Deel

Lezers met een mening: Haye van der Werf

Nieuw College: Stop de vervreemding!

Lezers met een mening: Haye van der Werf

Volgens de laatste berichten is de heer Blase aan de slag om, zij het vooral met de vier voormalige oppositiepartijen, een nieuw college en idealiter een Raadsbreed Programma in elkaar te timmeren.
Waarom dat in Merlet moet is mij overigens een raadsel: kan dat niet gewoon in de Blinkerd, de Beuk of de Prins Hendrik Stichting. Scheelt een paar centen!
Getuige eerdere berichten, de Facebook pagina en de brief van de nu buitenspel gezette partijen (Kies Lokaal, CDA, D66 en PvdA) draait het vooral om de onderlinge verhoudingen in de Raad en de 4
heikele punten die overgebleven zijn uit de vorige periode: de 7 Dorpelingen, de locatie van de (fusie) voetbalvereniging in de Egmonden, de sporthal aldaar en het fietspad langs de Eeuwigelaan.
Dat is jammer want onderliggend is veel belangrijker, vooral als oorzaak van al die geschilpunten en de sfeer in de Raad: de vervreemding die vanaf de fusie van de 3 gemeenten is ingezet.

Niet die 4 geschil punten zijn de immers oorzaak van de vervreemding maar juist omgekeerd: door de vervreemding konden deze strijdpunten ontstaan!

Dus maar even een analyse achteraf:
Voorafgaand aan die fusie is nooit een duidelijke visie geformuleerd over de wijze waarop de samenvoeging vorm zou krijgen.
Destijds heeft Maarten Min een notitie geschreven over de karakteristiek van de onderscheiden kernen gelegen langs de ‘heerweg’ (heirbaan, in het Latijn ‘via’ genoemd, is een verharde langeafstandsweg) van Camperduin tot Bakkum. (zie 1)
Niets mee gedaan maar verdwenen in een la!
Natuurlijk: er zijn organisatieschema’s gemaakt, begrotingen samengevoegd en afspraken gemaakt over logo en naamgeving.
Maar ook en vooral: het gemeentehuis in een naburige stad, nergens steunpunten, geformaliseerde Dorpsraden o.i.d.
Dus een echte visie op het specifieke karakter van de onderscheiden dorpen en kernen, de onderlinge verhouding en de daaruit voortvloeiende bejegening is nooit geformuleerd laat staan geïmplementeerd als basis voor beleid.
En ook in de jaren daarna is die discussie nooit gevoerd.
Te druk met de dagelijkse dingen, geen burgemeester of fractievoorzitter in staat om op metaniveau een dergelijke discussie aan de orde te stellen.
Kies Lokaal moet dan ook gezien worden als een logische reactie op de veroorzaakte vervreemding. Alleen triest dat de personifiëring van die club in ‘politieke amateurs’ de situatie alleen maar heeft verergerd!

En nu hebben we dan te maken met de Buch. Daar zijn we ingerommeld als destijds de Nederlandse betrokkenheid in Irak, en wordt de vervreemding alleen maar erger.
Weliswaar zou er slechts sprake zijn van een ‘ambtelijke fusie’, een soort ‘back office-operatie’ maar inmiddels weten we wel beter.
Ik noem u een aantal voorbeelden:
– onlangs ontvingen wij thuis een enveloppe van (dachten wij) de gemeente Bergen.
Maar nee hoor: op diezelfde enveloppe voorop groots het logo van de Buch met daaronder in een
fletse kleur – als voorbode van het verdwijnen – de logo’s van de 4 onderscheiden gemeenten;
– nog duidelijker bij een bericht van de gemeente m.b.t de voorbereiding van de ‘Open
Monumentendag’. Daarin is elke gêne weggevallen en staat doodleuk: “De folder wordt door de
gemeente BUCH verzorgt (met een -t!) en er is natuurlijk ook aandacht voor de nodige publiciteit.”
– Onlangs vond in de Blinkerd een discussieavond plaats over een nieuwe concept horecanota.
Sluitingstijden, para-commerciële activiteiten; alles kwam aan de orde.
Maar wie schetst mijn verbazing: in de conceptnota staat na elke paragraaf vermeld wat de
betreffende regelingen zijn in Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Waarom? Hoezo? Vraag je je dan af.
Wekt in ieder geval de schijn van uniformering binnen de Buch gemeenten.
– Het werd nog erger: toen het ging over de sluitingstijd van de strandtenten (voorstel 02.00 uur am)
hielden bewoners van Camperduin – m.i. terecht – een pleidooi voor een gedifferentieerde aanpak
per badplaats (Camperduin is anders dan Bergen aan Zee of Egmond aan Zee).
Maar desgevraagd liet burgemeester H. Hafkamp weinig ruimte voor een gedifferentieerde aanpak
die recht doet aan de specifieke karakteristiek van elk badplaats. Het liefst heeft zij één regeling en–
gegeven de conceptnota – wellicht ook met Castricum aan Zee.
Allemaal voorbeelden van de wijze waarop de afgelopen jaren de ‘vervreemding’ is of wordt uitgebouwd.
Eén ontembare behoefte aan schaalvergroting, uniformering en efficiency.
Daarmee de burger in de onderscheiden kernen verweesd achterlatend.
Daar moet dus iets aan gebeuren, dat heeft de prioriteit.
En dat moet de nieuw gekozen Raad zich aanrekenen en de oplossing voorbereiden.
Die 4 heikele geschilpunten kunnen overigens voortvarend worden opgelost.
Laat Blase een snelle analyse (‘quick scan’ in het jargon) maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van verandering en verbetering: inhoudelijk, bestuurlijk, juridisch en financieel.
Stop alle nieuw gekozen Raadsleden (maar dan ook alle incl. de burgemeester) één dag in de Blinkerd, de Beuk of de regentenkamer van de Prins Hendrik Stichting.
En dan : “Niemand de deur uit voordat een akkoord is bereikt!”
En daarna kan de echte formatie beginnen:

‘From scratch’ maar zonder de, inmiddels opgeloste, strijdpunten en met maar één vraag: wie is bereid met wie iets te doen aan de vervreemding?

Wie geeft inhoud aan de ‘eenheid in verscheidenheid’? (zie credo Berlage)

Haye van der Werf

  1. Commentaar Maarten Min.
    “Schoorl bestaat uit 9 buurtschappen, Bergen uit van oudsher 5, plus Bergen aan Zee, de Egmonden uit 3 dorpen plus Wimmenum , ik had deze 20 buurtschappen getekend als een kettingsnoer langs de heirweg, Zo zou ook de ambtsketen van de burgemeester kunnen zijn. Concept en beeld tegelijk.”2
  2. Idem
    “Het sterke van je verhaal is dat je begint bij de “eenheid in verscheidenheid”, (volgens mij was dit een credo van de architect/stedenbouwkundige Berlage,) en daarna de resterende problemen samen gaat oplossen.”

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug