Deel

Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid

Vooraf wil ik stellen dat Gemeentebelangen zich in het grootste deel van het nieuwe raadsakkoord kan vinden

Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid

Gemeentebelangen (BES) zal het akkoord niet tekenen, daar waar Meis de Jong en Kees van Leijen en zeven partijen dat eerder wel deden. Tijdens de ledenvergadering afgelopen woensdag riep een bestuurslid tegen raadslid Kees van Leijen: “Je hebt het goed verkloot.’’ Voorzitter Jeroen Galavazi: “Als we meegaan in dat akkoord kan het een vertrouwensbreuk met onze achterban betekenen.’’
Toekomstig raadslid en beoogt fractievoorzitter M. van Kranenburg: “Dit betekent niet dat we niet goed kunnen samenwerken met de andere partijen op de punten in het akkoord waar we voor zijn.’’

Naar wij begrepen hebben, is oud-wethouder van Behoorlijk Bestuur Bergen, Michiel van der Busken, toegetreden tot het bestuur.

Hans Haring werd tijdens deze bijeenkomst in het zonnetje gezet door Annelies Anema en zij overhandigde hem een oorkonde. “De Koning heeft benoemd tot BARON van Rebellie tot lekken in de orde van Opstandigheid tegen het wettig gezag.”

Beste Hans, namens de redactie van het Flesje, dank voor de jarenlange inzet voor ons dorp en geniet van je welverdiende rust.

Hieronder de afscheidsrede van Hans Haring tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd.

Geachte collega’s, college, belangstellenden in de zaal en aan het scherm,

Afgelopen donderdag hebben zeven van de acht fractievoorzitters uit de raad plus één individueel raadslid een handtekening gezet onder het raadsakkoord. Een deel van de fractie, de schaduwfractie én het bestuur van Gemeentebelangen wilden niet dat er namens Gemeentebelangen mee-getekend zou worden. Ik wil daar graag enige uitleg bij geven.

Vooraf wil ik stellen, dat Gemeentebelangen zich in het grootste deel van het nieuwe raadsakkoord kan vinden. 85% van het akkoord, misschien nog wel meer, kan rekenen op onze instemming en medewerking. Dat is ook logisch, omdat het grootste deel door de landelijke overheid en een beetje door de provincie wordt bepaald. Als wij het stuk in de fractie en met het bestuur hadden kunnen bespreken, was er –naast enkele kleinigheden- bijna alleen een opmerking gekomen over het verkeersvrij maken van de Ruïnekerk. Wij denken dat daar beter over moet worden gepraat, met name met de middenstand. Ook staan er enkele opmerkingen in over werken in Buch-verband. Bijvoorbeeld op pagina 5 en op pagina 13 en 14. Zoals bekend, is Gemeentebelangen geen voorstander van een bestuurlijke fusie binnen de BUCH. Een beslissing daarover moet volgens ons eerst worden teruggekoppeld naar de bevolking. Elke opmerking over samenwerking in een raadsakkoord als dit, is voor ons te vroeg. Wij kunnen ons voorstellen, dat in goed overleg hier een oplossing voor gevonden had kunnen worden.
Ons grootste probleem zit in de vier hete hangijzers. Maar daarover straks meer.

De rest van het akkoord is gewoonweg prachtig!
Het lijkt net de som van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen! Wij zien er ook veel in terug van Gemeentebelangen. Zoals bijvoorbeeld het invoeren van het ARGU-systeem, om de meningen van de bewoners continu te kunnen peilen. Wat jammer dat dit niet eerder heeft kunnen gebeuren. Als we hier alle schouders onder hebben, is de toekomst van Bergen heel rooskleurig. Met name een compliment over de paragraaf Duurzaamheid! Maar ook de plannen voor Schoorl zien er veelbelovend uit.

Bij de paragraaf college-samenstelling staat dat het college aan alle overleggen deelneemt die eventueel vanuit de coalitie aan de orde zijn. Gemeentebelangen heeft het liefst dat er niet meer gesproken wordt over coalitie versus oppositie. We moeten raadsbreed werken, met dien verstande dat er respect moet worden opgebracht voor een afwijkende mening. Of dat nu komt van een individueel raadslid of van een hele partij. In een openbare discussie kunnen daar goed compromissen voor worden gevonden.

Dan zijn er de punten bestuurscultuur en integriteit. Dat vinden wij wat minnetjes aan de orde komen.
Een paar maanden geleden is er voor een bedrag van ongeveer € 40.000,– een onderzoek gestart door het bedrijf BMC. Doel was er achter te komen wat er mis is in de bestuurscultuur in de raad van Bergen. Het rapport is tot de helft gekomen. Gemeentebelangen heeft dit aangekaart in het presidium en daar is toegezegd dat dit in het raadsakkoord zou worden meegenomen. Helaas vinden wij hier niets van terug. Dat vinden wij jammer.
Ook het rapport Hoffmann, dat nu bij het Openbaar Ministerie ligt voor verder onderzoek, zou aan de orde moeten komen. Want wij moeten als controlerende raad weten waar het daar fout is gegaan en hoe wij dat in de toekomst kunnen voorkomen. Natuurlijk, je moet het verleden achter je kunnen laten, maar ook moet je van je fouten leren! En helaas, geen letter hierover in het akkoord. Wèl staat er heel duidelijk op pagina 7: “er heerst een klimaat binnen college, raad en commissies waarbinnen men elkaar kan aanspreken.” Ik zou zeggen: begin daar maar direct mee!
Bij de laatste paragraaf, recreatie en toerisme, zijn nog wel wat noten te kraken.
Met name over het recreatief verblijven tijdens vakanties van eigenaren die op het adres staan ingeschreven. Het onderwerp is flink in beweging. Gelukkig maar, anders wordt het te stil in het dorp…

Dan terug naar de kern van alle hectiek: de hete hangijzers.
Onze eerste vraag is, maken de ‘factsheets’ een onlosmakelijk onderdeel uit van het voorliggende raadsakkoord? Sinds het akkoord openbaar is, hebben wij al diverse reacties ontvangen over deze pagina’s met ‘feiten’. De overzichten zijn niet altijd een weergave van de werkelijkheid. Met name over heet hangijzer De Watertoren. Hetzelfde geldt voor de D7D.

Over het fietspad: al eerder stelden wij, in overleg met vakbekwame deskundige Bergense ambtenaren, dat we beter het fietspad aan de noordzijde kunnen verbreden met twee meter. Dat maakt het veilig. Daarbij het wegdek twee meter naar het zuiden verplaatsen. Dan blijft er een veilig voetpad aan de noordkant over. Er moeten bomen weg, evenveel als in het plan in de factsheet, maar die worden vervangen. Voetgangers op een fietspad is vragen om moeilijkheden. Groot voordeel is, dat veel aanwonenden hier blijer mee zijn en dat de nu al aangekondigde gangen richting Raad van State niet zullen gebeuren. Gisteren kwam er een verbaasde reactie van advocaat mr. Boddaert die namens veel aan- en omwonenden spreekt. Vandaag kwamen daar nog enkele reacties bij! De operatie kan plaatsvinden als het riool vernieuwd gaat worden. Dan zijn de kosten ook veel lager.
Als deze factsheets nu worden losgekoppeld van het grote raadsakkoord, kan daarover later nog worden gepraat en kan ook Gemeentebelangen eerder aansluiten!

Vier hete hangijzers. Dat zouden er volgens Gemeentebelangen vijf moeten zijn. Want ook het probleem met de planschades, dat zou kunnen gaan over risico-bedragen van 15 tot 30 miljoen, moet volgens Gemeentebelangen in het raadsakkoord worden behandeld.
Het heeft in het bestek van deze vergadering geen zin om diep op deze hangijzers in te gaan. Wij hoeven nu ook niet direct een antwoord op onze vragen. De tijd zal het leren. En laten we hopen dat de wijze tongen met Pinksteren boven ieders hoofd komen flakkeren!

Tenslotte nog een opmerking in het algemeen: op pagina 3 staat dat de verantwoordelijk wethouder op basis van het antwoord van de Raad van State zal kijken naar mogelijke aanvullingen of aanpassingen in de projecten, waarbij hij/zij voorstellen zal doen op welke wijze inspraak van betrokkenen en belanghebbenden zoveel mogelijk zullen worden gerealiseerd. Dit is wel een heel flauwe benadering van het begrip inspraak! Het is dermate vrijblijvend, dat er voor alternatieven vrijwel geen ruimte meer overblijft. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Gemeentebelangen kan hier niet mee akkoord gaan. Alleen al, omdat het strijdig is met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Maar dat geldt ook voor diverse collega-partijen. Dus misschien kan er nog overeenstemming worden bereikt.

Resumerend kan ik stellen dat Gemeentebelangen haar grote waardering uitspreekt voor het verzette werk. Wel jammer dat onze wethouder het veld heeft moeten ruimen, terwijl nu blijkt dat de verschillen helemaal niet zo groot meer zijn. Dus we hebben nu drie jaar geen wethouder. Maar, wij wéten, dat de raad niet zònder Gemeentebelangen kan. Gemeentebelangen is met bijna honderd jaar de oudste politieke groepering in ons dorp! Wij zullen dan ook altijd aanschuiven aan de bespreektafels, gevraagd en ongevraagd. Immers: openbaar bestuur vindt plaats in de volledige openbaarheid. Terwijl het functioneren van het Presidium geheel wordt herbezien, zal de geheimhouding binnenkort strak aan banden worden gelegd.

Wij vragen er uw begrip voor, dat de structuur van Gemeentebelangen zegt dat heel belangrijke beslissingen zoals deze, een raadsakkoord dat drie jaar uitgangspunt van beleid moet zijn, vanuit de kiezers, dus in de Algemene Leden Vergadering, moeten worden genomen. Onze extra vergadering is al weken geleden gepland en is morgen, woensdag de 27-ste. Deze vergadering is openbaar. Wanneer de ALV besluit dat Gemeentebelangen het raadsakkoord mede kan ondertekenen, eventueel met enkele bespreekbare voorwaarden, dan komen wij graag naar de collega-fractievoorzitters terug met een grote pen! Wij hopen oprecht, dat u deze uitnodigende handreiking kunt aanvaarden.

Als laatste punt wil ik heel kort ingaan op het feit dat dit de laatste keer is dat ik voor Gemeentebelangen het woord voer. Na twintig jaar politiek waarvan iets meer dan dertien jaar in de Raad. In het verkiezingsprogramma had ik al aangekondigd dat een raadslid het beste na twaalf jaar ruim baan maakt voor andere ideeën en initiatieven, al of niet met jong bloed. Mijn achterban had mij gevraagd nog iets langer te blijven om mijn kennis over te dragen. Dat heb ik gedaan. Nu, zeker bij dit raadsakkoord, is het voor mij een mooi moment om afscheid te nemen. Liever had ik dat gedaan met een handtekening onder een raadsbreed akkoord. Dat zal ik nu, uiteraard afhankelijk van de discussie in de Algemene Leden Vergadering, aan mijn opvolger/ster over laten. Wel wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken naar collega’s, college en ambtelijke organisatie. Met name de warme mensen van de griffie en mijn collega’s uit de vorige ‘coalitie’: ik heb zelfs met enkelen een heel goede vriendenband kunnen smeden. Ik heb in deze periode veel in de politiek meegemaakt, veel leuke dingen maar ook vervelende zaken. Ik weet, dat ik ook wel eens lastig ben geweest. Als ik daarbij mensen heb gekwetst: sorry! Kwetsen is niet iets, wat bij mijn karakter hoort. Ik hecht sterk aan eerlijkheid en integriteit. Ik word wel wat ouder, maar lekken heb ik nog nooit gedaan. Voor sommige mensen moeilijk te geloven, dat begrijp ik, want ik ga voor optimale openheid.
Dus, kritisch als ik steeds wil zijn, ik wens jullie allen een mooie raadsperiode onder het motto: verantwoord vertrouwen.

Dank u wel.

Hans Haring
Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid Onrust bij GB (BES) en fractievoorzitter Hans Haring neemt afscheid

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug