Deel

advertentie

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

Geacht college,

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

Op dit moment ligt een tweetal omgevingsvergunningen voor de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 in de kern Bergen ter inzage. In de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 (vastgesteld op 29 januari 2015) zijn deze deelgebieden aangeduid als plandeel Signaal 1 en 2 en Winkelhart West (hierna ontwikkeling Dorpsplein). We zullen ons in onze zienswijze beperken tot het gevolgde proces:

  1. 1  Participatieproces.
  2. 2  Één-op-één verkoop/ Didam-arrest1 Participatieproces.

Net als bij de ontwikkeling van plandeel Harmonielocatie heeft de gemeente samen met het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum nieuwe Functionele en Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor de ontwikkeling Dorpsplein opgesteld. Deze opmaat naar participatie verdient in de initiatieffase lof en is betrokken partijen goed bevallen.
Anders dan bij de Harmonielocatie zijn de Functionele en Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling Dorpsplein niet ter oordeels- en besluitvorming aan de algemene raadscommissie en gemeenteraad voorgelegd, maar alléén door het college vastgesteld. Inwoners hebben hierdoor niet kunnen deelnemen aan dit proces.
Nu blijkt dat ook de bestemmeningsplanwijziging niet in de raad wordt behandeld, maar er rechtstreeks een omgevingsvergunning is ingediend door de initiatiefnemer. Dat vinden we zorgelijk. In de eerste plaats omdat het plan van de initiatiefnemer afwijkt van de Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. En in de tweede plaats omdat inwoners hiermee zelfs de mogelijkheid wordt ontnomen om deel te nemen aan de formele inspraak.

Gezien de lange voorgeschiedenis waaraan ook de projectwethouder veelvuldig refereert, is deze procedure onnavolgbaar, ondemocratisch en doet bovenal geen recht aan de gedragen wens van de gemeenteraad (en ook van de Stichting) voor een brede en representatieve inwonersconsulatie bij ontwikkelingen die het hele dorp aangaan. Dat de gebiedsontwikkeling in het centrum van Bergen brede belangstelling heeft bij inwoners, (maatschappelijke) ondernemers, recreanten etc, daarover mag na ‘vijftig jaar bakkeleien’ geen twijfel meer bestaan.
Wanneer heeft het bestuursorgaan bepaald deze participatieprocedure te volgen? We verwijzen in dit kader naar Hoofdstuk 2, artikel 4 uit de Participatieverordening Bergen 2021.

Zoals u weet hecht de Stichting aan betekenisvolle en brede inwonersparticipatie. Want het is onze ervaring en overtuiging dat oprechte inwonersparticipatie leidt tot planoptimalisatie, procesverbeteringen, maar ook tot meer draagvlak en versnelling bij projecten.
Omdat het huidige proces rondom de ontwikkeling Dorpsplein representatieve en betekenisvolle inwonersparticipatie in de weg staat, doen we een dringend beroep aan de gemeenteraad om voor de ontwikkeling Dorpsplein en alle volgende plandelen in de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 een transparant participatieproces vast te stellen conform de Participatieverordening Bergen 2021.

Didam-arrest uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen
De gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 heeft al jaren grote belangstelling van inwoners maar ook de belangstelling van marktpartijen. De projectwethouder bevestigt dit naar aanleiding van de recente marktconsultatie ter voorbereiding op de openbare aanbesteding van het plandeel Harmonielocatie die, zoals aangekondigd, binnenkort via TenderNet van start zal gaan.
Omdat bij de ontwikkeling Dorpsplein, net als bij het plandeel Harmonielocatie, gemeentelijke onroerende zaken betrokken zijn, willen we de gemeente op de risico’s van de één- op-één verkoop aan Bot Bouw b.v. wijzen als gevolg van het Didam-arrest.
De Hoge Raad oordeelde op 26 november 2021 in het Didam-arrest dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Dit arrest van de Hoge Raad heeft consequenties voor de wijze waarop en voorwaarden waaronder de gemeente onroerende zaken kan verkopen. Een overheidslichaam kan niet langer onroerende zaken (gebouwd of ongebouwd) exclusief aan één partij (in het geval ontwikkeling Dorpsplein aan Bot Bouw b.v.) te koop aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken. In de bijgesloten factsheet van BZK wordt ingegaan op de gevolgen van het arrest van 26 november 2021 voor overheidslichamen en marktpartijen.
We vragen u kennis te nemen van de factsheet van BZK, want gezien de grote belangstelling van marktpartijen voor het plandeel Harmonielocatie ligt het in de rede dat binnen dezelfde gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 ook voor het plandeel Dorpsplein meerdere gegadigden zullen zijn dan enkel Bot Bouw b.v. Het Didam-arrest heeft immers ook gevolgen voor lopende onderhandelingen.

Wanneer de omgevingsvergunningen, die overigens een maand ná dit arrest ter inzage zijn gelegd, worden verleend en de gemeente Bergen overgaat tot verkoop van haar onroerende zaken aan Bot Bouw b.v., vrezen wij voor verder oplopende vertraging en hoge kosten ten gevolge van het Didam- arrest.

De Stichting doet naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest een dringend beroep aan het college en de gemeenteraad om de omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling Dorpsplein niet te verlenen en ook voor het plandeel Dorpsplein, net als bij het plandeel Harmonielocatie, een vorm van aanbesteding in overweging te nemen.
Een aanbestedingsprocedure met heldere selectiecriteria biedt ook een uitgelezen kans voor meer dan één plan, waaruit het mooiste plan gekozen kan worden voor deze unieke plek in het centrum van Bergen. Laten we hier samen voor gaan. Dat verdient Bergen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Mooier Bergen

Cc: Gemeenteraad Bergen

Bijlage: factsheet BZK uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/17/antwoorden-op- kamervragen-over-gevolgen-uitspraak-hoge-raad-over-gelijke-kansen-bij-uitgifte-grond

advertentie

Meer 'Politiek':

Energietoeslag kan worden aangevraagd

20 mei 2022

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

De energieprijzen stijgen. Dat betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd gekregen.

KiesLokaal wethouder Erik Bekkering stopt met zijn functie

13 mei 2022

Drie mooie, constructieve en intensieve jaren als wethouder...

Niet lang na mijn begin als wethouder in maart 2019, met als portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme, strand, buitenruimte en dienstverlening, schreef ik een column in de Gemeentekrant over Beppie.

Veel meer plastic ingezameld sinds PMD-container

13 mei 2022

Dit blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal verstrekt door HVC

Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen.

De detailhandel in kernen staat sterk onder druk…

13 mei 2022

Dit heeft structurele leegstand tot gevolg, verloedering ligt op de loer

Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Aandacht voor zorgen digitale parkeervergunningen

6 mei 2022

Omgaan met digitaal parkeren gaat vaak goed, maar er zijn nog problemen

Na een uitstel van twee maanden was 1 mei 2022 de start van het digitaal parkeren voor inwoners een feit. Het betekent dat vergunninghouders een digitale parkeervergunning hebben en hiervoor gebruikmaken van het parkeersysteem van Coöperatie ParkeerService (CPS), een organisatie waar dertien gemeenten bij zijn aangesloten.  

Inwoners gezocht voor klimaatpanel

6 mei 2022

Inwoners worden via het inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen op het thema Klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor een gezamenlijk inwonerspanel Klimaat nieuwe leden. Het klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar en na de periode van voornamelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe stap. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst.

Woningen voor jonge gezinnen; hoe dan?

29 april 2022

D66 Bergen ziet het aantrekken van jonge gezinnen als absolute noodzaak voor het vitaal houden van onze kernen

De teleurstelling is daarom groot dat woningbouwprojecten nu stil liggen. D66 Bergen wil daarom er echt alles aan doen deze eerder genomen besluiten toch doorgang te laten vinden.

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen

29 april 2022

Voorkomen van toename ondernemers met schulden

Een verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman over toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen.

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

29 april 2022

In Egmond aan den Hoef zouden 163 van die woningen komen, maar de rechtbank Noord-Holland vernietigde vorige week de vergunning

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Het regende Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Bergen

26 april 2022

Maar liefst achttien lintjes zijn opgespeld, waaronder een jeugdlintje!

Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op dinsdag 26 april 2022 maar liefst vijftien inwoners van de gemeente Bergen omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Theo van Eijk aan de slag als formateur

22 april 2022

De nieuwe partij ONS DORP heeft hem gevraagd om deze beslissende fase zo snel en realistisch mogelijk in goede banen te leiden

Van Eijk, die in het verleden onder meer (waarnemend) burgemeester was in Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer en Uitgeest en wethouder was in Hoorn, volgt Leontien Kompier op die als informateur na de verkiezingen gesprekken heeft gevoerd met de verschillende partijen in Bergen.

D66 wethouder Tromp ruilt Bergen in voor Heiloo

22 april 2022

Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest

Antoine Tromp is de kandidaat van D66 voor het wethouderschap in Heiloo. Uiteraard onder voorbehoud dat D66 in de coalitie komt en een wethouder kan gaan leveren. Tromp (46) was de afgelopen drie jaar wethouder voor onder andere het sociaal domein in de gemeente Bergen. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest.

Belangrijke stap in het formatieproces in de gemeente Bergen

22 april 2022

Op weg naar een pragmatisch en realistisch coalitieakkoord

In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kunnen worden.

Raadsleden kunnen baat hebben bij social media…

15 april 2022

Raadsleden die slim gebruik maken van sociale media zijn beter zichtbaar.

Zij kunnen hun standpunten voor het voetlicht brengen zoals zij dat willen, zonder dat daar direct een journalist of krant voor nodig is. De do's en don'ts.

Hoe krijgen gemeenten vat op online aangejaagde ordeverstoringen?

15 april 2022

Noord-Holland Samen Veilig ontwikkelt praktische handvaten voor gemeenten

Rellen, uit de hand gelopen demonstraties, brandstichtingen bij 5G-masten en illegale feesten; met de uitbraak van het coronavirus zijn Nederlandse gemeenten vaker geconfronteerd met openbare ordeverstoringen.

Kabinet wil dat gemeenten meer huizen kunnen reserveren voor eigen inwoners

15 april 2022

Gemeenten kunnen op dit moment al de helft van de huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan inwoners die binnen de gemeente willen verhuizen of aan mensen met een vitaal beroep, vindt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij heeft een wetsvoorstel daarover naar de Raad van State gestuurd.

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht

8 april 2022

Op Goede Vrijdag verder met elkaar in gesprek...

Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen, heeft Leontien Kompier zaterdag 2 april 2022 gesprekken met deze partijen gevoerd.

Structurele oplossing nodig voor hogere energiekosten

8 april 2022

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen. Gemeenten keren de energietoeslag uit, maar willen ook een structurele oplossing. Er is geen tijd te verliezen om de verduurzaming van woningen op te pakken om zo de energielasten permanent te verlagen.

Gemeente Bergen zet extra in op gezonde leefstijl

8 april 2022

Website sport en bewegen

De gemeente Bergen zet de komende tijd in op het stimuleren van sporten en bewegen. Alle activiteiten staan op de websites www.sportenbewegeninbergen.nl en www.sport-z.org

Dertig snoei- en bladkorven voor tuinafval

8 april 2022

De korven worden geplaatst in april en mei voor snoeiafval en ook in oktober en november

Komend voorjaar plaatst de gemeente dertig snoei- en bladkorven verdeeld over de verschillende kernen. Inwoners kunnen hier hun snoei- en bladafval naartoe brengen, wanneer ze het niet meer in hun eigen gft-container (groente-, fruit- en tuinafval) kwijt kunnen.

(In)formateur Leontien Kompier aan de slag in Bergen

1 april 2022

Zij is momenteel waarnemend burgemeester in Venray

Zoals eerder gemeld heeft ONS DORP als grootste partij van de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te houden met elk van de collegapartijen.

Bergen heeft een nieuwe gemeenteraad (filmpje)

1 april 2022

Afgelopen woensdagavond werden ze geïnstalleerd in de Ruïnekerk

Artikel 18 van de Gemeentewet bepaalt dat de nieuwe raad vergadert op de eerste dag nadat de oude is afgetreden. Na de verkiezingen in 2022 treedt de oude raad af met ingang van woensdag 30 maart. Formeel is er dus een moment (van rechtswege op dinsdag 29 maart 2022 om 24.00 uur) dat de oude raad verdwijnt en de nieuwe raad het gezag uitoefent. Er kan van een overlap geen sprake zijn.

Reactie college Bergen op uitspraak Raad van State Aldi Bergerweg

30 maart 2022

Het is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om te bepalen hoe verder te gaan met de herontwikkeling van het centrum van Bergen

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bergerweg 125 in Bergen. Het plan voorzag in de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 grondgebonden woningen.

Definitief geen Aldi en woningen op locatie Scholten aan de Bergerweg

30 maart 2022

Provincie wint rechtszaak bij RvS van gemeente Bergen

De provincie Noord-Holland is door de Raad van State in het gelijk gesteld in hun bezwaar tegen het bestemmingsplan om de Aldi uit het centrum van Bergen te verplaatsen naar de Bergerweg. De hoogste bestuursrechter heeft het bestemmingsplan vernietigd. Verplaatsing buiten het centrum was nodig om de plannen voor een nieuw dorpshart te realiseren.

Raad voor Cultuur: breng de culturele basis op orde

25 maart 2022

Ook wijst de raad op het belang om fysiek ruimte te bieden aan lokale makers...

‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.

Hoogheemraadschap draagt Schoorlse wegen over aan gemeente

25 maart 2022

Gemeente Bergen wordt beheerder

Bestuurders van de gemeente Bergen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tekenden vanmiddag een overeenkomst voor de overdracht van circa achteneenhalve kilometer aan (dijk)wegen in Schoorl. Deze wegen waren tot 2022 in beheer bij het waterschap.

Nieuwe partij ONS DORP maakt zich op voor coalitiebesprekingen

25 maart 2022

Oprichter Henk Borst neemt geen zitting in de gemeenteraad...

De nieuwe Bergense partij ONS DORP gaat op korte termijn oriënterende gesprekken houden met de andere fracties in de gemeente Bergen. Dat meldt voorzitter Henk Borst van ONS DORP. Zijn partij kwam als winnaar uit de bus tijdens de vorige week gehouden gemeenteraadsverkiezingen. De partij kreeg bijna 23 procent van de stemmen.

Definitief ontwerp centrum Schoorl

25 maart 2022

De werkzaamheden worden volgens verwachting vanaf oktober gefaseerd uitgevoerd

Het college heeft dinsdag het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Centrumplan Duindorp Schoorl vastgesteld. “Een prachtig ontwerp met oog voor veiligheid en het karakter van het mooie dorp Schoorl”, aldus wethouder Erik Bekkering. “Schoorl verdient dit, het is een dorp om trots op te zijn!”

D66 vraagt duidingsdebat aan

25 maart 2022

Wij hebben de verwachting dat alle lijsttrekkers positief op dit verzoek zullen reageren...

“Omdat alle partijen transparantie en het terugwinnen van vertrouwen hoog op de agenda hebben staan, verwacht ik vele positieve reacties”, zegt Alexandra Otto, lijsttrekker en fractieleider van D66 Bergen.

Update: Uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022 officieel vastgesteld

22 maart 2022

Alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezing in Bergen zijn opnieuw geteld

Vandaag heeft het centraal stembureau van gemeente Bergen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Opmerkelijke uitslag voor CDA-lijsttrekker Klaas Valkering

18 maart 2022

Van alle lijsttrekkers de meeste stemmen: 1556

Bergen investeert in de huishoudelijke hulp

18 maart 2022

Per 1 maart jl. zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met tien aanbieders

Inwoners van de gemeente Bergen die huishoudelijke ondersteuning ontvangen uit de Wmo hebben meer keuzevrijheid gekregen. Per 1 maart jl. zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met tien aanbieders.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug