Deel

advertentie

‘Overheid moet ook relationele waarde van natuur erkennen’

Illustratief zijn de protesten de afgelopen jaren tegen de bomenkap door natuurorganisaties in het duingebied boven Bergen aan Zee

‘Overheid moet ook relationele waarde van natuur erkennen’

Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving: wordt natuurbeleid te formalistisch en juridisch, dan kan het draagvlak verdwijnen.
Het is bekend dat mensen een band kunnen hebben met het landschap waarin ze opgegroeid zijn of waarin ze sinds jaar en dag wonen: met een plattelandsomgeving, met een bos bij het dorp, een stadsplantsoen vol loofbomen en gazons, of de hoge eiken die een geklinkerde weg omzomen.

Tegen het licht
Vanuit dit relationele gezichtspunt hield Frank van Dam, samen met drie collega’s, het natuurbeleid van de laatste decennia tegen het licht. Meer specifiek: oude rijksdocumenten, provinciale omgevingsvisies en het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied. De relationele waarde komt in die documenten niet of nauwelijks aan bod, concluderen zij in een essay dat ze schreven. Zij vragen zich vervolgens hardop af of dit gemis kan leiden tot een afname van maatschappelijk draagvlak voor de grote ambities die het rijk heeft, als het gaat om de Natura 2000-gebieden, de Kaderrichtlijn Water en het klimaatbeleid.

Illustratief zijn de protesten de afgelopen jaren tegen de bomenkap door natuurorganisaties in het duingebied boven Bergen aan Zee in Noord-Holland, maar ook op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Die bomen moesten verdwijnen ten faveure van stuivend duinzand en schrale heidegronden. Een deel van het protest kwam voort uit de gehechtheid van bewoners aan juist het bos.

BB*: “Jullie schrijven dat het natuurbeleid formalistisch en juridisch is geworden. Wat is daarvan een voorbeeld?”

“Dat is in een stroomversnelling gekomen sinds de zogeheten stikstofcrisis. Dat dossier wordt sterk gedomineerd door allerlei vormen van metingen en modelleringen. Op basis daarvan komt het beleid tot stand. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de derogatie waren vrij juridische instrumenten, waartegen burgers en organisaties inmiddels tot de rechter aan toe in het geweer komen. De vogel- en habitatrichtlijn, net zoals de Kaderrichtlijn Water, zijn internationale afspraken. Op het moment dat wij als Nederland daar niet aan voldoen, maken groepen burgers steeds vaker de gang naar de rechter. Dat is geen verkeerde zaak, maar maakt het natuurbeleid vrij gejuridiseerd.
Het nadeel daarvan is wel dat het op een gegeven moment onduidelijk wordt waarom dit natuurbeleid er is. Dan raakt het doel achter het doel uit zicht.

Die vraag komt overigens nu wel weer terug in vooral de maatschappelijke discussie. Nu sla je krant open en gaat het over het aantal natuurlijke bestuivers, waaronder bijen, dat sterk is afgenomen. Die afname kan grote consequenties hebben, zowel voor de biodiversiteit als vervolgens voor ons hele bestaan. Dat zijn fundamentele ontwikkelingen waarvan de gemiddelde mens weinig weet heeft. Als je dat belang als overheid niet anders communiceert, dan kan dat – dat is ons betoog – leiden tot weerstand tegen het natuurbeleid.” – Frank van Dam, onderzoeker van PBL.

BB: “Maar dan heb je het niet over de relationele waarde van natuur, maar over de instrumentele waarde: dat biodiversiteit een functie heeft voor de mens.”

Frank van Dam: “Je hebt gelijk. Wij zijn ons essay begonnen met de gedachte: relationele waarden zouden in het natuurbeleid een grotere plek moeten krijgen. Maar gaandeweg onze redenering kwamen we erachter dat ook die instrumentele waarden belangrijk zijn om te worden genoemd, en dat ook dat nog steeds beperkt wordt gedaan in overheidsdocumenten.
Aandacht voor de relationele waarden is belangrijk omdat we zien dat veel mensen een speciale band hebben met de natuur of het groen in hun directe leefomgeving. Dreigt daarin iets te veranderen, dan komen ze in het geweer. Dat moet een haakje zijn voor het natuurbeleid. Het interessante is dat je die relationele waarden wel terugziet in het ruimtelijk ordeningsbeleid. Door de band die mensen hebben met het landschap om hen heen vinden zij bijvoorbeeld de bouw van een distributiecentrum of windmolenpark onprettig. Wanneer je die relatie erkent, geeft dat volgens ons extra draagvlak voor het natuurbeleid.
Dreigt daarin iets te veranderen, dan komen ze in het geweer.”

BB: “Kan het verschil komen doordat ambtenaren van Natuur & Stikstof zich meer op internationale verdragen richten en die van Binnenlandse Zaken landelijker denken?”

Frank van Dam: “Dat denk ik wel. Op het ministerie van LNV hebben we twee ministers zitten: één voor landbouw en voedsel, een andere voor natuur en stikstof. Dat geeft in zichzelf al wat frictie. We hebben daarnaast het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zich onder andere bezig houdt met het ruimtelijke en landschapsbeleid, onder andere met beleidsprogramma’s als Mooi Nederland. Ik geloof zeker dat de verschillende ministeries goed met elkaar in gesprek zijn, maar ze hebben een verschillende focus en perspectief.”

BB: “Begin twintigste eeuw richtten burgers Natuurmonumenten op, vanwege de gehechtheid toen aan het Naardermeer. Vanaf de jaren zeventig werd het natuurbeleid sterker bepaald door internationale afspraken. Is daardoor de relatie tussen natuur en mens ondergesneeuwd?”

Frank van Dam: “Ik denk het niet. Ik zie daar twee sporen die soms wat los van elkaar lijken te staan: enerzijds het internationale, meer gejuridiseerde spoor, anderzijds het spoor van de maatschappelijke actie en betrokkenheid. Natuurmonumenten heeft nog steeds ruim 800.000 donateurs. Dat geeft aan dat er nog een enorme betrokkenheid is bij en zorg voor de natuur in Nederland. Maar dat lijkt een parallel spoor. Terwijl ik denk dat je beide sporen moet verbinden, om ook meer politiek draagvlak te krijgen voor het natuurbeleid. Voor elke provincie is het landschap de basis van waaruit ze redeneren.”

BB: “Hoe breng je de relationele en instrumentele waarden terug in het overheidsbeleid?”

Frank van Dam: “Daar heb ik het antwoord niet volledig op. Een begin van het antwoord ligt erin om het natuurbeleid sterker te verbinden met het landschapsbeleid. Beide liggen bij de provincies, niet zozeer op het rijksniveau. Dat is helemaal niet verkeerd, omdat men juist op dat provinciale niveau makkelijker in staat is de relatie te leggen met de burgers en de waarden die zij hebben. Je kunt die relationele waarden van natuur sterker borgen in zowel het natuur- als landschapsbeleid door daar instrumenten voor te ontwikkelen of van bestaande instrumenten gebruik te maken: bijvoorbeeld onder de Omgevingswet of met het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dat Besluit geeft overheden, zowel provincies als gemeenten, instructieregels over hoe zij de ruimte inrichten, over wat er wel en niet kan.
We hebben alle provinciale omgevingsvisies doorgenomen. Daarin zien we dat voor elke provincie, van Limburg tot Flevoland, het landschap de basis is van waaruit ze redeneren. Die basis is ook gekoppeld aan de relatie die mensen vanuit bijvoorbeeld een cultuurhistorisch perspectief hebben met hun omgeving. Neem je die relatie als uitgangspunt, dan geeft dat mogelijkheden om ook het deel ‘natuur’ in het landschapsbeleid te borgen.
Dat zal niet makkelijk zijn. Een voorbeeld: op het moment dat je vanwege klimaatmitigatie streeft naar vernatting van veenweidegebieden, dus het grondwaterpeil verhoogt, heeft dat consequenties voor de landbouw in dat gebied en waarschijnlijk het landschap. Door die vernatting krijg je andere vegetatie. Dat traditionele veenweidelandschap gaat er anders uit zien, wat misschien tot weerstanden leidt. Het veenweidelandschap is een cultuurhistorisch landschap waaraan we veel waarde hechten, maar dat problematisch is geworden omdat we het steeds zijn blijven bemalen. Dat betekent dat de bodem is gedaald, dat het veen oxideert, wat leidt tot CO2-uitstoot. Gaat het waterpeil omhoog, dan kan een boer misschien niet meer met zware machines op het land rijden. Misschien moet de boer ook zoeken naar koeienrassen die minder zwaar zijn, zoals Lakenvelders in plaats van de traditionele, zwaardere Holstein-koeien.
Zo kan landschapsbeleid botsen met natuurbeleid. In ons essay hebben we het ook over de protesten tegen de bossenkap in Noord-Holland en Overijssel. Vanuit het natuurperspectief is die bomenkap legitiem of op zijn minst te onderbouwen, vanwege het herstel van de biodiversiteit, maar vanuit het perspectief van de bewoner gaat door die bomenkap het landschap naar de knoppen. Ook dan komen die relationele waarden naar boven.

Tot slot
“Ik heb de oplossing niet”, besluit Frank van Dam. “Maar ik zie dat het belangrijk is dat het natuurbeleid niet alleen stoelt op de intrinsieke waarden van natuur. Zowel onder ecologen als in beleidsland is dat een gevoelige discussie. Ik denk dat ook wij als planbureau erover na moeten denken of het natuurbeleid zowel recht kan doen aan de intrinsieke waarden van de natuur als ook aan de relationele waarden. Die kunnen soms botsen, maar ook sterk overeenkomen.”

Bron: Jurgen Tiekstra, redacteur *Binnenlands Bestuur

advertentie

Meer 'Politiek':

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Een van getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

Gemeenten in Regio Alkmaar zetten volgende stap in toeristische samenwerking

24 mei 2024

Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Bergen: “In de gemeente Bergen zijn we gastvrij en genieten we zelf ook van de prachtige natuur als we wandelen, fietsen of sporten

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. 

Recreatiestrand Hondsbossche duinen voorlopig behouden

24 mei 2024

Wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (gemeente Bergen) en Simco Kruijer (gemeente Schagen) lichten toe...

De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Een vooroeversuppletie door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers.

Gemeenten zijn nodig voor nadere uitwerking coalitieakkoord

24 mei 2024

Samen werken aan uitvoerbare ambities

Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’ biedt een goede basis voor het verdere gesprek met het nieuwe kabinet. Het betrekken van gemeenten bij de nadere uitwerking is nodig om zeker te kunnen zijn dat beleid uitvoerbaar is en het inwoners verder helpt. 

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerpen: de Europese verkiezingen op 6 juni a.s.

Afgelopen woensdag 22 juni sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet.

Veteranenmiddag 22 juni voor Bergense veteranen

24 mei 2024

Het is actueler dan ooit: oorlog en de gevolgen daarvan.

Op zaterdag 22 juni 2024 organiseert de gemeente Bergen een veteranenmiddag voor onze veteranen. De bijeenkomst is van 15.30 tot 18.00 uur in Restaurant Studlers, Breelaan 26 te Bergen.

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

24 mei 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: Kennemer Wonen gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende vijf jaar lid is van het Europees Parlement

24 mei 2024

Zo heeft u invloed op de besluiten die Europa neemt. Gebruik de stemwijzer!

Hoe Europese verkiezingen werken. Om de vijf jaar kiezen de burgers van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement.

De zwijgende meerderheid wil woningen in centrum Bergen, aldus D66

24 mei 2024

Luister naar onze nieuwe generatie en laat de bouw van de woningen in het centrum van Bergen eindelijk doorgang vinden!

Vanuit de gehele gemeente waren er inwoners die niet meer zwijgend wilden afwachten wat de raad zou besluiten over de nieuwe woningen in het centrum van Bergen. Vele insprekers eisten donderdagavond 23/5 "doorbreking van de impasse" tijdens de Algemene Raadscommissievergadering.

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden in onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Openbare verhoren...

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende.

Verkiezing Europees Parlement 6 juni

17 mei 2024

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen.

De Blauwe Vlag wordt weer gehesen: veilig genieten van schone stranden in de gemeente Bergen

17 mei 2024

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin wappert ook dit jaar de Blauwe vlag. Alle stranden in de gemeente ontvingen dit jaar een Blauwe Vlag.

Straatnamen in nieuwe woonwijk De Beeck vernoemd naar bekende Bergense vrouwen

17 mei 2024

De bouw van ruim 150 woningen in Park de Beeck is inmiddels gestart

Wie straks een woning betrekt in het in aanbouw zijnde Park de Beeck, komt te wonen aan straten die genoemd zijn naar vrouwen die voor Bergen een bijzondere betekenis hebben.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl

17 mei 2024

‘Een levendige, groene entree voor het duindorp’

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Lezers met een mening: ook aan de rand van Bergen ervaart men overlast…

10 mei 2024

Door: Edo, Heleen en Reinder. Evenementen Geestmerambacht

'Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middaguur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar.'

Lezers met een mening: de drempels kruispunt Landweg – Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

10 mei 2024

Door: Mark Elzinga, vader van twee schoolgaande kinderen

Ik schrijf deze brief als vader van twee schoolgaande kinderen van negen en elf jaar oud, mijn kinderen zitten op de Willem Alexander School, Kapelweidtje 2 in Bergen. Wij zelf wonen op de Emmalaan, aan de buitenzijde van de Koninginneweg, ik noem het ook wel de buitenring van Bergen.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl ‘een levendige, groene entree voor ons duindorp’

10 mei 2024

Wethouder Ernest Briët opent de tijdelijke inrichting van de Paardenmarkt in Schoorl op maandag 13 mei

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

10 mei 2024

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig

Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

Nieuwe uniformen voor BOA-handhavers

10 mei 2024

Het uniform vormt een belangrijk onderdeel van de identiteit van de handhaver openbare ruimte

Het Modeluniform Gemeentelijke Handhaver Openbare Ruimte is geactualiseerd en levert een bijdrage aan de uniformiteit, herkenbaarheid, professionaliteit, veiligheid, gezag en dus het imago van handhavers.

Geef mobiliteit voldoende prioriteit in nieuw beleid

3 mei 2024

Betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto ...

Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet moet daarom mobiliteit onlosmakelijk onderdeel maken van nieuw beleid.

Actuele informatie over het Dorpsplein Bergen

3 mei 2024

Over de herontwikkeling van het centrum van Bergen wordt al decennialang gesproken...

De gemeente heeft op de website actuele informatie geplaatst over het Dorpsplein in Bergen Centrum. Onlangs werd bekend dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de juiste procedure te volgen. De raad wordt daarom gevraagd om twee verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) af te geven.

Gemeenten niet bezorgd, wel alert bij herdenkingen…

3 mei 2024

Gemeenten treffen wel maatregelen, maar meestal niet meer dan in andere jaren

Veel gemeenten en comités die herdenkingen op 4 mei organiseren, treffen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Bij geen enkele gemeente die het ANP voor een rondvraag benaderde, zijn demonstraties aangekondigd en de meeste gemeenten verwachten geen ongeregeldheden.

Voor in de agenda: 6 juni verkiezingen Europees Parlement

3 mei 2024

In mei kunt u de digitale Stemwijzer invullen via www.stemwijzer.nl

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement.

Gemeenten ontvingen meer signalen van betalingsachterstanden. Hoe zit dat in de gemeente Bergen?

26 april 2024

Een reactie van wethouder Marco Wiesehahn, portefeuillehouder Sociaal domein...

Wiesehahn, "Zaffier is onder andere voor de gemeente Bergen verantwoordelijk voor werk, geldzaken en inburgering.

Bergens college pleit voor PostNL-agentschap in Bergen

26 april 2024

De sigarenwinkel Drieënhuizen aan de Stationsstraat was het laatste PostNL-punt in Bergen...

Er is in Bergen geen servicepunt meer om poststukken van PostNL aan te bieden en op te halen. De gemeente is nu samen met PostNL op zoek naar een ondernemer die dat wil doen.

Krijgen we deze zomer een Plein dat past bij de allure van Bergen?

21 april 2024

Liselotte Verwaaijen zal namens de VVD de wethouder vragen of deze het ook de hoogste tijd vindt voor een ‘upgrade’...

Bielzen, houtsnippers en een paar picknickbanken sieren sinds vorig jaar het Plein van de Heerlijkheid Bergen. De plank is flink misgeslagen! Het oogt armoedig, Bergen onwaardig. Tot deze conclusie komt de VVD samen met Ons Dorp.

Subsidie voor inwoners voor meer groen en opvangen van regenwater

19 april 2024

Er zijn steeds vaker hevige regenbuien en langere periodes van droogte...

Vanaf nu biedt de gemeente Bergen een subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van een regenpijp of het verwijderen van tegels om plaats te maken voor groen.

Grote meerderheid Bergenaren wil een gemeentelijk vuurwerkverbod

12 april 2024

Politiek stuurt aan op centraal vuurwerk in de verschillende dorpskernen...

Uit een door de Verenigde Noordhollandse Dagbladen georganiseerde enquête onder 8.273 lezers blijkt dat driekwart van de inwoners van onze provincie voorstander is van een gemeentelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

BBC wil één grote parkeerkelder onder centrum Bergen

6 april 2024

Ook het Parkhotel van Dirk Kat kan hier haar tekort aan parkeerplekken gaan ophalen met een ondergrondse doorgang naar het nieuwe hotel

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een visie gedeeld met het gemeentebestuur om de toekomstige nieuwbouw in het centrum te faciliteren met één grote parkeerkelder.

Grote verschillen in gemeentelijke lasten: verschillen in rioolheffing moeilijk verklaarbaar

5 april 2024

Bergen houdt het relatief netjes...

Onlangs vielen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat.

Staatssecretaris Van der Burg op bezoek bij opvanglocaties (filmpje)

5 april 2024

Het werkbezoek van staatssecretaris Van der Burg startte bij Hotel Nassau in Bergen aan Zee

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) bracht woensdag een bezoek aan Hotel Nassau in Bergen aan Zee, sinds eind februari een gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Adviesraad Sociaal Domein Bergen zoekt nieuwe leden

29 maart 2024

De Adviesraad kijkt vooral naar de gevolgen voor de inwoners en hoe de communicatie met de inwoners is gegaan...

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken die het sociaal domein betreffen: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de wetten over de jeugd.

Wordt Bergenaar Rob van de Pas staatssecretaris van Defensie in kabinet Wilders?

29 maart 2024

Zijn naam wordt genoemd in de wandelgangen van de Tweede Kamer...

Uit betrouwbare bron heeft de Flessenpost vernomen dat de bekende Bergenaar en columnist van de Flessenpost is gepolst door Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol die zijn aangewezen als informateurs van het kabinet Wilders 1.

Antwoord op vragen van fractie Koos Bruin aan het Bergense college

22 maart 2024

Onderwerp: Wonen op vakantieparken in de gemeente Bergen ter leniging van acute woningnood onder andere ten behoeve van inwoners

Naar aanleiding van vragen van Fractie Bruin over de mogelijkheid om op recreatieparken een bestemming (tijdelijk) wonen mogelijk te maken heeft het college geantwoord dat die optie er weliswaar ligt, maar dat het initiatief daarvoor bij de parkeigenaren ligt.

College Bergen adviseert positief op voorgenomen fusie Lucebert- en Van Reenenschool

19 maart 2024

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs): "De voorgestelde fusie biedt een kans om hoogwaardig openbaar onderwijs te behouden in Bergen"

Het college van burgemeester en wethouders heeft positief geadviseerd over de voorgenomen fusie van de Lucebert- en Van Reenenschool. Uit het locatieonderzoek en advies komt de Lucebertschool aan het Zakedijkje als beoogde locatie voor de fusieschool naar voren. Het college legt dit advies ter consultatie aan de gemeenteraad voor.

Kennismaken met Oekraïense bewoners in Hotel Nassau

19 maart 2024

U bent (inwoners Bergen aan Zee) zaterdag 6 april tussen 11.00 en 13.00 uur van harte welkom bij Hotel Nassau

De verbouwing en inrichting van Hotel Nassau in Bergen aan Zee voor de opvang van Oekraïense ontheemden is klaar. De gemeente organiseert zaterdag 6 april een ‘housewarming’ in Hotel Nassau.

Wethouder Wiesehahn-Vrijman bezoekt lokale bedrijven tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

15 maart 2024

Van 16 t/m 24 maart staan de deuren van lokale ondernemingen open...

In het kader van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (KBBBD) brengt wethouder Wiesehahn-Vrijman (Economische zaken) een bezoek aan bedrijven in Egmond aan Zee en Schoorl. Met dit regionale initiatief wordt ondernemerschap in het zonnetje  gezet. De gemeente hoopt dat ondernemers met een personeelstekort en werkzoekenden tijdens KBBBD bij elkaar komen.

Landelijke Opschoondag ook in Bergen op zaterdag 23 maart a.s.

8 maart 2024

Op deze dag komen in het hele land mensen in actie voor een schoon Nederland

Gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.

De voorlopige keuze is gemaakt: Het Ensemble, zo gaat de nieuwbouw heten die komt op de plaats van de Harmonielocatie

5 maart 2024

Bouwbedrijf Henselmans won de aanbesteding en kreeg ook de publieksprijs...

Het Plan ‘Ensemble’ van Henselmans Bouw & Ontwikkeling komt als beste plan naar voren om te worden gerealiseerd op de Harmonielocatie in Bergen. Dit plan ontving met 58% het grootste aantal stemmen van de inwoners en ondernemers. Ook kreeg Henselmans de meeste punten bij de beoordeling van de deskundigen van de gemeente.

Burgemeester Lars Voskuil biedt aan gemeenteraad Bergen excuses aan

28 februari 2024

Brief aan de raadsleden...

Beste raadsleden,

Gemeenten schieten met de begroting 2024 massaal in het rood

1 maart 2024

Bergen blijft vooralsnog keurig in het blauw...

Gemeenten begroten tezamen voor het jaar 2024 een exploitatietekort van € 700 miljoen. Maar liefst 211 gemeenten komen met de begroting 2024 uit op een negatief exploitatieresultaat.

VV Bergen en gemeente Bergen werken samen voor natuurgras

1 maart 2024

Duurzaam is beter...

VV Bergen en de gemeente Bergen slaan de handen ineen voor een duurzame en toekomstbestendige voetbalclub. Het kunstgras van het hoofdveld van VV Bergen wordt vervangen door natuurgras. Natuurgras biedt veel voordelen voor de voetbalvereniging en is daarnaast een stuk duurzamer en beter voor het klimaat.

Terug