Deel

advertentie

Participatie – beter dan goed worden!

Door: P.M.H. Korremans - CDA Bergen

Participatie – beter dan goed worden!

Het CDA is de partij van het maatschappelijk middenveld. Van de kracht van de samenleving. We hechten er daarom bijzonder aan dat inwoners van Bergen mee kunnen praten over wat er gebeurt in hun leefomgeving. Vandaar dat het raadsvoorstel en de nota over de participatie met tevredenheid is ontvangen.
Op de informatieavond waar de participatienota besproken is, zijn veel vragen reeds beantwoord. Maar ook is vastgesteld dat de zienswijze over wat participatie is uiteenlopen.

Toch heeft de CDA-fractie nog een aantal vragen ter verduidelijking:
• In de beleidsagenda staan verschillende doelen (opgaven) gepland voor de eerste helft 2021. Is dit nog realistisch? Indien niet, wanneer kunnen wij dan een nieuw overzicht ontvangen? De CDA-fractie vraagt zich af of de planning voor de eerste helft 2021 nog realistisch is en zo nee op welke wijze het college hier verder invulling aan kan geven.
• Kan de portefeuillehouder aangeven op welke wijze de expertise bij inwoners wordt geïnventariseerd?
• Kan het college aangeven hoe zij naast bijvoorbeeld loting de zwijgende meerderheid gaat uitdagen om mee te doen?
• Kan de wethouder aangeven of naast de spelregels uit de nota er nog andere spelregels komen tijdens het participatietraject.
• Kan de wethouder aangeven of de participatiekalender beschikbaar komt voor inwoners.
• Hoe blijven wij als raad betrokken bij de ontwikkelingen?
• Hoe gaat geborgd worden dat de medewerkers, die betrokken worden bij een participatietraject in de gemeente Bergen, over voldoende vaardigheden beschikken voor een participatietraject?
• Hoe gaan de burgers het Loket Participatie bereiken? Graag niet alleen via een website maar ook telefonisch met de persoon die hiervoor wordt ingezet. (Feitelijk?)
• Kan een burgerinitiatief of raadsinitiatief rekenen op ondersteuning vanuit het participatieloket?
• Kan het college aangeven wat het verschil is tussen een extern initiatief en een intern initiatief behalve dan dat de initiatiefnemer zijn woonplaats of zijn vestigingsplaats buiten de gemeente heeft. En hoe verhoudt dit zich met Europese regelgeving?
• In de nota spreekt het college van inwoners en verenigingen in het participatietraject. Zoals eerder aangegeven, wij zijn warm voorstander van participatie door individuele inwoners en verenigingen.
De afgelopen jaren hebben wij als CDA-fractie echter vooral veel stichtingen in het participatietraject gezien. Daar is op zich niets mis mee. Wel hebben we een vraag op welke wijze hierbij het daadwerkelijk draagvlak te meten is en in het kader van een gelijkwaardig speelveld op welke wijze de financiering van stichtingen plaatsvindt.
• Ook hebben wij een vraag over de anonimisering van zienswijzen in een participatietraject. Op dit moment vindt veelal anonimisering van de zienswijzen plaats, waardoor het soms voor raads- en commissieleden moeilijk is de betrokken personen te bereiken. Is het een idee om in het kader van participatie het openbaar tenzij principe te hanteren?

Tweede termijn
Participatie staat al geruime tijd op de politieke agenda in Bergen. Bij inwoners maar ook voor raads- en commissieleden bestonden diverse beelden over participatie. En dan krijg je spraakverwarring en ontstaat er de situatie dat wij elkaar niet begrijpen.

Het belangrijkst is dan ook dat er duidelijkheid komt.
Deze participatienota creëert duidelijkheid over de begrippen en biedt handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan en de afstand tussen inwoner en raad/college/ambtelijke organisatie te verkleinen.

Zo zijn wij bijzonder verheugd dat het uitdaagrecht, waar het CDA al jaren voor pleit, in de nota, maar ook in de verordening, is opgenomen. Echter, straks hebben we de participatienota en participatieverordening met het uitdaagrecht en burgerinitiatieven maar geen budget.
Het lijkt ons niet wenselijk dat de raad steeds een motie moet indienen voor een verdubbelaar. Ter stimulering van het burgerinitiatief wil het CDA graag een motie of amendement indienen waarbij het burgerinitiatief (eenmalig) een budget kan ontvangen. Op basis van een verdubbeling (van de particulier ingezamelde gelden voor het betreffende initiatief) wordt dit gemaximeerd tot een nog nader door de raad te bepalen bedrag.

De gemeente Bergen geeft hiermee een nieuwe impuls aan de democratie in de gemeente Bergen.
Dat wil niet zeggen dat we nu klaar zijn. Het werk begint pas. Het is aan ons allemaal: inwoners, college, raads- en commissieleden om aan het beleid invulling te geven. Dat betekent aan de slag gaan en mouwen opstropen!

Maar het betekent ook dat we moeten accepteren dat niet alles in een keer goed gaat.
Participatie gaat over de inwoners, de ondernemers, de raad en ambtelijke organisatie van de gemeente Bergen. Hoe ontmoeten wij elkaar bij het beter maken van initiatieven voor onze gemeente? En dat moeten we bij voorkeur niet doen in rechtszalen! Dat moeten we doen door met elkaar in gesprek te gaan en in gesprek te blijven. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en met heldere spelregels.
Alleen hebben wij niet de illusie dat we altijd rechtszaken kunnen voorkomen. Wel dat we het zo inrichten dat mensen zich gehoord en betrokken voelen. En zich niet voor een voldongen feit voelen staan. Want iedereen telt voor het CDA mee, ook bij besluitvorming!

Bij alle besluiten dienen wij als raads -en commissieleden te wegen in hoeverre het individuele belang in verhouding staat tot het algemeen belang. Besluiten moeten wij aan alle inwoners van Bergen kunnen uitleggen. En ja, dat levert soms teleurstellingen op voor de individuele belangen van burgers of groepen inwoners. Dan is het wel zaak dat mensen zich begrepen voelen!
Dus participatie is geen smeermiddel dat ervoor gaat zorgen dat er geen tegengestelde belangen meer zijn. Het is een structuur met spelregels waarmee je tot een besluit komt waarbij alle belangengroepen worden uitgedaagd om op basis van argumenten met elkaar tot een meerderheid te komen.

Een ander belangrijk punt voor de CDA-fractie is dat bij voorkeur alle inwoners van de gemeente meepraten over initiatieven en keuzes. Hiermee bedoelen wij dat de zwijgende meerderheid ook gaat meedenken, meepraten en niet alleen een paar betrokken inwoners, belangengroepen, projectontwikkelaars of andere stakeholders. Dus dat iedereen die aanwezig moet zijn ook aanwezig is. Juist in participatieprocessen telt iedereen mee.

Wij hechten eraan dat er een representatieve participatievertegenwoordiging is waarbij voor- en tegenstanders met elkaar debatteren. En niet zoals het vaak gaat dat er een strijd ontstaat tussen ambtenaren/college/raad en inwoners. En uiteindelijk dient de raad knopen door te hakken waarbij het algemeen belang prevaleert boven het individuele belang. Daarbij is onontbeerlijk dat de raad goed kijkt naar het eigen vergadermodel waarbij beeldvorming en oordeelsvorming nadrukkelijk de aandacht krijgt die het verdient. We zijn dan ook blij dat hiervoor binnenkort een voorstel op tafel ligt.

Participatie is ook geen wondermiddel maar wel een kans om de dingen beter met elkaar te gaan doen. En deze grondhouding vanuit de raad, het college en de ambtelijke organisatie is voorwaarde om er een succes van te maken.
We moeten aan de slag en we willen met elkaar leren hoe we de dingen beter en effectiever kunnen maken. Daarom is de jaarlijkse evaluatie van belang om terug te kijken en te leren van de fouten. Ons doel is om beter dan goed te worden! En daarbij moeten we ook accepteren dat er fouten worden gemaakt. Belangrijk is om van de fouten de leren en deze in de toekomst te voorkomen!

advertentie

Meer 'Politiek':

Heb jij de nieuwe verlichting op het fietspad aan de Zeeweg al gespot?

30 juli 2021

Het fietspad langs de Zeeweg was ’s avonds en ’s nachts pikdonker

Niet prettig en veilig om te rijden. Daar is verandering in gekomen. In samenspraak met provincie Noord-Holland - eigenaar van het fietspad - is er speciale verlichting aangebracht in de as...

Wateroverlast… en wat de gemeente er tegen doet

30 juli 2021

Wat bewoners en bedrijven kunnen doen

Een terugblik op de regenval van de afgelopen weken en de vele foto’s en filmpjes leren ons veel. Het geeft vooral inzicht in wat er kan gebeuren.

Duinstichting wil dat provincie afziet van onzalige ontwerp-Natuurbeheerplan 2022, zeker omdat het klimaat al zo onder druk staat

30 juli 2021

Voorzitter Kees de Bakker van de Duinstichting hoopt dat de provincie afziet van dit onzalige plan, een aanslag op onze groene longen

De Duinstichting heeft maandag 26 juli een Zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland over het naar ons idee volstrekt onacceptabele ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 waarin op de ambitiekaart drie bossen...

Taskforce helpt bij versneld bouwen sociale huurwoningen

23 juli 2021

De eerste woningen moeten al voor 1 april 2023 gerealiseerd zijn

De VNG, Aedes en het ministerie van BZK hebben een taskforce opgericht om gemeenten en woningcorporaties te ondersteunen bij het versneld bouwen van 150.000 sociale huurwoningen. Daar is haast bij, want de eerste woningen moeten al voor 1 april 2023 gerealiseerd zijn.

Alexandra Otto, nieuwe lijsttrekker D66 Bergen

23 juli 2021

‘Ik heb er zin in!’ reageerde Otto naar aanleiding van haar benoeming tot lijsttrekker van D66 Bergen.

Na zes jaar verschillende rollen binnen de fractie te hebben vervuld, ziet ze er naar uit om met het nieuwe enthousiaste fractieteam een sociaal liberaal beleid te realiseren in de gemeente Bergen.

Digitale parkeervergunningen per 1 januari 2022

16 juli 2021

Wethouder Erik Bekkering: “Het invoeren van een digitale vergunning is een proces waarbij we zorgvuldig te werk gaan

De ingang van de digitale parkeervergunningen is definitief verzet naar volgend jaar. Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een digitale parkeervergunning aan te vragen.

Plan van aanpak voor toeristische verhuur van woningen bekend

16 juli 2021

Toezicht en handhaving voor toeristische verhuur

Het plan van aanpak met de regels voor toeristische verhuur is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

Udo Smit, oud VVD-raadslid en fractievoorzitter overleden

16 juli 2021

“Wij zijn er kapot van”, zegt VVD-raadslid Cees Roem

De VVD Bergen NH is geschokt door het plotseling overlijden van haar oud-raadslid en fractievoorzitter ir. Udo Smit. Udo was in de periode 2010-2014 en daarvoor raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Bergen NH.

Burgemeester Peter Rehwinkel vraagt Europa hulp tegen motoroverlast

16 juli 2021

Vorig jaar begon Rehwinkel aan zijn missie om de herrie terug te dringen

Het gemeentebestuur van Bergen, onder aanvoering van burgemeester Peter Rehwinkel, vraagt de Europese Commissie om aandacht voor de voortdurende geluidsoverlast van motoren.

Verminderen parkeerdruk bij parkeerterrein Duinvermaak

16 juli 2021

Aanleg 62 parkeerplaatsen langs Duinweg in Bergen

Om de parkeeroverlast rond Duinvermaak en Il Primo in Bergen op te lossen komen er 62 parkeerplaatsen langs de Duinweg, tussen de Landweg en de Breelaan.

Kwijtschelden schuld kinderopvangtoeslagen affaire

Het zou gaan om 22 mensen in de gemeente Bergen

De gemeente Bergen gaat – voor zover mogelijk – de schulden kwijtschelden van inwoners die het gevolg zijn van de landelijke kinderopvangtoeslagen affaire.

Effectieve herstelaanpak lokale economie: top-10 checklist

Verschillende gemeenten hebben al een lokale herstelaanpak ontwikkeld, andere staan nog in de startblokken.

We maakten een checklist die handvatten biedt voor het ‘hoe’ van de herstelaanpak, als ingrediënten voor een succesvolle aanpak in uw gemeente.

Samen met ondernemers op weg naar perspectief na Tozo

25 juni 2021

Per 26 juni worden vrijwel alle voor ondernemers beperkende coronamaatregelen opgeheven

Daarmee komt de periode zonder steunmaatregelen dichterbij. In Tozo 5 ligt daarom meer nadruk op activering van ondernemers om na te denken over de toekomst van hun onderneming. Gemeenten kunnen hen daarbij ondersteunen.

Noord-Holland tekent voor verkeersveiligheid

19 juni 2021

Op naar nul verkeersslachtoffers in 2050

Op 17 juni 2021 tekenden de Noord-Hollandse gemeenten (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) en de provincie Noord-Holland de ‘intentieverklaring verkeersveiligheid’. Hiermee spreken de verschillende partijen zich uit om samen de verkeersveiligheid in de regio te vergroten.

Nieuwbouw elf sociale huurwoningen

19 juni 2021

Gemeente Bergen en Kennemer Wonen kiezen voor sloop-nieuwbouw Elkshove

In Bergen worden acht sociale huurappartementen aan de Elkshove gesloopt en vervangen door elf sociale huurappartementen. Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met het ingediende bouwplan van Kennemer Wonen. Binnenkort wordt met omwonenden gesproken over het nieuwbouwplan.

Wethouder Erik Bekkering en Antoine Tromp bezochten overstroomde huizen (foto’s en filmpjes)

23 juni 2021

Brandweer en hulpdiensten draaiden overuren

Eerder deze week ging wethouder Antoine Tromp op bezoek bij een aantal inwoners van de Prins Hendriklaan, Jan Oldenburglaan en de Dr. van Peltlaan. Deze straten werden afgelopen vrijdag zwaar getroffen door het noodweer. Diverse huizen en kelders liepen onder water.

Iedereen kan straks gemakkelijk plastic afval scheiden (filmpje)

18 juni 2021

Voorbereiding inzameling plastic afval start nog dit jaar

Eind dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Bergen een eigen rolcontainer voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD). Half januari 2022 start de inzameling. Het is het begin om te komen tot minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Deze en andere veranderingen staan in het grondstoffenbeleidsplan. Dit plan werd op 20 mei 2021 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Inwoners ontvangen na de zomervakantie een brief met meer informatie.

Ook Bergen krijgt eigen veteranenplantsoen

18 juni 2021

Burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Bergen: “Na Amsterdam, Castricum en Uitgeest is er nu ook bij ons een gedenkplaats voor veteranen

Na Castricum en Uitgeest krijgen ook Heiloo en Bergen een veteranenplantsoen. Deze gedenkplaatsen worden op zaterdag 26 juni geopend, in het bijzijn van Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk.

Gratis hulp van deskundigen

Expertbank vrijwilligersorganisaties nu BUCH-bree​d

Bevlogen experts uit het bedrijfsleven en op persoonlijke titel staan klaar om vrijwilligersorganisaties in alle kernen van de BUCH gratis te helpen bij vragen en knelpunten.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

18 juni 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

U kunt uw vragen mailen naar [email protected] Portefeuilles wethouder Antoine Tromp:
 Coördinatie en portefeuille sociaal domein Kwaliteit sociale teams Kunst en Cultuur Sport Onderwijs en onderwijshuisvesting Welzijn en subsidies Toezicht en handhaving sociaal domein 1e locoburgemeester Mailt u maar… naar: [email protected]

Enquête over Ontwerp Omgevingsvisie Bergen

18 juni 2021

Hoe zien we de toekomst van de gemeente Bergen?

De afgelopen twee jaar hebben inwoners en de gemeente samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. Centraal stond de vraag:

16 betaalbare woningen op locatie voormalige school

15 juni 2021

Definitieve plannen voor Oosterkimschool Schoorl

Er komen 16 grondgebonden eengezinswoningen op de locatie van de voormalige Oosterkimschool in Schoorl. Dat is de uitkomst van een participatieronde waarin omwonenden en andere belanghebbenden konden meedenken over de opzet en indeling van de locatie. Deze opbrengst is verwerkt in een definitief ruimtelijk kader dat recent door het college van de gemeente Bergen is vastgesteld.

Verkeerslessen voor veiliger verkeersgedrag pubers

11 juni 2021

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen

Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar.

Miljoen huizen erbij? Dan is meer bouwen in groene gebieden ‘onvermijdelijk’

11 juni 2021

In het rapport wijst het EIB groene gebieden aan waar in totaal 380.000 extra woningen zouden kunnen komen

Om voor 2030 een miljoen nieuwe woningen te realiseren, moet Nederland meer bouwen in groene gebieden buiten steden. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuw rapport. "Anders blijft de schaarste de huizenmarkt overheersen."

Gemeenten zetten zich in voor meer vertrouwen in overheid

11 juni 2021

Maatwerkoplossingen zijn nodig voor mensen die niet de juiste weg of steun weten te vinden in het systeem

Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal. In het kader van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie werkten we met gemeenten een aantal voorstellen uit.

BUCH-colleges gaan aan de slag met aanbevelingen Berenschot

4 juni 2021

“We hebben elkaar nodig, we versterken elkaar”

De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben dinsdag de bestuursopdracht ‘We hebben elkaar nodig, we versterken elkaar’ vastgesteld. De colleges willen hiermee doorpakken en de aanbevelingen uit het Berenschot Rapport verder implementeren. Adviesbureau Berenschot heeft vorig jaar de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo geëvalueerd en hiervan een rapport opgemaakt.

Inkoopactie woningisolatie: vraag een gratis adviesgesprek aan

4 juni 2021

De inkoopactie loopt tot en met 30 juni 2021

Speciaal voor inwoners uit de gemeente Bergen is er in het voorjaar een collectieve inkoop gestart voor woningisolatie. “We vinden het belangrijk al onze inwoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning,” geeft wethouder Erik Bekkering aan.

Een flink aantal betaalbare woningen op het voormalige BSV-terrein

2 juni 2021

Woningbouwplan BSV-terrein ter vaststelling naar raad

Op het voormalige BSV-terrein en het terrein tegenover De Beeck worden 152 nieuwe woningen gerealiseerd.

Nieuwe invulling Harmonielocatie bekend

2 juni 2021

Bestemmingsplan opnieuw naar de gemeenteraad

Sinds het vertrek van stoomtram Bello in de jaren zestig wordt in de gemeente Bergen gesproken over de herinrichting van het centrum. Na een eerdere vernietiging van het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie door de Raad van State...

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over de ontwikkelingen op het gebied van parkeerbeleid

28 mei 2021

Portefeuille Toezicht Handhaving Verkeer

Wat is de status van het invoeren van digitaal parkeren en de parkeervergunningen? (filmpje)

Over negen maanden zijn er al weer gemeenteraadsverkiezingen

28 mei 2021

Gemeenteraden in vogelvlucht

Per 1 januari 2020 is het aantal gemeenten 355. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente.

Twaalf uiterst duurzame huurwoningen Verspyckweg in Bergen aan Zee bezegeld met plaquette

25 mei 2021

Het college van Bergen zet in op de realisatie van meer huurwoningen in onze gemeente

Ruim een jaar geleden heeft Kennemer Wonen twaalf uiterst duurzame en toekomstbestendige woningen opgeleverd aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee

Gemeenteraad unaniem: samen naar minder restafval

28 mei 2021

Erik Bekkering: “Het college is heel blij dat de gehele raad achter dit plan staat en er mee heeft ingestemd

Donderdagavond 20 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

21 mei 2021

In deze editie: Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal. Locatie: Museum Kranenburgh in Bergen.

Terug