Deel

advertentie

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder die zijn eigen woning, waar hij staat ingeschreven, tijdelijk verhuurt aan toeristen) te beperken tot twee of drie maanden kán niet aangenomen worden. Nergens in onze gemeente is de noodzakelijke onderbouwing van schaarste en/of ontwrichting van de leefomgeving aangetoond. Omdat verordeningen ingrijpende beperkende maatregelen zijn, is deugdelijke onderbouwing een voorwaarde gesteld in de Huisvestingswet.

Deze onderbouwing is er niet. Cijfers, conclusies en consequenties, het ontbreekt allemaal. Als de raad toch besluit om de Hvv in te voeren dan vindt er, volgens ons, “misbruik van bevoegdheid” plaats. Omdat er aan de voorwaarden van de Huisvestingswet niet voldaan kon worden in onze gemeente werd er besloten voor het zogenaamde “democratische traject”. Afvinkgesprekken met belanghebbenden en inspraakavonden voor de bühne. Het doel van dit traject was om de de Hvv in te voeren met beperking van de incidentele recreatieve verhuur, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden, de onderbouwing, het aantonen van noodzaak, van de Huisvestingswet.

Een aantal uitspraken van het College, bij monde van de burgemeester en BugelHajema, die bezijden de waarheid zijn: *College: “Verhuur aan recreanten is verboden, maar omdat het in het DNA zit van de inwoners, zijn wij zo aardig dat de inwoner toch nog een periode mag verhuren.” Niet waar: de incidentele verhuurder heeft de vrijheid om zijn huis te verhuren wanneer en hoe vaak hij maar wil, het eigendomsrecht geeft hem deze vrijheid en het is in de bestemmingsplannen niet verboden. *College: “Het recreatief verhuren van woningen is verboden en de gemeente kan hierop handhaven door middel van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.” Gedeeltelijk waar: Dat is correct voor de structurele verhuur, dus voor woonhuizen die als recreatiewoning worden verhuurd maar waar niemand staat ingeschreven. Dit is verboden in alle bestemmingsplannen, maar niet voor de incidentele verhuurder. Er wordt onterecht geen onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele verhuur. *College: “Er is heel veel overlast in de gemeente.” Niet waar: Er is geen onderbouwing voor deze bewering, geen politierapporten of statistieken en ook aantoonbare bewijzen ontbreken.

*College: “Er is druk op de woningmarkt vanwege alle illegale verhuur.” Niet waar: De onderbouwing ontbreekt weer! Wij staan dan ook op de lijst van woningmarktcijfers.nl op plaats 98 van de 380 gemeentes. -https://www.woningmarktcijfers.nl/downloads/20190214-ranking-gemeenten-2018.pdf. – In Nederland hebben alleen de gemeentes die in de top 10 van deze lijst staan/stonden ook beperkende maatregelen ingevoerd. Zij konden wél de schaarste en/of ontwrichting leefomgeving aantonen. *College: “Er zijn 950 huizen die onttrokken zijn aan de woningvoorraad, en dat kan niet, deze moeten weer beschikbaar worden gemaakt voor starters.” Onduidelijk: Er werd geen onderzoek gedaan naar deze huizen, want dan zou gebleken zijn dat er veel tweede huizen bij zitten, gekocht onder een vigerend bestemmingsplan dat tweede huizen niet verbiedt.

Vele eigenaren van deze woningen betalen ook de gemeentelijke aanslag forensen belasting. En tevens zou zijn gebleken dat er in die lijst van 950 woningen maar een beperkt aantal woningen staat dat in aanmerking zou komen voor de starter en zelfs het segment iets boven de starter. Dus niet echt de huizen die je noodzakelijkerwijs terug wil hebben in de woningvoorraad voor de starter.

Als je als gemeente niet meer wil dat er tweede huizen gekocht worden waar het door de bestemmingsplannen niet verboden wordt dan moet er eerst schaarste en of ontwrichting aangetoond worden en dan kan voor dat segment woning of in die buurt de Hvv toegepast worden. *College: “In nauwe samenwerking met Binnenlandse Zaken gaan wij hier als experiment deze beperkende maatregelen invoeren.” Niet waar: Ook wij hebben contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar van BZK. Hij kon zich vaag twee telefoongesprekken herinneren met de gemeente Bergen, van nauwe samenwerking was absoluut geen sprake, zo bevestigde hij ons. *College: “Gelijke monniken gelijke kappen”, voor iedereen in de gemeente dezelfde beperkende maatregelen! Niet mogelijk: Zonder onderbouwing van schaarste van de volledige woningvoorraad of overal ontwrichting van de samenleving. Hiervoor is geen enkele onderbouwing. En dit terwijl de Huisvestingswet nu juist een wet is die beoogt gelokaliseerde problemen van schaarste en/of overlast te verhelpen per buurt.

Verder werd frequent verwezen naar jurisprudentie, vooral ter staving van de stelling dat incidentele recreatieve verhuur verboden zou zijn. Alle jurisprudentie waar naar verwezen werd in het traject was niet relevant. Het betrof ofwel een huis waar niemand stond ingeschreven en ja, dat is structurele recreatieve verhuur en verboden. Of het betrof zaken in Amsterdam waar de Hvv die dat verbiedt al van kracht is. In dat geval toetst de rechter aan de vigerende Hvv en ja …dan is incidentele verhuur verboden. Maar wij, in de gemeente Bergen, vallen nog steeds onder de regels van het vigerende bestemmingsplan dat incidentele verhuur niet verbiedt. De vergelijking met de grote steden gaat mank. In grootstedelijk gebied, veelal met 5000 inwoners/km2 is het alleszins redelijk en voorstelbaar dat overlast en schaarste onderbouwd aangetoond kan worden. In Bergen, met 300 inwoners/km2 is dit voor een groot gedeelte van de gemeente niet mogelijk, zeker buiten de kleine en dichtbebouwde dorpskernen. Zandvoort heeft zelfs op plaats 1 gestaan van de ranglijst woningmarktcijfers, zij hebben schaarste en ontwrichting kunnen onderbouwen, maar hebben toch de incidentele verhuurder de vrijheid laten behouden van verhuur gedurende 120 dagen per jaar zonder verdere beperkingen. Daar is wél respect voor het eigendomsrecht. En ja… 120 vrije dagen is moeilijk te controleren, maar is dat erg? In de Gemeente Bergen is geen aantoonbaar belang om beperkingen in te voeren. Het aantal inwoners dat incidenteel verhuurt – en dus gebruik maakt van het eigendomsrecht – is relatief klein. De onderbouwing om voor deze groep een zo ingrijpend en kostbaar handhavingsapparaat op te tuigen ontbreekt en is buitensporig. Het hele “democratische traject” was gebaseerd op onwaarheden, aannames en daarmee misleiding van de Raad en inwoners. Dit traject voldoet niet aan de voorwaarden van de Huisvestingswet en is dus als onderbouwing nutteloos. Door de vele onwaarheden is het tegenovergestelde bereikt. Het heeft onrust gecreëerd en burgers tegen elkaar opgezet en het vertrouwen in de politiek is naar nul gedaald. De burgemeester en BugelHajema hebben hun “status” misbruikt om de Raad en inwoners te misleiden. Hierdoor zijn de inwoners die tijdelijk verhuren weggezet als overtreders van de regels en werden dus niet als belanghebbenden gezien. Terwijl juist zij het kind van de rekening zullen zijn als het voorstel wordt aangenomen. Het ingehuurde externe bureau BugelHajema hanteert, naar het zich laat aanzien, het principe “wie betaalt bepaalt”. Zij hebben, tenminste op papier, de nodige experts in huis en wij kunnen dan ook niet anders dan aannemen dat zij wisten dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de wet en dat het hele traject weggegooid (gemeenschaps)geld is geweest.

En dan, geachte raadsleden, hoe velen van u dienen zich te onthouden van stemming over dit onderwerp? Een citaat uit de gemeentewet: Art. 28: Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; Dit betekent dat de raadsleden die, direct of indirect, lid zijn van een belangengroep, inkomsten verwerven uit, of anderszins betrokken zijn bij recreatieve verhuur zich volgens de Gemeentewet moeten onthouden van stemming. Door “ja” te zeggen tegen het voorstel wordt het eigendomsrecht van de incidentele verhuurder beperkt omdat hen de mogelijkheid tot verhuur voor negen of tien maanden per jaar wordt ontnomen. Dit betekent dat alle raadsleden die op enigerlei wijze met recreatieve verhuur te maken hebben (zomerhuisje? familie? lid Recron of KHN?), zich van stemming dienen te onthouden omdat zij baat hebben bij beperking van de incidentele verhuur. Als, ondanks alle bovengenoemde argumenten, het voorstel toch wordt aangenomen en dus een Hvv over de hele gemeente wordt uitgerold, worden wij met de rug tegen de muur gezet. Wij hebben gedurende het hele traject meermalen via de mail contact gezocht met de Raad en het College over het bedenkelijke traject dat hier gevolgd werd. Helaas hebben wij geen respons mogen ontvangen.

Ons blijft dan in eerste instantie geen andere weg dan die naar de landelijke publiciteit. Later, wanneer de eerste boetes zijn uitgedeeld, volgen onherroepelijk de rechtszaken waarbij, mede gebaseerd op ons uitgebreide dossier, volgens onze adviseurs het besluit de Hvv in te voeren vernietigd zal worden (zie uitspraak Rotterdam https://uitspraken.rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1835). Daarna is de weg vrij voor civiele schadeclaims wegens gederfde inkomsten die door zowel de platforms als de particuliere verhuurder tegen de gemeente ingediend zullen worden. Nog meer verkwisting van gemeenschapsgeld, het is een treurig vooruitzicht. Wij hopen voor ons en onze mooie gemeente dat we niet in die situatie gaan belanden en dat er 4 juli a.s. door de raadsleden met gezond verstand en met respect voor ons eigendomsrecht gestemd zal worden.

advertentie

Meer 'Politiek':

Vlaggen en signalen, waar kan ik op letten?

14 augustus 2020

Volg altijd de aanwijzingen en adviezen op van de reddingsbrigade.

Op alle stranden in de gemeente Bergen wappert dit jaar ook weer de Blauwe Vlag, een teken van een mooi en schoon strand.

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

14 augustus 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

De redactie krijgt met enige regelmaat de vraag, “hoe staat het nu met de herbouw van De Beeck?”

7 augustus 2020

Bij deze herplaatsen we het artikel van 24 januari jl. met een korte verklaring van wethouder Klaas Valkering

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw op dezelfde plek moet terugkomen.

Wethouder Erik Bekkering doet oproep aan Bergense ondernemers

7 augustus 2020

We zien de afgelopen weken in Nederland het aantal besmettingen toenemen

Beste ondernemer,

Corona actueel (filmpje)

7 augustus 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel doet oproep aan (met name jonge) Bergenaren

Ik ben geen Influencer, maar hoop toch een beetje invloed op jullie te kunnen uitoefenen...

Veilig welkom op het strand, maar… zoek de ruimte!

5 augustus 2020

De komende dagen wordt het zonnig en warm. Ideaal strandweer om te genieten

De gemeente Bergen heet bezoekers veilig welkom op de stranden van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Hargen/Camperduin en Schoorl aan Zee.

Woningen op het BSV-terrein zullen voor 50% procent bestaan uit sociale huurwoningen…

30 juli 2020

Bergense stikstofoplossing betaalt zich uit, BSV-velden kunnen verder

Eind vorig jaar heeft de gemeente Bergen een oplossing bedacht voor de stikstofproblematiek. Deze oplossing bestond uit een registratiesysteem waarin...

Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

31 juli 2020

Tozo staat voor: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding...

Gastcolumn augustus 2020 commissaris van de Koning Arthur van Dijk op websites Duinstichting.nl en Schoorlsebosmoetblijven.nl

31 juli 2020

Arthur van Dijk vertelt in zijn gastcolumn van augustus over zijn passie voor de duinen

Arthur van Dijk (57, lid VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en daarmee voorzitter van zowel Provinciale Staten als...

Bergen in het nieuws: NPO1, coronacrisis in Bergen en hoe nu verder…

29 juli 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel maakt zich zorgen over het aantal toegenomen coronabesmettingen

De gemeente Bergen had in korte tijd twaalf nieuwe besmettingen. Zijn de burgemeesters nu aan zet? Een vervroegde bijeenkomst van het veiligheidsberaad... Worden mondkapjes in Bergen verplicht?

Interview: Een kijkje in de keuken bij het Klantcontactcentrum van de gemeente

24 juli 2020

Aanpassingen tijdens corona

Het is momenteel erg druk bij het Klantcontactcentrum (KCC) en u moet misschien langer wachten dan u van ons gewend bent.

De Flessenpost spreekt met burgemeester Peter Rehwinkel over de coronacrisis

24 juli 2020

Na een periode van stabiliteit, grijpt het virus sinds een week, ook landelijk weer sterker om zich heen

In één week tijd zijn er zes nieuwe corona patiënten in de gemeente Bergen bijgekomen.

Digitale inwonersavond over aardgasvrij Bergen druk ‘bezocht’

24 juli 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Bergen over aardgasvrij Bergen. De oorspronkelijke plannen...

Subsidie energiebesparende maatregelen in gemeente Bergen

23 juli 2020

Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen

Vanaf maandag 20 juli kan in de gemeente Bergen een subsidie voor energiebesparing van zeventig euro worden aangevraagd.

Flyers voor buitenlandse toeristen over coronamaatregelen in Nederland

17 juli 2020

In het Nederlands, Duits en Engels

In de zomermaanden bezoeken veel binnen- en buitenlandse toeristen de kustdorpen in Noord-Holland. Er gelden in Nederland een aantal basisregels...

Structuurvisie Bergen-Oost: doorpraten over verkeersstructuur en beeldkwaliteit

17 juli 2020

Bewoners bijeenkomsten in september op 2 en 9 september

Tot en met 29 mei lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde gaven inwoners aan...

Piet Bruinooge is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio

10 juli 2020

‘Waar het kon, heb ik buiten de lijntjes gekleurd’

In deze functie heeft hij het sinds half maart op veel terreinen voor het zeggen in Noord-Holland Noord. Vanaf dat moment staat hij, zoals hij het zelf zegt, ook “24/7 op standje aan'”.

BUCH neemt maatregelen tegen ambtenaar

10 juli 2020

Dagvaarding vier partijen op verdenking van fraude

In de zaak van de frauderende ambtenaar gaat de BUCH-werkorganisatie vier partijen dagvaarden.

Krappe beurs?

10 juli 2020

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen uw kinderen meedoen

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve...

Regio’s in Noord-Holland Noord zetten stappen in aanpak om verblijfsrecreatie te versterken

10 juli 2020

Het uitgevoerde onderzoek is onderdeel van het regionale plan van aanpak om te komen tot een samenhangende en integrale regionale programmering

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Burgercommissieleden gemeente Bergen leggen eed/belofte af

19 juni 2020

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen.

Recreatieve verhuur van het eigen huis mag straks negen weken, en de eigenaar mag kiezen wanneer

19 juni 2020

Zelf bepalen wanneer die 63 dagen vallen en die hoeven ook niet aaneengesloten te zijn

Het gaat alleen om mensen die een eigen huis hebben en die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie in Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

19 juni 2020

Corona-actueel...de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

19 juni 2020

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan:

In de gemeente Bergen is er een inwonersinitiatief opgestaan uit alle kernen van de gemeente

15 juni 2020

Burgemeester Rehwinkel en participatie wethouder Arend Jan van den Beld gaan kennismaken

De groep heeft ideeën over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Hun doel is door inspireren, co-creëren en meebeslissen professionele...

College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost

Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde – inwoners konden een digitale enquête invullen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 juni 2020

Ruud Bredewold interviewt de kersverse VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Bewoners tekenen bezwaar aan tegen structuurvisie Bergen Oost

12 juni 2020

De bewoners menen dat de structuurvisie in onvoldoende mate de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied in bescherming neemt

Bewoners van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 9 Nessen in Bergen NH tekenen bezwaar aan tegen de door de gemeente uitgegeven structuurvisie Bergen Oost.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

12 juni 2020

Corona-actueel... met o.a. het nieuws dat de Kunst10Daagse voor dit jaar gacancelled is

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Gemeente Bergen is financieel stabiel én heeft een ambitieuze agenda

12 juni 2020

Nieuwe wethouder Arend Jan van den Beld: "de lastenstijging blijft beperkt, maar er zijn ook onzekerheden”

Het college van Bergen biedt de Kadernota 2021 en de Jaarrekening 2019 ter vaststelling aan de raad aan.

Denk mee over een aardgasvrij Bergen! (filmpje)

12 juni 2020

De gemeente Bergen wil graag op 23 juni met u in gesprek over een aardgasvrij Bergen

Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven er zijn, en in welke volgorde de wijken in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af gaan.

Bergenaren met een mening: Carina Nan

12 juni 2020

Huisvestingsverordening

Met nodige betrokkenheid volg ik al enige tijd het nieuws met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het baart mij echt grote zorgen...

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Terug