Deel

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder die zijn eigen woning, waar hij staat ingeschreven, tijdelijk verhuurt aan toeristen) te beperken tot twee of drie maanden kán niet aangenomen worden. Nergens in onze gemeente is de noodzakelijke onderbouwing van schaarste en/of ontwrichting van de leefomgeving aangetoond. Omdat verordeningen ingrijpende beperkende maatregelen zijn, is deugdelijke onderbouwing een voorwaarde gesteld in de Huisvestingswet.

Deze onderbouwing is er niet. Cijfers, conclusies en consequenties, het ontbreekt allemaal. Als de raad toch besluit om de Hvv in te voeren dan vindt er, volgens ons, “misbruik van bevoegdheid” plaats. Omdat er aan de voorwaarden van de Huisvestingswet niet voldaan kon worden in onze gemeente werd er besloten voor het zogenaamde “democratische traject”. Afvinkgesprekken met belanghebbenden en inspraakavonden voor de bühne. Het doel van dit traject was om de de Hvv in te voeren met beperking van de incidentele recreatieve verhuur, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden, de onderbouwing, het aantonen van noodzaak, van de Huisvestingswet.

Een aantal uitspraken van het College, bij monde van de burgemeester en BugelHajema, die bezijden de waarheid zijn: *College: “Verhuur aan recreanten is verboden, maar omdat het in het DNA zit van de inwoners, zijn wij zo aardig dat de inwoner toch nog een periode mag verhuren.” Niet waar: de incidentele verhuurder heeft de vrijheid om zijn huis te verhuren wanneer en hoe vaak hij maar wil, het eigendomsrecht geeft hem deze vrijheid en het is in de bestemmingsplannen niet verboden. *College: “Het recreatief verhuren van woningen is verboden en de gemeente kan hierop handhaven door middel van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.” Gedeeltelijk waar: Dat is correct voor de structurele verhuur, dus voor woonhuizen die als recreatiewoning worden verhuurd maar waar niemand staat ingeschreven. Dit is verboden in alle bestemmingsplannen, maar niet voor de incidentele verhuurder. Er wordt onterecht geen onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele verhuur. *College: “Er is heel veel overlast in de gemeente.” Niet waar: Er is geen onderbouwing voor deze bewering, geen politierapporten of statistieken en ook aantoonbare bewijzen ontbreken.

*College: “Er is druk op de woningmarkt vanwege alle illegale verhuur.” Niet waar: De onderbouwing ontbreekt weer! Wij staan dan ook op de lijst van woningmarktcijfers.nl op plaats 98 van de 380 gemeentes. -https://www.woningmarktcijfers.nl/downloads/20190214-ranking-gemeenten-2018.pdf. – In Nederland hebben alleen de gemeentes die in de top 10 van deze lijst staan/stonden ook beperkende maatregelen ingevoerd. Zij konden wél de schaarste en/of ontwrichting leefomgeving aantonen. *College: “Er zijn 950 huizen die onttrokken zijn aan de woningvoorraad, en dat kan niet, deze moeten weer beschikbaar worden gemaakt voor starters.” Onduidelijk: Er werd geen onderzoek gedaan naar deze huizen, want dan zou gebleken zijn dat er veel tweede huizen bij zitten, gekocht onder een vigerend bestemmingsplan dat tweede huizen niet verbiedt.

Vele eigenaren van deze woningen betalen ook de gemeentelijke aanslag forensen belasting. En tevens zou zijn gebleken dat er in die lijst van 950 woningen maar een beperkt aantal woningen staat dat in aanmerking zou komen voor de starter en zelfs het segment iets boven de starter. Dus niet echt de huizen die je noodzakelijkerwijs terug wil hebben in de woningvoorraad voor de starter.

Als je als gemeente niet meer wil dat er tweede huizen gekocht worden waar het door de bestemmingsplannen niet verboden wordt dan moet er eerst schaarste en of ontwrichting aangetoond worden en dan kan voor dat segment woning of in die buurt de Hvv toegepast worden. *College: “In nauwe samenwerking met Binnenlandse Zaken gaan wij hier als experiment deze beperkende maatregelen invoeren.” Niet waar: Ook wij hebben contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar van BZK. Hij kon zich vaag twee telefoongesprekken herinneren met de gemeente Bergen, van nauwe samenwerking was absoluut geen sprake, zo bevestigde hij ons. *College: “Gelijke monniken gelijke kappen”, voor iedereen in de gemeente dezelfde beperkende maatregelen! Niet mogelijk: Zonder onderbouwing van schaarste van de volledige woningvoorraad of overal ontwrichting van de samenleving. Hiervoor is geen enkele onderbouwing. En dit terwijl de Huisvestingswet nu juist een wet is die beoogt gelokaliseerde problemen van schaarste en/of overlast te verhelpen per buurt.

Verder werd frequent verwezen naar jurisprudentie, vooral ter staving van de stelling dat incidentele recreatieve verhuur verboden zou zijn. Alle jurisprudentie waar naar verwezen werd in het traject was niet relevant. Het betrof ofwel een huis waar niemand stond ingeschreven en ja, dat is structurele recreatieve verhuur en verboden. Of het betrof zaken in Amsterdam waar de Hvv die dat verbiedt al van kracht is. In dat geval toetst de rechter aan de vigerende Hvv en ja …dan is incidentele verhuur verboden. Maar wij, in de gemeente Bergen, vallen nog steeds onder de regels van het vigerende bestemmingsplan dat incidentele verhuur niet verbiedt. De vergelijking met de grote steden gaat mank. In grootstedelijk gebied, veelal met 5000 inwoners/km2 is het alleszins redelijk en voorstelbaar dat overlast en schaarste onderbouwd aangetoond kan worden. In Bergen, met 300 inwoners/km2 is dit voor een groot gedeelte van de gemeente niet mogelijk, zeker buiten de kleine en dichtbebouwde dorpskernen. Zandvoort heeft zelfs op plaats 1 gestaan van de ranglijst woningmarktcijfers, zij hebben schaarste en ontwrichting kunnen onderbouwen, maar hebben toch de incidentele verhuurder de vrijheid laten behouden van verhuur gedurende 120 dagen per jaar zonder verdere beperkingen. Daar is wél respect voor het eigendomsrecht. En ja… 120 vrije dagen is moeilijk te controleren, maar is dat erg? In de Gemeente Bergen is geen aantoonbaar belang om beperkingen in te voeren. Het aantal inwoners dat incidenteel verhuurt – en dus gebruik maakt van het eigendomsrecht – is relatief klein. De onderbouwing om voor deze groep een zo ingrijpend en kostbaar handhavingsapparaat op te tuigen ontbreekt en is buitensporig. Het hele “democratische traject” was gebaseerd op onwaarheden, aannames en daarmee misleiding van de Raad en inwoners. Dit traject voldoet niet aan de voorwaarden van de Huisvestingswet en is dus als onderbouwing nutteloos. Door de vele onwaarheden is het tegenovergestelde bereikt. Het heeft onrust gecreëerd en burgers tegen elkaar opgezet en het vertrouwen in de politiek is naar nul gedaald. De burgemeester en BugelHajema hebben hun “status” misbruikt om de Raad en inwoners te misleiden. Hierdoor zijn de inwoners die tijdelijk verhuren weggezet als overtreders van de regels en werden dus niet als belanghebbenden gezien. Terwijl juist zij het kind van de rekening zullen zijn als het voorstel wordt aangenomen. Het ingehuurde externe bureau BugelHajema hanteert, naar het zich laat aanzien, het principe “wie betaalt bepaalt”. Zij hebben, tenminste op papier, de nodige experts in huis en wij kunnen dan ook niet anders dan aannemen dat zij wisten dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de wet en dat het hele traject weggegooid (gemeenschaps)geld is geweest.

En dan, geachte raadsleden, hoe velen van u dienen zich te onthouden van stemming over dit onderwerp? Een citaat uit de gemeentewet: Art. 28: Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; Dit betekent dat de raadsleden die, direct of indirect, lid zijn van een belangengroep, inkomsten verwerven uit, of anderszins betrokken zijn bij recreatieve verhuur zich volgens de Gemeentewet moeten onthouden van stemming. Door “ja” te zeggen tegen het voorstel wordt het eigendomsrecht van de incidentele verhuurder beperkt omdat hen de mogelijkheid tot verhuur voor negen of tien maanden per jaar wordt ontnomen. Dit betekent dat alle raadsleden die op enigerlei wijze met recreatieve verhuur te maken hebben (zomerhuisje? familie? lid Recron of KHN?), zich van stemming dienen te onthouden omdat zij baat hebben bij beperking van de incidentele verhuur. Als, ondanks alle bovengenoemde argumenten, het voorstel toch wordt aangenomen en dus een Hvv over de hele gemeente wordt uitgerold, worden wij met de rug tegen de muur gezet. Wij hebben gedurende het hele traject meermalen via de mail contact gezocht met de Raad en het College over het bedenkelijke traject dat hier gevolgd werd. Helaas hebben wij geen respons mogen ontvangen.

Ons blijft dan in eerste instantie geen andere weg dan die naar de landelijke publiciteit. Later, wanneer de eerste boetes zijn uitgedeeld, volgen onherroepelijk de rechtszaken waarbij, mede gebaseerd op ons uitgebreide dossier, volgens onze adviseurs het besluit de Hvv in te voeren vernietigd zal worden (zie uitspraak Rotterdam https://uitspraken.rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1835). Daarna is de weg vrij voor civiele schadeclaims wegens gederfde inkomsten die door zowel de platforms als de particuliere verhuurder tegen de gemeente ingediend zullen worden. Nog meer verkwisting van gemeenschapsgeld, het is een treurig vooruitzicht. Wij hopen voor ons en onze mooie gemeente dat we niet in die situatie gaan belanden en dat er 4 juli a.s. door de raadsleden met gezond verstand en met respect voor ons eigendomsrecht gestemd zal worden.

Meer 'Politiek':

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Wereldwijde kaalslag bossen: Filmpje

6 september 2019

Van Schoorlse duinen tot aan de Amazone in Brazilië

Biomassale Kaalkap is een no-budget film van Robin Noorda. “Het is met eenvoudige middelen gerealiseerd, maar wij vonden dat dit gezegd moest worden.”

Lezers met een mening: Bezorgde grootouders

6 september 2019

Kinderen van 12, 13 en 14 jaar die voor de half open deur staan bij een dealer

Wij zijn uitermate ongerust hoe hier in Bergen, waar wij ons hele leven al wonen, wordt omgegaan met de overlast van zeer jonge jongens die drugs komen kopen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

6 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal.

Bergen in de media: Burgemeester Hafkamp "van urenlang interview bleven vier minuten over"

6 september 2019

Sophie Hilbrand liet Bergen in shock achter

Wat gebeurt er met een gemeente wanneer ze op de landelijke televisie wordt beschuldigd van corruptie, willekeur en machtsmisbruik en daar niets tegenin kan brengen?

Femke Ouëndag (GroenLinks) stapt uit Bergense gemeenteraad

31 augustus 2019

Ze herkent zich onvoldoende in de weg die de fractie van GroenLinks is ingeslagen

Ik heb besloten dat ik de gemeenteraad van Bergen ga verlaten. Mijn besluit om uit de fractie van GroenLinks te stappen, is ingegeven door verschillende redenen.

Bergen in de media: Bernt Schneiders start onderzoek in Bergen: "Zie gesprek met Fred Vos best zitten"

30 augustus 2019

Schneiders doet het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Bergen

Bernt Schneiders - voorheen burgemeester in Heemskerk, Haarlem en plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal- start deze week met een onderzoek naar de bestuurscultuur in Bergen. "Stap één is dat ik voor drie avonden naar het dorp afreis om te praten met de fracties", aldus de 'politieke dokter'. Bergenaar Fred Vos is sceptisch: "Hij komt vast met smoesjes."

Verkeerschaos tijdens de zaterdagmarkt rond de Ruïnekerk

30 augustus 2019

Bergenaar Jelle Jongerius stuurde de redactie deze foto toe

Zie hier het wekelijkse verkeersinfarct tijdens de zaterdagmarkt in Bergen. Je kunt voor of tegen verkeer zijn, maar...

Buch gemeenten bungelen onderaan op NH lijst nieuwe woningen

30 augustus 2019

En in deze gemeenten werd het meeste bijgebouwd

In twintig jaar tijd is Nederland steeds verder volgebouwd: tussen 1996 en 2015 is er bijna zestigduizend hectare aan woonwijken...

Lezers met een mening: Anita van der Stap

30 augustus 2019

Onrust in Schoorlse bossen

Het is onrustig in en rond de Schoorlse bossen. Steeds meer bewoners van de duinstreek verzetten zich tegen de plannen van Staatsbosbeheer...

Lezers leveren suggesties aan: Stemmen mannen en vrouwen hetzelfde? Nee, de verschillen zijn groot

23 augustus 2019

Door: Hans Haring

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hun stem maakt een groot verschil, want vrouwen stemmen anders dan mannen...

Het giftige discussieklimaat maakt dat ik minder rouwig ben dat dit mijn laatste column is

23 augustus 2019

Volkskrant columnist: René Cuperus

Met het boerkaverbod en de zaak van de zoon van Femke Halsema hebben we net weer een paar naargeestige voorbeelden achter de rug van hoe de discussie in Nederland steeds giftiger...

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Terug