Deel

advertentie

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen. Wiesehahn zei: ,,Ik durf te stellen dat er op dit moment in Bergen geen inwoners zijn die door de energieprijzen en prijsstijgingen in onbeheersbare financiële problemen zitten.’’ En bij steun aan bedrijven is de gemeente gebonden aan mededingingsregels. ,,We kunnen alleen hulp bieden aan ondernemers die al aan de grond zitten. verder hebben we geen juridische bevoegdheden. En hoe de verenigingen buurthuizen en musea erbij staan, daar heb ik nog geen goed beeld bij.’’

Maar hij wilde wel actie ondernemen. ,,We moeten ons beperken tot de huishoudens met een inkomen tussen 120 en 150 procent van het sociaal minimum. Daar zitten de grootste problemen. Die groep kan geen beroep doen op overheidsvergoeding en valt buiten de bijstand. Energiemaatschappijen zijn in paniek en berekenen veel te hoge voorschotten, gebaseerd op het oude energieverbruik. Terwijl mensen nu juist bezuinigen op energie.’’

Wiesehahn had daarvoor staande de vergadering een bedrag willen uittrekken. Steun van 500 of 600 euro voor deze groep zou neerkomen op zes tot zeven ton aan kosten voor de gemeente; het zou dus gaan om ruim duizend huishoudens.

Maar in een kort besloten overleg kwamen de partijen daar niet uit. Wiesehahn beloofde, een voorstel uit te werken voor steun aan deze groep, en dat zou er voor de kerst kunnen liggen. Ook gaat hij onderzoeken wat de situatie is bij de maatschappelijke instellingen.

Aanleiding voor het debat was een brief van Koos Bruin aan het college

Spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in de gemeente Bergen. Om verdere winkelsluitingen – die al gaan plaatsvinden in de winkelstraat van Schoorl en Groet – te voorkomen.

Vragen:
1. Kunnen individuele leden van uw College vanaf heden tijd en daarop komende drie weken in hun functies van wethouders en burgemeester tijd vrij gaan maken om persoonlijk contact te leggen met deze middenstanders (aanvang met: bakkers, slagers, groenteboeren, viswinkels enz.) in onze dorpskernen (uiteraard voor zover zij daarvoor open staan) en aanbieden met hen in gesprek te willen gaan?
Antwoord: De zorg die uit de vragen spreekt over het wel en wee van ondernemers in onze gemeente wordt, college breed, gedeeld. Het college maakt daarom inderdaad, indien door hen gewenst, tijd vrij om met vertegenwoordigers van ondernemingen die met een hulpvraag zitten te kijken welke passende steunmaatregelen er voor handen zijn om de door de energiecrisis ontstane exploitatieproblemen enigszins dragelijk te maken en te houden. Meer in het bijzonder heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen om meer zicht te krijgen op de exploitatieproblemen van de eigenaren van de bakkerijen in Schoorl. Dit om beter te kunnen doorgronden en te bezien of, en zo ja, welk gepast maatwerk helpen kan.

2. Om aan te horen en te bezien of van gemeentewege als dan niet (voorlopig) aanvullend in enige vorm deze middenstanders gebaat kunnen zijn met gemeentelijke tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden op basis van maatwerk.
Antwoord: Zoals gezegd staat het college en het gemeentelijke apparaat klaar om ondernemers bij een hulpvraag te helpen in bij de door de energiecrisis ontstane exploitatieproblemen. Daartoe staat ons de volgende pallet van Rijks- en gemeentelijke regelingen ter beschikking:
Ten eerste heeft het Rijk een prijsplafond ingevoerd (en bekostigd) voor de energielasten waar ook kleinverbruikers in het MKB van profiteren. Daarnaast zal zij begin 2023 een tegemoetkoming energiekosten(TEK) openstellen voor grootgebruikers (waaronder ook bakkers) én kunnen bedrijven tot die tijd een beroep doen op uitstel van betaling van belastingen. Tot slot heeft het Rijk ook coulance afspraken gemaakt met de financiële sector om bedrijven, ook in Schoorl, Bergen en Egmond, bij te staan om deze crisis zo goed en kwaad als dat gaat, door te komen.
In aanvulling op dat Rijkspakket faciliteren we als gemeente Bergen daarnaast een aanvullend sociaal- en economisch vangnet. Zo kunnen ondernemers in nood onder voorwaarden een beroep doen op het besluit Bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) en zijn er mogelijkheden voor een lening ter ondersteuning van het bedrijfskapitaal. Daar waar een onderneming echt moet stoppen kan een betrokken ondernemer, onder voorwaarden, ook bij ons een beroep doen op de Wet Inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Ook helpen we ondernemingen aan de kostenkant. Door verduurzaming van de energievoorziening van ook bedrijven met gemeentelijke steunmaatregelen te faciliteren, bieden we ondernemingen de mogelijkheid om versneld hun energierekening significant te verlagen. Bijgaand overzicht van de huidige regelingen: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/subsidies-en- regelingen-voor-vergroening/
En tot slot kijken we serieus met het project ‘Koop Lokaal’ naar mogelijkheden om inwoners van de gemeente Bergen zelf weer bekender te maken met het aanbod van onze eigen middenstand om daarmee de kansen op verhoging van hun lokale afzet en dus omzet en winst van de lokaal actieve ondernemingen te verhogen.

3. Zo nodig deze ondersteuningsbehoeften met de meeste spoed te gaan voorleggen aan het College van B&W en /of gemeenteraad om te bezien deze steun daadwerkelijk mogelijk te maken.
Antwoord: Zoals uit het voorgaande blijkt, nemen we als samenwerkende overheden, dus hier de gemeente Bergen samen met het Rijk, de hulpvraag vanuit het bedrijfsleven zeer serieus. We erkennen dat voor de inwoners van onze kernen ondernemers vitale functies vervullen die we zo goed mogelijk willen helpen borgen.
Juist ook in deze crisistijd, en dit doen wij in ieder geval op de hiervoor beschreven wijze, onderzoeken wij welke aanvullende steunfaciliteiten er vanuit de gemeente, in maatwerkvorm, mogelijk zijn. Ondersteuning vanuit de gemeente dient passend en proportioneel te zijn. Dit vraagt echter om een kader met strikte voorwaarden en een grondige toets op wet en regelgeving. Daarover komen wij met een afzonderlijke raadsbrief bij u terug.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

advertentie

Meer 'Politiek':

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente

29 september 2023

Hoog Nodig... (filmpje)

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen.

Rechter doet op 9 oktober uitspraak over bomenkap Bergen aan Zee

29 september 2023

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren

Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Burgemeester Lars Voskuil op het NOS Journaal (filmpje)

29 september 2023

Zorgen om verblijf asielzoekers

De reacties op het tijdelijke verblijf van 55 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl liepen maandagavond uiteen van positief naar zeer kritisch en afwijzend.

Klimaatplein zet alles op een rij

29 september 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het Klimaatplein vormt voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar onze inwoners...

De gemeente Bergen heeft sinds afgelopen week een digitaal Klimaatplein waar inwoners eenvoudig hun weg kunnen vinden richting verduurzaming.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: PvdA gemeente Bergen (filmpje)

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

In de vijfde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de Raad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Peter van Huissteden en burgercommissielid Johanne Hendriks van PvdA Bergen.

Camperduin kreeg afgelopen donderdag voor derde keer op rij de Groene Strand Wimpel

29 september 2023

Wat is de Groene Strand Wimpel?

In drie jaar tijd is er veel gebeurd op het strand in Camperduin. Voor de natuurliefhebbers is het succes van de bontbekplevier met vijf nesten en twee uitvliegende kuikens het meest aansprekend.

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug