Deel

Lezers met een mening: Teuntje van Os

Wij willen geen inbreuk op ons eigendomsrecht...

Lezers met een mening: Teuntje van Os

en dus geen beperkende maatregels aangaande tijdelijke verhuur van de eigenwoning.

Wij hebben vernomen dat er in augustus 2018 een voorstel wordt gedaan aan het college en de raad van de gemeente Bergen over de invoer van beperkende maatregels aangaande tijdelijke verhuur van de eigen woning.
Wij hebben ons wat verder (juridisch)verdiept in de materie over tijdelijke verhuur van de eigen woning, de woning waar we staan ingeschreven in het BRP

Wat wettelijk is toegestaan
Voor de wet mag je tijdelijk, maximaal, verspreid over meerdere periodes een half jaar je eigen huis verhuren of leeg laten staan en elders verblijven, en dan is er nog steeds sprake van permanente bewoning van je hoofdverblijf. Het eigendomsrecht geeft deze vrijheid.

Gemeente heeft ook eerder een uitspraak gedaan
De gemeente Bergen heeft in het verleden ook een uitspraak over “wonen” gedaan 10 december 2014 zaaknummer 14z0000556 naar aan- leiding van tweede huizen in Bergen aan Zee. (zie de bijlage 14- z0000556 uitleg wonen))
“als de bewoner/eigenaar zijn woning enkele weken recreatief verhuurt, bijvoorbeeld tijdens zijn zomervakantie, dan is dit mogelijk binnen de regels van het bestemmingsplan. De verhuur is op deze manier ondergeschikt aan de woonfunctie. Er is nog altijd sprake van permanente bewoning. In de jurisprudentie wordt een termijn van maximaal 3 maanden recreatieve verhuur genoemd om nog te kunnen spreken van ondergeschiktheid aan de woonfunctie.”

Verhuur is niet verboden
Het bovenstaande is de reden waarom de verhuur platforms niet verboden zijn; de overheid op het inkomsten aangifte formulier melding maakt van het percentage dat belast is bij tijdelijke verhuur; er toeristenbelasting afgedragen moet worden; er in de gemeente Bergen niet gehandhaafd wordt – er is immers geen overtreding van de regelgeving!
Burgemeester en ambtenaren ruimtelijke ordening misleiden de inwoners.
Het is zeer misleidend en onterecht als de burgemeester en enkele ambtenaren RO van de gemeente Bergen meermaals met stelligheid beweren “het is verboden om je eigen huis tijdelijk te verhuren”. Door in deze onwaarheid te volharden worden wij, betrokken huiseigenaren, gestigmatiseerd als overtreders van de wet. Door deze onwaarheid worden wij tevens weggezet als geen belanghebbende. De burgemeester heeft ook een voorstel gedaan ( 22 mei j.l. bijeenkomst voor de wijkraden) om een maand verhuur aan recreanten in het hoogseizoen toe te staan, en dat werd gebracht als een gunst! Dat is de wereld op zijn kop! Ze geeft ons niets, ze ontneemt ons.  Haar keuze voor het hoogseizoen is, zoals zij zei, “omdat dan maximale handhaving buiten het hoogseizoen kan plaatsvinden”. De belangen van de gasten, huiseigenaren, horeca en middenstand worden zo op grove wijze onderschikt gemaakt aan handhaving.

Recron heeft een klein beetje gelijk.
Een uitzondering moet gemaakt worden voor de bewoners van enkele gebieden binnen de kernen van de gemeente Bergen waar het bestemmingsplan bepaalt dat in het hele betreffende plangebied verhuur aan recreanten verboden is. In zo’n situatie kan er, moet er zelfs, ge- handhaafd worden. In die, nauw omschreven, gebieden is ook de klacht van de Recron leden terecht als zij zeggen dat verhuren illegaal is en dat het aangepakt moet worden!

Baas in eigen woning
Voor de andere bestemmingsplannen waarin deze bepaling niet is op- genomen, ben je baas in eigen woning, iedere beperking in gebruik aangaande tijdelijke verhuur korter dan een half jaar is een inbreuk op het eigendomsrecht.

Huisvestingsverordening alleen onder bepaalde voorwaarden.
Als een gemeente beperkende maatregelen wil invoeren dan kan dat alleen als de woningen zijn ondergebracht in de woonruimte voorraad zoals omschreven in de huisvestingswet ingevolge artikel 30. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, dan pas heeft de gemeente zeggen- schap over onze woningen en mogen er verordeningen worden uitge- geven. Om de woningen onder te brengen in de woonruimte voorraad moet er schaarste zijn vastgesteld in dat woningtype of in die prijsklas- se, er moet druk zijn op de betreffende woningmarkt waardoor extreme prijsstijgingen ontstaan, en/of er moet sprake zijn van ontwrichting van de leefomgeving.
Verder mogen de beperkingen uitsluitend worden opgelegd in die wijk/ buurt waar bovengenoemde omstandigheden door middel van deugde- lijk onderzoek geconstateerd zijn met volle onderbouwing van cijfers en feiten.

Er is aantoonbaar geen schaarste en druk op de woningmarkt
Zie de site www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/noord-holland/bergen-nh met alle informatie over elk huistype, met de daarbij behorende prijsontwikkeling in de gemeente Bergen en, heel belangrijk, hoe de prijsstijging zich verhoudt ten opzichte van andere plaatsen. Zie ook de de bijlages van woningmarktcijfers.nl onderaan de pagina, Deze ranking geschiedt op basis van de prijsstijging in de betreffende gemeente, de periode die de huizen te koop stonden en hoeveel transacties er heb- ben plaats gevonden in 2017. Natuurlijk is er hier prijsstijging zoals in de rest van Nederland maar er is hier geen schaarste, woningen worden niet tegen opbod verkocht, er is geen druk op de woningmarkt want de prijsstijging is niet extreem. We staan in Nederland op plaats 201 van de 366 gemeentes, en niet in de top 10.
Met deze cijfers en feiten kunnen onze huizen niet onder de wooruimte- voorraad gebracht worden en kunnen er dus ook geen beperkende maatregelen uitgevaardigd worden.
Van stagnering en doorstroming van woningzoekenden is ook geen sprake. Alle categorieën huizen zijn ruim voorradig en staan meestal langer dan gemiddeld op de verkoop site van Funda, met uitzondering van woningen voor starters, maar voor hen zijn we het wel eens dat gebouwd moet worden.

Bij gebruik van de Wet Aanpak Overlast is bijna geen uitbreiding van ambtenaren apparaat nodig.
Ontwrichting van buurten is in de gemeente Bergen niet aan de orde. Er zijn wel enige klachten, maar niet veel, zoals we op de bijeenkomst voor de wijkverenigingen 22 mei j.l. hebben gehoord. Er is dan ook nog geen enkele keer gebruik gemaakt van de Wet Aanpak Overlast. Dit is een wet, vorig jaar speciaal gemaakt door de overheid voor gemeentes die o.a. overlast van verhuur platforms ervaren. Deze wet is doelmatig en efficiënt, want wordt alleen ingezet daar waar de overlast plaats vindt. Ons advies is, geef bekendheid aan deze wet zodat verhuurders geïn- formeerd zijn en daardoor nog selectiever worden in het accepteren van gasten. Als er overlast ontstaat voor de omgeving wordt de ver- huurder geconfronteerd met deze wet. Want iedereen heeft het recht op ongestoord woongenot en daar is de Wet Aanpak Overlast voor ge- maakt. Door gebruik te maken van deze wet is een uitbreiding van het ambtenaren apparaat met de daarbij behorende extra kosten (bijna) niet nodig.

De grootste winst van de Wet Aanpak Overlast is dat ons dorp niet verandert in een dorp waar verraad heerst en de handhavers de scepter zwaaien, dreigend met procedures en dwangsommen vanwege de beperkende maatregels. Wij willen Bergen behouden als een gezellig, toeristisch dorp met tijdelijke verhuur door particulieren die gedurende het hele jaar (voorjaar, Pinksteren, Pasen, hoogseizoen, herfst- en kerstvakantie), families ont- vangen in hun privé huizen om van onze mooie gastvrije omgeving te genieten.

Een dagje Amsterdam en zie het verschil!
Ga een paar uur naar Amsterdam, de grachtengordel, dan begrijp je dat daar maatregelen nodig zijn. De centrum buurten zijn totaal ontwricht. Het is hier in vergelijking met Amsterdam een oase van rust en gezel- ligheid. Onze bevolkingsdichtheid is laag. Wij wonen niet 4 hoog maar voornamelijk in eengezinswoningen of vrijstaand, en wij hebben de stranden, polders en het duingebied en met de vele restaurants en terrassen zijn we al vanaf de vorige eeuw ingesteld op het toerisme. Van ontwrichting in de levenssfeer is hier gelukkig geen sprake.

Beperkende maatregelen in strijd met de toeristische nota 2017-2030
De gemeente Bergen wil de groei van het toerisme bevorderen volgens de nota 2017-2030 Waarin staat dat een open en gastvrije bevolking een blijvende voorwaarde is voor economisch succes.  De voorgenomen beperkende maatregelen zijn hiermee in strijd. Ge- bruik maken van de privé huizen is duurzaam (er hoeft niet gebouwd te worden) en gewild bij de toeristen die Bergen bezoeken, nu, en altijd al geweest.

Veroorzaakte schade door inbreuk op het eigendomsrecht moet vergoed worden.
Als er toch onaanvaardbare, niet onderbouwde, algemene beperkende regels worden doorgezet over het gebruik van onze eigen woning zoeken wij de publiciteit en gaan naar de rechter. En als de rechter de in- breuk op het eigendomsrecht onevenredig acht, dient de gemeente de veroorzaakte schade aan huiseigenaren/bewoners te vergoeden.
Dat volgt uit de wettelijke regeling inzake nadeelcompensatie en vast- rechtspraak van de Hoge Raad. En daar gaan wij, zowel als de verhuur- platforms, horeca, middenstand en tweede huisbezitters, zeker gebruik van maken.
Als in het bestemmingsplan tweede huizen niet verboden zijn, dan kan er ook niet op gehandhaafd worden.

Er zijn ook tweede huiseigenaren die zich gemeld hebben op ons meld- punt. Zij hebben gekocht onder een vigerend bestemmingsplan waarin de bepaling ontbreekt dat het bezit van een tweede huis verboden is en ook de bepaling ontbreekt dat tijdelijke verhuur aan recreanten verbo-
den is. Wij weten uit jurisprudentie, dat wat niet bepaald is niet betekent dat het verboden is. Voor handhaving hier zijn dus geen wettelijke gron-
den.

Wij wachten het concept voorstel af.
Met vriendelijke groet

Teuntje van Os

namens huiseigenaren die zich gemeld hebben op het platform [email protected]

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug