Deel

Lezers met een mening: Teuntje van Os

Wij willen geen inbreuk op ons eigendomsrecht...

Lezers met een mening: Teuntje van Os

en dus geen beperkende maatregels aangaande tijdelijke verhuur van de eigenwoning.

Wij hebben vernomen dat er in augustus 2018 een voorstel wordt gedaan aan het college en de raad van de gemeente Bergen over de invoer van beperkende maatregels aangaande tijdelijke verhuur van de eigen woning.
Wij hebben ons wat verder (juridisch)verdiept in de materie over tijdelijke verhuur van de eigen woning, de woning waar we staan ingeschreven in het BRP

Wat wettelijk is toegestaan
Voor de wet mag je tijdelijk, maximaal, verspreid over meerdere periodes een half jaar je eigen huis verhuren of leeg laten staan en elders verblijven, en dan is er nog steeds sprake van permanente bewoning van je hoofdverblijf. Het eigendomsrecht geeft deze vrijheid.

Gemeente heeft ook eerder een uitspraak gedaan
De gemeente Bergen heeft in het verleden ook een uitspraak over “wonen” gedaan 10 december 2014 zaaknummer 14z0000556 naar aan- leiding van tweede huizen in Bergen aan Zee. (zie de bijlage 14- z0000556 uitleg wonen))
“als de bewoner/eigenaar zijn woning enkele weken recreatief verhuurt, bijvoorbeeld tijdens zijn zomervakantie, dan is dit mogelijk binnen de regels van het bestemmingsplan. De verhuur is op deze manier ondergeschikt aan de woonfunctie. Er is nog altijd sprake van permanente bewoning. In de jurisprudentie wordt een termijn van maximaal 3 maanden recreatieve verhuur genoemd om nog te kunnen spreken van ondergeschiktheid aan de woonfunctie.”

Verhuur is niet verboden
Het bovenstaande is de reden waarom de verhuur platforms niet verboden zijn; de overheid op het inkomsten aangifte formulier melding maakt van het percentage dat belast is bij tijdelijke verhuur; er toeristenbelasting afgedragen moet worden; er in de gemeente Bergen niet gehandhaafd wordt – er is immers geen overtreding van de regelgeving!
Burgemeester en ambtenaren ruimtelijke ordening misleiden de inwoners.
Het is zeer misleidend en onterecht als de burgemeester en enkele ambtenaren RO van de gemeente Bergen meermaals met stelligheid beweren “het is verboden om je eigen huis tijdelijk te verhuren”. Door in deze onwaarheid te volharden worden wij, betrokken huiseigenaren, gestigmatiseerd als overtreders van de wet. Door deze onwaarheid worden wij tevens weggezet als geen belanghebbende. De burgemeester heeft ook een voorstel gedaan ( 22 mei j.l. bijeenkomst voor de wijkraden) om een maand verhuur aan recreanten in het hoogseizoen toe te staan, en dat werd gebracht als een gunst! Dat is de wereld op zijn kop! Ze geeft ons niets, ze ontneemt ons.  Haar keuze voor het hoogseizoen is, zoals zij zei, “omdat dan maximale handhaving buiten het hoogseizoen kan plaatsvinden”. De belangen van de gasten, huiseigenaren, horeca en middenstand worden zo op grove wijze onderschikt gemaakt aan handhaving.

Recron heeft een klein beetje gelijk.
Een uitzondering moet gemaakt worden voor de bewoners van enkele gebieden binnen de kernen van de gemeente Bergen waar het bestemmingsplan bepaalt dat in het hele betreffende plangebied verhuur aan recreanten verboden is. In zo’n situatie kan er, moet er zelfs, ge- handhaafd worden. In die, nauw omschreven, gebieden is ook de klacht van de Recron leden terecht als zij zeggen dat verhuren illegaal is en dat het aangepakt moet worden!

Baas in eigen woning
Voor de andere bestemmingsplannen waarin deze bepaling niet is op- genomen, ben je baas in eigen woning, iedere beperking in gebruik aangaande tijdelijke verhuur korter dan een half jaar is een inbreuk op het eigendomsrecht.

Huisvestingsverordening alleen onder bepaalde voorwaarden.
Als een gemeente beperkende maatregelen wil invoeren dan kan dat alleen als de woningen zijn ondergebracht in de woonruimte voorraad zoals omschreven in de huisvestingswet ingevolge artikel 30. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, dan pas heeft de gemeente zeggen- schap over onze woningen en mogen er verordeningen worden uitge- geven. Om de woningen onder te brengen in de woonruimte voorraad moet er schaarste zijn vastgesteld in dat woningtype of in die prijsklas- se, er moet druk zijn op de betreffende woningmarkt waardoor extreme prijsstijgingen ontstaan, en/of er moet sprake zijn van ontwrichting van de leefomgeving.
Verder mogen de beperkingen uitsluitend worden opgelegd in die wijk/ buurt waar bovengenoemde omstandigheden door middel van deugde- lijk onderzoek geconstateerd zijn met volle onderbouwing van cijfers en feiten.

Er is aantoonbaar geen schaarste en druk op de woningmarkt
Zie de site www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/noord-holland/bergen-nh met alle informatie over elk huistype, met de daarbij behorende prijsontwikkeling in de gemeente Bergen en, heel belangrijk, hoe de prijsstijging zich verhoudt ten opzichte van andere plaatsen. Zie ook de de bijlages van woningmarktcijfers.nl onderaan de pagina, Deze ranking geschiedt op basis van de prijsstijging in de betreffende gemeente, de periode die de huizen te koop stonden en hoeveel transacties er heb- ben plaats gevonden in 2017. Natuurlijk is er hier prijsstijging zoals in de rest van Nederland maar er is hier geen schaarste, woningen worden niet tegen opbod verkocht, er is geen druk op de woningmarkt want de prijsstijging is niet extreem. We staan in Nederland op plaats 201 van de 366 gemeentes, en niet in de top 10.
Met deze cijfers en feiten kunnen onze huizen niet onder de wooruimte- voorraad gebracht worden en kunnen er dus ook geen beperkende maatregelen uitgevaardigd worden.
Van stagnering en doorstroming van woningzoekenden is ook geen sprake. Alle categorieën huizen zijn ruim voorradig en staan meestal langer dan gemiddeld op de verkoop site van Funda, met uitzondering van woningen voor starters, maar voor hen zijn we het wel eens dat gebouwd moet worden.

Bij gebruik van de Wet Aanpak Overlast is bijna geen uitbreiding van ambtenaren apparaat nodig.
Ontwrichting van buurten is in de gemeente Bergen niet aan de orde. Er zijn wel enige klachten, maar niet veel, zoals we op de bijeenkomst voor de wijkverenigingen 22 mei j.l. hebben gehoord. Er is dan ook nog geen enkele keer gebruik gemaakt van de Wet Aanpak Overlast. Dit is een wet, vorig jaar speciaal gemaakt door de overheid voor gemeentes die o.a. overlast van verhuur platforms ervaren. Deze wet is doelmatig en efficiënt, want wordt alleen ingezet daar waar de overlast plaats vindt. Ons advies is, geef bekendheid aan deze wet zodat verhuurders geïn- formeerd zijn en daardoor nog selectiever worden in het accepteren van gasten. Als er overlast ontstaat voor de omgeving wordt de ver- huurder geconfronteerd met deze wet. Want iedereen heeft het recht op ongestoord woongenot en daar is de Wet Aanpak Overlast voor ge- maakt. Door gebruik te maken van deze wet is een uitbreiding van het ambtenaren apparaat met de daarbij behorende extra kosten (bijna) niet nodig.

De grootste winst van de Wet Aanpak Overlast is dat ons dorp niet verandert in een dorp waar verraad heerst en de handhavers de scepter zwaaien, dreigend met procedures en dwangsommen vanwege de beperkende maatregels. Wij willen Bergen behouden als een gezellig, toeristisch dorp met tijdelijke verhuur door particulieren die gedurende het hele jaar (voorjaar, Pinksteren, Pasen, hoogseizoen, herfst- en kerstvakantie), families ont- vangen in hun privé huizen om van onze mooie gastvrije omgeving te genieten.

Een dagje Amsterdam en zie het verschil!
Ga een paar uur naar Amsterdam, de grachtengordel, dan begrijp je dat daar maatregelen nodig zijn. De centrum buurten zijn totaal ontwricht. Het is hier in vergelijking met Amsterdam een oase van rust en gezel- ligheid. Onze bevolkingsdichtheid is laag. Wij wonen niet 4 hoog maar voornamelijk in eengezinswoningen of vrijstaand, en wij hebben de stranden, polders en het duingebied en met de vele restaurants en terrassen zijn we al vanaf de vorige eeuw ingesteld op het toerisme. Van ontwrichting in de levenssfeer is hier gelukkig geen sprake.

Beperkende maatregelen in strijd met de toeristische nota 2017-2030
De gemeente Bergen wil de groei van het toerisme bevorderen volgens de nota 2017-2030 Waarin staat dat een open en gastvrije bevolking een blijvende voorwaarde is voor economisch succes.  De voorgenomen beperkende maatregelen zijn hiermee in strijd. Ge- bruik maken van de privé huizen is duurzaam (er hoeft niet gebouwd te worden) en gewild bij de toeristen die Bergen bezoeken, nu, en altijd al geweest.

Veroorzaakte schade door inbreuk op het eigendomsrecht moet vergoed worden.
Als er toch onaanvaardbare, niet onderbouwde, algemene beperkende regels worden doorgezet over het gebruik van onze eigen woning zoeken wij de publiciteit en gaan naar de rechter. En als de rechter de in- breuk op het eigendomsrecht onevenredig acht, dient de gemeente de veroorzaakte schade aan huiseigenaren/bewoners te vergoeden.
Dat volgt uit de wettelijke regeling inzake nadeelcompensatie en vast- rechtspraak van de Hoge Raad. En daar gaan wij, zowel als de verhuur- platforms, horeca, middenstand en tweede huisbezitters, zeker gebruik van maken.
Als in het bestemmingsplan tweede huizen niet verboden zijn, dan kan er ook niet op gehandhaafd worden.

Er zijn ook tweede huiseigenaren die zich gemeld hebben op ons meld- punt. Zij hebben gekocht onder een vigerend bestemmingsplan waarin de bepaling ontbreekt dat het bezit van een tweede huis verboden is en ook de bepaling ontbreekt dat tijdelijke verhuur aan recreanten verbo-
den is. Wij weten uit jurisprudentie, dat wat niet bepaald is niet betekent dat het verboden is. Voor handhaving hier zijn dus geen wettelijke gron-
den.

Wij wachten het concept voorstel af.
Met vriendelijke groet

Teuntje van Os

namens huiseigenaren die zich gemeld hebben op het platform [email protected]

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Terug