Deel

Lezers met een mening: verhuur-bemiddelingsbedrijven

Beste bewoners, horeca en winkeliers (middenstand) van gemeente Bergen...

Lezers met een mening: verhuur-bemiddelingsbedrijven

Via dit bericht willen wij (verhuur-bemiddelingsbedrijven) jullie informeren over de actualiteit rondom het verhuren van woningen ten behoeve van recreatie.

Op dinsdag 11 december 2018 zijn veel verhuur-bemiddelingsbedrijven door de gemeente Bergen NH uitgenodigd voor een gesprek met betrekking tot dit onderwerp. De uitnodiging was als volgt:

Zoals u wellicht vernomen heeft via de (sociale)media, is de gemeente Bergen bezig met het opstellen van beleid rondom de recreatieve verhuur van woningen (met de bestemming wonen).

Op verzoek van de gemeenteraad is het college vanaf december 2017 aan het onderzoeken op welke manier de onttrekking van reguliere woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur gereguleerd kan worden. Tijdens het overleg van Burgemeester en Wethouders op 13 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met bijgaande notitie ‘Project onttrekking’. De raad heeft aangegeven deze lijn te volgen en zal besluiten na het aanbieden van het definitieve beleid. In hoofdzaak is hiermee de volgende lijn gekozen:

-nu niet handhaven op totaalverbod (0 dagen)
-besluiten tot regulering (de maanden juli en augustus)

Verder is met het college van B&W afgesproken om gesprekken te voeren met de inwoners/dorpsraden/RECRON en de verhuur-bemiddelingswebsites.

Op de website van de gemeente Bergen NH is meer informatie te vinden: www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/verhuur-woning-voor-recreatie/.
De gemeente Bergen gaat in het voorjaar 2019 een voorstel doen aan de raad.

Verschillende partijen (o.a. Belvilla, Rentals Egmond, B-Home with Us, Fijn op Vakantie, Goudkust Vakantiewoningen en StrandBergen) hebben de bijeenkomst op 11 december 2018 van de gemeente Bergen NH, met betrekking tot recreatieve verhuur van woningen, bijgewoond.

Samenvatting van het gesprek op 11 december 2018:
De eerder verstuurde notitie zal worden vertaald naar een raadsvoorstel welke door de B&W aan de raad wordt voorgelegd. In principe worden de uitgangspunten zoals hierin opgenomen niet gewijzigd.
Het voorstel komt voort uit vastgesteld beleid, creëren van starterswoningen, klachten van RECRON, overleggen met dorpsraden en bewonersbijeenkomsten. De Dorpsraad van Egmond was hierbij wel uitgenodigd maar niet aanwezig.
De bedoeling is dat het nieuwe beleid in mei 2019 wordt vastgesteld.
Er wordt nog een voorstel uitgewerkt voor een overgangsperiode voor 2019.
Er zijn bewonersbijeenkomsten gepland op 15, 22 en 7 februari.

Genoemde weerstand vanuit de verhuur-bemiddelingsorganisaties:
-Venstertijd te krap.
-Gevolg leegstand.
-Geen resultaat in toename aan beschikbaarheid (starters)woningen.
-Economische consequenties voor middenstand, horeca en de gehele gemeenschap.
-Klachten zijn niet bekend bij verhuurbemiddelingsorganisaties.
– Bed and Breakfast is toegestaan onder vastgestelde voorwaarden.

Het komt er in het kort op neer dat dit beleid grote (economische) gevolgen zal hebben voor de gemeenschap, dat alleen de legale recreatiewoningen nog het gehele jaar verhuurd mogen worden en de particuliere huizen alleen nog maar in de maanden juli en augustus (buiten deze periode heb je toestemming nodig van de gemeente, en zonder toestemming worden er hoge boetes uitgedeeld aan de huiseigenaren).

Als de (decennia terugkerende) toeristen buiten deze twee zomermaanden alleen nog maar terecht kunnen in de bestaande hotels en/of de legale recreatiewoningen, betekent het automatisch dat het aantal bezoekers aan de gemeenschap Bergen flink zal afnemen.
De toeristen kunnen door dit beleid straks niet meer binnen de gemeente Bergen verblijven omdat de hotels en legale recreatiewoningen te weinig aanbod hebben en/of omdat niet iedere toerist ervoor kiest om in een hotel of legale recreatiewoning te verblijven (denk aan: gezinnen, hoger segment verhuur e.d.).

De toeristen zullen om bovengenoemde redenen genoodzaakt zijn elders te verblijven met als gevolg dat zij niet tot nauwelijks gebruik meer zullen maken van de middenstand in de gemeente Bergen. Deze ontwikkeling mag wat ons betreft als belanghebbenden en bewoners geen doorgang krijgen.

Wie het niet eens is met dit beleid verzoeken wij daarom dus zelf actie te ondernemen!
(K.N.H. heeft te kennen gegeven dat zij in deze niet de natte horeca behartigt omdat zij voor de belangen van de hotels gaan).

Gemeente Bergen heeft drie informatieavonden gepland waarvan er al twee (Bergen en Schoorl) hebben plaatsgevonden.

Zoals de Alkmaarsche Courant na de bijeenkomst in Bergen de daarop volgende dag d.d. 16 januari 2019 schreef, struikelden er in deze bijeenkomst veel aanwezigen over het aan banden leggen van de recreatieve verhuur. Het argument van veel aanwezigen dat de horeca hieronder gaat lijden, vond geen weerklank. “Als horeca dat had gevonden, dan had die zich wel gemeld”, zei burgemeester Hafkamp daarop.

Het bericht van de gemeente met de daarin geplande informatieavonden is als volgt:

Informatieavonden

De gemeente Bergen wil de recreatieve verhuur van woonhuizen binnen de perken houden. Daarom worden er in januari 2019 drie avonden georganiseerd om met geïnteresseerden de spelregels en de stappen die de komende tijd genomen worden toe te lichten. Deze spelregels zijn opgesteld in samenspraak met partijen die een rol spelen op de woningmarkt of betrokken zijn bij recreatieve verhuur van woningen.

De informatieavond ‘De Egmonden’ moet nog plaatsvinden, iedereen mag binnen lopen, aanmelden is niet verplicht!
Donderdag 7 februari 2019
Van 20.00 tot 21.00 uur
Dorpshuis Hanswijk (Egmond aan den Hoef)

Wij verzoeken elke bewoner, winkelier en/of horecaondernemer in de gemeente Bergen om de laatste bovengenoemde informatieavond d.d. 7 februari 2019 om 20.00 uur in Egmond bij te wonen, in ieder geval actie te ondernemen en jullie stem te laten horen en meetellen. Wacht er niet mee want over een aantal weken liggen de plannen klaar, gaat de raad stemmen en kan dit een definitief gevolg hebben voor de gehele gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Belanghebbende Bergen

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug