Deel

advertentie

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

Met reactie van de wethouder...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd. Vanwege de door hem op 9 maart 2020 aan gezamenlijke fractievoorzitters voorgesteld illegaal bestuurlijk handelen in strijd met de Gemeentewet (inzake stemmen in de gemeenteraad) ten gunste van de coalitie tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Met vervolgens in het Noord Hollands Dagblad het ontkennen daarvan (alleen als toehoorder aanwezig te zijn geweest etcetera). Met verdere leugens naderhand in een interview op RTV 80 van hetgeen hij toch zou hebben gezegd om met dit alles alsnog weg te komen.

In het bijzijn van nog twee instemmende wethouders op 9 maart 2020 tijdens een ‘vertrouwelijk’ gezamenlijk overleg van fractievoorzitters, is door wethouder Klaas Valkering voorgesteld juridisch, maar in strijd met de Gemeentewet, het aantal benodigde stemmen te verhogen om voorstellen van het college in raadsvergaderingen moeilijker afgewezen te krijgen. Dat overigens in die vergadering ook op instemming kon rekenen van een groot deel van de aanwezige fractievoorzitters of hun vervangers.

Volgens de Gemeentewet is een raadsvoorstel afgewezen als ten minste de kleinst mogelijke meerderheid van de aanwezige raadsleden tegen een voorstel stemt (dus een meerderheid met verschil van één stem). Waarbij wethouder Valkering voorstelt met een (niet legale) lokale verordening, in de gemeente Bergen daar ten minste twee stemmen verschil van te maken. Waardoor méér en vooral belangrijke (coalitie)raadsvoorstellen op basis van het coalitieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’ de eindstreep zullen halen. Dit tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Waarmee een groot deel van de (coalitie) fractievoorzitters op dat moment al kon instemmen én met voorstel om het in de fracties t.b.v. de andere raadsleden ook nog door te nemen.

Behalve dat het juridisch illegaal is wat wethouder Valkering heeft voorgesteld, is het bovendien in strijd met zijn afgelegde ambtseed (trouw zijn aan de grondwet en nakomen van wetgeving) bij zijn benoeming als wethouder.
Derhalve is dit voorstel verwerpelijk, laakbaar en een wethouder volkomen onwaardig. Omdat hij het algemeen belang van inwoners in de Gemeente Bergen behoort voor te staan als wethouder en als lid van het College van Burgemeester en Wethouders.
Dit geldt ook voor fractievoorzitters en de andere wethouders die dit ondersteunen of niet tegenspreken.

Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen:
“Ondanks de bevindingen van bureau B.M.C. en de analyse zoals vermeld in het rapport van Bernt Schneiders over de slechte bestuurscultuur in de gemeente Bergen, blijkt dat deze wethouder geen enkele schroom heeft om daar zelf gewoon mee door te gaan in plaats van met dit verrotte bestuursgedrag te breken.”

Behoorlijk Bestuur Bergen stelt dat de heer Valkering uit eigen beweging in de gelegenheid van hetgeen hij op 9 maart hierover en mede over andere zaken heeft voorgesteld, hier onmiddellijk politieke gevolgen aan dient te verbinden omdat dit ook al (blijvend vertrouwens-) schade heeft opgeleverd bij inwoners en inwonersgroeperingen die met deze wethouder direct of indirect al te maken hebben gekregen of nog te maken krijgen.

Bij verder zwijgen, ontkennen of (deels) bezijden de waarheid gaan antwoorden zal Behoorlijk Bestuur Bergen alsnog al het tot nu toe als ‘vertrouwelijk’ beschouwde e-mailverkeer van fractievoorzitters en overige e-mailverkeer in deze, openbaar gaan maken om langs indirecte weg al dat verboden- en verwerpelijke bestuursgedrag wel aan te tonen.

Behoorlijk Bestuur Bergen gaat mede gelet op het bovenstaande vanaf heden niet meer akkoord met:
 Informele, ‘vertrouwelijke’ (voor)overleggen van gezamenlijke fractievoorzitters, waarbij wethouder Valkering is aangezeten en van uitnodigingen van wethouder Valkering om gezamenlijk raadsleden in ‘vertrouwelijk’ vooroverleg te kunnen bijpraten, genaamd ‘Benen Op Tafel’ overleg (BOT), over agenda-onderwerpen voorafgaande aan openbare commissie- en raadsvergaderingen.
 Waarbij bovendien op voorhand door de wethouder wordt aangegeven dat zijn uitleg en de beantwoording van vragen niet zal worden vastgelegd en niet met opname-apparatuur mag worden geregistreerd.

Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen:
“Alle vormen van vóóroverleg op inhoudelijke wijze zoals deze nu ‘vertrouwelijk’ en niet genotuleerd plaats vinden, doen zo ernstig afbreuk aan het vertrouwen dat inwoners van de gemeente Bergen van hun lokale politici, waaronder wethouders, mogen verwachten. Omdat voorbij wordt gegaan aan transparantie, echte inspraak en burgerparticipatie, om samen met de inwoners op te trekken tot aan de nieuwe gemeenteraadsvergaderingen. Ook mede door het nog steeds in stand houden in deze gemeente van het systeem ‘Nieuwsbrieven van het College’ waarbij informatie alleen aan raadsleden ‘vertrouwelijk’ wordt aangeboden.
En dus een groot deel van die informatie ten onrechte aan inwoners en aan ’de gemeenteraad’ wordt onthouden. Waardoor wordt voorbijgegaan aan het wettelijk ingestelde dualisme (scheiding college- gemeenteraad tot aan de raadsvergaderingen).

Behoorlijk Bestuur Bergen
Koos Bruin
Fractievoorzitter


Reactie van de wethouder

“Voor de bestuurbaarheid en het imago van de gemeente helpen dit soort berichten niet. Ik vind het jammer dat dhr. Bruin zijn zorgen niet eerder bij mij heeft gemeld. Als de coronacrisis voorbij is, spreek ik graag met hem af om te kijken hoe we de relatie kunnen herstellen. Dat wordt nog best een klus nu dhr. Bruin eerder ook al het vertrouwen opzegde in de vorige burgemeester, meerdere wethouders, twee coalities, zes raadsfracties en zijn eigen partijgenoten maar wie weet helpt een kop koffie en een goed gesprek. In de aantijgingen herken ik mij verder niet.”

Met vriendelijke groet,
Klaas Valkering

advertentie

Meer 'Politiek':

Burgercommissieleden gemeente Bergen leggen eed/belofte af

19 juni 2020

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen.

Recreatieve verhuur van het eigen huis mag straks negen weken, en de eigenaar mag kiezen wanneer

19 juni 2020

Zelf bepalen wanneer die 63 dagen vallen en die hoeven ook niet aaneengesloten te zijn

Het gaat alleen om mensen die een eigen huis hebben en die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie in Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

19 juni 2020

Corona-actueel...de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

19 juni 2020

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan:

In de gemeente Bergen is er een inwonersinitiatief opgestaan uit alle kernen van de gemeente

15 juni 2020

Burgemeester Rehwinkel en participatie wethouder Arend Jan van den Beld gaan kennismaken

De groep heeft ideeën over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Hun doel is door inspireren, co-creëren en meebeslissen professionele...

College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost

Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde – inwoners konden een digitale enquête invullen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 juni 2020

Ruud Bredewold interviewt de kersverse VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Bewoners tekenen bezwaar aan tegen structuurvisie Bergen Oost

12 juni 2020

De bewoners menen dat de structuurvisie in onvoldoende mate de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied in bescherming neemt

Bewoners van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 9 Nessen in Bergen NH tekenen bezwaar aan tegen de door de gemeente uitgegeven structuurvisie Bergen Oost.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

12 juni 2020

Corona-actueel... met o.a. het nieuws dat de Kunst10Daagse voor dit jaar gacancelled is

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Gemeente Bergen is financieel stabiel én heeft een ambitieuze agenda

12 juni 2020

Nieuwe wethouder Arend Jan van den Beld: "de lastenstijging blijft beperkt, maar er zijn ook onzekerheden”

Het college van Bergen biedt de Kadernota 2021 en de Jaarrekening 2019 ter vaststelling aan de raad aan.

Denk mee over een aardgasvrij Bergen! (filmpje)

12 juni 2020

De gemeente Bergen wil graag op 23 juni met u in gesprek over een aardgasvrij Bergen

Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven er zijn, en in welke volgorde de wijken in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af gaan.

Bergenaren met een mening: Carina Nan

12 juni 2020

Huisvestingsverordening

Met nodige betrokkenheid volg ik al enige tijd het nieuws met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het baart mij echt grote zorgen...

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

Terug