Reactie van Lezers…

Geachte Redactie...

Reactie van Lezers…

Heeft u ook ergens een mening over? Laat het ons weten via: [email protected]

 

Bezielde dorpen

Onder die titel schreef A.Roland Holst, op verzoek van het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB), in 1957 een boekje dat als geschenk diende ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de kunstenaarsvereniging. Hij licht daarin uitvoerig toe waarom Bergen en o.a. ook Blaricum voor hem de kwalificatie ‘bezield’ verdienen. Zelf vestigde hij zich in 1918 in, wat hij later veelvuldig ‘zijn dorp’ zou noemen. Gedurende het eerste kwart van de vorige eeuw zouden veel kunstenaars hem volgen. Op korte onderbrekingen na, bleef Roland Holst het grootste deel van zijn leven aan de Nesdijk wonen in een speciaal voor hem gebouwd huis.

Waaruit bestond voor hem dan die bijzondere aantrekkingskracht van dat ‘bezielde dorp’? Ongetwijfeld hield hij van de compacte historische kern (waar nu zijn door Mari Andriessen gemaakte beeltenis staat), de kleinschalige bebouwing met nog herkenbare agrarische kenmerken, de lommerrijke lanen met veel groen en de karakteristieke villa’s met hun landelijke uitstraling.
Jaren later zou hij over ‘zijn dorp’ schrijven:’ …. al gaat het door vooruitgang achteruit……’ Op slechts enkele meters van zijn voormalige woning staat nu een volstrekt detonerende flat, verrezen te grote villa’s en werden huizen ontsierd door karakterloze ‘uitbouwen’.

Het lijkt wel alsof de ‘ontzieling ‘ van het dorp pas goed op gang is gekomen nadat in 2006 het woonhuis ‘De Stulp’, gebouwd door architect P.Elders voor C.F.Zeiler, stichter van Hotel Nassau in Bergen aan Zee, werd afgebroken om plaats te maken voor een modernistische blokkendoos. Het Van Reenen Park kreeg daardoor definitief een ander aanzien.
Het zou te ver voeren om alle teloor gegane panden hier op te voeren, maar enkele verdienen toch in het bestek van dit artikel genoemd te worden. Zo verdween kortgeleden de door Jan Rietveld gebouwde villa aan de Herenweg. De Meerweg veranderde enige jaren geleden vrijwel volledig haar karakter door de afbraak van diverse panden en de bouw van(te) grote nieuwe villa’s met opzichtige toegangspoorten. Ook aan de Komlaan en de Hoflaan zullen karakteristieke Bergense huizen plaats gaan maken voor nieuwbouw. En het einde is nog niet in het zicht: er loopt een aanvraag voor de afbraak van een beeldbepalende villa uit 1912 aan de Boslaan, ook Hotel Nassau Bergen (1953) van de architecten Roggeveen en Hooning , zal vrijwel zeker gesloopt worden en voor het voortbestaan van het buitenverblijf ‘De Haaf’ van de beroemde architect De Bazel mag gevreesd worden.

Wat is er aan te doen?
Om te beginnen zou de Gemeente Bergen meer haast moeten maken met het afwerken van de aanvragen voor plaatsing van gebouwen op de Monumentenlijst. Al jaren dringt de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen daarop aan, maar de gemeente zet onvoldoende menskracht in om dat te realiseren en heeft de personele bezetting voor monumentenzorg recentelijk zelfs verminderd!

Kopers van huizen zouden er door de verkoper en de makelaar op gewezen moeten worden dat Bergen een dorp is dat zijn aantrekkingskracht o.a. ontleent aan zijn specifieke historische karakter en dat men zich wel tweemaal moet bedenken alvorens tot afbraak over te gaan. Ik ken iemand die notarieel heeft laten vastleggen dat zijn huis, bij verkoop na zijn dood, niet gesloopt mag worden. Juridisch misschien aanvechtbaar, maar een sympathiek signaal!

Potentiële kopers zouden ook attent gemaakt kunnen worden op geslaagde restauraties en verbouwingen zoals onlangs het huis Contentezza aan de Dorpsstraat, huize Beukenhorst aan de Studler van Surcklaan en het voormalige doktershuis van Poot, eveneens aan de Dorpsstraat. Ook de voortreffelijke restauratie van de villa De Ark in Park Meerwijk is een voorbeeld van een eigenaar die, met respect voor de cultuurhistorische waarden van zijn pand, het tevens heeft weten aan te passen aan de eisen van deze tijd.

De gemeente zou een standaard informatie kunnen verstrekken in de vorm van een folder over Bergen als monumentendorp. Er zou daarin gewezen kunnen worden op de betekenis van de monumentenstatus van een huis. Er heerst daarover veel misverstand, bijvoorbeeld als zou aan een monument niets meer veranderd mogen worden en de waarde ervan zou dalen. Gewezen zou ook dienen te worden op de financiële facilitering bij onderhoud of restauratie van het pand, een tot nu toe volledig onder belicht aspect. De gemeente heeft deskundigen in huis die particulieren in voor komend geval van advies kunnen dienen op het gebied van omgang met aan hen toevertrouwd cultureel erfgoed

Zonder verleden geen heden. De Stichting Behoud Bouwkunst Bergen, de Stichting Mr. Frits Zeiler, De Boerderijen Stichting en aanverwante organisaties doen er alles aan om Bergen haar ‘ziel’ te laten behouden, uit respect voor het verleden en ten faveure van de huidige en toekomstige bewoners.

Ton Dissen

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]


Beste redactie,

Een zeer goed initiatief. Zonder er een heksenjacht van te maken naar hoofdbewoners die op een correctie manier in de toeristen periode een vakantie huisje aanbieden, of een gedeelte van hun eigen woonverblijf, is het volledig  “commercieel” transformeren van woningen met een woonbestemming naar woningen met een volledig recreatieve bestemming een slechte zaak. En daar mag best tegen worden opgetreden.

In het voorstel van D66 staat daarbij iets belangrijks: alle wettelijke middelen trachten in te zetten. Want meer dan dat hoeft het niet te zijn. De wetgeving geeft het bevoegd gezag voldoende middelen en instrumenten om dit aan te pakken.
Ook het halt toeroepen van parkeervergunningen (even los hoe je over het betaald parkeren in het algemeen denkt) is in relatie met deze gewenste woonhandhaving een goede zaak.

Een zeer aan te bevelen actiepunt voor de gehele gemeenteraad. Kan men raadsbreed inhoud geven aan de verkiezingsbelofte op dit punt. Dat is ook nooit weg.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree

 


De koppen bij elkaar & water bij de wijn.

Er zijn momenten dat je als centrumbewoner de auto niet meer kan parkeren. Nu zetten we de auto niet weg als de heilige koe, maar met de bouw van een nieuw Parkhotel met een eigen parkeergarage zou een extra parkeergelegenheid kunnen worden gecreëerd en daarmee een potentieel extra parkeerprobleem kunnen worden voorkomen. Dat vereist overleg met de direct betrokkenen en dan mag verwacht worden dat de communicatiekanalen worden open gesteld, belangen worden uitgesproken en dit alles tot een consensus kan leiden. Dus: even “de koppen bij elkaar & wat water bij wijn” s.v.p. !

Met sportieve groet,

Buurtbewoner Cees Munster


Risico´s door de winning van het laatste gas uit de kleine gasvelden van Taqa

Gasalarm2 heeft op 10 augustus een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Bergen II van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

In dat ontwerpbesluit wil de minister vergunning geven aan Taqa om het laatste nog aanwezige aardgas in de veldjes Schermer, Bergen aan Zee en Groet te winnen. Het gaat om heel weinig gas, maar het helpt de minister de gaskraan in Groningen ietsje sneller dicht te draaien. Iedereen blij was de eerste reactie. Of toch niet? Gasalarm2 stelt vragen.
Over 5 jaar zijn de drie veldjes leeg, 350 miljoen m3 gas lichter, de bodems tot 2 cm gedaald.

Het is bekend dat de grootste kans op aardbevingen in de laatste fasen van gaswinning optreedt. Het risico daarop zou volgens de minister een beving met de kracht tot 4 op de schaal van Richter zijn. Dat risico is dus voor de bevolking, niet voor de producent. Gasalarm2 vindt dit onacceptabel, maar ook dat als gevolg van dit plan er een nieuw schadeconvenant moet komen, met omgekeerde bewijslast en een van de producent onafhankelijke schadeopname- en afwikkeling, zoals in Groningen. Taqa noch de minister hebben geanalyseerd hoe de samenhang is tussen de gasopslag in de Bergermeer en de gaswinning in Bergen aan Zee en Groet. De opslag en de winning veroorzaken bodembewegingen die zowel op- als neergaan. Het gaat om centimeters, steeds gevaarlijk voor de meest voorkomende bebouwing op het maaiveld.

De bodembewegingen van de drie gasveldjes worden eens in de 5 jaar gemeten met behulp van waterpassing van een betrekkelijk gering aantal vaste punten. Bij de gasopslag gebeurt dat met 4-wekelijkse GPS-metingen op 4 plekken op en bij het veld en 2 plekken erbuiten. Deze metingen zijn onafhankelijk van elkaar. Gasalarm2 is van mening dat de overheid hier belangrijke steken heeft laten vallen. Gezien het belang van bodembeweging voor de bebouwing op het maaiveld vindt Gasalarm2 dat de registratie en analyse ervan op een nieuwe leest dient te worden geschoeid.
Het is afwachten of de minister met een aangepast instemmingsbesluit zal komen.

Wouter Hubers


Het huidige parkeerbeleid leidt ertoe dat de parkeerterreinen in Schoorl en Bergen aan Zee vaak praktisch leeg staan. Voor de ondernemers ter plaatse is dat vermoedelijk een schadelijke zaak. Deze situatie zou wellicht gedeeltelijk opgelost kunnen worden door het parkeren bijvoorbeeld ’s-ochtends gratis te maken of door bezoekers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een parkeerschijf waardoor ze een redelijke tijd, zeg 2 uur, gratis zullen kunnen parkeren. De huidige situatie zal de gemeente denkelijk vaak ook weinig geld opleveren.
In sommige andere gemeentes lijkt het voorgestelde systeem goed te werken.
Met vriendelijke groet,
C.J. Verwer

Geachte Henkoo,

Door mijn huwelijk met een inwoonster van Bergen ben ik in  juli 2014 het  mooie Bergen komen wonen. Een prima plaats en omgeving om te wonen. Er is  een ‘spel’ dat ik hier in deze periode heb geleerd, namelijk: Mens Erger Je Niet. Ongelooflijk wat er hier allemaal op bestuurlijk gebied Niet gebeurt.-) Mijn vrouw had me er al op voorbereid….. Als ‘buitenstaander’ zag / zie en verbaas (de) ik me over veel zaken. Nu bekijk ik veel met een glimlach. (ik ben 70 jaar)

Plannen worden gemaakt. Vaak is er dan ‘iemand’ en /  of meerdere ‘iemanden’ die tegen deze plannen is / zijn. Regelmatig wordt er hulp van een jurist  ingeschakeld om tegen de plannen bezwaar aan te tekenen. Ik heb gehoord, dat er weinig gemeenten  van de omvang van de gemeente Bergen zijn, die zoveel bezwaarschriften bij de Raad van State indienen om hun ‘gelijk’ te krijgen.

Zo is het ook op politiek gebied. Bergen is en blijft een mooie woonplaats. Het woord communicatie wordt vaak op een heel aparte wijze vormgegeven.

Met vriendelijke groet,

Wim van der Linden


Reactie naar aanleiding van deze column.

L.S. In de Column van Jan Roos wordt “kritisch” de dorpspromotie van Bergen onder de loupe gelegd. Daarin worden de musici afgeschilderd als een stelletje clowns en wordt het “Valkenburg-effect”weer aangehaald. Kritiek op hoe mensen het dorp willen promoten mag…columnschrijvers doen vaak niet anders, volgens de hoofdredacteur. Maar alle columnschrijvers die ik in de grote dagbladen en in weekbladen tegenkom,  hebben  beargumenteerde, goed onderbouwde kritiek, die op een beschaafde manier weergegeven wordt. De kritiek van Jan Roos echter haalt het niveau niet van andere columnschrijvers en is in mijn ogen slechts gemopper van een gefrustreerd iemand, die kennelijk leuke muziek( van wel dégelijk enig niveau ) niet kan waarderen. Bijna ieder mens wordt vrolijk van muziek in dit dorp, er zijn héél veel mensen die daarom juist op de zomerse zaterdagen naar Bergen komen vanwege de gezellige muziek en die daarnaast vele winkels  en terrasjes bezoeken. En dat is Bergen promotie: vóór en dóór al onze hardwerkende ondernemers. En dat zint de heer Roos niet? Kom met een beter plan, Jan en zeur niet, althans niet op het niveau waarop je het nu doet!

Ineke de Vries-Vlaskamp


Reactie naar aanleiding van deze column.

Wat een kletskous toch – die Jos de Moel!!
Hij vergat onder zijn briefing “partijvoorzitter CDA” te zetten!!

Laat hem toch ophouden met dat schrijven, geklets!
Isabel Schnabel

Red: Beste mevrouw Schnabel, U roept op om een columnist de mond te snoeren, omdat u zijn mening niet deelt.  U maakt vast een grapje?


Oproep aan eigenaren van percelen in het bestemmingsplangebied “Landelijk Gebied-Zuid” te Bergen, vastgesteld op 24 juli 2013.

Wanneer u vóór 24 juli 2013 eigenaar was van een perceel in het voormalige bestemmingsplan “Weidegebied” de voorganger van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied-Zuid” en u had op uw perceel een of meerdere bijgebouwen staan en op het perceel rustte de bestemming “Wonen” en u woont daar nog steeds, dan heeft u tot 1 oktober 2019 de tijd om een planschadeclaim in te dienen bij de gemeente Bergen. Op 1 oktober 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden. Je hebt vanaf deze datum 5 jaar de tijd om schade te claimen. Als peildatum voor de hoogte van de planschade geldt juli 2013.

Waarom een planschadeclaim?

Drie eigenaren van bijgebouwen op de Herenweg te Bergen hebben in 2015 een rechtszaak gewonnen bij de Raad van State. De Raad van State heeft in deze uitspraak geoordeeld dat het wonen in bijgebouwen in het voormalige bestemmingsplan “Weidegebied” niet verboden was. De Raad van State heeft vervolgens het wonen in bijgebouwen onder het overgangsrecht gebracht. Er mag tot aan het eind van de huidige bestemmingsplanperiode gewoond worden in alle bijgebouwen in het bestemmingsplan “Landelijk Gebied –Zuid”. De gemeente mag hier niet op handhaven. Deze uitspraak geldt voor het gehele bestemmingsplangebied en niet slechts voor de drie percelen op de Herenweg. In het huidige bestemmingsplan “Landelijk Gebied-Zuid” is het wonen in bijgebouwen niet meer toegestaan. Doordat deze gebruiksmogelijkheid van het bijgebouw weggenomen is heeft u planschade. Daarom is het interessant om deze schade te claimen. Doe dat dan wel voor 24 juli 2018.

Maar u heeft nog een andere mogelijkheid.

Bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

Hoe is het de drie eigenaren van de Hereweg vergaan? Zij hebben op kosten van de gemeente een omgevingsvergunning gekregen voor het oprichten van een recreatiewoning. Hiermee heeft de gemeente een precedent geschapen. Op de percelen waren recreatiewoningen in het vorige bestemmingsplan niet toegestaan. In het huidige bestemmingsplan mogen er geen nieuwe recreatiewoningen meer opgericht worden. Nu er, tegen het beleid in, op drie percelen een recreatiewoning opgericht mag worden kun je andere aanvragen om recreatiewoningen, in dit plangebied, niet meer weigeren. Dit is een unieke kans voor velen om in het bezit te komen van een omgevingsvergunning voor een recreatiewoning in dit plangebied. Grijp die kans!!

Alice.


Ik ben het geheel eens met de heer van Wolveren: waarom moet het zo lang duren voordat de Beeck weer fier overeind staat? Veel mensen zijn ernstig gedupeerd en vooral ouderen die lekker tussen de middag hun baantjes konden trekken en daarna nog eventueel naar de sauna om de botten met wat warmte te verwennen zijn de dupe. Zij zien geen kans per fiets door weer en wind naar de Hoornse Vaart te gaan( zonder sauna). En behalve Zuyderduin in Egmond aan zee heeft geen een hotel zich aangemeld om tijdelijk gebruik te maken van hun zwem/sauna locaties!
Aub gemeente Bergen zou u een beetje willen opschieten met de herbouw, mijn botten zijn er hard aan toe!
Ines van der Werf- de Klark

Het mooie dorp Bergen, waar ik al ruim 60 jaar woon is niet meer zo heel mooi meer. Buiten de vele bomen, die sneuvelen en de slechte nieuwbouw plannen is mij vooral het sloopbeleid een doorn in het oog. As nieuwe Bergenaren met veel geld kopen voor een godsvermogen een Bergens huis(zie foto) gooien het tegen de vlakte en bouwen er een giga witte namaakvilla met rieten kap op. Er staan er al velen. Vaak verkopen ze het onding binnen een paar jaar, strijken de winst op en verdwijnen.
Typische Bergense huizen zouden moeten blijven bestaan om Bergen, Bergen te laten blijven! Verbied de sloop ervan!
Het is niet een kwestie “over smaak valt niet te twisten” maar behoud van de identiteit van het dorp. Van de welstandscommissie vroeger mocht je niets, maar het is totaal de andere kant uit geslagen. Ook het totaal leeg trekken van tuinen, die Nb grenzen aan het bos en beleggen met grote tegels zijn een onbegrijpelijk nieuw fenomeen. Deze mensen hadden beter in Heerhugowaard of Almere kunnen neerstrijken.

H.Roos


Geachte Redactie,

Met veel plezier en interesse lees ik wekelijks Flessenpost
Daarbij vallen mij een aantal zaken op:
A. Informatiewaarde
Met verwijzing naar de inhoud van 1 juni wordt – zoals gebruikelijk – van een aantal levende en spraakmakende zaken de stand van zaken gemeld. “De term” stand van zaken wordt zelfs in het onderwerp gebruikt. (Hotel Nassau)
Een verbeterpunt kan zijn dat er een vaste rubriek wordt opgenomen. Wellicht onder de noemer AAGJE ( familie van nieuwsgierig).
In die rubrief wordt wekelijks de voortgang gemeld.
Voorbeelden:
Hoe gaat het met de gasopslag. Hoeveel gas gaat er in en hoeveel gaat er uit. Kan de gemeente per bewegende m3 een cent als vergoeding krijgen…… Loop den ik aardig op!
Hoe gaat het met de 7 dorpelingen
Hoe gaat het met het Parkhotel. Heeft de heer Kat het echt verkocht aan bedrijf Punt en is het waar dat punt het gehele rijtje vanaf bebouwing vanaf cafe NAP aan het verwerven is?) Mag meegedacht worden?
Waarom kunnen een handvol ondernemers tegenhouden dat net als op zaterdag geen auto’s meer rijden rond de Ruinekerk? Dan ruimte voor terassen a la het vrijthof
Voortgang fietspad langs de Hargerzeeweg
Het knellende parkeerprobleem fietsen en auto’s bij Bergen aan Zee. Nu parkeerplaatsen voor auto’s ingeruild voor fietsen. Voor de fietsers een kleine verbetering met als effect slechter voor de auto’s. De gastvrijheid van de gemeente verdient aandacht en voorzieningen. Nu is het een zooitje!
Fietspad Eeuwigelaan. Nu subsidie provincie! Maak daarmee het dorp autovrij!

Kortom meer scherpte en zicht op de aktualiteit is geboden. De colum schrijvers zijn te veel met zich zelf bezig….

B. Objectiviteit
Het lijkt mij onzin dat jullie smullende reporter inderdaad overal lekker en smakelijk eet! Hier geldt mijn inzens het spreekwoord liefde van de man gaat door de maag. Is zijn beleving wel objectief?
De inhoud van een aantal kolums mag mijn inziens ook wel eens getoetst worden op objectiviteit.

Hopend een bijdrage te hebben geleverd!
PS
Ik hoef echt niet te worden gemeld. U doet me wel een plezier door de de fles verder te schudden………

met een vriendelijke groet

Arie Leijnse

Red: Beste heer Leijnse, hartelijk dank voor uw meedenken. U geeft een aantal nuttige tips die we binnenkort met de redactie gaan bespreken. Wat betreft de smullende reporter… objectiviteit blijft een lastig ‘ding’. H.S heeft in het verleden er o.a. voor gezorgd dat een kok zijn biezen kon pakken en een restaurant mede door zijn schrijven de deuren kon sluiten. Trots? zeker niet, maar het zegt natuurlijk wel iets over zijn objectiviteit.


Grote onzin

Na het plan, om de rookruimtes te gaan verbieden in kroegen etc.. gaan er nog meer regeltjes komen.

Hoorde zojuist op het nieuws, dat er een plan gaat komen, om ook het roken op terrassen verboden gaat worden. Ik rook zelf niet. heb het wel gedaan tot november 1995.
Ik heb er nooit een probleem van gemaakt. Als iemand wil roken prima. Behalve als ik zit te eten.
Iedereen weet, dat roken ongezond is. Maar de keuze maak je zelf. Daar heb je geen overheid voor nodig.

Ik vrees, dat een florerend bedrijfstak de nek wordt omgedraaid. Met alle gevolgen van dien. Immers, tabak is een goede melkkoe en een grote bron van inkomsten voor de schatkist. Als dat straks wegvalt, vrees ik, dat de belastingbetaler de sjaak is en opgezadeld wordt met hogere (inkomsten)belasting.
Buiten dat er veel mensen op straat komen staan, die direct of indirect aan de horeca hun brood verdienen.

