Deel

advertentie

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

Geacht college,

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

Op dit moment ligt een tweetal omgevingsvergunningen voor de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 in de kern Bergen ter inzage. In de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 (vastgesteld op 29 januari 2015) zijn deze deelgebieden aangeduid als plandeel Signaal 1 en 2 en Winkelhart West (hierna ontwikkeling Dorpsplein). We zullen ons in onze zienswijze beperken tot het gevolgde proces:

  1. 1  Participatieproces.
  2. 2  Één-op-één verkoop/ Didam-arrest1 Participatieproces.

Net als bij de ontwikkeling van plandeel Harmonielocatie heeft de gemeente samen met het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum nieuwe Functionele en Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor de ontwikkeling Dorpsplein opgesteld. Deze opmaat naar participatie verdient in de initiatieffase lof en is betrokken partijen goed bevallen.
Anders dan bij de Harmonielocatie zijn de Functionele en Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling Dorpsplein niet ter oordeels- en besluitvorming aan de algemene raadscommissie en gemeenteraad voorgelegd, maar alléén door het college vastgesteld. Inwoners hebben hierdoor niet kunnen deelnemen aan dit proces.
Nu blijkt dat ook de bestemmeningsplanwijziging niet in de raad wordt behandeld, maar er rechtstreeks een omgevingsvergunning is ingediend door de initiatiefnemer. Dat vinden we zorgelijk. In de eerste plaats omdat het plan van de initiatiefnemer afwijkt van de Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. En in de tweede plaats omdat inwoners hiermee zelfs de mogelijkheid wordt ontnomen om deel te nemen aan de formele inspraak.

Gezien de lange voorgeschiedenis waaraan ook de projectwethouder veelvuldig refereert, is deze procedure onnavolgbaar, ondemocratisch en doet bovenal geen recht aan de gedragen wens van de gemeenteraad (en ook van de Stichting) voor een brede en representatieve inwonersconsulatie bij ontwikkelingen die het hele dorp aangaan. Dat de gebiedsontwikkeling in het centrum van Bergen brede belangstelling heeft bij inwoners, (maatschappelijke) ondernemers, recreanten etc, daarover mag na ‘vijftig jaar bakkeleien’ geen twijfel meer bestaan.
Wanneer heeft het bestuursorgaan bepaald deze participatieprocedure te volgen? We verwijzen in dit kader naar Hoofdstuk 2, artikel 4 uit de Participatieverordening Bergen 2021.

Zoals u weet hecht de Stichting aan betekenisvolle en brede inwonersparticipatie. Want het is onze ervaring en overtuiging dat oprechte inwonersparticipatie leidt tot planoptimalisatie, procesverbeteringen, maar ook tot meer draagvlak en versnelling bij projecten.
Omdat het huidige proces rondom de ontwikkeling Dorpsplein representatieve en betekenisvolle inwonersparticipatie in de weg staat, doen we een dringend beroep aan de gemeenteraad om voor de ontwikkeling Dorpsplein en alle volgende plandelen in de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 een transparant participatieproces vast te stellen conform de Participatieverordening Bergen 2021.

Didam-arrest uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen
De gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 heeft al jaren grote belangstelling van inwoners maar ook de belangstelling van marktpartijen. De projectwethouder bevestigt dit naar aanleiding van de recente marktconsultatie ter voorbereiding op de openbare aanbesteding van het plandeel Harmonielocatie die, zoals aangekondigd, binnenkort via TenderNet van start zal gaan.
Omdat bij de ontwikkeling Dorpsplein, net als bij het plandeel Harmonielocatie, gemeentelijke onroerende zaken betrokken zijn, willen we de gemeente op de risico’s van de één- op-één verkoop aan Bot Bouw b.v. wijzen als gevolg van het Didam-arrest.
De Hoge Raad oordeelde op 26 november 2021 in het Didam-arrest dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Dit arrest van de Hoge Raad heeft consequenties voor de wijze waarop en voorwaarden waaronder de gemeente onroerende zaken kan verkopen. Een overheidslichaam kan niet langer onroerende zaken (gebouwd of ongebouwd) exclusief aan één partij (in het geval ontwikkeling Dorpsplein aan Bot Bouw b.v.) te koop aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken. In de bijgesloten factsheet van BZK wordt ingegaan op de gevolgen van het arrest van 26 november 2021 voor overheidslichamen en marktpartijen.
We vragen u kennis te nemen van de factsheet van BZK, want gezien de grote belangstelling van marktpartijen voor het plandeel Harmonielocatie ligt het in de rede dat binnen dezelfde gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 ook voor het plandeel Dorpsplein meerdere gegadigden zullen zijn dan enkel Bot Bouw b.v. Het Didam-arrest heeft immers ook gevolgen voor lopende onderhandelingen.

Wanneer de omgevingsvergunningen, die overigens een maand ná dit arrest ter inzage zijn gelegd, worden verleend en de gemeente Bergen overgaat tot verkoop van haar onroerende zaken aan Bot Bouw b.v., vrezen wij voor verder oplopende vertraging en hoge kosten ten gevolge van het Didam- arrest.

De Stichting doet naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest een dringend beroep aan het college en de gemeenteraad om de omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling Dorpsplein niet te verlenen en ook voor het plandeel Dorpsplein, net als bij het plandeel Harmonielocatie, een vorm van aanbesteding in overweging te nemen.
Een aanbestedingsprocedure met heldere selectiecriteria biedt ook een uitgelezen kans voor meer dan één plan, waaruit het mooiste plan gekozen kan worden voor deze unieke plek in het centrum van Bergen. Laten we hier samen voor gaan. Dat verdient Bergen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Mooier Bergen

Cc: Gemeenteraad Bergen

Bijlage: factsheet BZK uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/17/antwoorden-op- kamervragen-over-gevolgen-uitspraak-hoge-raad-over-gelijke-kansen-bij-uitgifte-grond

advertentie

Meer 'Politiek':

Veel groen en ontmoetingstafel op Plein in Bergen

6 juni 2023

Ook een vlonder, die gebruikt kan worden als podium...

De gemeente gaat beginnen met de tijdelijke inrichting van het Plein in Bergen Centrum. Een aantal ideeën die inwoners hebben aangedragen én op korte termijn te realiseren zijn, komen terug in het ontwerp.

De Flessenpost ging in gesprek met wethouder Yvonne Roos-Bakker (filmpje)

2 juni 2023

De plannen voor het centrum van Bergen...

Wat kunnen de inwoners van Bergen en bezoekers op korte én langere termijn verwachten?

De aanbesteding van de Harmonielocatie is van start gegaan

2 juni 2023

Namens: Stichting Mooier Bergen & Bewonersvereniging Bergen Centrum

We zijn verheugd dat na lang wachten nu de eerste stap in de aanbestedingsprocedure is gezet. De komende weken kunnen ontwikkelaars hun belangstelling kenbaar maken via het nationaal aanbestedingsplatform TenderNed.

Het Paddenpad is weer open voor publiek

2 juni 2023

De werkzaamheden aan het Paddenpad zijn afgerond...

Het pad is geasfalteerd en verbreed om het toegenomen aantal fietsers meer ruimte te geven. Naast het pad is een apart voetpad aangelegd voor wandelaars.

Verdeling extra geld voor gemeenten in de strijd tegen energiearmoede

2 juni 2023

Met deze middelen kunnen gemeenten kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen extra ondersteunen met energiebesparende maatregelen

Het ministerie van BZK stelt in 2023 € 185 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor maatregelen tegen energiearmoede.

Camera waakt over veiligheid bezoekers bij strandopgang Bergen aan Zee

2 juni 2023

Burgemeester Lars Voskuil neemt maatregel na eerdere incidenten

Bij de strandopgang aan de C.F. Zeiler Boulevard in Bergen aan Zee, richting strandpaviljoen De Jongens, wordt vanaf 27 mei tot en met 3 september cameratoezicht ingesteld.

Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

26 mei 2023

In de uitvoeringsagenda van het beleidsplan is dan ook opgenomen dat de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan moet worden verbeterd

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard.

Verslag van de motie terrasverruiming donderdagavond 25 mei

26 mei 2023

Kijk naar wat er wél kan in plaats van dingen te beperken of af te wijzen...

De VVD heeft gisteravond aan het einde van de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend om een terrasverruiming in 2023 te mogen doorzetten.

Banenbeurs in De Beeck voor Oekraïense inwoners was succes

26 mei 2023

Zo’n 40 Oekraïners bezochten de beurs...

Zaterdag 20 mei vond in Sportcentrum De Beeck in Bergen een banenbeurs voor Oekraïners plaats. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo konden kennismaken met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus.

Noord-Holland vraagt aan Rijk 1,2 miljard voor landelijk gebied

26 mei 2023

Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties...

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden.

Provincie licht gemeenten door: informatiebeheer Bergen ‘onvoldoende’

19 mei 2023

De provincie oordeelt op vier 'risicodomeinen': financiën, archief & informatiebeheer, huisvesting van verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen binnen haar bereik.

Particuliere opvang Oekraïners in het zonnetje gezet

19 mei 2023

Burgemeester Lars Voskuil en het projectteam Oekraïne waren aanwezig om de gastgezinnen in het zonnetje te zetten

De Oekraïense hapjes en drankjes stonden klaar en Oekraïense livemuziek schalde door de boxen.

Provincie betaalt 86.000 euro aan kustbus

12 mei 2023

Van juli tot en met augustus...

De provincie Noord-Holland draagt 86.180 euro bij aan de kustbus, de verbinding die de afgelopen zomers toeristen vervoerde langs verschillende regio's van de Noordzeekust.

De stand van zaken op het Dorpsplein Bergen

12 mei 2023

Uitgangspunt is dat het op het Plein veilig en prettig verblijven is...

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen.

Afsluitende bijeenkomst Groen in de Buurt

12 mei 2023

Voor wie zelf een idee heeft om een wijk groener en mooier te maken, is dit dé kans om inspiratie op te doen...

Dinsdagavond 16 mei is de afsluiting van het project ‘Groen in de Buurt’. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Wie zelf een idee heeft voor een groene buurt, kan hier inspiratie opdoen.

Tegelophaalservice onverwacht succes

12 mei 2023

Tegels eruit en vervangen door groen, daar gaan we voor tijdens het NK Tegelwippen...

De handige tegelophaalservice van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormde de aftrap. Inwoners gingen enthousiast aan de slag. In totaal werden meer dan 150 Big Bags aangevraagd voor deze actie. De Big Bags - gevuld met tegels - werden daarna weer opgehaald. De gewipte tegels worden hergebruikt in de wegenbouw.

Gemeenten willen rol pakken in gebiedsprocessen

28 april 2023

Gemeenten willen bijdragen aan de rijksdoelen door deze slim te verbinden met de wensen die in de eigen regio leven

Om ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied te behouden, is het hard nodig dat gemeenten hun bijdragen kunnen en gaan leveren om te komen tot een duurzaam en samenhangend perspectief in hun regio’s. Gemeenten willen die rol pakken en zoeken daarbij de onderlinge samenwerking.

Raad van State vernietigt uitspraak rechtbank over Eeuwigelaan en draagt college op huiswerk over te doen

28 april 2023

Plan terug bij af...

Het college heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers is gediend met het verkeersbesluit en heeft geen evenwichtige belangenafweging gemaakt.

Koninklijke onderscheiding voor VVD-raadslid Kees van Leijen

21 april 2023

Raadsleden komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als ze twaalf jaar of langer raadslid zijn geweest

Vanwege zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid is Kees van Leijen tijdens de raadsvergadering koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lars Voskuil reikte het lintje met de bijbehorende versierselen aan hem uit.

Provincie stelt: duinbos Bergen aan Zee aangetast door honingzwam

21 april 2023

De kap (13.000 bomen) is bedoeld om de verzuring van de grond door stikstof tegen te gaan, zo meldt Gedeputeerde Staten

Het gaat om 16,2 hectare bosgebied ten noordoosten van Bergen aan Zee. Een deel van de 13.000 bomen is aangetast door de honingzwam.

Plan van aanpak Vitale Kernen (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet) is gereed

21 april 2023

Wethouder Yvonne Roos is blij met de voortgang

Het college heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet.

Dertig kilometer in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

21 april 2023

Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte...

Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan door de maatregel ook in te voeren op de zogenoemde doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde kom van alle kernen.

Bergenaren met een mening: Jan Roos

14 april 2023

Nieuwe catch22-soap in Bergen: afval

Mensen op een bovenwoning in het centrum van Bergen hebben een schrijven van de gemeente ontvangen met het verzoek stickers op hun grijze en oranje afvalbakken te plakken, zodat die voor eeuwig opgehaald kunnen worden.

Second opinion over proces VVGB Plein Bergen als hamerstuk naar raad van 20 april

17 april 2023

Het college heeft eerder aangekondigd de VVGB te willen terugtrekken en het Plein gezamenlijk met het winkelhart opnieuw vorm te geven

“Jammer dat de andere partijen deze second opinion zien als instemming op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), terwijl het alleen gaat over een onderzoek over het gelopen bestuurlijke proces”, zegt Klaas vd Kaaij, raadslid D66 en mede-opsteller en indiener van dit raadsinitiatiefvoorstel.

In maart is de sloop van de Bakemaflat afgerond

14 april 2023

De gemeente streeft ernaar om het Plein rond 1 juni weer te openen

De gemeente maakt een aantrekkelijk Plein waarbij we rekening houden met het tijdelijke karakter.

Wethouder Marco Wiesehahn ziet dat (nog) geen gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde saneringskrediet voor mensen die met schulden zitten

14 april 2023

Sinds 1 januari 2023 wel een optie, maar nog niet gebruikt

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten neemt met een saneringskrediet de schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Het resultaat is dat de schuldenaren met slechts één schuldeiser te maken hebben: de gemeente. "Dat scheelt ze veel stress", zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten.

Brief van het college aan de raad, op 5 april 2023

7 april 2023

Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning voor Hotel Nieuw Nassau ontvangen.

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand

7 april 2023

Participatie met bewoners, belanghebbenden en deskundigen is niet verlopen volgens democratische weg

Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel. Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden.

Geen tegels maar planten in je tuin…

7 april 2023

Tegel-ophaalservice voor inwoners

In april starten de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo weer een tegelwip-actie om tegels op te halen bij inwoners in de wijk.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug