Lezers met een mening: Van Reenenschool oproep!

Beste lezers van de Flessenpost...

Graag vragen wij de aandacht voor het volgende.

Onze 90-jarige Van Reenenschool wordt bedreigd met sluiting. Als totaal overrompelde ouders zijn we naarstig op zoek naar uw hulp. Middels de stichting i.o. Van Reenenschool blijft! willen we het voortbestaan van onze school in goede banen gaan lijden.

Vindt u ook dat de Van Reenenschool moet blijven? Stuur ons dan a.u.b uw naam en telefoonnummer op via [email protected]. Samen en in overleg met u kunnen we dan bespreken hoe u kunt helpen.

Namens de bezorgde ouders, ontzettend bedankt voor uw hulp.


Als bezorgde ouders hebben wij diverse bezwaren tegen de fusieplannen. Graag willen we de volgende punten bij u (en uw lezers) onder de aandacht brengen:

  • De ouders van de kinderen van de Van Reenenschool willen meedenken over duurzaam toekomstig openbaar onderwijs. We staan niet afwijzend tegenover een fusie met de Lucebertschool, maar willen ook alternatieven in openheid kunnen bespreken. In geen geval zijn we voorstander van een fusie op voorgenomen locatie in het gebouw van de Lucebertschool. Wij zijn van mening dat de locatie van de Van Reenenschool een veel betere keuze is.
  • De Van Reenenschool is de oudste school van Bergen, en de enige in het historische centrum. Het heeft een prachtig schoolplein, grenzend aan het bos. Het gebouw heeft een fantastische zolderruimte voor theater en andere activiteiten. Op deze plek hebben kinderen de ruimte, rust, en een plek om te spelen, onderzoeken en zich te ontwikkelen. Daarbij komt nog de schoonheid van oude architectuur.
  • De Lucebertschool deelt het gebouw met de Matthieu Wiegmanschool. ISOB wil alle kinderen onderbrengen op een plek waar zowel het schoolgebouw als het schoolplein al gedeeld worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebouw en de omgeving een grote rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, en dat een gebrek aan ruimte geen goed doet. Er wordt gezegd (u kunt dat navragen bij de Matthieu Wiegmanschool) dat zij hun school zouden willen uitbreiden. Als dat het geval is, dan zou de meest logische oplossing zijn om de Lucebertschool te verhuizen naar de locatie van de Van Reenenschool.
  • Toen ISOB de plannen voor de fusie presenteerde, ontbraken de data en feitelijke onderbouwing. Er waren meer aannames dan feiten gepresenteerd, bijvoorbeeld over de nog te bouwen huizen en de verwachting dat de kinderen uit de gezinnen die daar komen wonen naar de locatie van de Lucebertschool zouden gaan.
  • Uw artikel beschrijft dat vanuit ISOB’s gezichtspunt een laag leerlingenaantal correleert met een lagere kwaliteit. Wij denken dat het omgekeerde het geval is: in klassen met 15-25 leerlingen is de kwaliteit hoger (wijzen studies uit).
  • ISOB lijkt met u niet gedeeld te hebben dat de keuze voor locatie Lucebert een financiële is: het gebouw van de Van Reenenschool is een oud gebouw, en heeft monumentenstatus. Tijdens de informatieavond voor ouders kwam naar voren dat de renovatie en verduurzaming van het gebouw heel kostbaar zou zijn. Er werd door Robert Smid, bestuurder ISOB, een bedrag genoemd van 4 miljoen euro. Dit bedrag miste elke onderbouwing en is niet verifieerbaar. Daar staat tegenover dat eerst de gemeente en later ISOB jarenlang structureel te weinig hebben uitgegeven aan behoud van het gebouw waardoor achterstallig onderhoud is ontstaan.
  • We willen de inwoners van Bergen graag betrekken bij de voorgenomen sluiting van de locatie van de Van Reenenschool. Wij geloven dat de impact groter en breder is dan voor de kinderen en hun families. De school biedt een plek die toegankelijk is voor alle kinderen uit de omgeving om bijvoorbeeld theaterlessen te volgen. Daarnaast is de school belangrijk voor de levendigheid van dit deel van Bergen. Behalve de bibliotheek, zijn er voor kinderen geen andere openbare gebouwen in de oude dorpskern van Bergen. Wij menen dat het aan de inwoners van Bergen is om zich te kunnen uitspreken over hun omgeving, en over de investering van het gebouw. De gemeente is immers eigenaar van het gebouw, waardoor het de inwoners van Bergen aangaat.
  • Wij menen dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen is om te verduidelijken wat de intentie is met de locatie van de Van Reenenschool. Wat zal er met het gebouw gebeuren? Wordt het behouden voor de inwoners van Bergen, of wordt het verkocht? Nog meer luxe appartementen? Nog meer accommodaties voor toeristen? Wat zal de impact zijn op het dorp? Willen we meer verkeer, meer toerisme, meer exploitatie van elk stukje grond? Of willen we een levendige dorpskern, open ruimte, kinderen de kans bieden openbaar onderwijs te krijgen op een bijzondere, historische locatie?
  • Wat is de impact van deze fusie op de andere scholen? Niet alle ouders zullen de voorgenomen veranderingen willen afwachten, en besluiten om hun kind naar een andere school te laten gaan. Het treft hiermee ook de kinderen van andere scholen, omdat de klassen daar groter zullen worden. ISOB heeft niet de gangbare procedures gevolgd wanneer een voornemen wordt uitgesproken om een school te laten fuseren en is vooringenomen het besluitvormingsproces ingegaan. Er is geen ouderraadpleging vooraf gegaan aan het uitgesproken voornemen. Integendeel, MR-leden en betrokkenen hebben de nadrukkelijke opdracht van de directie gekregen de fusieplannen stil te houden. Dit is tegengesteld aan wat de overheid voorschrijft wanneer een fusie op handen is in het openbaar onderwijs. (https://www.vo-raad.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-ouderraadpleging) Door de ouders de indruk te geven dat het hier gaat om een ‘fait accompli’ creëert ISOB (en de gemeente) onrust onder ouders met het risico op leegloop. Dit speelt ISOB in de kaart bij het doorzetten van hun voorgenomen besluit. Daarbij is het schadelijk voor de cohesie tussen ouders en leerlingen en doet geen recht aan de democratische wijze waarop met openbaar onderwijs zou moeten worden omgegaan. De Stichting Behoud Kleine Scholen waarschuwt expliciet voor deze handelswijze door schoolbesturen. Daarnaast is het ISOB bestuur in overtreding van de in 2017 door de Tweede Kamer aangenomen wet Toekomstbestendig onderwijs. (https://behoudkleinescholen.nl/sluiting_fusie/#sluitingfusie)).

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u op basis van bovenstaande informatie een journalistiek artikel wil maken om zo inwoners van Bergen te informeren over de achtergrond en de mogelijke consequenties van de voorgenomen fusie zoals ISOB die eenzijdig heeft gepresenteerd. Uiteraard zijn wij bereid tot nadere toelichting.

Dank u en met vriendelijke groet,
namens betrokken ouders van de OBS Van Reenen,
Esther Sorin, Nadje Slee, Jorik Bremer, Pieter Joosse