Deel

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd negatief in het nieuws gekomen. Een van de klachten is, dat er geen enkele communicatie plaatsvindt met de bewoners. Er wordt top-down geregeerd zonder enige inspraak.

Onze Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. is opgericht in 1994 en heeft de afgelopen 25 jaar zijn nut bewezen. 25 jaar lang hebben wij weten te voorkomen dat de gemeente de Eeuwigelaan onnodig haar lommerrijke karakter afpakt, maar het dreigt nu echt menens te worden.
Wij hebben enige maanden geleden gevraagd om een onderhoud met de gemeente naar aanleiding van de voorgenomen plannen. De reactie hierop waren een telefoontje en een mailtje op een vrijdagmiddag 6 september aan onze secretaris, die toen in het buitenland verbleef, dat wij de volgende maandag 9 september gehoord konden worden. Dat bericht heeft ons uiteraard niet tijdig bereikt. Nu worden we uitgenodigd voor een ‘informatieavond’ met een eenzijdig verhaal van de gemeente. Ja, er is gelegenheid voor vragen stellen en kritische opmerkingen, maar eerdere ervaringen in de klankbordgroep voorspellen dat iedere suggestie van tafel zal worden geveegd of eenvoudig zal worden afgedaan als niet mogelijk, zonder verder onderzoek. Getuige hiervan zijn de vele suggesties die onze vereniging heeft gedaan om bijvoorbeeld bromfietsers op de rijbaan te krijgen, betere bewegwijzering te laten aanleggen, een aanpassing van de verkeersroutes alsmede een aanbod om bomen te planten op kosten van de vereniging.

Het plan
Het plan voor een tweede fietspad op de Eeuwigelaan is een bijzonder slecht plan. Het heeft geen enkel nut, kost veel geld, is in strijd met de verkeersveiligheid en tast de karakteristieke sfeer van de Eeuwigelaan aan. Het is een prestigeobject van de ambtenaren en een enkele wethouder geworden, nu allerlei andere plannen bij de Raad van State gesneuveld zijn.

Noodzaak
Een gerenommeerd bureau (Royal DHV Haskoning) heeft een deskundig rapport uitgebracht, waarin wordt vastgesteld dat het huidige fietspad aan de wettelijke vereisten voldoet. Er is geen enkele noodzaak om een tweede fietspad aan te leggen. Gedurende 90% van de tijd is het fietspad gewoon leeg. Alleen op dagen met topdrukte (tijdens weekenden in de zomer met mooi weer) is er iets van drukte te merken. In het historische stadshart van een oude stad heeft men ook met verkeersbeperkingen te maken. Daar past men zich begripvol aan. Dat zou over deze 1.5 kilometer toch ook moeten kunnen op die paar drukke dagen?

Verkeersveiligheid
De bedoeling is om het bestaande voetpad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan op te offeren aan het tweede fietspad. Voor de talrijke voetgangers levert dat levensgevaarlijke situaties op, temeer daar de fietsers op de dubbele breedte en het eenrichtingverkeer op het fietspad nog eens extra hard zullen gaan rijden. Op verschillende plaatsen in Nederland heeft een gecombineerd voet-/wandelpad al voor (zeer) ernstige ongevallen gezorgd, terwijl op het fietspad in zijn huidige vorm bij de politie slechts een handvol ongevallen zijn gerapporteerd. Het politierapport is bekend bij de gemeente, maar wordt nimmer vermeld.

Aantasting karakter
Een laan is een weg met bomen, waar men kan wandelen. Liesje leerde Lotje lopen op de lange Lindenlaan. Bij realisatie van het plan zal men daar niet meer veilig kunnen lopen. De Eeuwigelaan wordt een eeuwige racebaan. De tien Roggeveen-banken, die al honderd jaar bestaan, dienden als rustplaats voor de voetgangers, maar die kunnen hierna naar het grofvuil.

Bomen
Uit een recent deskundigenrapport dat de gemeente heeft laten opstellen, is gebleken dat de aanleg van het fietspad gepaard kan gaan met het levensbedreigend aantasten van vele honderden (!) bomen. Een boom, die er 150 jaar over gedaan heeft om groot te worden, kan in een half uur omgezaagd zijn. Het kan toch niemands bedoeling zijn om voor een enkele drukke zomerdag het leven van zoveel bomen te bedreigen en een hele leefomgeving aan te tasten? De korte samenvatting van het rapport luidt: “De voorgenomen plannen hebben op 275 bomen een licht negatieve invloed. Op 276 bomen is de invloed negatief en op 32 bomen zeer negatief.” Waarbij negatief en zeer negatief staan voor levensbedreigend!

Wijze van totstandkoming plan
De gemeenteraad heeft in 2018 met overgrote meerderheid besloten dat het plan tweede fietspad niet zou doorgaan, en dat eerst alternatieven zouden worden bekeken. De gemeenteambtenaren hebben zich van dit raadsbesluit niets aangetrokken en zijn gewoon voortgegaan met de voorbereiding van het plan. In maart 2019 is met bedrog en manipulatie een coalitieakkoord tot stand gekomen, waarbij het plan er toch doorgedrukt is. De partijen, die eerst tegen het plan hadden gestemd, hebben kiezersbedrog gepleegd. De partijen die met ons van mening zijn dat dit plan moet worden geschrapt, zijn Gemeentebelangen en BBB. Maar deze partijen worden door de huidige coalitie bewust buiten spel gezet.

Tijdplan
Het is bekend dat burgemeester Hafkamp in maart 2020 zal opstappen. Er zal dan een ‘zwaargewicht’ worden benoemd om puin te ruimen. Wij zijn van mening dat de besluitvorming over dit omstreden plan in ieder geval zal moeten worden uitgesteld tot die tijd, en dat de gemeente intussen gestopt moet worden met de uitvoering hiervan.
Wij doen een dringend beroep op u allen om u met ons massaal tegen dit plan te verzetten en ons te steunen in deze strijd. Het is ons bekend dat wij door de gemeente worden weggezet alsof wij alleen bezig zijn met het onveranderd laten van onze omgeving. Niets is minder waar. Het gaat om het voorkomen van een verkeersonveilige situatie en het behoud van een karakteristiek stuk infrastructuur in Bergen, en dat is juist in het belang van alle inwoners.

Laten we samen een herstel van de Eeuwigelaan nastreven met prachtige bomen, goede verlichting en een goede rijbaan, waar iedereen (in alle rust) van kan genieten.

Bergen, oktober 2019
Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.

Meer 'Politiek':

Geheim stuk wordt niet door raadsleden gelezen

17 januari 2020

Wethouder Valkering toont aan dat het wel degelijk ter inzage lag

Eerder deze week melde het NHD dat niet een lid van de commissie bestemmingsplannen van Bergen afgelopen dinsdag het geheime document heeft...

Denk mee over zonneparken en windmolens

17 januari 2020

Waar en wanneer: De Blinkerd op woensdag 22 januari van 18:45 - 21:45 uur

Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie.

Er komt nogal wat bij kijken: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid van een burgemeester

17 januari 2020

In maart neemt burgemeester Hetty Hafkamp afscheid

De rol van een burgemeester. Die uitdagingen brengen verwachtingen met zich mee. Zo krijgt de rolinvulling van de burgemeester als bestuurder op het terrein van openbare orde...

Bergenaar Gerard Kohler Statenlid voor FvD

17 januari 2020

Ik ga me concentreren op Natura 2000. We moeten de ambitie daar echt bijstellen

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in de Provinciale Staten?

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt ouderen tot zondebok

17 januari 2020

De gemeenten hebben gelijk dat de vergrijzing tot hogere kosten voor de ouderenzorg leidt

Het is onaanvaardbaar dat de VNG ouderen tot zondebok én sluitpost van de gemeentebegroting maakt.

126 wethouders kwamen in 2019 ten val, waarvan 4 in de gemeente Bergen

10 januari 2020

Reactie: Columnist Rob van de Pas

Het afgelopen jaar zijn 126 van de 1144 wethouders in Nederland gedwongen om af te treden.

Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Hetty Hafkamp

10 januari 2020

Met dank aan cameraman Cor Dekker en mediapartner RTV80

Burgemeester Hafkamp: "Bestuurscultuurschaamte is het woord van het jaar." En "Wat een zegen dat 2019 achter ons ligt."

Nieuwjaarswensen fractievoorzitters politieke partijen gemeente Bergen NH voor 2020

10 januari 2020

Filmverslag van Mediapartner RTV80

Ruud Bredewold interviewt fractievoorzitters van Bergense politieke partijen.

De rust is inmiddels wedergekeerd, na oud en nieuw, maar...

10 januari 2020

Vuurwerkverbod voor consumenten wint aan steun. Komt er in Bergen ook een vuurwerkverbod?

Een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten krijgt steeds meer steun. Uit een representatief onderzoek van bureau Citisens onder 7000 mensen...

Lezers met een mening: Open brief aan Raad en College van B&W

3 januari 2020

Wat gebeurt er met het Paddenpad?

Ergens binnen onze gemeente is het afgelopen jaar een plan opgekomen iets te doen aan het Paddenpad. Dat bleek in maart toen...

Bergense ex-wethouder Odile Rasch neemt het op voor Alkmaarse burgemeester Bruinooge

3 januari 2020

Aanleiding is een artikel in het Noord Hollands Dagblad

Beste redactie, wat een wonderlijke timing voor een hoofdredactionele bespiegeling op het functioneren van de burgemeester.

Officiële opening wandelroute Zanegeest

3 januari 2020

Rondje Zanegeest weer mogelijk na sanering voormalige vuilstort

Weidevogels, de eeuwenoude strandwal, iconische stolpboerderijen: wandelaars genieten van natuur en historie in het weidegebied tussen...

De Partij van de Arbeid Bergen verheugd over doorgaan herbouw De Beeck

20 december 2019

De verzekeraar heeft een deadline gesteld waarop de bouw gestart moet zijn...

"Zo houden we vast aan de belofte die na de brand aan de inwoners is gedaan dat de multifunctionele accommodatie inclusief zwembad...

Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak verduurzaming woningvoorraad vastgelegd

20 december 2019

Doorstroming

Kennemer Wonen, haar huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben de ‘Jaarplannen 2020’ ondertekend waarin ...

Fonds voor toerisme, innovatie en evenementen

20 december 2019

De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar

De gemeente Bergen beschikt sinds maart 2014 over een toerisme- en innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve initiatieven...

FlessenpostTV: "Prangende vragen aan het college"

20 december 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

In 28 (van de 31) planschade-eisen krijgen de eigenaren geen gelijk van Raad van State

18 december 2019

Bergen wint grootste planschadezaak van Nederland en houd daarmee 30 miljoen euro in kas

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (18 december) in totaal 31 uitspraken gedaan over verzoeken van eigenaren...

Restafval brengen mogelijk bij alle milieustraten BUCH-gemeenten

20 december 2019

Alle dagen van de week open (behalve zondag)

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo met hun afval welkom bij...

Schoorl in de media: Schoorl Community geeft inwoners duindorp een stem...

20 december 2019

"We willen mensen met elkaar verbinden"

"We willen de inwoners van duindorp Schoorl meer aan elkaar verbinden en hun stem laten horen." Zo omschrijft oprichtster Eveline...

Gemeente gaat vergunning verlenen voor omvorming naaldbos

16 december 2019

De gemeente en de provincie zijn al eerder overeengekomen dat 94% van het bos in de Schoorlse Duinen blijft bestaan

Door Staatsbosbeheer is een aanvraag ingediend om circa twintig hectare naaldbos om te vormen tot duingrasland.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

14 december 2019

Dit gedrag, zo’n houding zijn welhaast onvergeeflijk en worden ook niet gerechtvaardigd door de, soms kwalijke, rol van de sociale media

In het verleden heb ik u wel eens aangesproken op inhoudelijke zaken of de gebezigde politieke procedures.

Reactie VVD Bergen op opstappen wethouder Houtenbos

13 december 2019

Chemie ontbrak...

Op de raadsvergadering van 13 december 2019 heeft VVD wethouder Jan Houtenbos zijn ontslag aangeboden wegens het ontbreken van "chemie"...

VVD-wethouder Jan Houtenbos stapt op

13 december 2019

Filmpje van mediapartner RTV80

Wethouder Jan Houtenbos (VVD) kondigt aan het begin van de gemeenteraadsvergadering op 12 december zijn aftreden aan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan kwartiermaker Theo van Eijk

13 december 2019

Ruud Bredewold interviewt Theo van Eijk

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan Theo van Eijk. FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen...

Vuurwerk kopen of afsteken in Bergen?

13 december 2019

Dit zijn de regels...

Over ruim drie weken wordt 2020 alweer ingeluid. Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar warm welkom geheten met veel vuurwerk.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

3 januari 2020

U bent van harte welkom!

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 6 januari 2020.

Jeugdfonds Sport & Cultuur breidt doelgroep uit

13 december 2019

Ook kinderen in minimagezinnen doen mee

Eind november hebben de colleges van Bergen, Heiloo en Castricum ingestemd met uitbreiding van de doelgroep, die gebruik kan maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Bergen koploper in meldingen vliegtuighinder

13 december 2019

Gemeente Bergen vraagt om lidmaatschap Omgevingsraad Schiphol

Het college van Bergen heeft aan de Omgevingsraad Schiphol gevraagd om lid te mogen worden. Met dit beoogd lidmaatschap wil Bergen meer invloed uitoefenen...

Lezers met een mening: Dirk Blaauboer

13 december 2019

De slapende Horeca en Bergense middenstand

Het verbaast mij dat er rondom de discussie van verhuur in de gemeente Bergen er geen enkel geluid van de horeca of van de middenstand te horen is...

Uitbreiding capaciteit buurtsportcoaches

29 november 2019

Sportwethouder Antoine Tromp is blij met de aanstelling van een extra buurtsportcoach

Door de aanstelling van een extra buurtsportcoach hebben de Egmonden, Bergen en Schoorl nu een eigen aanspreekpunt voor sport en bewegen.

Binnenkort opname 'Prangende Vragen' met kwartiermaker Theo van Eijk voor FlessenpostTV.

29 november 2019

Opnamedag 10 december a.s.

Voormalig Statenlid en waarnemend burgemeester van Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer, Uitgeest en Montfoort...

Bergen in de media: Burgemeester Hetty Hafkamp: ‘Het is zo makkelijk om, pats pats, tikken uit te delen’

29 november 2019

Villamedia rubriek "Lessen voor de pers"

Het broeit al een paar jaar in de gemeente Bergen, waar inwoner Fred Vos met zijn Facebook-groep ‘Samen Bergen Verzetten’ een verbeten strijd voert tegen de gemeente.

Meepraten over het parkeerbeleid in de gemeente Bergen

22 november 2019

Wanneer: dinsdag 26 november

Op deze dinsdag organiseert de gemeente Bergen een zo genoemd World Café om samen met inwoners en ondernemers van...

Bergen in de media: Omwonenden boos over beleid staatsbosbeheer. Filmpje

22 november 2019

Bij Schoorl en Bergen wil Staatsbosbeheer een flink deel van het bos kappen om biodiversiteit te vergroten

Inwoners zijn boos. "Ze houden geen rekening met omwonenden, klimaatverandering of stikstof", zegt voorzitter van de Duinstichting Jan Engelbregt bij EenVandaag.

Terug