Deel

Raadsverslag van de vergadering van 4 oktober

Met o.a. herbouw De Beeck

Raadsverslag van de vergadering van 4 oktober

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties in opdracht van de Griffie gemeente Bergen

De gemeenteraad van Bergen stemt unaniem in met de herbouw van sportcomplex De Beeck aan het Molenweidtje in Bergen waar het complex op 13 oktober 2017 afbrandde. De Beeck, naar verwachting in 2021 geopend, wordt een multifunctionele ruimte met een zwembad, een volwaardige sporthal (door schuifwanden te verdelen in 3 gym- zalen), een multifunctionele (ballet)zaal, een raads- zaal met commissiekamers, een biljartruimte en een jongerencentrum.

Verder biedt de nieuwe Beeck ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies voor verhuur, zoals fittness en fysiotherapie. Het gebouw wordt gasloos, goed geïsoleerd en krijgt bijvoorbeeld zonnepanelen. De tennishal, voorheen onderdeel van De Beeck, komt niet terug: een volwaardige sporthal kan niet offcieel ingericht worden voor tennis.

Wethouder Jan Houtenbos praat met TC Bergen over een garantstelling voor een lening om de renovatie van enkele tennisbanen op de huidige locatie te kunnen bekostigen. Ook een overkapping als slecht weer-oplossing komt ter sprake. TC Bergen moet dan eerst de mening van omwonenden peilen. Behoorlijk Bestuur Bergen vraagt het college om ook ruimhartig te zijn voor verenigingen in andere dorpskernen die kampen met een verouderde accommodatie als de steun er komt. De wethouder zegde niet op voorhand ruimhartigheid toe, maar staat open voor gesprek.

Leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool kunnen weer een sporthal in de kern Bergen gebruiken en in de toekomst gebruikers van de verouderde Europahal. Op verzoek van de VVD-fractie beloofde de wethouder extra aandacht voor sociale veiligheid door het inzetten van bijvoorbeeld cameratoezicht en verlichting. CDA en Kies Lokaal vroegen de wethouder met omwonenden na te denken over een goede verkeersafwikkeling in samenhang met het nabijgelegen voormalige BSV-terrein (woning- bouwlocatie), het afvalbrengstation, Oudtburgh, Europahal en de Europese School. De wethouder wil omwonenden hiervoor raadplegen (klankbord- groep). CDA vroeg zich af of de raad mag meebeslissen over het aanzicht van De Beeck, maar volgens de wethouder is dit de taak van de welstandscommissie. Gemeentebelangen hamerde bij de bouw te letten op een goede akoestiek in de (ballet)zaal, bedoeld voor koren en orkesten. Het college praat al hierover met muzikale verenigingen. Daarnaast ziet de partij een klein instructie- zwembad in Egmond wel zitten. Vanwege kostenoverwegingen is dit niet de inzet van het college, zegt Houtenbos: “We willen de Egmonders geen valse hoop geven.”

Ruïnekerk
VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks en Behoor- lijk Bestuur Bergen vroegen het college in een (later ingetrokken) motie te onderzoeken of raads- en commissievergaderingen kunnen plaatsvinden in de Ruïnekerk. Dit vanwege de aansprekende centrumlocatie en omdat de Stichting Ruïnekerk, die het financieel moeilijk heeft, dan minder afhankelijk is van gemeentesubsidies. De drie partijen trokken hun motie in, omdat de verzekeraar minder geld uitkeert als de raadzaal niet in de nieuwe Beeck terugkomt en vanwege het risico op vertraging in de bouw door het onderzoek. Andere minpunten zijn de gebrekkige parkeermogelijkheden en omdat de kerk steeds opnieuw moet worden ingericht om vergaderingen mogelijk te maken. Ook ligt er al een besluit uit september 2017 over de huisvestiging van de raadszaal. De wethouder deed vervolgens geen toezegging over het geven van financiele steun aan de Ruïnekerk. “Ik ben bang voor een precedentwerking: ook veel andere kerken hebben financiële problemen.”

De gemeenteraad wilde donderdag haast maken met het besluit over de herbouw. Dit omdat de verzekeraar als voorwaarde voor de uitkeringsgelden stelt dat de bouw uiterlijk op 13 oktober 2020 moet starten. De totale herbouwkosten bedragen naar verwachting € 11.778.000 voor de opstal/inrichting en € 906.000 voor de upgrade naar duurzaamheid (exclusief btw). Een aandachtspunt is de verkeersafwikkeling mede in relatie tot de bouw op het voormalig BSV-terrein. Ook is het contract met de vermoedelijke exploitant Holland Sport nog niet getekend. Houtenbos: “We willen verder gaan met Holland Sport, maar zonodig praten we ook met andere partijen.” De wethouder beloofde ver- volgens dat hij de raad op de hoogte blijft houden over de voortgang in tijd en geld. Het college praat op 8 en 9 oktober met instellingen en verenigingen, potentiële gebruikers van de Beeck.

Woningbouw locatie Sint Adelbertuskerk
Het college van B&W wil al het mogelijke doen om op de locatie van de St. Adelbertuskerk in Egmond- Binnen betaalbare woningbouw voor senioren en starters te realiseren met (zo mogelijk) voorrang voor inwoners van Egmond-Binnen. Kies Lokaal en D66 vroegen in een motie om een gesprek hierover tussen het college en de eigenaar van de kerk en de grond, het parochiebestuur.
Wethouder Frits Westerkamp liet weten dat dit gesprek al plaatsvindt en dat een werkgroep potentiele woninglocaties zoals deze onderzoekt. Hij ziet de motie als steun in de rug. De motie kreeg brede steun omdat de behoefte aan kleinschalige woningen in Egmond-Binnen groot is vanwege de vergrijzing in het dorp. PvdA maakte de kanttekening dat grondeigenaren zich moeten houden aan de Woonvisie waarin een verdeling van categorie- en woningen is opgenomen. GroenLinks en CDA stemden tegen de motie. Het CDA wil dat het college zich nog niet mengt in het overleg tussen de parochie en het bisdom maar dit eerst een kans geeft.

Actualisatie parkeerbeleid
De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid uit 2013 actualiseren door met inwoners en ondernemers knelpunten te benoemen en met oplossings- richtingen te komen. CDA, Gemeentebelangen en Kies Lokaal vroegen hierom in een motie. De par- keerdruk in het zomerseizoen neemt toe door de klimaatverandering (mooier weer) en het positieve economische tij in Nederland. Auto’s en etsen staan overal in de dorpen van de gemeente Bergen geparkeerd. Dat levert spanningen op tussen bewoners en bezoekers, luidt de motivatie. De gemeenteraad wil een open discussie om vervolgens de input te gebruiken voor nieuw parkeerbeleid. De motie kreeg brede steun. GroenLinks en Behoorlijk Bestuur Bergen stemden tegen, zij vinden dat het parkeerbeleid thuishoort in het bestuursakkoord waaraan de coalitiepartijen nog werken. Ook wethouder Michiel van den Busken had graag voorafgaand aan de discussie de kaders hierin vastgelegd. Daarnaast is hij het eens dat het parkeerbeleid een update moet krijgen.

Benoemingen
Tijdens de raadsvergadering nam Odile Rasch (D66) afscheid van de gemeenteraad, waarna Marcel Halff werd beëdigd als nieuw raadslid. Ook Danny Zwart (CDA) werd beëdigd, hij vervangt tijdelijk Wilma Grooteman. Als 1e en 2e waarnemend voorzitter van de raad werden respectievelijke benoemd mevr. S.C. Groen-Bruschke en dhr. J.M. Halff. Voorzitters van de raadscommissies zijn dhr. R.J Oudeboon (Kies Lokaal), mevr. J.L. Swart (Kies Lokaal), mevr. F. Krijtenburg (Groen- Links), mevr. S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks), mevr. F.C. Braak-van Kasteel (GroenLinks), mevr. F.M. Ouëndag (GroenLinks), dhr. N.G.M. Valkering (CDA) en dhr. J.M. Halff (D66). De nieuwe burger- commissieleden zijn dhr. J. Bart (Kies Lokaal), dhr. J.J. Keijsper (PvdA) en dhr. P. De Lange (D66). De externe leden van de gemeenschappelijke Reken- kamercommissie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn mevr. drs. J.M. de Groot, dhr. mr. W.S. Zorg, dhr. drs. F.C.A. van der Knaap en dhr. mr. E.J. van den Brink.

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug