Nieuw landelijk protocol regelt schadevergoeding door gaswinning kleine velden regio Alkmaar

Betreft Alkmaar, Heiloo en Bergen

Nieuw landelijk protocol regelt schadevergoeding door gaswinning kleine velden regio Alkmaar

Een nieuwe landelijke regeling ontzorgt mensen die schade aan hun huizen of bedrijfsgebouwen vermoeden door gaswinning uit kleine velden in de regio Alkmaar; zij kunnen dit melden bij een onafhankelijke commissie en hoeven niet meer zelf bij het mijnbouwbedrijf TAQA aan te kloppen. Afspraken die TAQA al in de periode 2010-2012 heeft gemaakt met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen over de afhandeling van bevingsschade als gevolg van de Gasopslag Bergermeer, blijven van kracht.

Eind vorig jaar kondigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat al aan dat er een landelijk geldende, uniforme manier komt om schadeclaims als gevolg van gaswinning uit kleine velden af te handelen. De overheid wil dat dit schadeprotocol niet alleen gaat gelden voor gaswinning uit, en gasopslag in, kleine velden, maar in de toekomst ook voor geothermie en zoutwinning.

De minister is met mijnbouwbedrijven, waaronder ook het in Alkmaar gevestigde TAQA, overeengekomen dat deze zich op voorhand zullen houden aan het oordeel van de commissie. Als de commissie bepaalt dat een fysieke schade (mede) is veroorzaakt door gaswinning of -opslag, dan komt een deel of de hele rekening bij het betreffende mijnbouwbedrijf terecht. Fysieke schade waarvan vaststaat dat die (deels) door mijnbouw is veroorzaakt, wordt altijd vergoed.

Al sinds 2012 bestaan er afspraken tussen energiebedrijf TAQA enerzijds en de gemeenten Bergen, Heiloo en Alkmaar anderzijds over hoe er omgegaan wordt met schadeclaims als gevolg van de Gasopslag Bergermeer. De kern hiervan wordt gevormd door een zogenaamde ‘representatieve nulmeting’ in het gebied waarbij de staat van bebouwing in Alkmaar, Bergen en Heiloo in kaart is gebracht om zo beter vast te kunnen stellen of schade een gevolg is van bodembeweging door de gasopslag. Beoordeling van schade vindt plaats door onafhankelijke bouwkundige experts die zijn uitgekozen door de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen. TAQA volgt altijd het advies van deze experts en keert uit wanneer de experts dit adviseren.

De afspraken over Gasopslag Bergermeer blijven gelden ondanks de komst van de nieuwe landelijke regeling. Voor inwoners verandert alleen dat schade waarvan zij vermoeden dat die komt door de Gasopslag Bergermeer gemeld moet gaan worden bij een landelijk loket voor mijnbouwschade. Tot nu toe moest de melding bij TAQA zelf worden ingediend. De afhandeling vindt vervolgens plaats op lokaal niveau met inzet van de onafhankelijke bouwexperts die door de gemeenten zijn aangewezen.

Eventuele schade waarvan vermoedt wordt dat die voortkomt uit andere activiteiten van TAQA, zoals bijvoorbeeld gaswinning uit kleine velden in de regio Alkmaar, valt straks onder de landelijke regeling.

“Gas zal nog enkele decennia onmisbaar zijn in een betrouwbare energievoorziening in Nederland. Hoewel er nauwelijks bevingen voorkomen in kleine gasvelden en er dus sinds langere tijd ook geen winning- of opslag gerelateerde schademeldingen meer binnenkomen bij TAQA, is het belangrijk om zaken alvast goed geregeld te hebben, mocht zich onverhoopt toch een lichte trilling voordoen,” aldus TAQA-directeur René Zwanepol.

TAQA is de beheerder van twee gasopslagen in Alkmaar (Gasopslag Bergermeer en Piekgasinstallatie Alkmaar) en wint gas uit enkele kleine velden rondom Alkmaar en op de Noordzee voor de Zuid-Hollandse kust.