Deel

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder die zijn eigen woning, waar hij staat ingeschreven, tijdelijk verhuurt aan toeristen) te beperken tot twee of drie maanden kán niet aangenomen worden. Nergens in onze gemeente is de noodzakelijke onderbouwing van schaarste en/of ontwrichting van de leefomgeving aangetoond. Omdat verordeningen ingrijpende beperkende maatregelen zijn, is deugdelijke onderbouwing een voorwaarde gesteld in de Huisvestingswet.

Deze onderbouwing is er niet. Cijfers, conclusies en consequenties, het ontbreekt allemaal. Als de raad toch besluit om de Hvv in te voeren dan vindt er, volgens ons, “misbruik van bevoegdheid” plaats. Omdat er aan de voorwaarden van de Huisvestingswet niet voldaan kon worden in onze gemeente werd er besloten voor het zogenaamde “democratische traject”. Afvinkgesprekken met belanghebbenden en inspraakavonden voor de bühne. Het doel van dit traject was om de de Hvv in te voeren met beperking van de incidentele recreatieve verhuur, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden, de onderbouwing, het aantonen van noodzaak, van de Huisvestingswet.

Een aantal uitspraken van het College, bij monde van de burgemeester en BugelHajema, die bezijden de waarheid zijn: *College: “Verhuur aan recreanten is verboden, maar omdat het in het DNA zit van de inwoners, zijn wij zo aardig dat de inwoner toch nog een periode mag verhuren.” Niet waar: de incidentele verhuurder heeft de vrijheid om zijn huis te verhuren wanneer en hoe vaak hij maar wil, het eigendomsrecht geeft hem deze vrijheid en het is in de bestemmingsplannen niet verboden. *College: “Het recreatief verhuren van woningen is verboden en de gemeente kan hierop handhaven door middel van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.” Gedeeltelijk waar: Dat is correct voor de structurele verhuur, dus voor woonhuizen die als recreatiewoning worden verhuurd maar waar niemand staat ingeschreven. Dit is verboden in alle bestemmingsplannen, maar niet voor de incidentele verhuurder. Er wordt onterecht geen onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele verhuur. *College: “Er is heel veel overlast in de gemeente.” Niet waar: Er is geen onderbouwing voor deze bewering, geen politierapporten of statistieken en ook aantoonbare bewijzen ontbreken.

*College: “Er is druk op de woningmarkt vanwege alle illegale verhuur.” Niet waar: De onderbouwing ontbreekt weer! Wij staan dan ook op de lijst van woningmarktcijfers.nl op plaats 98 van de 380 gemeentes. -https://www.woningmarktcijfers.nl/downloads/20190214-ranking-gemeenten-2018.pdf. – In Nederland hebben alleen de gemeentes die in de top 10 van deze lijst staan/stonden ook beperkende maatregelen ingevoerd. Zij konden wél de schaarste en/of ontwrichting leefomgeving aantonen. *College: “Er zijn 950 huizen die onttrokken zijn aan de woningvoorraad, en dat kan niet, deze moeten weer beschikbaar worden gemaakt voor starters.” Onduidelijk: Er werd geen onderzoek gedaan naar deze huizen, want dan zou gebleken zijn dat er veel tweede huizen bij zitten, gekocht onder een vigerend bestemmingsplan dat tweede huizen niet verbiedt.

Vele eigenaren van deze woningen betalen ook de gemeentelijke aanslag forensen belasting. En tevens zou zijn gebleken dat er in die lijst van 950 woningen maar een beperkt aantal woningen staat dat in aanmerking zou komen voor de starter en zelfs het segment iets boven de starter. Dus niet echt de huizen die je noodzakelijkerwijs terug wil hebben in de woningvoorraad voor de starter.

Als je als gemeente niet meer wil dat er tweede huizen gekocht worden waar het door de bestemmingsplannen niet verboden wordt dan moet er eerst schaarste en of ontwrichting aangetoond worden en dan kan voor dat segment woning of in die buurt de Hvv toegepast worden. *College: “In nauwe samenwerking met Binnenlandse Zaken gaan wij hier als experiment deze beperkende maatregelen invoeren.” Niet waar: Ook wij hebben contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar van BZK. Hij kon zich vaag twee telefoongesprekken herinneren met de gemeente Bergen, van nauwe samenwerking was absoluut geen sprake, zo bevestigde hij ons. *College: “Gelijke monniken gelijke kappen”, voor iedereen in de gemeente dezelfde beperkende maatregelen! Niet mogelijk: Zonder onderbouwing van schaarste van de volledige woningvoorraad of overal ontwrichting van de samenleving. Hiervoor is geen enkele onderbouwing. En dit terwijl de Huisvestingswet nu juist een wet is die beoogt gelokaliseerde problemen van schaarste en/of overlast te verhelpen per buurt.

Verder werd frequent verwezen naar jurisprudentie, vooral ter staving van de stelling dat incidentele recreatieve verhuur verboden zou zijn. Alle jurisprudentie waar naar verwezen werd in het traject was niet relevant. Het betrof ofwel een huis waar niemand stond ingeschreven en ja, dat is structurele recreatieve verhuur en verboden. Of het betrof zaken in Amsterdam waar de Hvv die dat verbiedt al van kracht is. In dat geval toetst de rechter aan de vigerende Hvv en ja …dan is incidentele verhuur verboden. Maar wij, in de gemeente Bergen, vallen nog steeds onder de regels van het vigerende bestemmingsplan dat incidentele verhuur niet verbiedt. De vergelijking met de grote steden gaat mank. In grootstedelijk gebied, veelal met 5000 inwoners/km2 is het alleszins redelijk en voorstelbaar dat overlast en schaarste onderbouwd aangetoond kan worden. In Bergen, met 300 inwoners/km2 is dit voor een groot gedeelte van de gemeente niet mogelijk, zeker buiten de kleine en dichtbebouwde dorpskernen. Zandvoort heeft zelfs op plaats 1 gestaan van de ranglijst woningmarktcijfers, zij hebben schaarste en ontwrichting kunnen onderbouwen, maar hebben toch de incidentele verhuurder de vrijheid laten behouden van verhuur gedurende 120 dagen per jaar zonder verdere beperkingen. Daar is wél respect voor het eigendomsrecht. En ja… 120 vrije dagen is moeilijk te controleren, maar is dat erg? In de Gemeente Bergen is geen aantoonbaar belang om beperkingen in te voeren. Het aantal inwoners dat incidenteel verhuurt – en dus gebruik maakt van het eigendomsrecht – is relatief klein. De onderbouwing om voor deze groep een zo ingrijpend en kostbaar handhavingsapparaat op te tuigen ontbreekt en is buitensporig. Het hele “democratische traject” was gebaseerd op onwaarheden, aannames en daarmee misleiding van de Raad en inwoners. Dit traject voldoet niet aan de voorwaarden van de Huisvestingswet en is dus als onderbouwing nutteloos. Door de vele onwaarheden is het tegenovergestelde bereikt. Het heeft onrust gecreëerd en burgers tegen elkaar opgezet en het vertrouwen in de politiek is naar nul gedaald. De burgemeester en BugelHajema hebben hun “status” misbruikt om de Raad en inwoners te misleiden. Hierdoor zijn de inwoners die tijdelijk verhuren weggezet als overtreders van de regels en werden dus niet als belanghebbenden gezien. Terwijl juist zij het kind van de rekening zullen zijn als het voorstel wordt aangenomen. Het ingehuurde externe bureau BugelHajema hanteert, naar het zich laat aanzien, het principe “wie betaalt bepaalt”. Zij hebben, tenminste op papier, de nodige experts in huis en wij kunnen dan ook niet anders dan aannemen dat zij wisten dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de wet en dat het hele traject weggegooid (gemeenschaps)geld is geweest.

En dan, geachte raadsleden, hoe velen van u dienen zich te onthouden van stemming over dit onderwerp? Een citaat uit de gemeentewet: Art. 28: Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; Dit betekent dat de raadsleden die, direct of indirect, lid zijn van een belangengroep, inkomsten verwerven uit, of anderszins betrokken zijn bij recreatieve verhuur zich volgens de Gemeentewet moeten onthouden van stemming. Door “ja” te zeggen tegen het voorstel wordt het eigendomsrecht van de incidentele verhuurder beperkt omdat hen de mogelijkheid tot verhuur voor negen of tien maanden per jaar wordt ontnomen. Dit betekent dat alle raadsleden die op enigerlei wijze met recreatieve verhuur te maken hebben (zomerhuisje? familie? lid Recron of KHN?), zich van stemming dienen te onthouden omdat zij baat hebben bij beperking van de incidentele verhuur. Als, ondanks alle bovengenoemde argumenten, het voorstel toch wordt aangenomen en dus een Hvv over de hele gemeente wordt uitgerold, worden wij met de rug tegen de muur gezet. Wij hebben gedurende het hele traject meermalen via de mail contact gezocht met de Raad en het College over het bedenkelijke traject dat hier gevolgd werd. Helaas hebben wij geen respons mogen ontvangen.

Ons blijft dan in eerste instantie geen andere weg dan die naar de landelijke publiciteit. Later, wanneer de eerste boetes zijn uitgedeeld, volgen onherroepelijk de rechtszaken waarbij, mede gebaseerd op ons uitgebreide dossier, volgens onze adviseurs het besluit de Hvv in te voeren vernietigd zal worden (zie uitspraak Rotterdam https://uitspraken.rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1835). Daarna is de weg vrij voor civiele schadeclaims wegens gederfde inkomsten die door zowel de platforms als de particuliere verhuurder tegen de gemeente ingediend zullen worden. Nog meer verkwisting van gemeenschapsgeld, het is een treurig vooruitzicht. Wij hopen voor ons en onze mooie gemeente dat we niet in die situatie gaan belanden en dat er 4 juli a.s. door de raadsleden met gezond verstand en met respect voor ons eigendomsrecht gestemd zal worden.

Meer 'Politiek':

Permanent wonen in je vakantiehuis?

15 november 2019

Permanente bewoning van een recreatiewoning: het mag niet in Nederland en er bestaan een heleboel misverstanden over

Sommige mensen denken dat het toegestaan wordt als je een paar weken per jaar weg bent, als je een postbus ergens huurt.

‘Stikstofcrisis was niet nodig, Nederland is te voorzichtig’

15 november 2019

Is Nederland te streng?

Nederland had op een hele andere manier de stikstofkwestie kunnen oplossen, zegt hoogleraar Chris Backes. "Er wordt niet realistisch gedacht.”

Kwartiermaker bekend

15 november 2019

CDA’er Theo van Eijk moet de klus gaan klaren

Voormalig waarnemend burgemeester van Medemblik, Hollands Kroon en Uitgeest wordt de kwartiermaker zoals voorgesteld in het rapport van Bernt Schneiders.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

15 november 2019

Ruud Bredewold interviewt VVD-wethouder Jan Houtenbos

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart, stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Bergen

25 oktober 2019

Collectieve inkoop = scherpe prijs

Een collectief van regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen...

Warm welkom voor nieuwe inwoners

25 oktober 2019

Voor de eerste bijeenkomst zijn ruim vijfhonderd nieuwe inwoners uitgenodigd

Vanaf dit jaar vinden bijeenkomsten met nieuwe inwoners plaats in de gemeente Bergen. “Het college wil nieuwe inwoners een warm welkom geven...

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

Terug