Deel

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder die zijn eigen woning, waar hij staat ingeschreven, tijdelijk verhuurt aan toeristen) te beperken tot twee of drie maanden kán niet aangenomen worden. Nergens in onze gemeente is de noodzakelijke onderbouwing van schaarste en/of ontwrichting van de leefomgeving aangetoond. Omdat verordeningen ingrijpende beperkende maatregelen zijn, is deugdelijke onderbouwing een voorwaarde gesteld in de Huisvestingswet.

Deze onderbouwing is er niet. Cijfers, conclusies en consequenties, het ontbreekt allemaal. Als de raad toch besluit om de Hvv in te voeren dan vindt er, volgens ons, “misbruik van bevoegdheid” plaats. Omdat er aan de voorwaarden van de Huisvestingswet niet voldaan kon worden in onze gemeente werd er besloten voor het zogenaamde “democratische traject”. Afvinkgesprekken met belanghebbenden en inspraakavonden voor de bühne. Het doel van dit traject was om de de Hvv in te voeren met beperking van de incidentele recreatieve verhuur, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden, de onderbouwing, het aantonen van noodzaak, van de Huisvestingswet.

Een aantal uitspraken van het College, bij monde van de burgemeester en BugelHajema, die bezijden de waarheid zijn: *College: “Verhuur aan recreanten is verboden, maar omdat het in het DNA zit van de inwoners, zijn wij zo aardig dat de inwoner toch nog een periode mag verhuren.” Niet waar: de incidentele verhuurder heeft de vrijheid om zijn huis te verhuren wanneer en hoe vaak hij maar wil, het eigendomsrecht geeft hem deze vrijheid en het is in de bestemmingsplannen niet verboden. *College: “Het recreatief verhuren van woningen is verboden en de gemeente kan hierop handhaven door middel van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.” Gedeeltelijk waar: Dat is correct voor de structurele verhuur, dus voor woonhuizen die als recreatiewoning worden verhuurd maar waar niemand staat ingeschreven. Dit is verboden in alle bestemmingsplannen, maar niet voor de incidentele verhuurder. Er wordt onterecht geen onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele verhuur. *College: “Er is heel veel overlast in de gemeente.” Niet waar: Er is geen onderbouwing voor deze bewering, geen politierapporten of statistieken en ook aantoonbare bewijzen ontbreken.

*College: “Er is druk op de woningmarkt vanwege alle illegale verhuur.” Niet waar: De onderbouwing ontbreekt weer! Wij staan dan ook op de lijst van woningmarktcijfers.nl op plaats 98 van de 380 gemeentes. -https://www.woningmarktcijfers.nl/downloads/20190214-ranking-gemeenten-2018.pdf. – In Nederland hebben alleen de gemeentes die in de top 10 van deze lijst staan/stonden ook beperkende maatregelen ingevoerd. Zij konden wél de schaarste en/of ontwrichting leefomgeving aantonen. *College: “Er zijn 950 huizen die onttrokken zijn aan de woningvoorraad, en dat kan niet, deze moeten weer beschikbaar worden gemaakt voor starters.” Onduidelijk: Er werd geen onderzoek gedaan naar deze huizen, want dan zou gebleken zijn dat er veel tweede huizen bij zitten, gekocht onder een vigerend bestemmingsplan dat tweede huizen niet verbiedt.

Vele eigenaren van deze woningen betalen ook de gemeentelijke aanslag forensen belasting. En tevens zou zijn gebleken dat er in die lijst van 950 woningen maar een beperkt aantal woningen staat dat in aanmerking zou komen voor de starter en zelfs het segment iets boven de starter. Dus niet echt de huizen die je noodzakelijkerwijs terug wil hebben in de woningvoorraad voor de starter.

Als je als gemeente niet meer wil dat er tweede huizen gekocht worden waar het door de bestemmingsplannen niet verboden wordt dan moet er eerst schaarste en of ontwrichting aangetoond worden en dan kan voor dat segment woning of in die buurt de Hvv toegepast worden. *College: “In nauwe samenwerking met Binnenlandse Zaken gaan wij hier als experiment deze beperkende maatregelen invoeren.” Niet waar: Ook wij hebben contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar van BZK. Hij kon zich vaag twee telefoongesprekken herinneren met de gemeente Bergen, van nauwe samenwerking was absoluut geen sprake, zo bevestigde hij ons. *College: “Gelijke monniken gelijke kappen”, voor iedereen in de gemeente dezelfde beperkende maatregelen! Niet mogelijk: Zonder onderbouwing van schaarste van de volledige woningvoorraad of overal ontwrichting van de samenleving. Hiervoor is geen enkele onderbouwing. En dit terwijl de Huisvestingswet nu juist een wet is die beoogt gelokaliseerde problemen van schaarste en/of overlast te verhelpen per buurt.

Verder werd frequent verwezen naar jurisprudentie, vooral ter staving van de stelling dat incidentele recreatieve verhuur verboden zou zijn. Alle jurisprudentie waar naar verwezen werd in het traject was niet relevant. Het betrof ofwel een huis waar niemand stond ingeschreven en ja, dat is structurele recreatieve verhuur en verboden. Of het betrof zaken in Amsterdam waar de Hvv die dat verbiedt al van kracht is. In dat geval toetst de rechter aan de vigerende Hvv en ja …dan is incidentele verhuur verboden. Maar wij, in de gemeente Bergen, vallen nog steeds onder de regels van het vigerende bestemmingsplan dat incidentele verhuur niet verbiedt. De vergelijking met de grote steden gaat mank. In grootstedelijk gebied, veelal met 5000 inwoners/km2 is het alleszins redelijk en voorstelbaar dat overlast en schaarste onderbouwd aangetoond kan worden. In Bergen, met 300 inwoners/km2 is dit voor een groot gedeelte van de gemeente niet mogelijk, zeker buiten de kleine en dichtbebouwde dorpskernen. Zandvoort heeft zelfs op plaats 1 gestaan van de ranglijst woningmarktcijfers, zij hebben schaarste en ontwrichting kunnen onderbouwen, maar hebben toch de incidentele verhuurder de vrijheid laten behouden van verhuur gedurende 120 dagen per jaar zonder verdere beperkingen. Daar is wél respect voor het eigendomsrecht. En ja… 120 vrije dagen is moeilijk te controleren, maar is dat erg? In de Gemeente Bergen is geen aantoonbaar belang om beperkingen in te voeren. Het aantal inwoners dat incidenteel verhuurt – en dus gebruik maakt van het eigendomsrecht – is relatief klein. De onderbouwing om voor deze groep een zo ingrijpend en kostbaar handhavingsapparaat op te tuigen ontbreekt en is buitensporig. Het hele “democratische traject” was gebaseerd op onwaarheden, aannames en daarmee misleiding van de Raad en inwoners. Dit traject voldoet niet aan de voorwaarden van de Huisvestingswet en is dus als onderbouwing nutteloos. Door de vele onwaarheden is het tegenovergestelde bereikt. Het heeft onrust gecreëerd en burgers tegen elkaar opgezet en het vertrouwen in de politiek is naar nul gedaald. De burgemeester en BugelHajema hebben hun “status” misbruikt om de Raad en inwoners te misleiden. Hierdoor zijn de inwoners die tijdelijk verhuren weggezet als overtreders van de regels en werden dus niet als belanghebbenden gezien. Terwijl juist zij het kind van de rekening zullen zijn als het voorstel wordt aangenomen. Het ingehuurde externe bureau BugelHajema hanteert, naar het zich laat aanzien, het principe “wie betaalt bepaalt”. Zij hebben, tenminste op papier, de nodige experts in huis en wij kunnen dan ook niet anders dan aannemen dat zij wisten dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de wet en dat het hele traject weggegooid (gemeenschaps)geld is geweest.

En dan, geachte raadsleden, hoe velen van u dienen zich te onthouden van stemming over dit onderwerp? Een citaat uit de gemeentewet: Art. 28: Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; Dit betekent dat de raadsleden die, direct of indirect, lid zijn van een belangengroep, inkomsten verwerven uit, of anderszins betrokken zijn bij recreatieve verhuur zich volgens de Gemeentewet moeten onthouden van stemming. Door “ja” te zeggen tegen het voorstel wordt het eigendomsrecht van de incidentele verhuurder beperkt omdat hen de mogelijkheid tot verhuur voor negen of tien maanden per jaar wordt ontnomen. Dit betekent dat alle raadsleden die op enigerlei wijze met recreatieve verhuur te maken hebben (zomerhuisje? familie? lid Recron of KHN?), zich van stemming dienen te onthouden omdat zij baat hebben bij beperking van de incidentele verhuur. Als, ondanks alle bovengenoemde argumenten, het voorstel toch wordt aangenomen en dus een Hvv over de hele gemeente wordt uitgerold, worden wij met de rug tegen de muur gezet. Wij hebben gedurende het hele traject meermalen via de mail contact gezocht met de Raad en het College over het bedenkelijke traject dat hier gevolgd werd. Helaas hebben wij geen respons mogen ontvangen.

Ons blijft dan in eerste instantie geen andere weg dan die naar de landelijke publiciteit. Later, wanneer de eerste boetes zijn uitgedeeld, volgen onherroepelijk de rechtszaken waarbij, mede gebaseerd op ons uitgebreide dossier, volgens onze adviseurs het besluit de Hvv in te voeren vernietigd zal worden (zie uitspraak Rotterdam https://uitspraken.rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1835). Daarna is de weg vrij voor civiele schadeclaims wegens gederfde inkomsten die door zowel de platforms als de particuliere verhuurder tegen de gemeente ingediend zullen worden. Nog meer verkwisting van gemeenschapsgeld, het is een treurig vooruitzicht. Wij hopen voor ons en onze mooie gemeente dat we niet in die situatie gaan belanden en dat er 4 juli a.s. door de raadsleden met gezond verstand en met respect voor ons eigendomsrecht gestemd zal worden.

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Een dag na besluit van de gemeenteraad op 9 mei jl. vraagt Lidl alsnog een vergunning aan

24 mei 2019

Wethouder Valkering: " We waren dus net op tijd als gemeente." Lidl: "We waren wel op tijd!"

Volgens Lidl Nederland is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een supermarkt op het Plein in Bergen NH wel op tijd gedaan.

Terug