Deel

advertentie

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland maken zich grote zorgen

Wat besluit gemeenteraad met plannen om windturbines, en zonnevelden, te plaatsen op het grondgebied Bergen?

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland maken zich grote zorgen

Op 8 september bespreekt u het concept van de Regionale Energiestrategie. In dit plan zijn zoekgebieden voor wind en zon opgenomen langs het Noord-Hollands kanaal, voor wind langs de Hondsbossche zeewering, en voor zon nabij Egmond aan de Hoef.

Onze organisaties zijn uiteraard zeer content met het voorstel van het College om het zoekgebied voor windturbines ten noorden van Camperduin te verplaatsen. In de Putten broedt een aanzienlijk deel van de Europese populatie van de Grote Stern. Uit een recent onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat turbines significante sterfte veroorzaken onder sterns. De (voormalige) dijk is bovendien een belangrijke trekvogelroute. Ook landschappelijk gezien is dit gebied zeer gewaardeerd om haar open karakter, en hierdoor volgens ons niet geschikt voor windenergie.

In het college-voorstel is echter ook het voornemen opgenomen om de gebieden rond de kernen als zoekgebied voor zon aan te wijzen. Indien dit wordt overgenomen, is een aanzienlijk deel van het landelijk gebied van uw gemeente in beeld voor de plaatsing van zonnevelden. Ook de schaarse waardevolle open overgangen tussen duin en polder rond bijvoorbeeld Schoorl en Groet, of bij Egmond-Binnen, komen dan in aanmerking.

1) Voorkom spaghetti en hagelslag, en concentreer de zonnevelden
De gemeente Bergen heeft een lange traditie van zorgvuldig ruimtelijk beleid. In vergelijking met andere gemeenten zijn hierdoor nog grote delen van de binnenduinrand gevrijwaard van (recreatieve) bebouwing. Dit is een unieke kernwaarde, welke erkend wordt in het concept van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het vrije uitzicht vanuit de N9 richting de duinen wordt daarnaast dagelijks door duizenden automobilisten gewaardeerd.

Indien het voorstel van het college wordt overgenomen, dreigt er een “spaghetti” van zonnevelden en windturbines langs het Noord-Hollands kanaal, en worden daarnaast zonnepanelen als “hagelslag” tussen en naast de dorpen uitgestrooid. Het landschap van Bergen zal hierdoor sterk van karakter veranderen.
Onze organisaties maken zich hier grote zorgen over. Wij willen dan ook voorstellen om de zonnevelden te concentreren in een beperkt aantal gebieden. Hierdoor wordt de landschappelijke schade verminderd, en is een betere inpassing in het elektriciteitsnetwerk mogelijk.

2) Verplaats de windturbines naar de Schermer
Uiteraard ondersteunen wij de energietransitie, en realiseren ons dat ook de gemeente Bergen een bijdrage dient te leveren. Er dient echter wel een balans te worden gevonden tussen landschappelijke waarden, en de opwek van duurzame energie.

Niet iedere gemeente is nu eenmaal geschikt voor de plaatsing van windturbines. Om deze reden hebben de gemeenteraden van Blaricum, Laren, Hilversum, Medemblik, Hoorn, en Texel, als “wens en bedenking” aan de RES-organisaties gevraagd om voorgestelde zoeklocaties voor windturbines niet over te nemen.
De gemeente Bergen maakt onderdeel uit van het bod van de Regio Alkmaar. Tijdens de participatiebijeenkomsten bleek er een duidelijke voorkeur onder de bewoners te zijn voor concentratie van windturbines in de Schermer. Geredeneerd vanuit natuur en landschap is vooral het noordwestelijke deel bij Heerhugowaard een geschikte locatie.
In twee van de drie voorgestelde scenario’s tijdens de bewonersbijeenkomsten was er sprake van een zoekgebied voor windturbines in de Schermer. Tot onze verbazing is deze zoeklocatie in het concept van de RES niet overgenomen, en is er gekozen voor een aantal verspreid gelegen kleinere zoekgebieden naast natuurgebieden, en in waardevolle landschappen.
Zoals bekend heeft het college van Schagen uw gemeente gevraagd om geen windturbines naast de Hondsbossche Zeewering te plaatsen. Het is dus mogelijk om een “wens en bedenking” in te dienen over het grondgebied van een buurgemeente.

Wij willen voorstellen om het voorbeeld van bovengenoemde gemeenten te volgen, en alsnog een voorkeur voor de Schermer in uw wens op te nemen. Een vergelijkbare vraag is door onze organisaties aan de gemeenteraad van Alkmaar gesteld. Hopelijk is het vervolgens mogelijk om de wens van de bewoners, zoals geuit tijdens de participatiebijeenkomsten, te volgen, en de windturbines in dit gebied te concentreren. Hierdoor wordt plaatsing in het waardevolle open landschap tussen Koedijk, Schoorldam, Bergen en Schoorl hopelijk voorkomen.

3) Voeg de waterberging van Vliegveld Bergen toe als zoekgebied
De polders rond Bergen, Egmond en Schoorl zijn eeuwenoud, en grotendeels tijdens de ruilverkaveling gespaard. Hierdoor zijn de cultuurhistorische en natuurlijke waarden hoog. Slechts een relatief klein gedeelte van deze waardevolle gebieden zijn opgenomen binnen het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige EHS).
Het voormalige Vliegberg Bergen is momenteel onderdeel van de NNN. Het gebied is echter enkele jaren geleden ingericht als “droge” waterberging. De waterpeilen zijn hierdoor te laag voor weidevogels. Het gebied is bovendien gelegen naast de hoge beplanting van het ecodorp / voormalig mobilisatiecomplex, waardoor er veel predatie is. Andere gebieden, zoals de Zuurvenspolder, zijn minstens zo waardevol voor de natuur. Onze organisaties pleiten er dan ook voor om de ligging van de NNN in uw gemeente opnieuw te beoordelen. Hier zijn reeds gesprekken over met de provincie.
Het drinkwaterbedrijf PWN dient haar capaciteit te vergroten. Er loopt momenteel een studie om drinkwater in de duinen van Bergen te (diep)infiltreren, en in de polder weer op te pompen. Het vliegveld Bergen zou een goede locatie zijn om dit water naar boven te halen.

Onze organisaties zien goede mogelijkheden om meerdere doelen met elkaar te combineren: energieopwekking, drinkwaterwinning, waterberging, en netto een mooier landschap. Wij willen u dan ook vragen om de huidige droge waterberging in het vliegveld Bergen als zoekgebied toe te voegen. Het gebied is grotendeels eigendom van de provincie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft al toegezegd dat haar waterbergingen in principe mogen worden ingezet voor de energietransitie.
Indien blijkt dat waterberging en waterwinning kan worden gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen, zijn er tientallen hectares beschikbaar voor energieopwekking. Hopelijk is het dan mogelijk om elders in uw gemeente geen, of veel minder, zonnevelden te plaatsen. Omdat er in deze variant minder weilanden worden omgezet in zonnevelden, blijft er meer landbouwgrond beschikbaar.
Het vliegveld Bergen kan vervolgens uit de NNN worden gehaald, waarna deze hectares elders in uw gemeente in gebiedsprocessen kunnen worden ingezet.

4) Ondersteun de wens van bewoners voor meer natuur in de Zuurvenspolder
Landschap Noord-Holland is onlangs een campagne gestart om de realisatie van 100 hectare natuurgebied mogelijk te kunnen maken. Een van de gebieden waar aandacht voor wordt gevraagd is de Zuurvenspolder tussen Bergen en Koedijk. Lokale grondeigenaren willen graag meewerken aan een voor ieder toegankelijk natuurgebied in dit aantrekkelijk landschap. In de RES is deze polder echter als zoekgebied opgenomen. Projectontwikkelaars zijn nu al actief om grond te verwerven. De realisatie van een nieuw natuur- en recreatielandschap, met aandacht voor natuurinclusieve landbouw, loopt hierdoor gevaar. Door deze zoeklocatie voor zon te “ruilen” voor vliegveld Bergen kan dit mogelijk voorkomen worden.
Samengevat willen wij u vragen om de volgende “wens en bedenkingen” toe te voegen aan het college-voorstel:

1) concentreer zonnevelden in een beperkt aantal gebieden
2) voeg de Schermer toe als zoekgebied voor zonnevelden en windturbines 3) spaar waardevolle overgangen van duin naar polder
4) voeg het voormalige Vliegveld Bergen toe als zoekgebied voor zon
5) schrap de Zuurvenspolder als zoekgebied voor zon
Hopelijk is het mogelijk om het mooie landschap van uw gemeente zoveel mogelijk te sparen, en tegelijkertijd toch op een beperkt aantal locaties duurzame energie op te wekken.

advertentie

Meer 'Politiek':

Groenlinks-Bergen staat achter bewoners Bergen Noordoost

17 oktober 2020

Bewoners van het gebied menen dat zij onvoldoende of niet zijn geïnformeerd over aantallen woningen

De fractie van GroenLinks trekt zich de forse kritiek aan van bewonersorganisaties in Bergen Noordoost over de ontwikkeling van nieuwbouw in hun wijk.

Lezers met een mening: Bewoners oneens met bouwplannen Bergen-Oost

16 oktober 2020

De bezwaren richten zich op de belangrijke toename van verkeer door buitensporige bouwambities

Op 14 oktober hebben zij in de Ruïnekerk in Bergen in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en wethouder Valkering deze bezwaren toegelicht en hun eigen plannen ontvouwd.

Meer gemeenten sluiten aan bij Collectief Schuldregelen

16 oktober 2020

Eén regeling met schuldeisers

Steeds meer huishoudens hebben schulden. De coronacrisis maakt dit probleem alleen maar groter.

Noodsteun voor culturele organisaties

16 oktober 2020

Er is nog meer financiële ruimte om andere culturele instellingen tegemoet te komen

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met financiële noodsteun aan Kranenburgh.

Verplicht mondkapjes in gemeentehuis voor burgers en medewerkers

16 oktober 2020

Bij de ingang worden mondkapjes uitgedeeld

Medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis van de gemeente Bergen NH zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Zonder mondkapje mag niemand naar binnen. Aan de deur worden mondkapjes uitgedeeld.

Heb je plannen om in 2021 een evenement te organiseren?

16 oktober 2020

Vergeet dan niet om dit evenement uiterlijk 25 oktober 2020 aan te melden

Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om een ‘Coronaplan’ in te leveren als onderdeel van uw aanvraag evenementenvergunning.

Zorginstelling Prins Hendrik in Egmond zwaar getroffen door corona (filmpje)

10 oktober 2020

Burgemeester Rehwinkel spreekt inwoners, familie en zorgmedewerkers toe

College en gemeenteraad leeft mee.

Strandsuppletie Camperduin en uitgraven van de lagune

9 oktober 2020

Sportpaviljoen DJUS en de strandpaviljoens Hargen aan Zee en Luctor et Emergo blijven bereikbaar

Combinatie Zwakke Schakels Noord Holland (Van Oord/Boskalis) is in de eerste week van september gestart met vooroeversuppleties ter hoogte van...

Wetsvoorstel om uitwassen toeristische verhuur aan te pakken aangenomen

9 oktober 2020

Gemeenten krijgen meer middelen in handen om de vakantieverhuur van woningen in goede banen te leiden en uitwassen te voorkomen

Het wetsvoorstel om de uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken, is eerder deze week, nadat de Tweede Kamer met algehele stemmen heeft ingestemd...

Besluitvorming Aldi Bergerweg uitgesteld

6 oktober 2020

Dit bestemmingsplan voorzag in de uitplaatsing van de Aldi uit het centrum van Bergen naar de locatie van horecagroothandel Scholten.

De gemeenteraadsvergadering over het bestemmingsplan voor de nieuwe Aldi aan de Bergerweg van komende donderdag is uitgesteld.

Provincie versterkt Noord-Hollandse natuur met 55 projecten

9 oktober 2020

Zo wordt bekeken of het karakteristieke landschap van de Weidse Polder in de duinen tussen Alkmaar en Bergen versterkt kan worden

De provincie voert de komende jaren zo’n 55 natuurprojecten uit voor herstel en versterking van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De Kogendijk gaat op de schop

6 oktober 2020

Wethouder Erik Bekkering: “Ik ben blij met de vaststelling van dit ontwerp. De conditie van de Kogendijk is slecht."

Het ontwerp voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan de Kogendijk is eind september vastgesteld door het college van Bergen.

Structuurvisie Bergen-Oost aangevuld met verkeer en beeldkwaliteit

6 oktober 2020

Wethouder Klaas Valkering: ”Na de participatie hebben onze inwoners nu ook recht op resultaat.

De structuurvisie voor Bergen-Oost is in juli vastgesteld door de gemeenteraad. De raad vroeg het college om meteen daarop te starten met...

Corona actueel…

2 oktober 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Subsidie energiebesparende maatregelen verder uitgebreid

2 oktober 2020

In de gemeente Bergen kan een subsidie van zeventig euro worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen

Met deze subsidie kunnen woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen, zoals het kopen van nieuwe ledverlichting...

KIES Lokaal helpt patiënt op de been

2 oktober 2020

Foto: Museum Kranenburgh in betere tijden

KIES Lokaal is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering, donderdag 24 september, inzake de 'crisissteun' voor Museum Kranenburgh.

Lezers met een mening: Verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee

2 oktober 2020

Meer dan 80% van de inwoners en huiseigenaren zijn wel vóór het toestaan van het bouwen van een nieuw hotel maar binnen het bestemmingsplan

De Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en de Stichting Bergen aan Zee bood de uitslag van de landelijke petitie ‘Stop volbouwen kuststrook Bergen...

Gemeenteraad kiest definitief voor voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef

1 oktober 2020

In het verslag reacties van wethouder Klaas Valkering, Solita Groen-Bruschke GroenLinks Bergen en Meis De Jongh VVD Bergen NH.

Dinsdag 29 september heeft de gemeenteraad definitief gekozen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef.

Gemeenteraad Bergen steunt unaniem collegevoorstel noodsteun voor Museum Kranenburgh

25 september 2020

Tekorten door corona

Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad van Bergen zich unaniem uitgesproken voor noodsteun aan Museum Kranenburgh in 2020 en 2021.

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over Bergense klimaatplannen (filmpje)

25 september 2020

Het Ambitiedocument Klimaat is vastgesteld door de raad. Denkt u mee?

Meld u zich dan vooral aan voor het inwonerspanel via het e-mailadres [email protected]

Corona actueel…

25 september 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

VVD ondersteunt cultureel ondernemerschap Museum Kranenburgh

25 september 2020

De gemeente heeft het museum meegegeven zoveel mogelijk haar eigen broek op de houden

De VVD Bergen vindt dat de toekomstige exploitatie van Kranenburgh gebaat is bij cultureel ondernemerschap om minder afhankelijk...

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

25 september 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Na het zomerreces zijn er weer nieuwe afleveringen van ‘Prangende Vragen’ aan FlessenpostTV

College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

22 september 2020

Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden.

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

18 september 2020

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad...

Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan gepubliceerd

21 september 2020

Aan elke kant een fietspad

We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de fiets kwamen.

Wethouder Erik Bekkering maakt statement over nieuwe coronamaatregelen (filmpje)

18 september 2020

Duitsland en België adviseren ga niet naar Noord-Holland

Reactie wethouder Erik Bekkering op code rood, ingesteld door Duitsland voor o.a. onze gemeente. Het regent annuleringen bij hotels en huizenverhuurders.

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

18 september 2020

Colleges bieden evaluatie BUCH-samenwerking aan raden aan

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH.

Rijk komt met meer coronageld voor gemeenten

18 september 2020

Totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen...

Burgemeester Peter Rehwinkel was aanwezig op Prinsjesdag in Den Haag en deed verslag

18 september 2020

Anders, dan anders...

Geen Ridderzaal, geen koets (de gouden, noch de glazen), geen balkonscène, geen Oranjefans (hoopt de gemeente Den Haag althans)

Lezers met een mening: Onrechtmatig verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan

18 september 2020

De Belangenvereniging Eeuwigelaan gaat bezwaar maken

Het gemeentebestuur van Bergen heeft aangekondigd dat op 11 september een verkeersbesluit zou worden gepubliceerd...

Samen zorgen voor veiligheid met regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

18 september 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak...

KIES Lokaal wil duidelijkheid over subsidies voor Museum Kranenburgh

11 september 2020

Kranenburgh mag geen “Bodemloze Put” worden

Tijdens de Algemene Raads Commissie van donderdag 10 september heeft KIES Lokaal aangegeven behoefte te hebben om op zeer korte termijn...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

11 september 2020

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde...

Terug