Deel

Lezers met een mening: Dolph Boddaert

Fietspad Eeuwigelaan

Lezers met een mening: Dolph Boddaert

Toespraak tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 april jl.

Ik spreek hier niet alleen namens mijzelf als bewoner van de Eeuwigelaan, maar ook namens de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.
De Eeuwigelaan is beeldbepalend voor de gemeente Bergen. De laan heeft een monumentale uitstraling met historische waarde. Aan de noordzijde loopt een fietspad voor gebruik in beide richtingen, aan de zuidzijde een voetpad, dat ook in gebruik is als ruiterpad. Langs dit voetpad zijn in de jaren twintig van de twintigste eeuw op regelmatige afstanden een tiental monumentale zitbanken aangelegd. Die zijn daar geplaatst voor wandelaars. Een fietser heeft er geen belangstelling voor.
Voor het eerst in 1994 heeft de gemeente Bergen een poging gedaan om een tweede fietspad op het bestaande voetpad aan te leggen. Dat is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van onze vereniging, die er destijds in is geslaagd dit plan te verijdelen.

De tweede poging van de gemeente is ondernomen in 2015. Onze vereniging heeft toen deelgenomen aan inspraakrondes, die gekenmerkt werden door het feit dat de gemeente niet wenste te luisteren naar de bezwaren van de vereniging en van de bewoners. Dit is uitgemond in een raadsbesluit van 14 december 2017, waarbij de gemeenteraad heeft besloten € 1.375.000 uit te trekken voor een tweede fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen hebben alle politieke partijen stemverklaringen afgegeven. Tegen het tweede fietspad was een ruime meerderheid, te weten VVD, CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen BES en BBB (Behoorlijk Bestuur Bergen). Voor het tweede fietspad was een minderheid, te weten Kies Lokaal, PvdA en D66. De wens van de bewoners van de gemeente Bergen is daarmee duidelijk geworden.
Onze vereniging heeft zelf een rapport aan de gemeente gepresenteerd “Handen af van de Eeuwigelaan”. Vervolgens heeft het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV op 4 april 2018 in opdracht van de vereniging een onafhankelijk rapport uitgebracht, genaamd ‘Analyse noodzaak tweede fietspad Eeuwigelaan, Bergen’. De conclusies van dit rapport zijn duidelijk. Het bestaande fietspad voldoet aan de daaraan te stellen eisen en een tweede fietspad is volstrekt af te raden uit een oogpunt van veiligheid voor de voetgangers. Het rapport constateert ook, dat de gemeente wel tellingen heeft verricht naar de aantallen fietsers, maar dat hierbij geen onderscheid is gemaakt naar de aantallen fietsers die in oostelijke, dan wel westelijke richting rijden. Fietsers rijden op drukke dagen ’s ochtends naar het strand, waarna zij ’s middags weer terugkomen. Het aantal mogelijke botsingen tussen tegemoetkomende fietsers is dus beperkt.
De veiligheid van voetgangers is belangrijk. Lopen is de meest basale vorm van voortbewegen. Het is ook de basis van menselijk contact. Met een voetganger maak je een praatje. Een fietser roept alleen maar ‘uitkijken’.

De gemeenteraad heeft kort daarna een bestuursopdracht aanvaard, genaamd ‘bestuursopdracht Bergen’ waarin onder meer wordt vermeld: ‘afblijven van Eeuwigelaan’. Vervolgens is op 25 mei 2018 een projectakkoord aangenomen, waarin staat ‘geen tweede fietspad langs de Eeuwigelaan’. Dit is gevolgd door een formeel raadsbesluit van 12 juli 2018, waarbij dit projectakkoord werd goedgekeurd en waarbij dus is besloten dat geen tweede fietspad zou worden aangelegd.
Wij hebben op dit besluit vertrouwd en wij hebben niet anders verwacht dan dat het besluit blijvend gerespecteerd zou worden. Op 4 maart 2019 vond overleg plaats tussen de vereniging en ambtenaren van de gemeente, waarbij het woord fietspad niet is gevallen.

Intussen waren er in de gemeenteraad geschillen gerezen over totaal andere kwesties, en die hebben geleid tot een bestuurscrisis.
Op 26 maart 2019 is een gemeenteraadsvergadering gehouden. Precies een dag tevoren werd bekend dat er een nieuw formatieakkoord was gesloten, genaamd ‘nieuw vertrouwen 2019 – 2022’. Hierin stond vermeld dat er toch een tweede fietspad op de Eeuwigelaan zou komen. Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel. Tevoren was de vereniging hierover niet ingelicht. Een verzoek van de vereniging om op de raadsvergadering van 26 maart gehoord worden, is geweigerd.

Dit formatieakkoord is tot stand gekomen op basis van een aantal door de gemeenteambtenaren aangereikte ‘fact sheets’. Het ‘fact sheet’ over de Eeuwigelaan vermeldde alleen de argumenten, die in 2017 hebben geleid tot het toen genomen raadsbesluit van 14 december 2017. En die argumenten zijn al lang achterhaald. De gebeurtenissen in 2018 zijn opzettelijk verzwegen en het ‘fact sheet’ bevat dus gewoon leugens. Niet alleen de vereniging en de bewoners zijn buiten spel gezet, maar ook de raadsleden zijn voorgelogen en op het verkeerde been gezet.
Dat dit soort dingen in Noord-Korea gebeuren is bekend, maar je verwacht het niet in een rechtsstaat als Nederland. Het lijkt of er met ons een balletje – balletje spel wordt gespeeld.

Het zal duidelijk zijn, dat de vereniging tegen elk volgend besluit van de gemeente tot realisering van een tweede fietspad bezwaar en/of beroep zal instellen, zo nodig tot de Raad van State. Wij verwachten dat de gemeente het hierbij zeer zwaar zal krijgen. De bestuursrechter toetst de handelwijze aan beginselen van behoorlijk bestuur en deze zijn in dit geval verre overschreden.

In het bewuste formatieakkoord staat onder meer te lezen:
De besluiten zoals eerder in meerderheid genomen door de raad worden gerespecteerd en tot uitvoering gebracht. We bouwen dus voort op de besluiten die genomen zijn.
Tot deze besluiten hoort het besluit van 12 juli 2018 om geen tweede fietspad aan te leggen. Dat besluit moet u dus respecteren.
Maar verderop in het formatieakkoord wordt gesteld:
De ontwikkeling van de cijfers over de toename van het aantal fietsers en de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s maken de aanleg van een tweede fietspad aan de Eeuwigelaan onvermijdelijk.

Dit is flauwekul en oude koek. Dat zijn argumenten die uitdrukkelijk zijn verworpen in het bewuste raadsbesluit van 12 juli 2019, dat hier totaal wordt verzwegen. Dit levert dus geen nieuw feit op.
Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in, dat eerder genomen besluiten niet lichtvaardig mogen worden ingetrokken. In dit geval is er een op 12 juli 2018 genomen besluit om geen fietspad aan te leggen. Dit besluit is in de ‘fact sheets’ opzettelijk verzwegen. En oude argumenten, die achterhaald zijn door dat raadsbesluit, worden als een konijn weer uit de hoed getoverd. Ik voorspel u dat de bestuursrechter hier gehakt van zal maken.

Het motiveringsbeginsel is ook geschonden. Als er wordt afgeweken van een deskundig advies, dan dient het bestuur te motiveren waarom van het advies wordt afgeweken.
Het beginsel van fair play is geschonden door het verzwijgen van de feiten in de ‘fact sheets’.
De conclusie is duidelijk. De raad staat voor de keus, ofwel dit rampzalige besluit handhaven en eindeloze procedures tegemoet zien. Ofwel het punt Eeuwigelaan uit dit formatieakkoord verwijderen en het vorig jaar op 12 juli genomen besluit handhaven. De hoofdzaken van het formatieakkoord blijven daarmee onaangetast. De keuze is naar onze mening voor u gemakkelijk.

Voordat u uw stem hierover bepaalt, wil ik u het volgende voorhouden:
De VVD, het CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen: U hebt voor de verkiezingen van 2018 een stemverklaring afgegeven en daarbij uitdrukkelijk uitgesproken: geen tweede fietspad op de Eeuwigelaan. Als u daarop terugkomt, dan pleegt u kiezersbedrog.

Kies Lokaal, bedenk, dat uw achterban voor een substantieel deel uit bewoners van de Egmonden bestaat. Die hebben geen enkel belang bij een tweede fietspad aan de Eeuwigelaan. Onthoud u van stemming.
PvdA en D66, bedenk, dat in het rapport Haskoning duidelijk wordt aangetoond dat een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan volstrekt is af te raden. Het is onnodig, het is desastreus voor de veiligheid van de voetgangers en het kost een enorm bedrag, dat beter voor andere doeleinden kan worden aangewend.

Bergen, 25 april 2019
Dolph Boddaert

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Terug