Adrie Pieterse


Beste redactie,

De gemeente Bergen moet zich schamen

Neem de brand van het zwembad in het Noord-Hollandse Julianadorp die vond plaats in december 2015 en krap een jaar later ligt er een ultramodern zwembad!!!  Geen gezeur, we bouwen een duurzaam zwembad met zonnepanelen en gebouwd volgens de modernste energiezuinige inzichten. Iedereen blij!!

Kijk dan Bergen, eerst lekker lang kissebissen. Wie heeft het gedaan, hoe moet het eruit zien? Het lijken in Bergen wel de Middeleeuwen. Besluiteloosheid, politici die water zien branden… Binnen een jaar kan het!!  Uitdagende voorbeelden genoeg,

Wordt wakker zwemliefhebbers, sportliefhebbers!!! Schud de heren op het pluche door elkaar!!

Ik moest dit even kwijt…

F.J. van Wolveren


Hypocrisie

In de brief van de voormalige coalitie partijen van de Bergense gemeenteraad aan de formerende partijen schrijven zij dat zij onze inwoners meer gunnen dan opnieuw vier jaar van tegenstellingen waarin de coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar staan. Vier jaar waarin de verdeeldheid het wint van verbinding en waarin het onderling vertrouwen tussen raadsleden verder afneemt.

Dit is namelijk precies wat de voormalige coalitie bereikt heeft met hun machtspolitiek om zodoende grote projecten er door te jagen. Kennelijk zien zij het licht nu het hun beter uitkomt in hun streven om toch op het pluche te belanden. Het getuigt ook van een geweldige arrogantie terwijl enige deemoedigheid op zijn plaats zou zijn na het verlies van 4 zetels. Daar wordt niet over gesproken.

De formerende partijen hanteren nu de begrippen “vernieuwend, openheid, eerlijkheid, interactie, en transparantie” bij het opstellen van beleid. De formatie kan ook via een facebook-pagina gevolgd worden.

Dat geeft heel wat meer vertrouwen dan de achterkamertjes politiek van het voormalige college waarbij het vertrouwen tussen de burger en gemeentebestuur ver te zoeken was.

A.F.T. Van der Oord,

Egmond aan den Hoef


Beste redactie,

Ik houd mij hart vast met de presentatie van dergelijke kandidaat wethouders. Een voorspelbaar toneelstukje “Oude wijn in nieuwe zakken”
Het lijkt wel of alle lokale politici op cursus zijn geweest bij de belastingdienst: “moeilijker kunnen we het niet maken”.

Een wethouder met het hart op links en zoals is gebleken gespecialiseerd in het overschrijden van begrotingen. Heeft de vorige PvdA wethouder dus al met de precariorechten zijn geloofwaardigheid verkwanseld aan de nutsbedrijven om vervolgens met droge ogen te beweren dat hierdoor de OZB belasting laag kon blijven: deze kandidaat wethouder zal met zijn rijke ervaring om megalomane verbouwingen en herinrichtingen van gemeentehuizen te realiseren, opnieuw een kansrijke poging doen om van Bergen een artikel 12 gemeente te maken.

Eén ding kun je de kern van de PvdA niet ontzeggen: ze zijn consequent in de aanpak van problemen: die worden altijd met andermans geld opgelost (de burger dus)
Landelijk gaat het al niet veel anders: schreeuwen om een flexibele AOW. De 5 miljard die dat kost moet worden opgehoest door de burger middels heffingen op verpakkingen.

Doet me denken aan mijn jeugd in Amsterdam: oude kranten ophalen en verkopen aan de viswinkel. Zo kreeg ik mijn broodnodige zakgeld.

In alle verkiezingsprogramma’s stonden mooie woorden over parkeervrije zones in Bergen. Goed voor de middenstand en het milieu. 

Nog koud benoemd is één van de eerste daden het parkeer vrij stukje in Schoorl afsluiten en betaald parkeren maken.
De vraag hoe je de burger weer betrekt bij het lokale bestuur is simpel te beantwoorden: Stop eerst eens met de boel te besodemiteren en doe niet voor elk verkokerd politiek stokpaardje een greep in de algemene middelen. Een sluitende begroting kent twee sturingsinstrumenten: inkomsten en uitgaven. Ben benieuwd of de kandidaat wethouders naar beiden kijken. 

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree

Bergense perikelen: een tegengeluid !
Barbertje moet hangen: dat is het gevoel dat ik aan alle media aandacht van de schrijvende pers overhoud. Dat de betreffende ambtenaar in het verleden op financieel gebied mogelijk niet slim en/of integer heeft gehandeld moet allemaal nog blijken. In media exercities tot nu toe is hij al aan alle kanten min of meer al veroordeeld en volgens mij valt je wat te verwijten als het tegendeel blijkt. Hij lijkt nu al bij voorbaat kansloos, monddood gemaakt vanwege zijn ambtenaren status en dan is het in zijn positie ook nog maar de vraag of het slim en verstandig is of hij aan zijn eigen “veroordeling” moet meewerken ?. Alle kopstukken in een aantal heikele Bergense vraagstukken buitelen over elkaar heen om commentaar te leveren. Een meneer uit Schoorl heeft tot nu toe bij de rechter alles verloren (of zou de rechter misschien beïnvloed zijn door de ambtenaar ?), een oud-wethouder uit de huidige oppositie heeft in zijn  regeerperiode niets gemerkt (of zou die ook al door de ambtenaar zijn misleid ?), een andere jongeman uit Schoorl die met valse voorwendselen optreedt namens een hotellier die een historisch gebouw aan de Karel de Grootelaan in bouwkundig opzicht wil “verkrachten” (en waar de gemeente terecht een stokje voor steekt, naast dat complex is er al een ultra moderne woning geplaatst die valt in de categorie miskleunen), de ontwerper van het alternatieve plan voor het centrum die zijn kans schoon ziet om ook nog wat zout in de wonde te wrijven. Het aannemen van zijn kans- en kwaliteitsarme plan zou pas echt een historische miskleun zijn. En dan tenslotte een gefortuneerde Bergenaar die het pandje van Bos Eijssen kocht om de boel eens lekker dwars te zitten. Ik mag echt hopen dat zijn investering voor zijn ogen verdampt. En deze heisa allemaal om een ambtenaar die mogelijk “een scheve schaats” zou hebben gereden ? En als dat wel zo is dan heeft het huidige college, het vorige college en de raadsleden uit beide regeerperiodes wel erg zitten te slapen. En dat laatste geloof ik namelijk niet. De tijd zal het leren !!!
Cor Bakker uit Bergen

Jammer van Frits David, hij mag dan eigenwijs etc. zijn, maar hij heeft een enorme kennis van zaken van historie en milieu van Bergen.

Josine Noord


Beste redactie van de Flessenpost,

Het platform wat burgers als David Frits Zeiler telkens krijgen aangeboden duidt op een neiging naar onzorgvuldigheid van de lokale pers. Even los van de politieke en maatschappelijke opvatting (wat we vroeger links of recht noemden) zijn personen met een zo uitgesproken mening als die van de heer Zeiler zo overtuigd van hun gelijk dat ze het haast wetenschappelijk dwingend opleggen aan de ander. “Als je het niet met me eens bent, ben je ketter”. Waar hebben we in de godsdienst marketing dit eerder gezien en gehoord ?

De valkuil van idealisme (links of rechts) is de drammerigheid. Wanneer je niet meer openstaat voor andersdenkenden word je ideologische bijdrage gemarginaliseerd tot betweterij.
Ik kan u garanderen dat onze samenleving meer wijsheid nodig heeft dan dit soort uitgesproken meningen. Ik durf op basis van geschiedenislessen met droge ogen vast te stellen dat burgers als de heer Zeiler nauwelijks nog een bijdrage leveren aan een betere lokale samenleving. Dat hij op Groen Links gaat stemmen is zijn volledige vrije keuze. Ik hoop dan maar dat niet iedereen dit gaat doen. Maar laat dit stemadvies nu gewoon bij de man zelf blijven, anders kunnen we 15.000 ingezonden columns gaan plaatsen. Een beetje minder platform en een beetje meer dialoog kan geen kwaad. Om onze Koning te citeren: een beetje minder IK en een beetje meer WIJ.

Gr. Ruud de Bree

Red: U wilt een schifting van wie wel of niet iets mag ‘roepen’ in de flessenpost? Dat is een vreemde oproep menen wij. De Flessenpost is er namelijk voor iedereen. Dat noemen wij verbinding. Ook uw verhaal staat hier gepubliceerd. Geen idee wat de lezers er van vinden, maar dat mogen ze gelukkig zelf bepalen!


Hoe voorkomen we de vergrijzing van Bergen?

Mijn gedachten gaan uit om via de gemeente grond beschikbaar te stellen tegen een redelijk bedrag. waar jongeren casco woningen kunnen laten plaatsen en de afwerking door familie, vrienden en kennissen laten uitvoeren. Het voordeligste is om meerdere woning onder een kap te bouwen. We hebben het dan over  starterswoningen. De voormalige sportvelden van BSV lenen zich daar goed voor.

Als het via projectontwikkelaars en woningbouwcoöperatie,s gaat is de kans groot dat het voor jonge bewoners  onbetaalbaar wordt. Er zijn ook in Bergen in het verleden dit soort projecten uitgevoerd voor en door jongeren. Kom op mensen, het zou toch zo moeten zijn dat onze kinderen en kleinkinderen ook een kans hebben om

in dit prachtige dorp te kunnen wonen?

Henk. Botman. Bergen.


Mijne heren,

Zou u zo vriendelijk willen zijn om niet iedere week 3 à 4 artikelen te wijden aan  de lofzang over D66 of PvdA. De flessenpost dient naar mijn mening gewoon neutraal te zijn en niet een reclame folder voor de verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Peter van Exter

Red: Beste Peter,

In antwoord op je verzoek. In de aanloop van de verkiezingen biedt de altijd kritische flessenpost ruimte voor alle partijen. We hebben overigens nog niet iets gepubliceerd over de PvdA. Maar dat zal zeker nog gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Harry Steunenberg


Geen fietspad. Wandelaars en leegte de ruimte geven zoals bij City slow. Waarom als vakantie oord meegaan met de haast? Wees uniek door behoud van wat is.
Laat alleen haast toe op de rijweg.

Yvonne Bos Eijssen


Reactie Wethouder Odile Rasch op dit artikel

Het door GroenLinks geopperde idee om een shared space experiment uit te voeren, klinkt heel goed. Op donderdagavond heeft de raad er uitgebreid over gesproken. Ik heb de toezegging gedaan om te kijken of het mogelijk is. De twijfel van het college zit ‘m in de bouwactiviteiten die naar verwachting begin 2019 starten op de Harmonielocatie en in 2020 op het plein. Het zijn flinke projecten die gerealiseerd gaan worden, met parkeergarage. Dat geeft de nodige overlast en is maar de vraag of je in zo’n situatie een experiment moet willen uitvoeren. Wij twijfelen daar sterk over maar gaan de aankomende maanden kijken of een experiment op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

Odile Rasch


Wat een geweldig idee van de plaatselijke politiek om het dorp Schoorl, waar ik zelf met veel plezier woon, “groener” te willen maken….

Naast het feit dat Schoorl al midden in een prachtig groen natuurgebied ligt (je zou dan denken wat moet er dan groener?) wil ik toch even melden dat het beleid van onze geweldige gemeente er een van een heel ander kaliber is.  Ik woon sinds 15 jaar aan de Heereweg en heb in die tijd meer dan 5 mooie grote bomen, door verschillende oorzaken, zien verdwijnen uit de straat. Heeft de gemeente zich aan eerdere afspraken gehouden?  (boom voor een boom) Nee dus. En het dan maar raar vinden dat de betrokkenheid bij ons bestuur op- ene historisch laag dieptepunt zit.

Zo vlak voor de verkiezingen, zijn dit natuurlijk leuke punten om op te scoren.

Vrijblijvend stemadvies: stem blanco!

Michael Nouris


Complimenten met de nieuwe Flessenpost. Prachtige overzichtelijke layout en styling. 1 dingetje (vind ik…) : het lettertype is goed , de grootte ook maar voor het goeie mag het lettertype iets donkerder op de witte achtergrond, of de witte achtergrond moet wat minder wit, tintje grijzer, maar eerder zou ik het lettertype wat donkerder maken. Het is zeker geen aanmerking, alleen een opmerking.
vriendelijke groet, Pieter Klinkenberg, Bergen aan Zee

Red: Hartelijk dank voor de complimenten heer Klinkenberg. We gaan er eens naar kijken!


Nieuwe Flessenpost ziet er mooi uit!

Hopelijk ga ik deze weer elke vrijdag ontvangen..

Ik mis wel de rubriek Historisch Bergen, gaat deze er weer komen?

Met vriendelijke groet,

Joske Diesfeldt.

Red: Jazeker. Deze week in de rubriek Nostagie