Deel

advertentie

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

Geacht College en Gemeenteraadsleden,
Bij deze wil onze Stichting het volgende onder uw aandacht brengen:
PWN is voornemens 16 hectare bos te kappen voor méér zandverstuiving bij het Lange Vlak in Bergen aan Zee tussen Verspyckweg en de Blijdensteinsweg.
Onze Stichting is tegen deze boskap en we vragen u om de vergunning die PWN gaat aanvragen te weigeren en wij geven u hiervoor de volgende onderbouwingen mee:

Bossen zijn van groot belang voor het algemene welzijn en gezondheid van de mens
Ze voorzien ons van zuurstof een feit dat nogal eens onbenoemd blijft terwijl wij hierdoor in leven kunnen blijven.
Op 28 juli jl. heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de toegang tot een schoon en gezond leefmilieu officieel erkend als universeel mensenrecht. Zij erkennen dat een gezond leefmilieu deel uitmaakt van het internationaal recht en roept o.a. overheden op om meer inspanningen te leveren om een gezond milieu voor iedereen te garanderen.

De rechtbank in Den Haag heeft de Staat in 2015 al bevolen om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020. Het gerechtshof in Den Haag heeft dit bevel in 2018 bevestigd. Het cassatieberoep van de Staat tegen deze beslissing heeft de Hoge Raad 20 december 2019 in het Urgenda proces, verworpen. De Hoge Raad heeft zijn oordeel o.a. gebaseerd op de rechtsplichten van de Staat tot bescherming van het leven en het welzijn van burgers in Nederland. Die verplichtingen zijn verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (het EVRM). De Grondwet schrijft voor dat de Nederlandse rechter de bepalingen van het EVRM toepast. Deze opdracht aan de rechter tot het bieden van rechtsbescherming is een wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat. De rechter moet immers waken over de grenzen van het recht. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat het hof heeft mogen beslissen dat de Staat verplicht is de reductie met 25 procent voor eind 2020 te behalen, wegens het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn. We leven inmiddels in het laatste kwartaal van 2022. We lopen achter op de noodzakelijke maatregelen. Boskap valt niet meer uit te leggen aan de bevolking die zelf aan allerlei veranderingen wordt gedwongen vanuit de klimaatdoelen, maar waarbij diezelfde overheid een foute koers blijft volgen door de opdracht “elke boom telt” volledig aan haar laars te lappen.

Afspraken met PWN
Ten tijde van ons Burgerinitiatief hebben wij overleg gehad met de Gedeputeerde mevrouw Esther Rommel. Daarin zijn afspraken gemaakt dat PWN zou stoppen met kappen tijdens deze beheerperiode. Ook is de afspraak gemaakt dat PWN proactief informeert over de beoogde kapplannen en stelt in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied. Dit is niet gebeurd. De urgentie die PWN nu heeft om dit bos te kappen gaan dus tegen de afspraken in.

Dynamiek, stuivend zand en het korte termijn denken
PWN wil méér dynamiek in het gebied. De huidige dynamiek van stuivend zand heeft al voor genoeg overlast gezorgd. Het pad van de Blijdensteinsweg is vaak onbegaanbaar geweest vooral voor de vergrijzende bevolking. Omdat het hier een Europees fietspad betrof dat onbegaanbaar werd, heeft de Fietsersbond zich in de discussie gemengd. Door PWN worden allerlei plannen bedacht om maar te kùnnen kappen zoals het omleggen van het fietspad (meer boskap voor het aanleggen daarvan) of een brug (te ver voor de oudere groep die de fiets er maar overheen moet zien te krijgen). Maar zoals het zand reeds is opgerukt tussen de oostelijk gelegen bomen, zo zal bij meer zand en dynamiek het zand nog verder oprukken en zo verschuiven elke keer de buitenste grenzen.
Bij een lange termijnvisie is het onwenselijk om bos te kappen. De dynamiek die PWN wil is al onderweg naar ons toe. Op dit moment wordt de hele Afsluitdijk maar liefst 2 1⁄2 meter verhoogd. Dit wordt gedaan omdat er méér, zware stormen aankomen! Dus bij niets doen komt gratis en voor niets de dynamiek al het gebied in.

Tunnelvisie of Metavisie
Wanneer er door de terreinbeheerders enkel maar gekeken wordt naar hun eigen kleine gebiedje ten opzichte van de wereldkaart, dan missen ze de aansluiting met de hedendaagse problematiek. Ze lijken de ernst van de situatie waarin onze planeet zich bevindt volkomen naast zich neer te leggen. Ze volgen slechts een ideologie van “ooit”. Maar we moeten vóóruit! We moeten met zijn allen, overheid en burgers het tij keren. En bossen en bomen vormen daar een onmisbare keten in.

Juridisch dichtgetimmerde beheerplannen of gezond verstand?
Onder lokale en landelijke burgers is geen draagvlak voor boskap. Onderzoek door Wageningen Environmental research (Alterra 2017) “natuur en regio” (projectnr. BO-00-11-013-039) heeft uitgewezen dat burgers de dennenbossen als hoogste waarderen. Het wandelen door dennenbossen wordt als een weldaad ervaren. Dit zou kunnen verklaren waarom het Schoorlse gebied en het Noord- Hollands duinreservaat zoveel bezoekers mogen ontvangen.

De dennengeur wordt als plezierig ervaren. Bezoekers uit het Duitse Roergebied claimen geen last van hun astma te hebben. Dat zou kunnen kloppen omdat de dennenbomen als geen ander de allerkleinste deeltjes fijnstof uit de lucht filteren. Het gezonde verstand weet dat bomen en bossen CO2 opnemen en datelkeboskapdeCO2 opnamefrustreert;datbomenhetgrondwatervasthoudenenregulerenendat de modderstromen die ontstaan bij zware regenval te wijten zijn aan o.a. boskap en erosie. Onze gebieden zijn gezegend met de dennenbossen die bereid zijn om voor ons op de allerarmste gronden te groeien. Met buurman Tata Steel en als overbuurman Circuit Zandvoort, blijven onze gebieden leefbaar dankzij de dennen die o.a. de stikstof en fijnstof afvangen. Bij het kappen van dennenbos van welke omvang dan ook, komen er meer problemen onze gebieden in.

Last but not least: het grondwater
Stikstof wordt als groot probleem gezien voor de huidige natuur door de terreinbeheerders. Er bestaan (te) veel visies over dit vermeende probleem. De focus is vooral gericht op natuur die kon bestaan bij het stikstofgehalte van 100 jaar geleden, maar onze Stichting maakt zich niet alleen zorgen over onze leefomgeving, maar ook over de kwaliteit van ons drinkwater NU.

Zandverstuivingen vormen geen natuurlijke barrière om welke stof dan ook tegen te houden. Dus na flinke regenbuien spoelt al het stikstof direct richting grondwater. Een flinke onweersbui zorgt al gauw voor een grote hoeveelheid stikstof dat in een zandverstuivingsgebied gelijk doorspoelt naar het grondwater. Dan zou hypothetisch gezien de wettelijke kwaliteit van het grondwater overtreden worden. Bossen en humuslaag voorkomen dit doorspoelen!
Resumerend

Onze Stichting met een vertegenwoordiging van 42.672 burgers benadrukt dat er geen draagvlak is voor boskap. Elke boom die gekapt wordt is een aantasting van de groene longen van onze leefomgeving.
Wij beroepen ons op het voorzorgsbeginsel, het verdrag van de Verenigde Naties en de uitspraak van de rechter in de Urgenda zaak. Boskap in deze tijd valt niet te rechtvaardigen.
We zijn te allen tijde bereid om u meer informatie of uitleg te verstrekken in bijvoorbeeld een persoonlijk overleg.
Als bijlage hebben wij enkele foto’s verzameld om een indruk van het gebied te geven.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.

Kees de Bakker, Voorzitter

Lammert Mesken, Secretaris

advertentie

Meer 'Politiek':

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Lezers met een mening: Reactie op “Ik wil van mijn kliko af!”

15 september 2023

Een aantal oplet/aandachtspunten...

Vandaag 14 september 2023 vind ik ten aanzien van de restafvalcontainer een brief van de gemeente in onze brievenbus waaromtrent je uiterlijk 15 september – dus morgen – kan reageren.

Kiesraad gaat gemeenten ondersteunen bij verkiezingen

15 september 2023

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen...

Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Gaat voormalig VVD-wethouder Bergen de Tweede Kamer in?

11 augustus 2023

VVD BUCH houdt op donderdag 10 augustus om 20:00 Algemene Ledenvergadering

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld van de VVD Bergen NH is door het bestuur van de VVD BUCH voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Uitdagingen voor lokale stroomnet: dit kunnen gemeenten doen…

4 augustus 2023

Breng allereerst de situatie en mogelijkheden van het lokale net in beeld met de regionale netbeheerder

Verduurzaming van gebouwen, het toenemend aantal zonnepanelen en het opladen van elektrische voertuigen vragen om uitbreiding van het lokale stroomnet. Dit zorgt voor uitdagingen in de gebouwde omgeving. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra' biedt gemeenten hiertoe praktische handvaten.  

Aanbestedingsproces Schoorl centrum vertraagd

28 juli 2023

De vertraging heeft tot gevolg dat de start van de werkzaamheden naar het voorjaar van 2024 verschuift

De aanbesteding voor de herinrichting van Schoorl centrum heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat het aanbestedingsproces deze zomer werd afgerond, maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag.

Definitief besluit clusterplaatsen kern Bergen

28 juli 2023

Op de website www. bergen-nh.nl/afval vindt u de nieuwe kaarten met de vastgestelde locaties

Kortgeleden nam het college een definitief besluit over de locaties van de clusterplaatsen in de kern Bergen.

Nog steeds veel vragen bij gemeenten over derdelanders

28 juli 2023

De grootste zorg bij gemeenten zit in het beëindigen van de opvang...

Er is nog steeds veel onduidelijkheid bij gemeenten over de aanpak derdelanders. De opvang voor deze groep niet-Oekraïners eindigt op 4 september 2023.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug