Nieuwe vaccinatiegraadcijfers nog steeds zorgelijk, maar regio NHN toont lichtpuntjes

Vaccinaties beschermen niet alleen de gevaccineerde kinderen...

Afgelopen donderdag is het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2024’ gepubliceerd. In de regio Noord-Holland Noord (NHN) is de vaccinatiegraad bij zuigelingen licht gestegen. Bij kleuters, schoolkinderen en adolescenten is de vaccinatiegraad verder gedaald. Het aantal zwangeren dat gevaccineerd is tegen kinkhoest is wel fors toegenomen. Hoewel er kleine lichtpuntjes zijn in onze regio, is de vaccinatiegraad nog te laag en dit blijft GGD Hollands Noorden zorgen baren.

Wat valt op in de regio NHN?
Ondanks de daling, is de vaccinatiegraad voor zuigelingen en kleuters in NHN hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal kinderen dat op de leeftijd van 2 jaar volledig is gevaccineerd is gestegen naar 86,7%.
Voor oudere leeftijdsgroepen is de vaccinatiegraad in NHN lager dan het landelijk gemiddelde. De meest opvallende dalingen zijn de vaccinatiegraad bij 10-jarigen voor DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond): 77,5% resp. 77,3% en de vaccinatiegraad bij 15-jarigen tegen meningokokken (61,6%). Wel is een stijging zichtbaar in het aantal tieners dat is gevaccineerd tegen HPV (humaan papillomavirus).
Tot slot is het aantal zwangeren dat gevaccineerd is tegen kinkhoest gestegen tot iets boven het landelijk gemiddelde.

Anonieme vaccinaties niet meegenomen in rapport
Ouders moeten toestemming geven voor het doorgeven van vaccinatiegegevens aan het RIVM. Als die toestemming er niet is, worden deze vaccinaties niet meegenomen in de analyse. De berekende percentages in NHN zijn een kleine onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad in de regio.

GGD Hollands Noorden betrekt gemeenten en netwerkpartners actief bij het verhogen vaccinatiegraad
Medio 2023 is GGD Hollands Noorden gestart met het actieplan ‘Verhogen vaccinatiegraad’. Vanaf 2024 zijn de gemeenten in onze regio hier actief bij betrokken. Verschillende acties zijn reeds uitgevoerd zoals het verzorgen van online informatiebijeenkomsten, meer communicatie via sociale media, logistieke aanpassingen in aanmeldprocedures en samenwerking met bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. De ervaring leert dat het inzetten van combinaties van verschillende interventies én een lange termijn samenwerking tussen verschillende partijen nodig is om het tij te keren. Mogelijke resultaten van al deze acties zullen pas zichtbaar zijn in de rapportage in 2025.

Vaccinaties beschermen niet alleen de gevaccineerde kinderen
Een voldoende hoge vaccinatiegraad beschermt niet alleen ieder gevaccineerd kind zelf tegen ernstige infectieziekten. Het zorgt er ook voor dat er geen tot beperkte verspreiding is voor meerdere infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt. Dit beschermt ook personen die zich niet kunnen laten vaccineren. De afgelopen maanden bleek het belang van vaccineren: er waren uitbraken in Nederland van mazelen en bof en er kwam aanmerkelijk meer kinkhoest voor dan in voorgaande jaren.

Gezondheidsatlas: snel inzicht in cijfers vaccinatiegraad
Op de Gezondheidsatlas van de GGD staan binnenkort de vaccinatiegraadcijfers van zowel regionaal als gemeenteniveau onder de tegel Preventie en Zorg (selecteer bovenaan de gemeente voor de betreffende cijfers).

Regiorapport NHN verschijnt na de zomer
Op basis van het landelijke RIVM-rapport stelt GGD Hollands Noorden een Regiorapport Vaccinatiegraad RVP NHN 2023 op met gemeentelijke cijfers. Dit rapport verschijnt na de zomer en wordt verspreid naar gemeenten. Het zal ook op de GGD-website worden gepubliceerd.

Meer informatie over het rijksvaccinatieprogramma is hier te vinden.