Deel

Lezers met een mening: Dolph Boddaert

Fietspad Eeuwigelaan

Lezers met een mening: Dolph Boddaert

Toespraak tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 april jl.

Ik spreek hier niet alleen namens mijzelf als bewoner van de Eeuwigelaan, maar ook namens de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.
De Eeuwigelaan is beeldbepalend voor de gemeente Bergen. De laan heeft een monumentale uitstraling met historische waarde. Aan de noordzijde loopt een fietspad voor gebruik in beide richtingen, aan de zuidzijde een voetpad, dat ook in gebruik is als ruiterpad. Langs dit voetpad zijn in de jaren twintig van de twintigste eeuw op regelmatige afstanden een tiental monumentale zitbanken aangelegd. Die zijn daar geplaatst voor wandelaars. Een fietser heeft er geen belangstelling voor.
Voor het eerst in 1994 heeft de gemeente Bergen een poging gedaan om een tweede fietspad op het bestaande voetpad aan te leggen. Dat is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van onze vereniging, die er destijds in is geslaagd dit plan te verijdelen.

De tweede poging van de gemeente is ondernomen in 2015. Onze vereniging heeft toen deelgenomen aan inspraakrondes, die gekenmerkt werden door het feit dat de gemeente niet wenste te luisteren naar de bezwaren van de vereniging en van de bewoners. Dit is uitgemond in een raadsbesluit van 14 december 2017, waarbij de gemeenteraad heeft besloten € 1.375.000 uit te trekken voor een tweede fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen hebben alle politieke partijen stemverklaringen afgegeven. Tegen het tweede fietspad was een ruime meerderheid, te weten VVD, CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen BES en BBB (Behoorlijk Bestuur Bergen). Voor het tweede fietspad was een minderheid, te weten Kies Lokaal, PvdA en D66. De wens van de bewoners van de gemeente Bergen is daarmee duidelijk geworden.
Onze vereniging heeft zelf een rapport aan de gemeente gepresenteerd “Handen af van de Eeuwigelaan”. Vervolgens heeft het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV op 4 april 2018 in opdracht van de vereniging een onafhankelijk rapport uitgebracht, genaamd ‘Analyse noodzaak tweede fietspad Eeuwigelaan, Bergen’. De conclusies van dit rapport zijn duidelijk. Het bestaande fietspad voldoet aan de daaraan te stellen eisen en een tweede fietspad is volstrekt af te raden uit een oogpunt van veiligheid voor de voetgangers. Het rapport constateert ook, dat de gemeente wel tellingen heeft verricht naar de aantallen fietsers, maar dat hierbij geen onderscheid is gemaakt naar de aantallen fietsers die in oostelijke, dan wel westelijke richting rijden. Fietsers rijden op drukke dagen ’s ochtends naar het strand, waarna zij ’s middags weer terugkomen. Het aantal mogelijke botsingen tussen tegemoetkomende fietsers is dus beperkt.
De veiligheid van voetgangers is belangrijk. Lopen is de meest basale vorm van voortbewegen. Het is ook de basis van menselijk contact. Met een voetganger maak je een praatje. Een fietser roept alleen maar ‘uitkijken’.

De gemeenteraad heeft kort daarna een bestuursopdracht aanvaard, genaamd ‘bestuursopdracht Bergen’ waarin onder meer wordt vermeld: ‘afblijven van Eeuwigelaan’. Vervolgens is op 25 mei 2018 een projectakkoord aangenomen, waarin staat ‘geen tweede fietspad langs de Eeuwigelaan’. Dit is gevolgd door een formeel raadsbesluit van 12 juli 2018, waarbij dit projectakkoord werd goedgekeurd en waarbij dus is besloten dat geen tweede fietspad zou worden aangelegd.
Wij hebben op dit besluit vertrouwd en wij hebben niet anders verwacht dan dat het besluit blijvend gerespecteerd zou worden. Op 4 maart 2019 vond overleg plaats tussen de vereniging en ambtenaren van de gemeente, waarbij het woord fietspad niet is gevallen.

Intussen waren er in de gemeenteraad geschillen gerezen over totaal andere kwesties, en die hebben geleid tot een bestuurscrisis.
Op 26 maart 2019 is een gemeenteraadsvergadering gehouden. Precies een dag tevoren werd bekend dat er een nieuw formatieakkoord was gesloten, genaamd ‘nieuw vertrouwen 2019 – 2022’. Hierin stond vermeld dat er toch een tweede fietspad op de Eeuwigelaan zou komen. Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel. Tevoren was de vereniging hierover niet ingelicht. Een verzoek van de vereniging om op de raadsvergadering van 26 maart gehoord worden, is geweigerd.

Dit formatieakkoord is tot stand gekomen op basis van een aantal door de gemeenteambtenaren aangereikte ‘fact sheets’. Het ‘fact sheet’ over de Eeuwigelaan vermeldde alleen de argumenten, die in 2017 hebben geleid tot het toen genomen raadsbesluit van 14 december 2017. En die argumenten zijn al lang achterhaald. De gebeurtenissen in 2018 zijn opzettelijk verzwegen en het ‘fact sheet’ bevat dus gewoon leugens. Niet alleen de vereniging en de bewoners zijn buiten spel gezet, maar ook de raadsleden zijn voorgelogen en op het verkeerde been gezet.
Dat dit soort dingen in Noord-Korea gebeuren is bekend, maar je verwacht het niet in een rechtsstaat als Nederland. Het lijkt of er met ons een balletje – balletje spel wordt gespeeld.

Het zal duidelijk zijn, dat de vereniging tegen elk volgend besluit van de gemeente tot realisering van een tweede fietspad bezwaar en/of beroep zal instellen, zo nodig tot de Raad van State. Wij verwachten dat de gemeente het hierbij zeer zwaar zal krijgen. De bestuursrechter toetst de handelwijze aan beginselen van behoorlijk bestuur en deze zijn in dit geval verre overschreden.

In het bewuste formatieakkoord staat onder meer te lezen:
De besluiten zoals eerder in meerderheid genomen door de raad worden gerespecteerd en tot uitvoering gebracht. We bouwen dus voort op de besluiten die genomen zijn.
Tot deze besluiten hoort het besluit van 12 juli 2018 om geen tweede fietspad aan te leggen. Dat besluit moet u dus respecteren.
Maar verderop in het formatieakkoord wordt gesteld:
De ontwikkeling van de cijfers over de toename van het aantal fietsers en de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s maken de aanleg van een tweede fietspad aan de Eeuwigelaan onvermijdelijk.

Dit is flauwekul en oude koek. Dat zijn argumenten die uitdrukkelijk zijn verworpen in het bewuste raadsbesluit van 12 juli 2019, dat hier totaal wordt verzwegen. Dit levert dus geen nieuw feit op.
Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in, dat eerder genomen besluiten niet lichtvaardig mogen worden ingetrokken. In dit geval is er een op 12 juli 2018 genomen besluit om geen fietspad aan te leggen. Dit besluit is in de ‘fact sheets’ opzettelijk verzwegen. En oude argumenten, die achterhaald zijn door dat raadsbesluit, worden als een konijn weer uit de hoed getoverd. Ik voorspel u dat de bestuursrechter hier gehakt van zal maken.

Het motiveringsbeginsel is ook geschonden. Als er wordt afgeweken van een deskundig advies, dan dient het bestuur te motiveren waarom van het advies wordt afgeweken.
Het beginsel van fair play is geschonden door het verzwijgen van de feiten in de ‘fact sheets’.
De conclusie is duidelijk. De raad staat voor de keus, ofwel dit rampzalige besluit handhaven en eindeloze procedures tegemoet zien. Ofwel het punt Eeuwigelaan uit dit formatieakkoord verwijderen en het vorig jaar op 12 juli genomen besluit handhaven. De hoofdzaken van het formatieakkoord blijven daarmee onaangetast. De keuze is naar onze mening voor u gemakkelijk.

Voordat u uw stem hierover bepaalt, wil ik u het volgende voorhouden:
De VVD, het CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen: U hebt voor de verkiezingen van 2018 een stemverklaring afgegeven en daarbij uitdrukkelijk uitgesproken: geen tweede fietspad op de Eeuwigelaan. Als u daarop terugkomt, dan pleegt u kiezersbedrog.

Kies Lokaal, bedenk, dat uw achterban voor een substantieel deel uit bewoners van de Egmonden bestaat. Die hebben geen enkel belang bij een tweede fietspad aan de Eeuwigelaan. Onthoud u van stemming.
PvdA en D66, bedenk, dat in het rapport Haskoning duidelijk wordt aangetoond dat een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan volstrekt is af te raden. Het is onnodig, het is desastreus voor de veiligheid van de voetgangers en het kost een enorm bedrag, dat beter voor andere doeleinden kan worden aangewend.

Bergen, 25 april 2019
Dolph Boddaert

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug