Deel

advertentie

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

Geacht college,

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

Op dit moment ligt een tweetal omgevingsvergunningen voor de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 in de kern Bergen ter inzage. In de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 (vastgesteld op 29 januari 2015) zijn deze deelgebieden aangeduid als plandeel Signaal 1 en 2 en Winkelhart West (hierna ontwikkeling Dorpsplein). We zullen ons in onze zienswijze beperken tot het gevolgde proces:

  1. 1  Participatieproces.
  2. 2  Één-op-één verkoop/ Didam-arrest1 Participatieproces.

Net als bij de ontwikkeling van plandeel Harmonielocatie heeft de gemeente samen met het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum nieuwe Functionele en Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor de ontwikkeling Dorpsplein opgesteld. Deze opmaat naar participatie verdient in de initiatieffase lof en is betrokken partijen goed bevallen.
Anders dan bij de Harmonielocatie zijn de Functionele en Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling Dorpsplein niet ter oordeels- en besluitvorming aan de algemene raadscommissie en gemeenteraad voorgelegd, maar alléén door het college vastgesteld. Inwoners hebben hierdoor niet kunnen deelnemen aan dit proces.
Nu blijkt dat ook de bestemmeningsplanwijziging niet in de raad wordt behandeld, maar er rechtstreeks een omgevingsvergunning is ingediend door de initiatiefnemer. Dat vinden we zorgelijk. In de eerste plaats omdat het plan van de initiatiefnemer afwijkt van de Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. En in de tweede plaats omdat inwoners hiermee zelfs de mogelijkheid wordt ontnomen om deel te nemen aan de formele inspraak.

Gezien de lange voorgeschiedenis waaraan ook de projectwethouder veelvuldig refereert, is deze procedure onnavolgbaar, ondemocratisch en doet bovenal geen recht aan de gedragen wens van de gemeenteraad (en ook van de Stichting) voor een brede en representatieve inwonersconsulatie bij ontwikkelingen die het hele dorp aangaan. Dat de gebiedsontwikkeling in het centrum van Bergen brede belangstelling heeft bij inwoners, (maatschappelijke) ondernemers, recreanten etc, daarover mag na ‘vijftig jaar bakkeleien’ geen twijfel meer bestaan.
Wanneer heeft het bestuursorgaan bepaald deze participatieprocedure te volgen? We verwijzen in dit kader naar Hoofdstuk 2, artikel 4 uit de Participatieverordening Bergen 2021.

Zoals u weet hecht de Stichting aan betekenisvolle en brede inwonersparticipatie. Want het is onze ervaring en overtuiging dat oprechte inwonersparticipatie leidt tot planoptimalisatie, procesverbeteringen, maar ook tot meer draagvlak en versnelling bij projecten.
Omdat het huidige proces rondom de ontwikkeling Dorpsplein representatieve en betekenisvolle inwonersparticipatie in de weg staat, doen we een dringend beroep aan de gemeenteraad om voor de ontwikkeling Dorpsplein en alle volgende plandelen in de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 een transparant participatieproces vast te stellen conform de Participatieverordening Bergen 2021.

Didam-arrest uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen
De gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 heeft al jaren grote belangstelling van inwoners maar ook de belangstelling van marktpartijen. De projectwethouder bevestigt dit naar aanleiding van de recente marktconsultatie ter voorbereiding op de openbare aanbesteding van het plandeel Harmonielocatie die, zoals aangekondigd, binnenkort via TenderNet van start zal gaan.
Omdat bij de ontwikkeling Dorpsplein, net als bij het plandeel Harmonielocatie, gemeentelijke onroerende zaken betrokken zijn, willen we de gemeente op de risico’s van de één- op-één verkoop aan Bot Bouw b.v. wijzen als gevolg van het Didam-arrest.
De Hoge Raad oordeelde op 26 november 2021 in het Didam-arrest dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Dit arrest van de Hoge Raad heeft consequenties voor de wijze waarop en voorwaarden waaronder de gemeente onroerende zaken kan verkopen. Een overheidslichaam kan niet langer onroerende zaken (gebouwd of ongebouwd) exclusief aan één partij (in het geval ontwikkeling Dorpsplein aan Bot Bouw b.v.) te koop aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken. In de bijgesloten factsheet van BZK wordt ingegaan op de gevolgen van het arrest van 26 november 2021 voor overheidslichamen en marktpartijen.
We vragen u kennis te nemen van de factsheet van BZK, want gezien de grote belangstelling van marktpartijen voor het plandeel Harmonielocatie ligt het in de rede dat binnen dezelfde gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 ook voor het plandeel Dorpsplein meerdere gegadigden zullen zijn dan enkel Bot Bouw b.v. Het Didam-arrest heeft immers ook gevolgen voor lopende onderhandelingen.

Wanneer de omgevingsvergunningen, die overigens een maand ná dit arrest ter inzage zijn gelegd, worden verleend en de gemeente Bergen overgaat tot verkoop van haar onroerende zaken aan Bot Bouw b.v., vrezen wij voor verder oplopende vertraging en hoge kosten ten gevolge van het Didam- arrest.

De Stichting doet naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest een dringend beroep aan het college en de gemeenteraad om de omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling Dorpsplein niet te verlenen en ook voor het plandeel Dorpsplein, net als bij het plandeel Harmonielocatie, een vorm van aanbesteding in overweging te nemen.
Een aanbestedingsprocedure met heldere selectiecriteria biedt ook een uitgelezen kans voor meer dan één plan, waaruit het mooiste plan gekozen kan worden voor deze unieke plek in het centrum van Bergen. Laten we hier samen voor gaan. Dat verdient Bergen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Mooier Bergen

Cc: Gemeenteraad Bergen

Bijlage: factsheet BZK uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/17/antwoorden-op- kamervragen-over-gevolgen-uitspraak-hoge-raad-over-gelijke-kansen-bij-uitgifte-grond

advertentie

Meer 'Politiek':

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Veiligheid in uw buurt…

17 november 2023

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen

Tijdens drie inwonersavonden en met een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren?

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Bijna 2 miljard aan bijzondere bijstand in 2022

3 november 2023

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen de belangrijkste verklaring van de stijging...

Vorig jaar gaven gemeenten 1.972 miljoen euro uit aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021, toen was dat 647 miljoen euro. 

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Feestelijke openingsweek buurtcentrum T&O in Bergen

3 november 2023

Het is een prachtig gebouw geworden, dat beheerd wordt door Welzijn Bergen en waar zeven dagen in de week de gezellige buurtkamer geopend wordt

Op maandag 13 november 2023 opent het nieuwe buurtcentrum Tuin- en Oostdorp (T&O) aan de Jaap Veldheerhof 1 in Bergen zijn deuren!

Lezers met een mening: blokkade erf Harmoniegebouw

3 november 2023

Door: Jan Apotheker

De gemeente Bergen heeft zonder enige nadere toelichting de toegang tot het erf van het Harmoniegebouw geblokkeerd.

Kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44

3 november 2023

De gemeente maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen

De gemeente Bergen houdt woensdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur weer een inloopmoment bij het Slotkwartier.

Tweede Kamerverkiezing 22 november a.s.

3 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

30 oktober 2023

De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025...

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.

Meedenkagenda 2023

27 oktober 2023

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?

Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail naar [email protected]

Tweede Kamerverkiezing 2023 – StemWijzer is nu online

27 oktober 2023

Mocht je nog twijfels hebben... Ga goed voorbereid stemmen!

Eerder deze week is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen.

Eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in financiële nood

27 oktober 2023

Regeling voor maatschappelijke organisaties met geldproblemen

Vier van de vijf maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen blijken in financiële nood te verkeren door de gestegen energiekosten.

Leerlingen Matthieu Wiegmanschool ontbijten met burgemeesters gemeente Bergen

25 oktober 2023

De kinderen en burgemeesters kregen een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn afgelopen week samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck.

Wijziging betaald parkeren Bergen aan Zee en Egmond aan Zee

20 oktober 2023

In de winter niet meer gratis...

In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn per 1 januari 2023 de regels voor betaald parkeren veranderd. Van november tot en met januari moet er hier op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Voorheen was dat in de wintermaanden gratis.

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

20 oktober 2023

Door: Haye van der Werf

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.

Voorbereidingen bouw Park de Beeck gestart

13 oktober 2023

Er komen 32 woningen te koop voor maximaal 400.000 euro

Op de oude sportaccommodatie verrijst over enige tijd een compleet nieuwe woonwijk. Een duurzame, groene en waterrijke wijk met 42 huizen en vijf woongebouwen met totaal 110 appartementen.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 9: Fractie Bruin (gemeente Bergen)

13 oktober 2023

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

Bergense begroting 2024 in een oogopslag

13 oktober 2023

Het jaarlijkse overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen

De begroting voor 2024 wordt op 19 oktober besproken in de Algemene Raadscommissie en op 2 november in de gemeenteraad. Net als voorgaande jaren is de begroting sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).

Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

13 oktober 2023

“Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen, dat kun je melden

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug