Deel

advertentie

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen

Voorkomen van toename ondernemers met schulden

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen

Een verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman over toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Gemeenten hebben een regierol in het voorkomen en aanpakken van schulden bij hun inwoners en ondernemers (als natuurlijke personen) vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Het is ontzettend belangrijk dat ondernemers met schulden goede en passende ondersteuning krijgen en dat gemeenten daartoe in staat zijn én worden gesteld. Het betekent dat gemeenten structurele middelen van het rijk willen ontvangen én inzetten voor een investerings- en kennisimpuls. Op die manier kunnen zij de schuldhulpverlening aan ondernemers verbeteren en integraal oppakken. Passende ondersteuning is mensenwerk en vraagt persoonlijke aandacht vanuit de gemeente voor de ondernemer. Het betreft een gezamenlijke opgave, waarin het rijk ook een essentiële rol speelt. De VNG behartigt de belangen van gemeenten en ondersteunt bij de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Verkennend onderzoek ombudsman

De Nationale ombudsman onderzocht in hoeverre gemeenten zelfstandigen laagdrempelig toegang bieden tot schuldhulpverlening. En of gemeenten hierbij de uitgangspunten uit de eerdere rapporten ‘Een open deur?’ en het vervolgonderzoek van de ombudsman in acht nemen. Het onderzoek vond plaats onder tien gemeenten en heeft als doel om de uitgangspunten voor passende schuldhulpverlening aan zelfstandigen verder uit te werken.
Het rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’ laat zien dat veel gemeenten hard werken aan de schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Er bestaan echter ook grote verschillen tussen gemeenten. De ombudsman benadrukt het belang van toegankelijke dienstverlening en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Hij beveelt gemeenten aan te investeren in kennis en verantwoordelijkheid te nemen voor de schuldhulp, ook bij uitbesteding aan externe partijen. De VNG herkent en onderkent het geschetste beeld.

Meerwaarde lokale aanpak

De VNG benadrukt het belang van de lokale aanpak. Een belangrijke meerwaarde hiervan is de mogelijkheid om in te spelen op het ondernemersklimaat, lokale initiatieven en het bieden van maatwerk. Dit kan leiden tot verschillen tussen gemeenten die juist bijdragen aan ondersteuning op maat waarbij de inwoner centraal staat. Uitgangspunt vanuit de VNG daarbij is: de basis op orde aan lokale of regionale voorzieningen. Iedere ondernemer heeft recht op (schuld)hulp; een passende aanpak en (schuld)regeling, afgestemd op zijn situatie en mogelijkheden.

Toegang en kwaliteit schuldhulpverlening

Naar aanleiding van het eerdere onderzoek van de Nationale ombudsman stelde de VNG in 2021 samen met gemeenten uitgangspunten op over de toegang en kwaliteit van schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld dat gemeenten een gesprek aanbieden en bekijken welke dienstverlening passend is wanneer inwoners of ondernemers zich melden met geldzorgen. En dat gemeenten op voorhand geen doelgroepen uitsluiten en oog hebben voor verschillende groepen in de schuldhulpverlening.

Voorkomen van toename ondernemers met schulden

De VNG ondersteunde gemeenten afgelopen jaar via het project Geldzaken en Ondernemers om toename van ondernemers met problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door de vele best practices en kennis en ervaringen van gemeenten te delen met andere gemeenten. Vanuit dit project zijn diverse webinars georganiseerd en handreikingen gepubliceerd, waaronder Handreiking Geldzaken en Ondernemers – Wat kan de gemeentelijke dienstverlening betekenen voor ondernemers met financiële problemen? En Vormgeving website financiële ondersteuning ondernemers – Adviezen voor het inrichten van de gemeentelijke website voor ondernemers.

Programma Verbinden Schuldendomein

De VNG ondersteunt gemeenten daarnaast in brede zin vanuit het programma Verbinden Schuldendomein. Denk hierbij aan de implementatie en uitvoering van de wetswijzigingen in het schuldendomein (waaronder de gewijzigde Wgs) via o.a. ondersteuningsproducten en (be)spreekuren. Vanuit dit programma is ook aandacht voor de uitgangspunten toegang en kwaliteit schuldhulpverlening en de regierol van gemeenten bij uitbesteding aan externe partijen. De leidraad Grip op schuldhulpverlening en andere ondersteuningsproducten rondom de Wgs zijn hier te raadplegen.

Op dit moment voert de VNG een verkenning uit om een actueel beeld te krijgen over:

  • De (schuld)hulpverlening aan ondernemers;
  • het bereik van ondernemers, de kansen, knelpunten, uitdagingen en
  • wat gemeenten en schuldhulpverleners (verder) helpt de ondersteuning effectiever, sneller, kansrijker en uitvoerbaarder te maken.

Praat mee over toegankelijke schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Op 11 mei van 10.00-11:30 organiseert de VNG samen met de Nationale ombudsman een (be)spreekuur voor gemeenten over het onderzoek naar toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Daarin worden de bevindingen toegelicht, is ruimte voor vragen en kijken we samen vooruit hoe we schuldhulpverlening aan zelfstandigen kunnen versterken. Via deze link kunt u zich aanmelden voor het (be)spreekuur.

advertentie

Meer 'Politiek':

Lezers met een mening: Reactie op “Ik wil van mijn kliko af!”

15 september 2023

Een aantal oplet/aandachtspunten...

Vandaag 14 september 2023 vind ik ten aanzien van de restafvalcontainer een brief van de gemeente in onze brievenbus waaromtrent je uiterlijk 15 september – dus morgen – kan reageren.

Kiesraad gaat gemeenten ondersteunen bij verkiezingen

15 september 2023

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen...

Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Gaat voormalig VVD-wethouder Bergen de Tweede Kamer in?

11 augustus 2023

VVD BUCH houdt op donderdag 10 augustus om 20:00 Algemene Ledenvergadering

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld van de VVD Bergen NH is door het bestuur van de VVD BUCH voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Uitdagingen voor lokale stroomnet: dit kunnen gemeenten doen…

4 augustus 2023

Breng allereerst de situatie en mogelijkheden van het lokale net in beeld met de regionale netbeheerder

Verduurzaming van gebouwen, het toenemend aantal zonnepanelen en het opladen van elektrische voertuigen vragen om uitbreiding van het lokale stroomnet. Dit zorgt voor uitdagingen in de gebouwde omgeving. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra' biedt gemeenten hiertoe praktische handvaten.  

Aanbestedingsproces Schoorl centrum vertraagd

28 juli 2023

De vertraging heeft tot gevolg dat de start van de werkzaamheden naar het voorjaar van 2024 verschuift

De aanbesteding voor de herinrichting van Schoorl centrum heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat het aanbestedingsproces deze zomer werd afgerond, maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag.

Definitief besluit clusterplaatsen kern Bergen

28 juli 2023

Op de website www. bergen-nh.nl/afval vindt u de nieuwe kaarten met de vastgestelde locaties

Kortgeleden nam het college een definitief besluit over de locaties van de clusterplaatsen in de kern Bergen.

Nog steeds veel vragen bij gemeenten over derdelanders

28 juli 2023

De grootste zorg bij gemeenten zit in het beëindigen van de opvang...

Er is nog steeds veel onduidelijkheid bij gemeenten over de aanpak derdelanders. De opvang voor deze groep niet-Oekraïners eindigt op 4 september 2023.

Regels woningen voor toeristische verhuur

26 juli 2023

Als woningeigenaren zich niet aan de toeristische verhuurregels houden, kunnen zij een forse boete krijgen...

Woningeigenaren kunnen voor een periode van maximaal 63 nachten hun woning toeristisch verhuren.

Brief voortgang gebiedsplan Bergen

21 juli 2023

Het Gebiedsplan Sociale Basis is inmiddels in het college en de raad besproken en op 6 juli 2023 door de raad vastgesteld

Het verstevigen van de sociale basis*1 van Bergen is een van de hoofdopgaven uit het Integraal beleidskader sociaal domein 2023-2026 'Iedereen doet mee'.

Meis de Jongh bedankt voor lidmaatschap VVD Bergen

21 juli 2023

Reactie VVD-voorman Arend-Jan van den Beld: “Ik ben wel teleurgesteld in haar plotselinge en abrupte vertrek"

Voormalig lijsttrekker van de VVD Bergen, Meis de Jongh, heeft  bedankt voor het lidmaatschap van de VVD.

Gemeenteraad stelt onderzoek in naar bestuurlijke besluitvorming

18 juli 2023

Aanleiding hiervoor is de wijze van totstandkoming van de intentieovereenkomst met stichting Het Bijzondere Huis

De gemeenteraad van Bergen (NH) stelt een raadsonderzoek in naar het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het raadsonderzoek eind 2023 bekend.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug