakt dat PWN proactief informeert over de beoogde kapplannen en stelt in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied. Dit is niet gebeurd. De urgentie die PWN nu heeft om dit bos te kappen gaan dus tegen de afspraken in.

Dynamiek, stuivend zand en het korte termijn denken
PWN wil méér dynamiek in het gebied. De huidige dynamiek van stuivend zand heeft al voor genoeg overlast gezorgd. Het pad van de Blijdensteinsweg is vaak onbegaanbaar geweest vooral voor de vergrijzende bevolking. Omdat het hier een Europees fietspad betrof dat onbegaanbaar werd, heeft de Fietsersbond zich in de discussie gemengd. Door PWN worden allerlei plannen bedacht om maar te kùnnen kappen zoals het omleggen van het fietspad (meer boskap voor het aanleggen daarvan) of een brug (te ver voor de oudere groep die de fiets er maar overheen moet zien te krijgen). Maar zoals het zand reeds is opgerukt tussen de oostelijk gelegen bomen, zo zal bij meer zand en dynamiek het zand nog verder oprukken en zo verschuiven elke keer de buitenste grenzen.
Bij een lange termijnvisie is het onwenselijk om bos te kappen. De dynamiek die PWN wil is al onderweg naar ons toe. Op dit moment wordt de hele Afsluitdijk maar liefst 2 1⁄2 meter verhoogd. Dit wordt gedaan omdat er méér, zware stormen aankomen! Dus bij niets doen komt gratis en voor niets de dynamiek al het gebied in.

Tunnelvisie of Metavisie
Wanneer er door de terreinbeheerders enkel maar gekeken wordt naar hun eigen kleine gebiedje ten opzichte van de wereldkaart, dan missen ze de aansluiting met de hedendaagse problematiek. Ze lijken de ernst van de situatie waarin onze planeet zich bevindt volkomen naast zich neer te leggen. Ze volgen slechts een ideologie van “ooit”. Maar we moeten vóóruit! We moeten met zijn allen, overheid en burgers het tij keren. En bossen en bomen vormen daar een onmisbare keten in.

Juridisch dichtgetimmerde beheerplannen of gezond verstand?
Onder lokale en landelijke burgers is geen draagvlak voor boskap. Onderzoek door Wageningen Environmental research (Alterra 2017) “natuur en regio” (projectnr. BO-00-11-013-039) heeft uitgewezen dat burgers de dennenbossen als hoogste waarderen. Het wandelen door dennenbossen wordt als een weldaad ervaren. Dit zou kunnen verklaren waarom het Schoorlse gebied en het Noord- Hollands duinreservaat zoveel bezoekers mogen ontvangen.

De dennengeur wordt als plezierig ervaren. Bezoekers uit het Duitse Roergebied claimen geen last van hun astma te hebben. Dat zou kunnen kloppen omdat de dennenbomen als geen ander de allerkleinste deeltjes fijnstof uit de lucht filteren. Het gezonde verstand weet dat bomen en bossen CO2 opnemen en datelkeboskapdeCO2 opnamefrustreert;datbomenhetgrondwatervasthoudenenregulerenendat de modderstromen die ontstaan bij zware regenval te wijten zijn aan o.a. boskap en erosie. Onze gebieden zijn gezegend met de dennenbossen die bereid zijn om voor ons op de allerarmste gronden te groeien. Met buurman Tata Steel en als overbuurman Circuit Zandvoort, blijven onze gebieden leefbaar dankzij de dennen die o.a. de stikstof en fijnstof afvangen. Bij het kappen van dennenbos van welke omvang dan ook, komen er meer problemen onze gebieden in.

Last but not least: het grondwater
Stikstof wordt als groot probleem gezien voor de huidige natuur door de terreinbeheerders. Er bestaan (te) veel visies over dit vermeende probleem. De focus is vooral gericht op natuur die kon bestaan bij het stikstofgehalte van 100 jaar geleden, maar onze Stichting maakt zich niet alleen zorgen over onze leefomgeving, maar ook over de kwaliteit van ons drinkwater NU.

Zandverstuivingen vormen geen natuurlijke barrière om welke stof dan ook tegen te houden. Dus na flinke regenbuien spoelt al het stikstof direct richting grondwater. Een flinke onweersbui zorgt al gauw voor een grote hoeveelheid stikstof dat in een zandverstuivingsgebied gelijk doorspoelt naar het grondwater. Dan zou hypothetisch gezien de wettelijke kwaliteit van het grondwater overtreden worden. Bossen en humuslaag voorkomen dit doorspoelen!
Resumerend

Onze Stichting met een vertegenwoordiging van 42.672 burgers benadrukt dat er geen draagvlak is voor boskap. Elke boom die gekapt wordt is een aantasting van de groene longen van onze leefomgeving.
Wij beroepen ons op het voorzorgsbeginsel, het verdrag van de Verenigde Naties en de uitspraak van de rechter in de Urgenda zaak. Boskap in deze tijd valt niet te rechtvaardigen.
We zijn te allen tijde bereid om u meer informatie of uitleg te verstrekken in bijvoorbeeld een persoonlijk overleg.
Als bijlage hebben wij enkele foto’s verzameld om een indruk van het gebied te geven.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.

Kees de Bakker, Voorzitter

Lammert Mesken, Secretaris

advertentie

Meer 'Politiek':

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben.

Start werkzaamheden vernieuwing Paddenpad in Bergen

24 maart 2023

Tijdens het inloopspreekuur zijn de projectleider en aannemer aanwezig om u meer te vertellen over de planning...

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Paddenpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte kwaliteit is.

Tegemoetkoming energiekosten MKB en verenigingen in de gemeente Bergen

24 maart 2023

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

Pop-up galerie Klein Zwitserland moet plaatsmaken voor Oekraïense vluchtelingen

22 maart 2023

De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand...

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

Bergen in de media: hoteliers blijken zonder medeweten van gemeenten te worden benaderd voor asielopvang

23 maart 2023

Burgemeester Lars Voskuil: "wanneer gemeenten en inwoners ’voor het blok worden gezet’ zal dit eerder leiden tot weerstand dan draagvlak"

Hoteleigenaren in Noord-Holland Noord worden geregeld benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om vluchtelingen onderdak te bieden.

Leden BBC stemmen unaniem tegen tekenen ‘VVGB’ Dorpsplein Bergen

17 maart 2023

Op korte termijn alle partijen bijeen brengen om zo spoedig mogelijk te komen tot een eerste aanzet voor een totaalplan voor Bergen Centrum

De algemene ledenvergadering van de Bewonersverenging Bergen Centrum heeft met een motie de gemeenteraad van Bergen opgeroepen om géén zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen.

Gemeente Bergen ondertekent Woondeal 2.0 NH Noord voor meer én betaalbare woningen

17 maart 2023

In 2030 moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bijkomen...

Afgelopen woensdag zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen.

Dialoogtafel over duingebied

17 maart 2023

Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in De Beeck

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

Start renovatie Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef

17 maart 2023

De renovatie duurt ongeveer een jaar...

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Vandaag 18 geworden… en meteen stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Kobe van der Laarse werd opgehaald door burgemeester Lars Voskuil

Vandaag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in 't Oude Raedhuys.

Minister (woningbouw) Hugo de Jonge en CDA-statenlid Dennis Heijen bezochten Bergen (filmpje)

14 maart 2023

Krachtige oproep: provincie moet voet van het woningbouw rempedaal halen

Ondernemers en bewoners van de gemeente Bergen luidden de noodklok over het tekort aan woningen in hun dorpen. Dat deden ze in de Ruïnekerk tijdens een CDA-bijeenkomst waarbij Noord-Hollands statenlid Dennis Heijen en minister Hugo de Jonge het woord voerden en vragen beantwoordden.

VVD-coryfee Ed Nijpels bezoekt *restaurant Merlet in Schoorl

10 maart 2023

Door: Rob van de Pas

Soms heb je van die bijeenkomsten die als een prachtige puzzel naadloos in elkaar vallen. Afgelopen woensdag 8 maart was er zo een. In sterrenrestaurant Merlet in Schoorl was Martin van Bourgonje gastheer voor de lokale VVD.

Ineke Aronds, “We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentiehotel met appartementen, van de baan is”

10 maart 2023

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de gemeente Bergen nu aan zet is voor een betere regeling in plaats van grote/kleine plannen.

Energiecoaches van start

10 maart 2023

Vraag een gratis energiegesprek bij de gemeente aan

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

Reactie Bergens college op uitspraak Raad van State inzake Hotel Nassau

8 maart 2023

De Raad van State geeft aan dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake Hotel Nassau in Bergen aan Zee vanmorgen. Het plan voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

College verleent omgevingsvergunningen Eyssenstein en Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee

8 maart 2023

Bouw bijna zeventig recreatieappartementen Bergen aan Zee is stap dichterbij

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Geen stem wijzer…

10 maart 2023

Column: JoMo

Wat en wie moet je kiezen bij de Provincie en het Waterschap? Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld en geprobeerd om een beetje uit het midden weg te blijven.

Centrum van duindorp Schoorl wordt vernieuwd

3 maart 2023

Uitvoering van de plannen zal naar verwachting vanaf 2024 plaatsvinden

Het centrum van het Noord-Hollandse dorp Schoorl staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Er komen 150 nieuwe woningen, het aantal vierkante meters aan winkelruimte wordt teruggeschroefd.

Landelijke Opschoondag op 18 maart

3 maart 2023

Opschoonpakket krijgt u van de gemeente

De gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar weer van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.

Schoorl krijgt er zestien huurwoningen bij

3 maart 2023

Op het terrein van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg

Er komen zestien woningen bij in Schoorl. Kennemer Wonen laat twee blokken van acht huurhuizen bouwen op de plek van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

3 maart 2023

Verkiezingen: wat, wie en hoe?

Op wie kan ik stemmen?

Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

24 februari 2023

De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage

Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen.

Beter omgaan met mislukkingen in gemeenten…

24 februari 2023

Waarom mislukken projecten?

De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers.

Bergense ondernemers… komt u ook mee discussiëren op 13 maart?

24 februari 2023

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Ruïnekerk

Maandagavond 13 maart komt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar Bergen om in een speciale bijeenkomst in gesprek te gaan over woningbouw. Immers dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.

Jeugdlintje aanvragen kan tot 1 maart a.s.

17 februari 2023

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen

Dit moet aangevraagd worden voor 1 maart 2023. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt. 

Update: herinrichting Schoorl-Centrum

17 februari 2023

We verplaatsen de informatieavond, die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar

Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

Tentoonstelling WIJ… reist ook in 2023 nog door het land

17 februari 2023

Oproep: doorbreek de ‘cirkel van geweld'

De multimediale tentoonstelling 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld', die tot doel heeft huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken, reist ook dit jaar nog door het land. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Open mind.

Wethouder Ernest Briët over het belang van inwonersparticipatie

17 februari 2023

“We moeten continu blijven zoeken naar mogelijkheden om inwoners te betrekken”

Wie op zoek gaat naar wat participatie precies betekent, komt uit bij termen als ‘het meedoen aan de samenleving’ of ‘alle vormen van beleid waar één of meer burgers bij betrokken zijn’.

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

8 februari 2023

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meis de Jongh neemt afscheid als VVD-raadslid

6 februari 2023

De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid...

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

10 februari 2023

De Olifant in de Raadszaal...

Geachte Gemeenteraad

Partij Ons Dorp
close-link
Terug