Deel

Lezers met een mening: André Thomsen

Parkhotel. Weerwoord aan mevrouw Roos

Lezers met een mening: André Thomsen

Op 20 juli jl. vroeg mevrouw Hanneke Roos in deze rubriek wat dhr. Tompson en dhr. Zeiler beogen met het tegenhouden van de bouw van het nieuwe Parkhotel. Naar ik aanneem richt mevrouw Roos zich daarmee tot de Zeiler Stichting en mij omdat wij – overigens los van elkaar – beroep hebben ingesteld tegen de sloop van het voormalige Pension Erica. Die zaak is nu onder de rechter.
Ik heb daarom enige tijd geaarzeld met een reactie. De weinig vriendelijke toon van haar niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.
Anderzijds is de vraag van mevrouw Roos volkomen terecht: Hoe is het mogelijk dat een befaamd 4-sterren hotel op zo’n mooie beeldbepalende plek al zo lang leeg staat? Ook ik maak mij daar zorgen over. Daarom eerst maar even de feiten.

Het Parkhotel staat leeg omdat de eigenaar, de heer Dirk Kat, het pand direct na aankoop heeft ontruimd en het personeel naar huis heeft gestuurd. Dat was ruim voordat hij zijn bouwplannen voor een nieuw hotel bekend maakte met de uitdrukkelijke belofte om het monumentale Pension Erica te behouden en in oude luister te herstellen. Het direct na aankoop ‘leegtrekken” van panden was in de jaren ’60 een methode waarmee vastgoedspeculanten druk achter hun plannen zetten, vaak ook om fiscale redenen. Professionele vastgoedontwikkelaars doen dat allang niet meer, omdat het onnodige risico’s met zich meebrengt, voor de omgeving, voor het draagvlak en voor hun goede naam. Planontwikkeling in bestaand stedelijk gebied is nu eenmaal een langdurig en onzeker proces en dan is het beter om leegstand te voorkomen door tijdelijke verhuur en pop-up activiteiten zoals de succesvolle Stadskantine in de Alkmaarse Ringers-fabriek. Waarom de heer Kat het hotel desondanks direct ontmanteld heeft weet ik niet. Hij had moeten weten dat het plan- en bouwproces de nodige tijd vraagt en dat het daarom beter is om een goedlopend hotel zo lang mogelijk draaiende te houden in plaats van zinloos en verwaarloosd leeg te laten staan. Met het last minute wijzigen van de bouwaanvraag van de beloofde renovatie in algehele sloop nam hij bovendien zelf een voorzienbaar risico op vertraging; ik ben bepaald niet de enige die daarin bewuste misleiding ziet.

Ook ik vind het overigens onbegrijpelijk waarom het allemaal zo lang duurt. In november vorig jaar heeft de heer Kat via een tussenpersoon voorgesteld om in overleg tot een oplossing te komen. Maar hoewel de Zeiler Stichting en ik daar direct positief op gereageerd hebben is het sindsdien stil gebleven. En de in het voorjaar door de rechtbank vastgestelde zittingsdatum van 21-08-2018 is op verzoek van/namens partij Kat tot nader order uitgesteld vanwege de aanstelling van een nieuwe advocaat.
Ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken; niet alleen met de heer Kat maar vooral ook met de gemeente Bergen die minstens even verantwoordelijk is. Want ondertussen gaat de verloedering door, zeker nu inmiddels ook restaurant Fabbrica weer leeg staat omdat de zoveelste exploitant ondanks hard en succesvol werken de vaste lasten niet op kon brengen. Ook dat pand is eigendom van een Bergense vastgoedexploitant die het deze keer nodig vond om het pand nogal intimiderend dicht te laten timmeren.

De verontrusting van mevrouw Roos is dus terecht en die deel ik. Maar wat mij stoort in haar Flessenpost-stukje, en vooral in sommige reacties, is de suggestie dat er van mijn kant sprake zou zijn van halsstarrig eigenbelang. Gelukkig weten de meeste mensen die mijn juiste naam en mijn strijd tegen onnodige sloop in de afgelopen halve eeuw kennen wel beter.

André Thomsen.


Geachte meneer Thomsen,

Laat ik beginnen met uw opmerking :“De weinig vriendelijke toon van haar en niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.” U toont in deze zin direct uw manier van communiceren, namelijk laatdunkend en aanmatigend. Mijn stukje is een aanklacht tegen dwingelandij. Door u en uw mede klager wordt het centrum van Bergen gekaapt. De vervallen staat van Parkhotel ligt volledig aan u en uw mede klager. Dat u schrijft dat u het ook onbegrijpelijk vind dat het allemaal zo lang duurt moet haast wel ironisch bedoeld zijn.
U schrijft verder dat het u stoort dat er de suggestie bestaat dat van uw kant sprake zou zijn van halstarig eigenbelang. Dat is er zeker niet, want u heeft werkelijk geen enkel belang in deze situatie rond het Parkhotel, behalve die van notoire dwarsligger. Dat u bereid bent om nog steeds, in goed overleg, naar een oplossing te zoeken is vriendelijk bedoeld, maar wat aan de late kant.

Hanneke Roos


Naschrift red: Beste heer Thomson, bij toeval was ondergetekende op uitnodiging aanwezig bij een presentatieavond m.b.t. de nieuwe plannen voor het Parkhotel. Eigenaar D.Kat, bouwkundigen, architecten en omwonenden waren aanwezig. Er werden vragen gesteld. En daar was de avond ook voor bedoeld. Totdat u om aandacht vroeg, verliep de avond normaal en informatief. U eiste op hoge toon direct uitleg en verklaringen op voornamelijk technische details. Terecht… maar, toen de bouwkundigen u uitnodigden om een afspraak te maken om u daarover te informeren, liep u stampvoetend het hotel uit, iedereen in verbijstering achterlatend. Kijkt u svp nog eens goed naar de sfeerimpressie. Het moge duidelijk zijn dat dit is wat de inwoners van Bergen wensen. Op uw vraag waarom het hotel direct bij overname gesloten is, het volgende. Als u tijdens de afgelopen Kunst10Daagse een bezoekje aan het hotel had afgelegd, dan had u zich als bouwkundige afgevraagd, waarom het hotel om veiligheidsreden niet al jaren daarvoor was dichtgespijkerd. Of u handelt uit halsstarrigheid of eigenbelang kan ik niet beoordelen, maar wie bent U om dit prachtige project als een van de weinigen in Bergen tegen te houden?

Harry Steunenberg
Uitgever Flessenpost uit Bergen


Reactie: Dirk Kat

Het Parkhotel is inderdaad een zorg, echter hebben de bezwaren van de dhr. Thomsen en de Stichting mr. Frits Zeiler tot deze vertraging geleid. Deze vertraging heeft mede tot gevolg gehad dat sinds de voorgenomen start van de nieuwbouw in februari 2017 de bouwkosten enorm zijn toegenomen hetgeen mij heeft gedwongen met een gewijzigd plan te komen.

Het bouwteam is sindsdien ontbonden en de Gemeente Bergen (lees: Buch) heeft het dossier Parkhotel onder op de stapel gelegd zodat de bezwaren niet door de rechter konden worden behandeld. Ik wacht nog steeds op een zittingsdatum want ik ga niet bouwen met een vergunning onder bezwaar. Het plan dat voorzag in de herbouw van het pand Erica,  zal er ook niet meer komen omdat de bouwkosten een zinvolle exploitatie met slecht 42 kamers onrendabel maken.

Ik ben nu bezig met het indienen van een principeverzoek voor een aangepast plan.

Met vriendelijke groet,

Dirk E. Kat


André Thomsen ? Zit in zijn volledige voornaam soms ook Josef of Jezus ? “Who the Hell is that man?”
Die zinssnede : ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken….
Een glashelder voorbeeld van stuitend megalomaan gedrag.
De zelfingenomenheid van dit soort mensen verblindt ze om normaal democratisch te denken en te handelen. Abject.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree


Wat ik zo schattig vind is dat “ik ben best bereid te praten” gedeelte. Waar is het dan met je mis gegaan. Hahahaha…

Jan Roos


Het is een groot schandaal dat in het centrum van onze mooie gemeente zo’n, gab is ontstaan! Nota  bene op kosten van de burgerij. Ziekelijk dwarsbomen is dit!
Mijn mening: We moeten blij zijn dat een zakenman brood zag in het Parkhotel en het aanzien van ons centrum eer aan zou doen!!!
Maar nee, typisch Bergens gez…
en het aanzien wordt er niet beter op. De heer Kat had ook kunnen besluiten om het pand dicht te timmeren met hechthoutenplaten, beetje graffiti en hoe zou het centrum er dan uitzien???
Een beetje respect en waardering voor de manier waarop Dhr. Kat het aanzien van het dorp wilde verbeteren zou echt op zijn plaats geweest zijn. Ten slotte gaat het om grote investeringen !
Ook waardering voor het geduld van de heer Kat.
Het ergste is dat alles wordt uitgeprocedeerd op kosten van de gemeenschap!!!
Hier hebben wij Bergenaren niet om gevraagd, misschien tijd voor iemand om achter z’n oren te krabben? Al met al erg jammer.
Will Mos

André Thomson geeft in de vorige Flessenpost een weerwoord aan mevrouw Roos over de situatie m.b.t. het Parkhotel. Vervolgens laat De Flessenpost niet mevrouw Roos aan het woord, maar daarop reageert de uitgever van De Flessenpost Harry Steunenberg.
De uitgever!
Zoiets maak je zelden mee in de professionele journalistiek in Nederland.

Bob Polak

Red: Mevrouw Roos reageert wel degelijk! En als u de moeite wil nemen om naar Wikipedia te gaan en “hoofdredactionele commentaar ” in typt, bent ook u weer bij de les!


Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug