Deel

advertentie

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd negatief in het nieuws gekomen. Een van de klachten is, dat er geen enkele communicatie plaatsvindt met de bewoners. Er wordt top-down geregeerd zonder enige inspraak.

Onze Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. is opgericht in 1994 en heeft de afgelopen 25 jaar zijn nut bewezen. 25 jaar lang hebben wij weten te voorkomen dat de gemeente de Eeuwigelaan onnodig haar lommerrijke karakter afpakt, maar het dreigt nu echt menens te worden.
Wij hebben enige maanden geleden gevraagd om een onderhoud met de gemeente naar aanleiding van de voorgenomen plannen. De reactie hierop waren een telefoontje en een mailtje op een vrijdagmiddag 6 september aan onze secretaris, die toen in het buitenland verbleef, dat wij de volgende maandag 9 september gehoord konden worden. Dat bericht heeft ons uiteraard niet tijdig bereikt. Nu worden we uitgenodigd voor een ‘informatieavond’ met een eenzijdig verhaal van de gemeente. Ja, er is gelegenheid voor vragen stellen en kritische opmerkingen, maar eerdere ervaringen in de klankbordgroep voorspellen dat iedere suggestie van tafel zal worden geveegd of eenvoudig zal worden afgedaan als niet mogelijk, zonder verder onderzoek. Getuige hiervan zijn de vele suggesties die onze vereniging heeft gedaan om bijvoorbeeld bromfietsers op de rijbaan te krijgen, betere bewegwijzering te laten aanleggen, een aanpassing van de verkeersroutes alsmede een aanbod om bomen te planten op kosten van de vereniging.

Het plan
Het plan voor een tweede fietspad op de Eeuwigelaan is een bijzonder slecht plan. Het heeft geen enkel nut, kost veel geld, is in strijd met de verkeersveiligheid en tast de karakteristieke sfeer van de Eeuwigelaan aan. Het is een prestigeobject van de ambtenaren en een enkele wethouder geworden, nu allerlei andere plannen bij de Raad van State gesneuveld zijn.

Noodzaak
Een gerenommeerd bureau (Royal DHV Haskoning) heeft een deskundig rapport uitgebracht, waarin wordt vastgesteld dat het huidige fietspad aan de wettelijke vereisten voldoet. Er is geen enkele noodzaak om een tweede fietspad aan te leggen. Gedurende 90% van de tijd is het fietspad gewoon leeg. Alleen op dagen met topdrukte (tijdens weekenden in de zomer met mooi weer) is er iets van drukte te merken. In het historische stadshart van een oude stad heeft men ook met verkeersbeperkingen te maken. Daar past men zich begripvol aan. Dat zou over deze 1.5 kilometer toch ook moeten kunnen op die paar drukke dagen?

Verkeersveiligheid
De bedoeling is om het bestaande voetpad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan op te offeren aan het tweede fietspad. Voor de talrijke voetgangers levert dat levensgevaarlijke situaties op, temeer daar de fietsers op de dubbele breedte en het eenrichtingverkeer op het fietspad nog eens extra hard zullen gaan rijden. Op verschillende plaatsen in Nederland heeft een gecombineerd voet-/wandelpad al voor (zeer) ernstige ongevallen gezorgd, terwijl op het fietspad in zijn huidige vorm bij de politie slechts een handvol ongevallen zijn gerapporteerd. Het politierapport is bekend bij de gemeente, maar wordt nimmer vermeld.

Aantasting karakter
Een laan is een weg met bomen, waar men kan wandelen. Liesje leerde Lotje lopen op de lange Lindenlaan. Bij realisatie van het plan zal men daar niet meer veilig kunnen lopen. De Eeuwigelaan wordt een eeuwige racebaan. De tien Roggeveen-banken, die al honderd jaar bestaan, dienden als rustplaats voor de voetgangers, maar die kunnen hierna naar het grofvuil.

Bomen
Uit een recent deskundigenrapport dat de gemeente heeft laten opstellen, is gebleken dat de aanleg van het fietspad gepaard kan gaan met het levensbedreigend aantasten van vele honderden (!) bomen. Een boom, die er 150 jaar over gedaan heeft om groot te worden, kan in een half uur omgezaagd zijn. Het kan toch niemands bedoeling zijn om voor een enkele drukke zomerdag het leven van zoveel bomen te bedreigen en een hele leefomgeving aan te tasten? De korte samenvatting van het rapport luidt: “De voorgenomen plannen hebben op 275 bomen een licht negatieve invloed. Op 276 bomen is de invloed negatief en op 32 bomen zeer negatief.” Waarbij negatief en zeer negatief staan voor levensbedreigend!

Wijze van totstandkoming plan
De gemeenteraad heeft in 2018 met overgrote meerderheid besloten dat het plan tweede fietspad niet zou doorgaan, en dat eerst alternatieven zouden worden bekeken. De gemeenteambtenaren hebben zich van dit raadsbesluit niets aangetrokken en zijn gewoon voortgegaan met de voorbereiding van het plan. In maart 2019 is met bedrog en manipulatie een coalitieakkoord tot stand gekomen, waarbij het plan er toch doorgedrukt is. De partijen, die eerst tegen het plan hadden gestemd, hebben kiezersbedrog gepleegd. De partijen die met ons van mening zijn dat dit plan moet worden geschrapt, zijn Gemeentebelangen en BBB. Maar deze partijen worden door de huidige coalitie bewust buiten spel gezet.

Tijdplan
Het is bekend dat burgemeester Hafkamp in maart 2020 zal opstappen. Er zal dan een ‘zwaargewicht’ worden benoemd om puin te ruimen. Wij zijn van mening dat de besluitvorming over dit omstreden plan in ieder geval zal moeten worden uitgesteld tot die tijd, en dat de gemeente intussen gestopt moet worden met de uitvoering hiervan.
Wij doen een dringend beroep op u allen om u met ons massaal tegen dit plan te verzetten en ons te steunen in deze strijd. Het is ons bekend dat wij door de gemeente worden weggezet alsof wij alleen bezig zijn met het onveranderd laten van onze omgeving. Niets is minder waar. Het gaat om het voorkomen van een verkeersonveilige situatie en het behoud van een karakteristiek stuk infrastructuur in Bergen, en dat is juist in het belang van alle inwoners.

Laten we samen een herstel van de Eeuwigelaan nastreven met prachtige bomen, goede verlichting en een goede rijbaan, waar iedereen (in alle rust) van kan genieten.

Bergen, oktober 2019
Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.

advertentie

Meer 'Politiek':

Akkoord over woningbouw BSV-velden Bergen

7 april 2020

Wethouder Klaas Valkering' "Geen plaats voor luxe villa’s, wel voor veel betaalbare woningen"

De gemeente Bergen en ontwikkelaar Sweco hebben een akkoord bereikt over de woningbouw op de velden van voormalige voetbalvereniging BSV.

Bergen in de media: Strafrechtelijk onderzoek naar ex-ambtenaar Bergen klaar

6 april 2020

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen

Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de ontslagen Bergense ambtenaar Eric van H. is afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie Noord-Holland desgevraagd weten. Het dossier ligt bij de officier van justitie. Die moet nog bepalen of Van H. vervolgd wordt. Dat besluit kan nog enkele maanden duren.

Milieustraten te druk en afval naast containers

Buitendienst werkt hard om onderhoud groen en omgeving netjes te houden

De gevolgen van het coronavirus in de samenleving zijn ingrijpend. De gezondheid van iedereen staat daarbij voorop.

Raadsbrede steun opvang kwetsbare vluchtelingenkinderen uit Griekse opvangkampen

3 april 2020

Peter van Huissteden: “Ik ben er zeker ook trots op dat de hele gemeenteraad en het college hierin gezamenlijk willen optrekken.”

Het college van B&W heeft dinsdag 31 maart besloten een positief antwoord te geven op vragen van de Partij van de Arbeid. Deze partij had het college verzocht om aan het kabinet...

Burgerzaken en vitale processen

3 april 2020

Deze belangrijke processen zijn vaak onzichtbaar maar het raakt ons allemaal als dit stil komt te liggen

Door het coronavirus zijn cruciale beroepsgroepen zichtbaarder dan ooit; ziekenhuispersoneel, leerkrachten en iedereen die in de voedselketen of...

BUCH-gemeenten lanceren pakket noodmaatregelen

1 april 2020

Individuele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als zij met hun bedrijf te weinig inkomsten genereren

De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) komen met een gezamenlijk aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners, ondernemers...

Gemeente wil lagune Camperduin openhouden

31 maart 2020

Wethouder Erik Bekkering: ‘De lagune is een welkome aanvulling op het toeristisch aanbod van onze gemeente gebleken'

Na dit jaar stopt het onderhoud van de lagune op het strand van Camperduin. Om te voorkomen dat de lagune verdwijnt, grijpt de gemeente Bergen in.

Akkoord over nieuw hotel Nassau Bergen aan Zee

31 maart 2020

Kleinschalig hotel met openbare wellness en herstel van kwetsbaar duingebied

Na jaren van overleggen, ontwerpen en onderhandelen ligt er een akkoord over de nieuwbouwplannen van hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Meedenken over de toekomst van onze gemeente

30 maart 2020

Enquête is anoniem. “Ga met ons mee op tijdreis naar de gemeente Bergen in 2040"

Wie denkt er mee over de toekomst van onze gemeente? Inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen kunnen tot en met 6 april...

Voorrang voor huurders die doorstromen. Hoe zit dat?

27 maart 2020

Van groot naar kleiner... of van klein naar groter

Huurders van corporatiewoningen in de regio Alkmaar kunnen voortaan voorrang krijgen als ze verhuizen naar een woning...

Belangrijk bericht voor Bergense ondernemers en zelfstandigen

27 maart 2020

Hebt u vragen over of problemen met het betalen van de gemeentelijke belastingen?

In verband met het coronavirus heeft het kabinet extra economische maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en werkgevers.

Maatregelen nodig om ambitie 30 kilo restafval te halen

27 maart 2020

Wethouder Erik Bekkering: “We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken"

Betere milieustraten, de afvalinzameling weer in eigen beheer en een nieuw grondstoffenplan. Met deze drie ontwikkelingen wil het college ervoor zorgen dat Bergen...

Omgaan met geld in crisistijden

27 maart 2020

De Geldkrant is een uitgave van de gemeente Bergen en het Nibud. De krant wordt huis aan huis verspreid

Binnenkort valt de nieuwe Geldkrant ‘goed omgaan met geld, dat is goud waard’, bij u op de deurmat.

Kom niet naar het gemeentehuis

27 maart 2020

Regel het online of mail en bel met ons

De deuren van het gemeentehuis zijn even dicht. Sorry. Wij vinden uw gezondheid en die van onze eigen medewerkers erg belangrijk.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

20 maart 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp met o.a. vragen over het coronavirus

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Gemeente geeft ondernemers uitstel van betaling

18 maart 2020

Het gaat dan met name om bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme

De door het rijk ingestelde coronamaatregelen hebben grote impact op de Bergense samenleving. Meerdere ondernemers hebben bij het college en raadsleden aangegeven...

Alleen naar het gemeentehuis en de milieustraat als het écht moet

18 maart 2020

Regel zoveel mogelijk online, beperkte openingstijden en alleen op afspraak

Kom alleen naar het gemeentehuis als het écht moet. Huis opgeruimd? Laat je spullen even thuis. Breng ze later naar de milieustraat.

VVD dringt aan op maatregelen ter ondersteuning van ondernemers in Bergen, Egmonden en Schoorl in verband met coronavirus

20 maart 2020

Ook lokaal is het mogelijk om onze ondernemers een steun in de rug te geven

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Zo kunnen ondernemers die in de financiële problemen...

Afgelopen woensdag was de laatste gespreksavond over het nieuwe parkeren in Bergen

Wethouder Bekkering praat bij over het nieuwe parkeerplan

Dit keer was Egmond aan Zee aan de beurt. In Bergen en Schoorl waren al eerder gespreksavonden geweest.

Persverklaring: Na negen maanden is het dan eindelijk gelukt…

13 maart 2020

Het 'MANIFEST nieuw vertrouwen' wordt binnenkort in de raad van Bergen besproken

Hier zijn we enorm blij mee. Want de twaalf punten uit het MANIFEST komen niet uit de lucht vallen. We maken ons al geruime tijd grote zorgen over...

Update coronavirus door burgemeester Peter Rehwinkel – Gemeente Bergen NH

16 maart 2020

Interview: Ruud Bredewold, camera: Nils Blom

Het zijn heftige tijden. Het coronavirus heeft grote gevolgen en treft onze samenleving diep.

Donderdag 19 maart a.s. opname nieuwe aflevering ‘Prangende Vragen’ met wethouder Antoine Tromp voor FlessenpostTV

13 maart 2020

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

De uitzending is op vrijdag 20 maart a.s. vanaf 12.00 uur.

Burgemeester Peter Rehwinkel ziet af van portefeuille handhaving

13 maart 2020

College volgt daarmee advies op van Hetty Hafkamp

Naast zijn al drukke portefeuilles neemt wethouder Klaas Valkering deze taak op zich. Sinds het door zijn eigen partij gedwongen opstappen van VVD-wethouder...

VVD Bergen geeft gastles op BSG

13 maart 2020

Op de foto VVD-raadslid Meis de Jongh en enkele jongeren

VVD-raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen waren op 9 maart jl. aanwezig op de Berger Scholengemeenschap.

PvdA Bergen vraagt college kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen

13 maart 2020

Op enkele Griekse eilanden (waaronder Lesbos) worden grote groepen vluchtelingen die naar Europa willen tegengehouden en opgevangen.

De fractie van de PvdA is geschrokken van de alarmerende berichtgeving over de mensonterende omstandigheden in de vluchtelingenkampen op enkele Griekse eilanden.

Wat vind jij? Moet de Lagune van Camperduin open blijven of niet?

6 maart 2020

De gemeente moet hier binnenkort over besluiten

Lees er meer over en geef je mening via de onderstaande peiling. De Lagune van Camperduin. Een uniek meertje op het strand waar je kunt zonnen en pootje baden.

Verbetering verkeersveiligheid na herinrichting Oude Bergerweg: College stelt definitief ontwerp vast

6 maart 2020

Verbeteren verkeersveiligheid

De Oude Bergerweg tussen de Bergerweg en Oosterweg krijgt een nieuw rioolsysteem. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe.

Plan Slotkwartier Egmond aan den Hoef is stap verder

6 maart 2020

College geeft Stichting Hafre drie maanden extra de tijd om haar plannen voor Museumhoeve Overslot in te dienen.

Nadat de gemeenteraad eind vorig jaar het uitvoeringskader voor het Slotkwartier heeft vastgesteld, is direct gestart met de uitwerking.

Lezers met een mening: Gonny van Oudenallen

6 maart 2020

Grafmonument Piet Boendemaker verkeert in slechte staat

Vele museumdirecteuren hebben toen en thans plezier van Piet Boendermaker’s verzameldrift gehad: van het Stedelijk Museum Amsterdam...

Taqa wil meer gas opslaan in gasopslag Bergermeer

6 maart 2020

Inloopbijeenkomst op woensdag 18 maart van 17.00u tot 20.00u in Dorpscentrum De Blinkerd

Mijnbouwbedrijf TAQA heeft in 2018 een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer gas op te mogen slaan in Gasopslag Bergermeer.

Provincie brengt complimenten over voor aanpak illegale bewoning

28 februari 2020

"Persoonlijk vind ik het fijn dat we deze opgave nog tijdens mijn ambtsperiode kunnen afronden”, aldus burgemeester Hetty Hafkamp

Project ‘handhaving illegale bewoning recreatiewoningen’ is met de complimenten voor de voortvarende aanpak afgesloten. Dat heeft de provincie Noord-Holland bij brief...

Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) wil gesprek in raad over Manifest

28 februari 2020

Initiatiefnemers spraken elkaar in de Taverne

Bruin heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het manifest 'Nieuw Vertrouwen' van de vijf initiatiefgroepen in de gemeenteraad van 5 maart te behandelen.

Peter Rehwinkel treedt 3 maart a.s. aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Bergen

28 februari 2020

Op 5 maart stelt FlessenpostTV 'Prangende vragen' aan de zojuist aangetreden burgemeester

Iedere inwoner van Bergen, Egmond of Schoorl kan zijn vragen indienen via: [email protected]

Woningcrisis…in Bergen? Waar liggen de mogelijkheden en oplossingen?

21 februari 2020

Op 14 maart is in De Blinkerd te Schoorl een openbare discussiebijeenkomst

Het huidige gemeentebestuur wil de komende jaren plannen ontwikkelen voor zo’n 1200 woningen en liefst zo snel mogelijk starten met bouwen.

Terug