Deel

advertentie

Rollen van de raad vaag, onduidelijk en onvolledig

De gemeentepolitiek is een beetje als het spelen van een schaakspel

Rollen van de raad vaag, onduidelijk en onvolledig

Om te kunnen bepalen wat de rollen van de gemeenteraad zijn en daarmee wat het ambacht van het raadslidmaatschap inhoudt, is de beschrijving en invulling van die rollen te vaag, te onduidelijk en te onvolledig. Raadsleden voeren als gevolg daarvan het raadswerk verschillend en met onvoldoende kennis van de spelregels uit.

“De gemeentepolitiek is een beetje als het spelen van een schaakspel en binnen de regels van dat spel worden er per gemeente, per fractie en per raadslid zeer uiteenlopende zetten gedaan”, schrijft raadslid en wetenschapper Han Warmelink in “In de hoofdrol. Een essay over de rollen van de gemeenteraad”.

Warmelink bood zijn essay over de rollen van de gemeenteraad zaterdag aan in Breda, tijdens de daar gehouden Raadsacademie voor een 50-tal raadsleden, aan voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In zijn presentatie onderstreepte Warmelink dat ‘de minister misschien mag zeggen dat de raad goed weet wat kaders stellen inhoudt maar dat is niet zo, want we weten het niet.” Het begrip ‘kaders stellen’ dekt niet wat raadsleden moeten doen. “De raad bepaalt het beleid. De raad neemt besluiten, dat moet je ook niet overlaten aan het college dat slechts het dagelijks bestuur is. ‘De klap er op geven’, ligt bij ons, raadsleden en daarover voeren we het politieke debat.”

Volksvertegenwoordiger

Warmelink heeft als raadslid en lid van de rekenkamer ervaren dat bijvoorbeeld de volksvertegenwoordigende rol door raadsleden heel verschillend wordt ingevuld. De een is spreekbuis van de opvattingen die er leven onder de lokale bevolking, de ander beroept zich steevast op de burger, de volgende grijpt terug naar het programma van zijn partij, weer een ander raadslid redeneert zonder last of ruggespraak dat hij geen afstemming hoeft te hebben met partij of achterban. Er zijn ook raadsleden die als belangenbehartiger de positie van burgers of ondernemers vertegenwoordigen. “Dat hoeft niet per se clientelisme te zijn”, schrijft Warmelink, want “vertegenwoordiging is toch wat complexer dan op het eerste gezicht verwacht en het is moeilijk om te spreken over goede of slechte vertegenwoordiging.”

Kaderstellende rol

In het essay gaat Warmelink, raadslid in Westerkwartier, uitgebreid in op het begrip kaderstelling, dat na de dualisering in 2002 een van de nieuwe rollen is geworden voor raadsleden. Die dualisering had tot doel raad en college zoveel mogelijk naast elkaar te plaatsen, naar het voorbeeld van regering en parlement. Maar ‘het dualisme jasje zit op gemeentelijk niveau niet lekker.’ Bovendien spreekt nooit iemand over een kaderstellende rol van de Tweede Kamer. ‘Het begrip kaderstelling houdt iets ‘luchtledigs’.’ We snappen wel zo ongeveer wat je er onder kunt verstaan, maar het is tegelijkertijd te vaag en te leeg om de positie van de raad aan op te hangen.”

Lekenbestuur

De raad is grondwettelijk het hoogste bestuursorgaan, maar “het besturen van de gemeente is vooral een zaak van het college geworden en veel minder van de raad.” Het college weet en kan bovendien meer. Warmelink stelt daarom ook de vraag of nog wel vastgehouden kan worden aan de raad als lekenbestuur, “waarbij amateurs aan het hoofd staan en de professionals zich, in ieder geval in theorie, moeten voegen naar de opvattingen van de raad”.

Bestuurlijke rol

De positie van burgemeester en wethouders is sterker dan bedoeld door de wetgever en het algemene bestuur, dat van de raad mag worden verwacht, holt uit. “Je zou je erbij kunnen neerleggen dat dat dan maar zo moet zijn. Je zou ook kunnen proberen te werken aan vergroting van het bewustzijn, dat het lidmaatschap van de raad toch ook een ‘bestuurlijk ambacht’ is. Dat ambachtelijke komt in ieder geval niet tot uitdrukking in het nogal vrijblijvende gebruik van het woord ‘rollen’ en al evenmin in de drieslag vertegenwoordigen, kaderstellen en controleren.” Warmelink concludeert dat besturen– waar raadsleden weinig tot geen belangstelling voor hebben – een essentieel onderdeel van het raadswerk is: “Een raad die zich daar niet van bewust is, maakt zichzelf afhankelijk van het college.”

Dagelijkse praktijk

De onduidelijkheid over rollen, taken en functies van de gemeenteraad leidt er toe dat raadsleden ‘een heel uiteenlopende kijk hebben op wat er van een raadslid verwacht mag worden. Ook wethouders hebben daar trouwens heel verschillende beelden bij, zo blijkt. De raadsleden die het college steunen hebben uiteraard een wat andere positie dan de oppositiefracties, maar ook los daarvan is het verschil in rolopvatting vaak groot.”

De inzet van raadsleden vergt niet alleen het vermogen om opvattingen te hebben en naar voren te brengen, “maar ook om de middelen te vinden om aan die opvattingen gevolg te geven. Dat vereist een zeker vakmanschap, dat niet per definitie aanwezig is en dat ook niet iedereen zich zomaar eigen weet te maken.”

Hoofdrol

Of het raadsleden lukt om als gemeenteraad invloed uit te oefenen, is uiteindelijk afhankelijk van de vraag of een meerderheid kan worden gevonden voor het standpunt dat wordt ingenomen. Op de raad als het hoofd van de gemeente rust daarbij de taak om namens de gemeenschap de kwaliteit van besluitvorming te bewaken, soms door kaders te stellen aan het college, soms door zelf te besturen en soms door het college te controleren. “Dat is de ‘hoofdrol’ van de raad en dat is wat burgers van de raad mogen verwachten”, aldus Warmelink.

Dat raadsleden daarbij niet alle beschikbare middelen gebruiken en vaak geen grondige kennis van de spelregels hebben, hoeft niet noodzakelijkerwijs een nadeel te zijn. “Om de vergelijking met het schaakspel nog maar eens te trekken: je hoeft geen grootmeester te zijn om een leuk potje te kunnen schaken en als je tegenstander niet veel beter is, kun je ook zonder grondige kennis best aan het langste eind trekken.”

Meer informatie

In de hoofdrol. Essay over de rollen van de gemeenteraad” is door wetenschapper Han Warmelink, raadslid in Westerkwartier, geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om een beeld te geven over hoe het ambacht van het raadslid anno 2019 uitgevoerd wordt. Warmelink heeft het essay op zaterdag 16 november 2019 tijdens de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Breda gepresenteerd en aangeboden aan voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Wilt u ook een presentatie van dit essay bij u in de raad? En de gelegenheid om met de auteur in gesprek te gaan? Dan kunt u hem een e-mail sturen.

Bron: www.raadsleden.nl

advertentie

Meer 'Politiek':

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

14 februari 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal.

Geen succes voor college in procedure tegen gaswinning

14 februari 2020

De uitspraak betekent niet het einde van het verzet tegen de gaswinning

De Raad van State is niet meegegaan met de bezwaren van de gemeente Bergen tegen de gaswinning onder de dorpen...

Lezers met een mening: Fred Valkering

14 februari 2020

Einde museumhoeve Overslot?

De gemeente Bergen wil ca. 4 miljoen euro uitgeven aan een ijssalon en een Bourgondisch restaurant in het Slotkwartier...

Lezers met een mening: Fred Valkering

Politiek, is dat een carrière dan…

14 februari 2020

Elske Doets, zakenvrouw en jurylid van de Ribbius Peletier-penning

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Wie verdient de Ribbius Peletier-penning dit jaar?

Lezers met een mening: Dirk Blaauboer

14 februari 2020

Aparte status verhuur Bergen aan Zee

Hierbij reageer ik op het voornemen van de gemeente Bergen om Bergen aan Zee een aparte status te geven voor de verhuur van een tweede woning.

Andere data voor gespreksavonden parkeerbeleid in drie kernen

7 februari 2020

Inwoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van de drie avonden

De gemeente organiseert drie avonden om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid.

Bergen in de media: De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden

7 februari 2020

"Als de raad akkoord gaat, kunnen we de strijdbijl begraven"

De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden. Het plan waarbij er naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd...

Bergen in de media: Besluit bomenkap Schoorlse duinen uitgesteld

7 februari 2020

"We hopen dat van uitstel afstel komt"

Voor de tegenstanders van de bomenkap in de Schoorlse Duinen was het de dag des oordeels.

Emotioneel interview met ex-VVD wethouder Jan Houtenbos

31 januari 2020

Nieuwbouwplan en financiering De Beeck unaniem door raad aangenomen

Gemeenteraadsvergadering 30 januari 2020

Verzoek om uitstel bespreking Huisvestingsverordening

31 januari 2020

‘Amsterdamse’ uitspraak Raad van State vraagt om aanpassing door college

De behandeling van de huisvestingsverordening in de gemeenteraad van Bergen wordt als het aan het college ligt uitgesteld.

Suggestie voor de gemeente Bergen

30 januari 2020

Containertuintjes zorgen voor minder afval rondom ondergrondse containers

Het is een probleem in veel steden en dorpen: afval dat geplaatst wordt naast ondergrondse containers.

Gespreksavonden parkeerbeleid in Bergen, Egmond en Schoorl

31 januari 2020

In Bergen op maandag 24 februari 19:00-22:30 in de Bibliotheek

De gemeente organiseert drie avonden om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid.

VVD pleit voor uitstel van Huisvestingsverordening

31 januari 2020

Betoog van VVD tijdens de raadsvergadering van donderdag Jl bij motie over Bergen aan Zee & recreatieve verhuur

Afgelopen periode heeft de VVD vele brieven en mails mogen ontvangen van verontruste bewoners in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

Gemeenten halen 117 miljoen euro meer toeristenbelasting binnen

31 januari 2020

In Amsterdam betalen hotels € 3,- per overnachting per gast. In Bergen is dat €1.80

In 2020 halen gemeenten naar verwachting in totaal 411 miljoen euro toeristenbelasting binnen, wat 117 miljoen meer is dan in 2019.

Mediapartner NHNieuws houdt een peiling. Doet u ook mee?

31 januari 2020

D66 wil soepeler drugsbeleid in Nederland...

D66 heeft samen met verslavingsdeskundigen een manifest opgesteld voor een soepeler drugsbeleid in Nederland. In plaats van hard optreden tegen nu nog verboden drugs als xtc...

College gaat voor duurzame herbouw De Beeck

24 januari 2020

Door de grote inspanning van voormalig wethouder Jan Houtenbos kunnen we de Beeck te herbouwen

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw...

Fonds voor toerisme, innovatie en evenementen

24 januari 2020

De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar

Gemeente Bergen beschikt sinds maart 2014 over een toerisme-en innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve initiatieven...

Heeft u ‘Prangende vragen aan het college?’

24 januari 2020

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar: [email protected]

Ook Bergen tekent bezwaar aan tegen voortdurende nachtelijke vlieghinder Schiphol

24 januari 2020

Lang niet alle nachtvluchten van belang

Sinds de sluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute (kortweg Artip2C) op de Polderbaan van Schiphol in 2015 ervaart de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar...

Toelichting op verhoging verblijfsrecreanten- en strandhuisjes vergunningen

24 januari 2020

Onterecht gebruik openbare parkeerplaatsen

Op 12 december heeft de gemeenteraad de nieuwe tarieven voor het parkeren vastgesteld. De prijzen zijn gemiddeld met 1,5 procent verhoogd.

Gemeente Bergen opteert voor waarnemend burgemeester

23 januari 2020

De bedoeling is dat de waarnemend burgemeester op 3 maart 2020 kan starten in Bergen

Zoals u bekend is, neemt mevrouw Hetty Hafkamp op 2 maart 2020 afscheid als burgemeester van de gemeente Bergen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt ouderen tot zondebok

17 januari 2020

De gemeenten hebben gelijk dat de vergrijzing tot hogere kosten voor de ouderenzorg leidt

Het is onaanvaardbaar dat de VNG ouderen tot zondebok én sluitpost van de gemeentebegroting maakt.

Bergenaar Gerard Kohler Statenlid voor FvD

17 januari 2020

Ik ga me concentreren op Natura 2000. We moeten de ambitie daar echt bijstellen

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in de Provinciale Staten?

Er komt nogal wat bij kijken: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid van een burgemeester

17 januari 2020

In maart neemt burgemeester Hetty Hafkamp afscheid

De rol van een burgemeester. Die uitdagingen brengen verwachtingen met zich mee. Zo krijgt de rolinvulling van de burgemeester als bestuurder op het terrein van openbare orde...

Denk mee over zonneparken en windmolens

17 januari 2020

Waar en wanneer: De Blinkerd op woensdag 22 januari van 18:45 - 21:45 uur

Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie.

Geheim stuk wordt niet door raadsleden gelezen

17 januari 2020

Wethouder Valkering toont aan dat het wel degelijk ter inzage lag

Eerder deze week melde het NHD dat niet een lid van de commissie bestemmingsplannen van Bergen afgelopen dinsdag het geheime document heeft...

De rust is inmiddels wedergekeerd, na oud en nieuw, maar…

10 januari 2020

Vuurwerkverbod voor consumenten wint aan steun. Komt er in Bergen ook een vuurwerkverbod?

Een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten krijgt steeds meer steun. Uit een representatief onderzoek van bureau Citisens onder 7000 mensen...

Nieuwjaarswensen fractievoorzitters politieke partijen gemeente Bergen NH voor 2020

10 januari 2020

Filmverslag van Mediapartner RTV80

Ruud Bredewold interviewt fractievoorzitters van Bergense politieke partijen.

Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Hetty Hafkamp

10 januari 2020

Met dank aan cameraman Cor Dekker en mediapartner RTV80

Burgemeester Hafkamp: "Bestuurscultuurschaamte is het woord van het jaar." En "Wat een zegen dat 2019 achter ons ligt."

126 wethouders kwamen in 2019 ten val, waarvan 4 in de gemeente Bergen

10 januari 2020

Reactie: Columnist Rob van de Pas

Het afgelopen jaar zijn 126 van de 1144 wethouders in Nederland gedwongen om af te treden.

Officiële opening wandelroute Zanegeest

3 januari 2020

Rondje Zanegeest weer mogelijk na sanering voormalige vuilstort

Weidevogels, de eeuwenoude strandwal, iconische stolpboerderijen: wandelaars genieten van natuur en historie in het weidegebied tussen...

Bergense ex-wethouder Odile Rasch neemt het op voor Alkmaarse burgemeester Bruinooge

3 januari 2020

Aanleiding is een artikel in het Noord Hollands Dagblad

Beste redactie, wat een wonderlijke timing voor een hoofdredactionele bespiegeling op het functioneren van de burgemeester.

Lezers met een mening: Open brief aan Raad en College van B&W

3 januari 2020

Wat gebeurt er met het Paddenpad?

Ergens binnen onze gemeente is het afgelopen jaar een plan opgekomen iets te doen aan het Paddenpad. Dat bleek in maart toen...

Terug