Deel

Raadsverslag vergadering 4 oktober Jl

Met o.a. herbouw De Beeck

Raadsverslag vergadering 4 oktober Jl

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties in opdracht van de Griffie gemeente Bergen

De gemeenteraad van Bergen stemt unaniem in met de herbouw van sportcomplex De Beeck aan het Molenweidtje in Bergen waar het complex op 13 oktober 2017 afbrandde. De Beeck, naar verwachting in 2021 geopend, wordt een multifunctionele ruimte met een zwembad, een volwaardige sporthal (door schuifwanden te verdelen in 3 gym- zalen), een multifunctionele (ballet)zaal, een raads- zaal met commissiekamers, een biljartruimte en een jongerencentrum.

Verder biedt de nieuwe Beeck ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies voor verhuur, zoals fittness en fysiotherapie. Het gebouw wordt gasloos, goed geïsoleerd en krijgt bijvoorbeeld zonnepanelen. De tennishal, voorheen onderdeel van De Beeck, komt niet terug: een volwaardige sporthal kan niet offcieel ingericht worden voor tennis.

Wethouder Jan Houtenbos praat met TC Bergen over een garantstelling voor een lening om de renovatie van enkele tennisbanen op de huidige locatie te kunnen bekostigen. Ook een overkapping als slecht weer-oplossing komt ter sprake. TC Bergen moet dan eerst de mening van omwonenden peilen. Behoorlijk Bestuur Bergen vraagt het college om ook ruimhartig te zijn voor verenigingen in andere dorpskernen die kampen met een verouderde accommodatie als de steun er komt. De wethouder zegde niet op voorhand ruimhartigheid toe, maar staat open voor gesprek.

Leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool kunnen weer een sporthal in de kern Bergen gebruiken en in de toekomst gebruikers van de verouderde Europahal. Op verzoek van de VVD-fractie beloofde de wethouder extra aandacht voor sociale veiligheid door het inzetten van bijvoorbeeld cameratoezicht en verlichting. CDA en Kies Lokaal vroegen de wethouder met omwonenden na te denken over een goede verkeersafwikkeling in samenhang met het nabijgelegen voormalige BSV-terrein (woning- bouwlocatie), het afvalbrengstation, Oudtburgh, Europahal en de Europese School. De wethouder wil omwonenden hiervoor raadplegen (klankbord- groep). CDA vroeg zich af of de raad mag meebeslissen over het aanzicht van De Beeck, maar volgens de wethouder is dit de taak van de welstandscommissie. Gemeentebelangen hamerde bij de bouw te letten op een goede akoestiek in de (ballet)zaal, bedoeld voor koren en orkesten. Het college praat al hierover met muzikale verenigingen. Daarnaast ziet de partij een klein instructie- zwembad in Egmond wel zitten. Vanwege kostenoverwegingen is dit niet de inzet van het college, zegt Houtenbos: “We willen de Egmonders geen valse hoop geven.”

Ruïnekerk
VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks en Behoor- lijk Bestuur Bergen vroegen het college in een (later ingetrokken) motie te onderzoeken of raads- en commissievergaderingen kunnen plaatsvinden in de Ruïnekerk. Dit vanwege de aansprekende centrumlocatie en omdat de Stichting Ruïnekerk, die het financieel moeilijk heeft, dan minder afhankelijk is van gemeentesubsidies. De drie partijen trokken hun motie in, omdat de verzekeraar minder geld uitkeert als de raadzaal niet in de nieuwe Beeck terugkomt en vanwege het risico op vertraging in de bouw door het onderzoek. Andere minpunten zijn de gebrekkige parkeermogelijkheden en omdat de kerk steeds opnieuw moet worden ingericht om vergaderingen mogelijk te maken. Ook ligt er al een besluit uit september 2017 over de huisvestiging van de raadszaal. De wethouder deed vervolgens geen toezegging over het geven van financiele steun aan de Ruïnekerk. “Ik ben bang voor een precedentwerking: ook veel andere kerken hebben financiële problemen.”

De gemeenteraad wilde donderdag haast maken met het besluit over de herbouw. Dit omdat de verzekeraar als voorwaarde voor de uitkeringsgelden stelt dat de bouw uiterlijk op 13 oktober 2020 moet starten. De totale herbouwkosten bedragen naar verwachting € 11.778.000 voor de opstal/inrichting en € 906.000 voor de upgrade naar duurzaamheid (exclusief btw). Een aandachtspunt is de verkeersafwikkeling mede in relatie tot de bouw op het voormalig BSV-terrein. Ook is het contract met de vermoedelijke exploitant Holland Sport nog niet getekend. Houtenbos: “We willen verder gaan met Holland Sport, maar zonodig praten we ook met andere partijen.” De wethouder beloofde ver- volgens dat hij de raad op de hoogte blijft houden over de voortgang in tijd en geld. Het college praat op 8 en 9 oktober met instellingen en verenigingen, potentiële gebruikers van de Beeck.

Woningbouw locatie Sint Adelbertuskerk
Het college van B&W wil al het mogelijke doen om op de locatie van de St. Adelbertuskerk in Egmond- Binnen betaalbare woningbouw voor senioren en starters te realiseren met (zo mogelijk) voorrang voor inwoners van Egmond-Binnen. Kies Lokaal en D66 vroegen in een motie om een gesprek hierover tussen het college en de eigenaar van de kerk en de grond, het parochiebestuur.
Wethouder Frits Westerkamp liet weten dat dit gesprek al plaatsvindt en dat een werkgroep potentiele woninglocaties zoals deze onderzoekt. Hij ziet de motie als steun in de rug. De motie kreeg brede steun omdat de behoefte aan kleinschalige woningen in Egmond-Binnen groot is vanwege de vergrijzing in het dorp. PvdA maakte de kanttekening dat grondeigenaren zich moeten houden aan de Woonvisie waarin een verdeling van categorie- en woningen is opgenomen. GroenLinks en CDA stemden tegen de motie. Het CDA wil dat het college zich nog niet mengt in het overleg tussen de parochie en het bisdom maar dit eerst een kans geeft.

Actualisatie parkeerbeleid
De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid uit 2013 actualiseren door met inwoners en ondernemers knelpunten te benoemen en met oplossings- richtingen te komen. CDA, Gemeentebelangen en Kies Lokaal vroegen hierom in een motie. De par- keerdruk in het zomerseizoen neemt toe door de klimaatverandering (mooier weer) en het positieve economische tij in Nederland. Auto’s en etsen staan overal in de dorpen van de gemeente Bergen geparkeerd. Dat levert spanningen op tussen bewoners en bezoekers, luidt de motivatie. De gemeenteraad wil een open discussie om vervolgens de input te gebruiken voor nieuw parkeerbeleid. De motie kreeg brede steun. GroenLinks en Behoorlijk Bestuur Bergen stemden tegen, zij vinden dat het parkeerbeleid thuishoort in het bestuursakkoord waaraan de coalitiepartijen nog werken. Ook wethouder Michiel van den Busken had graag voorafgaand aan de discussie de kaders hierin vastgelegd. Daarnaast is hij het eens dat het parkeerbeleid een update moet krijgen.

Benoemingen
Tijdens de raadsvergadering nam Odile Rasch (D66) afscheid van de gemeenteraad, waarna Marcel Halff werd beëdigd als nieuw raadslid. Ook Danny Zwart (CDA) werd beëdigd, hij vervangt tijdelijk Wilma Grooteman. Als 1e en 2e waarnemend voorzitter van de raad werden respectievelijke benoemd mevr. S.C. Groen-Bruschke en dhr. J.M. Halff. Voorzitters van de raadscommissies zijn dhr. R.J Oudeboon (Kies Lokaal), mevr. J.L. Swart (Kies Lokaal), mevr. F. Krijtenburg (Groen- Links), mevr. S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks), mevr. F.C. Braak-van Kasteel (GroenLinks), mevr. F.M. Ouëndag (GroenLinks), dhr. N.G.M. Valkering (CDA) en dhr. J.M. Halff (D66). De nieuwe burger- commissieleden zijn dhr. J. Bart (Kies Lokaal), dhr. J.J. Keijsper (PvdA) en dhr. P. De Lange (D66). De externe leden van de gemeenschappelijke Reken- kamercommissie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn mevr. drs. J.M. de Groot, dhr. mr. W.S. Zorg, dhr. drs. F.C.A. van der Knaap en dhr. mr. E.J. van den Brink.

advertentie

Meer 'Politiek':

Gemeenteraad Bergen steunt unaniem collegevoorstel noodsteun voor Museum Kranenburgh

25 september 2020

Tekorten door corona

Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad van Bergen zich unaniem uitgesproken voor noodsteun aan Museum Kranenburgh in 2020 en 2021.

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over Bergense klimaatplannen (filmpje)

25 september 2020

Het Ambitiedocument Klimaat is vastgesteld door de raad. Denkt u mee?

Meldt u zich dan vooral aan voor het inwonerspanel via het e-mailadres [email protected]

Corona actueel…

25 september 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

VVD ondersteunt cultureel ondernemerschap Museum Kranenburgh

25 september 2020

De gemeente heeft het museum meegegeven zoveel mogelijk haar eigen broek op de houden

De VVD Bergen vindt dat de toekomstige exploitatie van Kranenburgh gebaat is bij cultureel ondernemerschap om minder afhankelijk...

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

25 september 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Na het zomerreces zijn er weer nieuwe afleveringen van ‘Prangende Vragen’ aan FlessenpostTV

College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

22 september 2020

Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden.

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

18 september 2020

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad...

Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan gepubliceerd

21 september 2020

Aan elke kant een fietspad

We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de fiets kwamen.

Wethouder Erik Bekkering maakt statement over nieuwe coronamaatregelen (filmpje)

18 september 2020

Duitsland en België adviseren ga niet naar Noord-Holland

Reactie wethouder Erik Bekkering op code rood, ingesteld door Duitsland voor o.a. onze gemeente. Het regent annuleringen bij hotels en huizenverhuurders.

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

18 september 2020

Colleges bieden evaluatie BUCH-samenwerking aan raden aan

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH.

Rijk komt met meer coronageld voor gemeenten

18 september 2020

Totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen...

Burgemeester Peter Rehwinkel was aanwezig op Prinsjesdag in Den Haag en deed verslag

18 september 2020

Anders, dan anders...

Geen Ridderzaal, geen koets (de gouden, noch de glazen), geen balkonscène, geen Oranjefans (hoopt de gemeente Den Haag althans)

Lezers met een mening: Onrechtmatig verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan

18 september 2020

De Belangenvereniging Eeuwigelaan gaat bezwaar maken

Het gemeentebestuur van Bergen heeft aangekondigd dat op 11 september een verkeersbesluit zou worden gepubliceerd...

Samen zorgen voor veiligheid met regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

18 september 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak...

KIES Lokaal wil duidelijkheid over subsidies voor Museum Kranenburgh

11 september 2020

Kranenburgh mag geen “Bodemloze Put” worden

Tijdens de Algemene Raads Commissie van donderdag 10 september heeft KIES Lokaal aangegeven behoefte te hebben om op zeer korte termijn...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

11 september 2020

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde...

College legt klimaatambitie voor aan raad

11 september 2020

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

Gemeenten krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

11 september 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Gemeente en inwoners Egmond-Binnen kritisch op ontwerp luchtvaartnota

8 september 2020

Regionale zienswijze ingediend om gezamenlijke belangen te behartigen

De gemeente Bergen sluit aan bij twee zienswijzen op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050; een regionale zienswijze van acht omliggende gemeenten...

Extra vergadering bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond ad Hoef

11 september 2020

Wanneer: op 22 september

Op 22 september is om 19.30 uur een extra vergadering van de Algemene Taadscommissie (ARC) gemeente Bergen.

Culturele sector hard getroffen door corona. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden

8 september 2020

Financiële steun voor Cinebergen, International Holland Music Sessions en Kunst10Daagse

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Nieuw besluit tegen komst extra supermarkt (Lidl) in Bergen

8 september 2020

Het bestemmingsplan is al zo goed als klaar en zal voor het einde van het jaar worden vastgesteld

Donderdagavond heeft de gemeenteraad opnieuw een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Bergen.

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland maken zich grote zorgen

7 september 2020

Wat besluit gemeenteraad met plannen om windturbines, en zonnevelden, te plaatsen op het grondgebied Bergen?

Op 8 september bespreekt u het concept van de Regionale Energiestrategie. In dit plan zijn zoekgebieden voor wind en zon opgenomen langs het Noord-Hollands kanaal...

Parkeerterreinen Hargen en Schoorlse Duinen in beheer van gemeente Bergen

4 september 2020

Parkeerterreinen mogelijk overdekt met zonnepanelen

Staatsbosbeheer en gemeente Bergen hebben op woensdag 2 september in het Buitencentrum Schoorlse Duinen...

Gemeentebelangen doet klemmend beroep op coalitie, het college en het bestuur

4 september 2020

Omdenken...

In tijden van Corona is het in veel gevallen van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag.

Nieuwbouw zwembad De Beeck van start!

28 augustus 2020

Het gebouw wordt onder architectuur gebouwd en is bijna vier meter lager dan het vorige gebouw

De nieuwbouw van het in 2017 afgebrande zwembad De Beeck kan beginnen.

Culturele sector hard getroffen door corona

28 augustus 2020

Collegevoorstel voor financiële steun Kranenburgh

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Participatie: Denk en doe mee!

28 augustus 2020

Drie data voor Bergen, Egmond en Schoorl

In gesprek over participatie. Wat vinden jullie belangrijk? Waar wil je over meedenken? Hoe wil jij participeren? Graag willen we hierover met je in gesprek.

Gemeente Bergen zet nieuwe positieve stap in ontwikkeling Plan Buitenduin Schoorl

28 augustus 2020

Jeu de Boulesvereniging verplaatst clubgebouw en maakt plaats voor parkeerterrein

De ontwikkeling van Plan Buitenduin in Schoorl is een stap dichterbij. De Jeu de Boulesvereniging Schoorl verplaatst haar clubgebouw…

Lezers met een mening: Klimaatbeleid schiet zwaar tekort

28 augustus 2020

Door: Ernst-Jan Kuiper en Lucas Winnips

Terwijl Nederland bijkomt van wéér een hittegolf, spreken de raadsleden van de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)...

Tweede nieuwbouwproject in Bergen krijgt compensatie

21 augustus 2020

Stikstofoplossing voor nieuwbouw Delversduin in Egmond aan de Hoef

Het woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef is door de provincie Noord-Holland als tweede Bergense project geselecteerd voor stikstofcompensatie.

Startschot afval scheiden op Bergense basisscholen (Filmpje)

27 augustus 2020

Wethouder Bekkering en leerlingen ondertekenen contract

Na de zomervakantie is de gemeente Bergen samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC gestart met het scheiden van plastic, blik en drinkpakken op de basisscholen in Bergen.

Voor wie houd jij 1,5 meter afstand?

21 augustus 2020

Beste inwoner van Noord-Holland Noord, help een nieuwe lockdown voorkomen

Een vraag aan jou: voor wie houd jij anderhalve meter afstand? Ik doe dat bijvoorbeeld voor mijn eigen familie. Op de verjaardagen van mijn dochters deze maand...

Bergen koploper groene energie regio Alkmaar

21 augustus 2020

Geen windmolens in Bergens duingebied

Het college van Bergen stemde op 18 augustus in met het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord.

Terug