Deel

advertentie

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen. Wiesehahn zei: ,,Ik durf te stellen dat er op dit moment in Bergen geen inwoners zijn die door de energieprijzen en prijsstijgingen in onbeheersbare financiële problemen zitten.’’ En bij steun aan bedrijven is de gemeente gebonden aan mededingingsregels. ,,We kunnen alleen hulp bieden aan ondernemers die al aan de grond zitten. verder hebben we geen juridische bevoegdheden. En hoe de verenigingen buurthuizen en musea erbij staan, daar heb ik nog geen goed beeld bij.’’

Maar hij wilde wel actie ondernemen. ,,We moeten ons beperken tot de huishoudens met een inkomen tussen 120 en 150 procent van het sociaal minimum. Daar zitten de grootste problemen. Die groep kan geen beroep doen op overheidsvergoeding en valt buiten de bijstand. Energiemaatschappijen zijn in paniek en berekenen veel te hoge voorschotten, gebaseerd op het oude energieverbruik. Terwijl mensen nu juist bezuinigen op energie.’’

Wiesehahn had daarvoor staande de vergadering een bedrag willen uittrekken. Steun van 500 of 600 euro voor deze groep zou neerkomen op zes tot zeven ton aan kosten voor de gemeente; het zou dus gaan om ruim duizend huishoudens.

Maar in een kort besloten overleg kwamen de partijen daar niet uit. Wiesehahn beloofde, een voorstel uit te werken voor steun aan deze groep, en dat zou er voor de kerst kunnen liggen. Ook gaat hij onderzoeken wat de situatie is bij de maatschappelijke instellingen.

Aanleiding voor het debat was een brief van Koos Bruin aan het college

Spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in de gemeente Bergen. Om verdere winkelsluitingen – die al gaan plaatsvinden in de winkelstraat van Schoorl en Groet – te voorkomen.

Vragen:
1. Kunnen individuele leden van uw College vanaf heden tijd en daarop komende drie weken in hun functies van wethouders en burgemeester tijd vrij gaan maken om persoonlijk contact te leggen met deze middenstanders (aanvang met: bakkers, slagers, groenteboeren, viswinkels enz.) in onze dorpskernen (uiteraard voor zover zij daarvoor open staan) en aanbieden met hen in gesprek te willen gaan?
Antwoord: De zorg die uit de vragen spreekt over het wel en wee van ondernemers in onze gemeente wordt, college breed, gedeeld. Het college maakt daarom inderdaad, indien door hen gewenst, tijd vrij om met vertegenwoordigers van ondernemingen die met een hulpvraag zitten te kijken welke passende steunmaatregelen er voor handen zijn om de door de energiecrisis ontstane exploitatieproblemen enigszins dragelijk te maken en te houden. Meer in het bijzonder heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen om meer zicht te krijgen op de exploitatieproblemen van de eigenaren van de bakkerijen in Schoorl. Dit om beter te kunnen doorgronden en te bezien of, en zo ja, welk gepast maatwerk helpen kan.

2. Om aan te horen en te bezien of van gemeentewege als dan niet (voorlopig) aanvullend in enige vorm deze middenstanders gebaat kunnen zijn met gemeentelijke tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden op basis van maatwerk.
Antwoord: Zoals gezegd staat het college en het gemeentelijke apparaat klaar om ondernemers bij een hulpvraag te helpen in bij de door de energiecrisis ontstane exploitatieproblemen. Daartoe staat ons de volgende pallet van Rijks- en gemeentelijke regelingen ter beschikking:
Ten eerste heeft het Rijk een prijsplafond ingevoerd (en bekostigd) voor de energielasten waar ook kleinverbruikers in het MKB van profiteren. Daarnaast zal zij begin 2023 een tegemoetkoming energiekosten(TEK) openstellen voor grootgebruikers (waaronder ook bakkers) én kunnen bedrijven tot die tijd een beroep doen op uitstel van betaling van belastingen. Tot slot heeft het Rijk ook coulance afspraken gemaakt met de financiële sector om bedrijven, ook in Schoorl, Bergen en Egmond, bij te staan om deze crisis zo goed en kwaad als dat gaat, door te komen.
In aanvulling op dat Rijkspakket faciliteren we als gemeente Bergen daarnaast een aanvullend sociaal- en economisch vangnet. Zo kunnen ondernemers in nood onder voorwaarden een beroep doen op het besluit Bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) en zijn er mogelijkheden voor een lening ter ondersteuning van het bedrijfskapitaal. Daar waar een onderneming echt moet stoppen kan een betrokken ondernemer, onder voorwaarden, ook bij ons een beroep doen op de Wet Inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Ook helpen we ondernemingen aan de kostenkant. Door verduurzaming van de energievoorziening van ook bedrijven met gemeentelijke steunmaatregelen te faciliteren, bieden we ondernemingen de mogelijkheid om versneld hun energierekening significant te verlagen. Bijgaand overzicht van de huidige regelingen: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/subsidies-en- regelingen-voor-vergroening/
En tot slot kijken we serieus met het project ‘Koop Lokaal’ naar mogelijkheden om inwoners van de gemeente Bergen zelf weer bekender te maken met het aanbod van onze eigen middenstand om daarmee de kansen op verhoging van hun lokale afzet en dus omzet en winst van de lokaal actieve ondernemingen te verhogen.

3. Zo nodig deze ondersteuningsbehoeften met de meeste spoed te gaan voorleggen aan het College van B&W en /of gemeenteraad om te bezien deze steun daadwerkelijk mogelijk te maken.
Antwoord: Zoals uit het voorgaande blijkt, nemen we als samenwerkende overheden, dus hier de gemeente Bergen samen met het Rijk, de hulpvraag vanuit het bedrijfsleven zeer serieus. We erkennen dat voor de inwoners van onze kernen ondernemers vitale functies vervullen die we zo goed mogelijk willen helpen borgen.
Juist ook in deze crisistijd, en dit doen wij in ieder geval op de hiervoor beschreven wijze, onderzoeken wij welke aanvullende steunfaciliteiten er vanuit de gemeente, in maatwerkvorm, mogelijk zijn. Ondersteuning vanuit de gemeente dient passend en proportioneel te zijn. Dit vraagt echter om een kader met strikte voorwaarden en een grondige toets op wet en regelgeving. Daarover komen wij met een afzonderlijke raadsbrief bij u terug.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

advertentie

Meer 'Politiek':

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben.

Start werkzaamheden vernieuwing Paddenpad in Bergen

24 maart 2023

Tijdens het inloopspreekuur zijn de projectleider en aannemer aanwezig om u meer te vertellen over de planning...

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Paddenpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte kwaliteit is.

Tegemoetkoming energiekosten MKB en verenigingen in de gemeente Bergen

24 maart 2023

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

Pop-up galerie Klein Zwitserland moet mogelijk plaatsmaken voor Oekraïense vluchtelingen

22 maart 2023

De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand...

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

Bergen in de media: hoteliers blijken zonder medeweten van gemeenten te worden benaderd voor asielopvang

23 maart 2023

Burgemeester Lars Voskuil: "wanneer gemeenten en inwoners ’voor het blok worden gezet’ zal dit eerder leiden tot weerstand dan draagvlak"

Hoteleigenaren in Noord-Holland Noord worden geregeld benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om vluchtelingen onderdak te bieden.

Leden BBC stemmen unaniem tegen tekenen ‘VVGB’ Dorpsplein Bergen

17 maart 2023

Op korte termijn alle partijen bijeen brengen om zo spoedig mogelijk te komen tot een eerste aanzet voor een totaalplan voor Bergen Centrum

De algemene ledenvergadering van de Bewonersverenging Bergen Centrum heeft met een motie de gemeenteraad van Bergen opgeroepen om géén zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen.

Gemeente Bergen ondertekent Woondeal 2.0 NH Noord voor meer én betaalbare woningen

17 maart 2023

In 2030 moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bijkomen...

Afgelopen woensdag zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen.

Dialoogtafel over duingebied

17 maart 2023

Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in De Beeck

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

Start renovatie Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef

17 maart 2023

De renovatie duurt ongeveer een jaar...

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Vandaag 18 geworden… en meteen stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Kobe van der Laarse werd opgehaald door burgemeester Lars Voskuil

Vandaag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in 't Oude Raedhuys.

Minister (woningbouw) Hugo de Jonge en CDA-statenlid Dennis Heijen bezochten Bergen (filmpje)

14 maart 2023

Krachtige oproep: provincie moet voet van het woningbouw rempedaal halen

Ondernemers en bewoners van de gemeente Bergen luidden de noodklok over het tekort aan woningen in hun dorpen. Dat deden ze in de Ruïnekerk tijdens een CDA-bijeenkomst waarbij Noord-Hollands statenlid Dennis Heijen en minister Hugo de Jonge het woord voerden en vragen beantwoordden.

VVD-coryfee Ed Nijpels bezoekt *restaurant Merlet in Schoorl

10 maart 2023

Door: Rob van de Pas

Soms heb je van die bijeenkomsten die als een prachtige puzzel naadloos in elkaar vallen. Afgelopen woensdag 8 maart was er zo een. In sterrenrestaurant Merlet in Schoorl was Martin van Bourgonje gastheer voor de lokale VVD.

Ineke Aronds, “We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentiehotel met appartementen, van de baan is”

10 maart 2023

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de gemeente Bergen nu aan zet is voor een betere regeling in plaats van grote/kleine plannen.

Energiecoaches van start

10 maart 2023

Vraag een gratis energiegesprek bij de gemeente aan

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

Reactie Bergens college op uitspraak Raad van State inzake Hotel Nassau

8 maart 2023

De Raad van State geeft aan dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake Hotel Nassau in Bergen aan Zee vanmorgen. Het plan voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

College verleent omgevingsvergunningen Eyssenstein en Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee

8 maart 2023

Bouw bijna zeventig recreatieappartementen Bergen aan Zee is stap dichterbij

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Geen stem wijzer…

10 maart 2023

Column: JoMo

Wat en wie moet je kiezen bij de Provincie en het Waterschap? Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld en geprobeerd om een beetje uit het midden weg te blijven.

Centrum van duindorp Schoorl wordt vernieuwd

3 maart 2023

Uitvoering van de plannen zal naar verwachting vanaf 2024 plaatsvinden

Het centrum van het Noord-Hollandse dorp Schoorl staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Er komen 150 nieuwe woningen, het aantal vierkante meters aan winkelruimte wordt teruggeschroefd.

Landelijke Opschoondag op 18 maart

3 maart 2023

Opschoonpakket krijgt u van de gemeente

De gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar weer van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.

Schoorl krijgt er zestien huurwoningen bij

3 maart 2023

Op het terrein van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg

Er komen zestien woningen bij in Schoorl. Kennemer Wonen laat twee blokken van acht huurhuizen bouwen op de plek van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

3 maart 2023

Verkiezingen: wat, wie en hoe?

Op wie kan ik stemmen?

Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

24 februari 2023

De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage

Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen.

Beter omgaan met mislukkingen in gemeenten…

24 februari 2023

Waarom mislukken projecten?

De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers.

Bergense ondernemers… komt u ook mee discussiëren op 13 maart?

24 februari 2023

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Ruïnekerk

Maandagavond 13 maart komt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar Bergen om in een speciale bijeenkomst in gesprek te gaan over woningbouw. Immers dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.

Jeugdlintje aanvragen kan tot 1 maart a.s.

17 februari 2023

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen

Dit moet aangevraagd worden voor 1 maart 2023. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt. 

Update: herinrichting Schoorl-Centrum

17 februari 2023

We verplaatsen de informatieavond, die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar

Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

Tentoonstelling WIJ… reist ook in 2023 nog door het land

17 februari 2023

Oproep: doorbreek de ‘cirkel van geweld'

De multimediale tentoonstelling 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld', die tot doel heeft huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken, reist ook dit jaar nog door het land. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Open mind.

Wethouder Ernest Briët over het belang van inwonersparticipatie

17 februari 2023

“We moeten continu blijven zoeken naar mogelijkheden om inwoners te betrekken”

Wie op zoek gaat naar wat participatie precies betekent, komt uit bij termen als ‘het meedoen aan de samenleving’ of ‘alle vormen van beleid waar één of meer burgers bij betrokken zijn’.

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

8 februari 2023

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meis de Jongh neemt afscheid als VVD-raadslid

6 februari 2023

De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid...

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

10 februari 2023

De Olifant in de Raadszaal...

Geachte Gemeenteraad

Partij Ons Dorp
close-link
Terug