Deel

Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid

Vooraf wil ik stellen dat Gemeentebelangen zich in het grootste deel van het nieuwe raadsakkoord kan vinden

Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid

Gemeentebelangen (BES) zal het akkoord niet tekenen, daar waar Meis de Jong en Kees van Leijen en zeven partijen dat eerder wel deden. Tijdens de ledenvergadering afgelopen woensdag riep een bestuurslid tegen raadslid Kees van Leijen: “Je hebt het goed verkloot.’’ Voorzitter Jeroen Galavazi: “Als we meegaan in dat akkoord kan het een vertrouwensbreuk met onze achterban betekenen.’’
Toekomstig raadslid en beoogt fractievoorzitter M. van Kranenburg: “Dit betekent niet dat we niet goed kunnen samenwerken met de andere partijen op de punten in het akkoord waar we voor zijn.’’

Naar wij begrepen hebben, is oud-wethouder van Behoorlijk Bestuur Bergen, Michiel van der Busken, toegetreden tot het bestuur.

Hans Haring werd tijdens deze bijeenkomst in het zonnetje gezet door Annelies Anema en zij overhandigde hem een oorkonde. “De Koning heeft benoemd tot BARON van Rebellie tot lekken in de orde van Opstandigheid tegen het wettig gezag.”

Beste Hans, namens de redactie van het Flesje, dank voor de jarenlange inzet voor ons dorp en geniet van je welverdiende rust.

Hieronder de afscheidsrede van Hans Haring tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd.

Geachte collega’s, college, belangstellenden in de zaal en aan het scherm,

Afgelopen donderdag hebben zeven van de acht fractievoorzitters uit de raad plus één individueel raadslid een handtekening gezet onder het raadsakkoord. Een deel van de fractie, de schaduwfractie én het bestuur van Gemeentebelangen wilden niet dat er namens Gemeentebelangen mee-getekend zou worden. Ik wil daar graag enige uitleg bij geven.

Vooraf wil ik stellen, dat Gemeentebelangen zich in het grootste deel van het nieuwe raadsakkoord kan vinden. 85% van het akkoord, misschien nog wel meer, kan rekenen op onze instemming en medewerking. Dat is ook logisch, omdat het grootste deel door de landelijke overheid en een beetje door de provincie wordt bepaald. Als wij het stuk in de fractie en met het bestuur hadden kunnen bespreken, was er –naast enkele kleinigheden- bijna alleen een opmerking gekomen over het verkeersvrij maken van de Ruïnekerk. Wij denken dat daar beter over moet worden gepraat, met name met de middenstand. Ook staan er enkele opmerkingen in over werken in Buch-verband. Bijvoorbeeld op pagina 5 en op pagina 13 en 14. Zoals bekend, is Gemeentebelangen geen voorstander van een bestuurlijke fusie binnen de BUCH. Een beslissing daarover moet volgens ons eerst worden teruggekoppeld naar de bevolking. Elke opmerking over samenwerking in een raadsakkoord als dit, is voor ons te vroeg. Wij kunnen ons voorstellen, dat in goed overleg hier een oplossing voor gevonden had kunnen worden.
Ons grootste probleem zit in de vier hete hangijzers. Maar daarover straks meer.

De rest van het akkoord is gewoonweg prachtig!
Het lijkt net de som van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen! Wij zien er ook veel in terug van Gemeentebelangen. Zoals bijvoorbeeld het invoeren van het ARGU-systeem, om de meningen van de bewoners continu te kunnen peilen. Wat jammer dat dit niet eerder heeft kunnen gebeuren. Als we hier alle schouders onder hebben, is de toekomst van Bergen heel rooskleurig. Met name een compliment over de paragraaf Duurzaamheid! Maar ook de plannen voor Schoorl zien er veelbelovend uit.

Bij de paragraaf college-samenstelling staat dat het college aan alle overleggen deelneemt die eventueel vanuit de coalitie aan de orde zijn. Gemeentebelangen heeft het liefst dat er niet meer gesproken wordt over coalitie versus oppositie. We moeten raadsbreed werken, met dien verstande dat er respect moet worden opgebracht voor een afwijkende mening. Of dat nu komt van een individueel raadslid of van een hele partij. In een openbare discussie kunnen daar goed compromissen voor worden gevonden.

Dan zijn er de punten bestuurscultuur en integriteit. Dat vinden wij wat minnetjes aan de orde komen.
Een paar maanden geleden is er voor een bedrag van ongeveer € 40.000,– een onderzoek gestart door het bedrijf BMC. Doel was er achter te komen wat er mis is in de bestuurscultuur in de raad van Bergen. Het rapport is tot de helft gekomen. Gemeentebelangen heeft dit aangekaart in het presidium en daar is toegezegd dat dit in het raadsakkoord zou worden meegenomen. Helaas vinden wij hier niets van terug. Dat vinden wij jammer.
Ook het rapport Hoffmann, dat nu bij het Openbaar Ministerie ligt voor verder onderzoek, zou aan de orde moeten komen. Want wij moeten als controlerende raad weten waar het daar fout is gegaan en hoe wij dat in de toekomst kunnen voorkomen. Natuurlijk, je moet het verleden achter je kunnen laten, maar ook moet je van je fouten leren! En helaas, geen letter hierover in het akkoord. Wèl staat er heel duidelijk op pagina 7: “er heerst een klimaat binnen college, raad en commissies waarbinnen men elkaar kan aanspreken.” Ik zou zeggen: begin daar maar direct mee!
Bij de laatste paragraaf, recreatie en toerisme, zijn nog wel wat noten te kraken.
Met name over het recreatief verblijven tijdens vakanties van eigenaren die op het adres staan ingeschreven. Het onderwerp is flink in beweging. Gelukkig maar, anders wordt het te stil in het dorp…

Dan terug naar de kern van alle hectiek: de hete hangijzers.
Onze eerste vraag is, maken de ‘factsheets’ een onlosmakelijk onderdeel uit van het voorliggende raadsakkoord? Sinds het akkoord openbaar is, hebben wij al diverse reacties ontvangen over deze pagina’s met ‘feiten’. De overzichten zijn niet altijd een weergave van de werkelijkheid. Met name over heet hangijzer De Watertoren. Hetzelfde geldt voor de D7D.

Over het fietspad: al eerder stelden wij, in overleg met vakbekwame deskundige Bergense ambtenaren, dat we beter het fietspad aan de noordzijde kunnen verbreden met twee meter. Dat maakt het veilig. Daarbij het wegdek twee meter naar het zuiden verplaatsen. Dan blijft er een veilig voetpad aan de noordkant over. Er moeten bomen weg, evenveel als in het plan in de factsheet, maar die worden vervangen. Voetgangers op een fietspad is vragen om moeilijkheden. Groot voordeel is, dat veel aanwonenden hier blijer mee zijn en dat de nu al aangekondigde gangen richting Raad van State niet zullen gebeuren. Gisteren kwam er een verbaasde reactie van advocaat mr. Boddaert die namens veel aan- en omwonenden spreekt. Vandaag kwamen daar nog enkele reacties bij! De operatie kan plaatsvinden als het riool vernieuwd gaat worden. Dan zijn de kosten ook veel lager.
Als deze factsheets nu worden losgekoppeld van het grote raadsakkoord, kan daarover later nog worden gepraat en kan ook Gemeentebelangen eerder aansluiten!

Vier hete hangijzers. Dat zouden er volgens Gemeentebelangen vijf moeten zijn. Want ook het probleem met de planschades, dat zou kunnen gaan over risico-bedragen van 15 tot 30 miljoen, moet volgens Gemeentebelangen in het raadsakkoord worden behandeld.
Het heeft in het bestek van deze vergadering geen zin om diep op deze hangijzers in te gaan. Wij hoeven nu ook niet direct een antwoord op onze vragen. De tijd zal het leren. En laten we hopen dat de wijze tongen met Pinksteren boven ieders hoofd komen flakkeren!

Tenslotte nog een opmerking in het algemeen: op pagina 3 staat dat de verantwoordelijk wethouder op basis van het antwoord van de Raad van State zal kijken naar mogelijke aanvullingen of aanpassingen in de projecten, waarbij hij/zij voorstellen zal doen op welke wijze inspraak van betrokkenen en belanghebbenden zoveel mogelijk zullen worden gerealiseerd. Dit is wel een heel flauwe benadering van het begrip inspraak! Het is dermate vrijblijvend, dat er voor alternatieven vrijwel geen ruimte meer overblijft. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Gemeentebelangen kan hier niet mee akkoord gaan. Alleen al, omdat het strijdig is met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Maar dat geldt ook voor diverse collega-partijen. Dus misschien kan er nog overeenstemming worden bereikt.

Resumerend kan ik stellen dat Gemeentebelangen haar grote waardering uitspreekt voor het verzette werk. Wel jammer dat onze wethouder het veld heeft moeten ruimen, terwijl nu blijkt dat de verschillen helemaal niet zo groot meer zijn. Dus we hebben nu drie jaar geen wethouder. Maar, wij wéten, dat de raad niet zònder Gemeentebelangen kan. Gemeentebelangen is met bijna honderd jaar de oudste politieke groepering in ons dorp! Wij zullen dan ook altijd aanschuiven aan de bespreektafels, gevraagd en ongevraagd. Immers: openbaar bestuur vindt plaats in de volledige openbaarheid. Terwijl het functioneren van het Presidium geheel wordt herbezien, zal de geheimhouding binnenkort strak aan banden worden gelegd.

Wij vragen er uw begrip voor, dat de structuur van Gemeentebelangen zegt dat heel belangrijke beslissingen zoals deze, een raadsakkoord dat drie jaar uitgangspunt van beleid moet zijn, vanuit de kiezers, dus in de Algemene Leden Vergadering, moeten worden genomen. Onze extra vergadering is al weken geleden gepland en is morgen, woensdag de 27-ste. Deze vergadering is openbaar. Wanneer de ALV besluit dat Gemeentebelangen het raadsakkoord mede kan ondertekenen, eventueel met enkele bespreekbare voorwaarden, dan komen wij graag naar de collega-fractievoorzitters terug met een grote pen! Wij hopen oprecht, dat u deze uitnodigende handreiking kunt aanvaarden.

Als laatste punt wil ik heel kort ingaan op het feit dat dit de laatste keer is dat ik voor Gemeentebelangen het woord voer. Na twintig jaar politiek waarvan iets meer dan dertien jaar in de Raad. In het verkiezingsprogramma had ik al aangekondigd dat een raadslid het beste na twaalf jaar ruim baan maakt voor andere ideeën en initiatieven, al of niet met jong bloed. Mijn achterban had mij gevraagd nog iets langer te blijven om mijn kennis over te dragen. Dat heb ik gedaan. Nu, zeker bij dit raadsakkoord, is het voor mij een mooi moment om afscheid te nemen. Liever had ik dat gedaan met een handtekening onder een raadsbreed akkoord. Dat zal ik nu, uiteraard afhankelijk van de discussie in de Algemene Leden Vergadering, aan mijn opvolger/ster over laten. Wel wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken naar collega’s, college en ambtelijke organisatie. Met name de warme mensen van de griffie en mijn collega’s uit de vorige ‘coalitie’: ik heb zelfs met enkelen een heel goede vriendenband kunnen smeden. Ik heb in deze periode veel in de politiek meegemaakt, veel leuke dingen maar ook vervelende zaken. Ik weet, dat ik ook wel eens lastig ben geweest. Als ik daarbij mensen heb gekwetst: sorry! Kwetsen is niet iets, wat bij mijn karakter hoort. Ik hecht sterk aan eerlijkheid en integriteit. Ik word wel wat ouder, maar lekken heb ik nog nooit gedaan. Voor sommige mensen moeilijk te geloven, dat begrijp ik, want ik ga voor optimale openheid.
Dus, kritisch als ik steeds wil zijn, ik wens jullie allen een mooie raadsperiode onder het motto: verantwoord vertrouwen.

Dank u wel.

Hans Haring
Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Terug