Deel

Formatieproces Gemeente Bergen NH: Democratische vernieuwing

Democratie is het recht om mee te denken en het recht op invloed en zeggenschap over je eigen leefomgeving

Formatieproces Gemeente Bergen NH: Democratische vernieuwing

Een burgerpanel, een jongerenraad, een berichtje op uw smartphone van de ‘Youmee-app’, een adviesgroep per kern en een opiniërend referendum bij een gebiedsontwikkeling. Dit zijn allemaal voorbeelden van nieuwe democratie.

Democratie is het recht om mee te denken en het recht op invloed en zeggenschap over je eigen leefomgeving. Democratische vernieuwing gaat over inwoners meer betrekken bij besluiten. Dit vraagt om een andere houding van de gemeente waarbij het perspectief van de inwoners centraal staat. Iedereen mag meedoen; ongeacht leeftijd, talent of achtergrond. De mensen die in onze gemeente wonen, werken, leven en ondernemen zijn onze experts.

Samen met inwoners, het college, de gemeenteraad en ambtelijke organisatie gaan we actief aan de slag met democratische vernieuwing. Onze wens hiermee is de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Dit is mogelijk door inwoners zoveel als mogelijk is bij besluiten te betrekken. Door te zorgen voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid maken we inwoners mede-eigenaar van het beleid.

We voeren democratische vernieuwing stap voor stap in. Als raad stellen wij kaders over de wijze waarop wij inwoners betrekken. Ook houden wij de werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad tegen het licht. Vormen van inspraak en nieuwe democratie hoeven niet voor ieder project hetzelfde te zijn. Daarbij maken we gebruik van voorbeelden uit andere gemeenten en passen deze in pilotvorm toe.

Voordat het bestuurlijke of ambtelijke proces van start gaat betrekken we inwoners bij de planvorming. De betrokkenheid van wijkverenigingen en inwonersgroepen moedigen wij aan. We stimuleren en faciliteren inwonersinitiatieven en geven inwoners eigen verantwoordelijkheid. Ook het vaststellen van een lokale referendumverordening voor het organiseren van opiniërende referenda bij grootschalige projecten is een middel om de stem van de inwoners mee te laten wegen.

Aan het nieuwe college wordt de opdracht voor democratische vernieuwing meegegeven. Binnen het college is er ondersteuning en expertise van een wethouder die als aanspreekpunt voor democratische vernieuwing optreedt.

Waarden zoals integriteit, (loyaliteit), eerlijkheid, respect, saamhorigheid en gelijkwaardigheid staan voor ons centraal in het contact met inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente. Maar ook in interactie met gemeenteraad, college en onze ambtelijke organisatie. Democratische vernieuwing is een taak van ons allemaal.

Op zaterdag 12 mei zijn wij met een bus naar onze inwoners gegaan om te luisteren naar wat zij meegeven voor deze bestuursopdracht. De opbrengst van deze dag is

terug te vinden in de bijlage. Dit is de eerste stap geweest in ons leerproces van democratische vernieuwing. Wij vragen ter uitvoering van deze bestuursopdracht aan het college om tijdens de eerste 100 dagen van dit college met voorstellen te komen over hoe je onze inwoners en de raad een positie geeft in het vervolgproces.

Quote:
“Wat zou u aan het bestuur van de gemeente mee willen geven?”

Een sociale en vitale gemeente

We denken vanuit het perspectief van de inwoners en maken gebruik van de expertise en creativiteit van inwoners. We werken aan een gebiedsgerichte aanpak van inwonersinitiatieven en het samenwerken aan de leefomgeving door omwonenden en lokale ondernemers vanaf de initiatieffase bij de plannen te betrekken. Wijk- en buurtinitiatieven worden omarmd en waar nodig ondersteund.

Om dit vanuit democratische vernieuwing vorm te geven, investeren we in democratisch burgerschap: het versterken van democratisch professionalisme van ambtenaren, onze eigen vernieuwende democratische inzet en het vergroten van de democratische vaardigheden van inwoners. Waar nodig zetten wij mediation bij burengeschillen direct in.

We betrekken jongeren bij ons beleid, bijvoorbeeld door het instellen van een jongerenraad.
Vanuit deze uitgangspunten dragen wij bij aan een goede werksfeer binnen de organisatie, het bestuur en naar de inwoners toe. Het ziekteverzuim binnen de organisatie moet omlaag. Daarbij wordt als eerste de oorzaak aangepakt.

De meeste mensen zijn prima in staat om zelf invulling te geven aan hun leven. Dat doen ze samen met hun omgeving maar soms, als het nodig is, helpt de gemeente een handje. Die behoefte aan hulp verschilt per mens of gezin. Die verschillen zijn vanzelfsprekend en worden altijd gerespecteerd. Eventuele hulp sluit altijd aan bij wat mensen nodig hebben. Niet de systemen staan centraal, maar het leven van mensen.

Om goede hulp te kunnen geven is het nodig dat mensen een goed beeld hebben van wat er moet gebeuren. Wat wil je bereiken, wat kun en wil je zelf, heb je ondersteuning of zorg nodig? Cliëntenondersteuning kan behulpzaam zijn om op die vragen antwoord te krijgen en de gemeente zorgt er voor dat die ondersteuning voor iedereen beschikbaar is.

Met de middelen die we als lokale overheid beschikbaar hebben voor het sociale domein voegen we zo veel mogelijk waarde toe aan onze inwoners. Met creativiteit, ondernemingszin en durf proberen we, binnen de begroting, de beste resultaten te halen. Om dat proces inzichtelijk te maken wordt gewerkt vanuit het formuleren van de maatschappelijke opgaven, de maatschappelijke effecten, de noodzakelijke resultaten en tenslotte de inspanningen om één en ander mogelijk te maken.

Om onze inwoners optimaal te ondersteunen en de kosten onder controle te houden bij inkoop- en aanbestedingstrajecten in het sociale domein participeren we in de regionale inkooporganisatie en maken gebruik van contractmanagement.

Onze verschillende dorpen dienen hun karakter te behouden waarbij jongeren en ouderen elkaar versterken. Een actief gemeentebeleid dat jongeren behoudt en eenzaamheid bij ouderen tegengaat is daarbij essentieel. Dorpscentra, het aantrekken van bedrijven en scholen en nieuwe technologie als communicatievorm spelen hierbij een belangrijke rol. We ontwikkelen diverse projecten verder en realiseren meer levensloop bestendige woningen voor ouderen en jongeren in alle dorpen.

Quote:
Regel betaalbare woningen voor oudere mensen (inwoner uit Bergen)

Daarnaast zijn wij voor het realiseren van accommodaties waarin alle wijk- of dorpsvoorzieningen zijn ondergebracht. Op gezette tijden kan hier informatie over het wel en wee van de gemeente worden opgehaald, maar ook het verenigingsleven kan hiervan gebruik maken. Wij stellen wijkbudgetten beschikbaar voor initiatieven van inwoners die ingezet kunnen worden voor zaken die de buurt belangrijk vindt.

Er moet meer aandacht komen voor de jeugdzorg door het optimaliseren van de ketensamenwerking tussen gemeente en jeugdzorginstanties. Wij stellen de vraag van de inwoner centraal, maken daar een maatwerkplan voor en werken met één contactpersoon per cliënt zodat voor de inwoner alles overzichtelijk wordt. Mensen moeten zolang mogelijk thuis kunnen wonen en wij faciliteren dat.

Sport is voor elke inwoner van de gemeente Bergen van belang. Wij investeren in sportfaciliteiten. Daarnaast vinden wij vakleerkrachten gymnastiek en het schoolzwemmen belangrijk.

De veiligheid van de inwoners heeft de hoogste prioriteit van de gemeente. Risico’s voor inwoners zoals gasopslag en nieuwe technologie (zendmasten/opkomst mobiele 5G masten) die van invloed zijn op het welzijn van inwoners worden proactief door de gemeente gemonitord aan de hand van internationale standaarden. De bevindingen worden gedeeld met de inwoners.

We zijn voor een goede balans tussen veiligheid en privacy in de openbare ruimte. Fietspaden, steegjes, pleinen en winkelstraten moeten voldoende verlicht zijn voor een veilig leef- en ondernemersklimaat. Er moet meer aandacht komen voor de bestrijding van criminaliteit waar inwoners last van hebben, zoals diefstal, inbraak en vandalisme. Ons doel is dat wijkagenten zich blijven inzetten dat zij na een melding bij inwoners langsgaan en samenwerking met en voorlichting aan de buurt bevorderen, bijvoorbeeld via de wijkschouw.

We investeren sterk in drugs- en alcoholpreventie onder jongeren en sluiten daarmee aan op het huidig beleid. De invloed van social media op jongeren en game- verslaving verdienen meer aandacht.

We moeten kunnen vertrouwen op een breed en gedegen onderzoek bij mogelijke malversaties en de BIBOB niet alleen bij horecaondernemers toepassen, maar ook bij vastgoed-ondernemers. Bij aanbesteding moet een controle zijn op mogelijke criminele geldstromen.

Quote:
Goed openbaar vervoer (inwoner uit Egmond)

Een aantrekkelijke gemeente

De gemeente Bergen kenmerkt zich door een unieke combinatie van zee, strand, duinen, bos en open polderlandschap. Wij beschermen en versterken deze internationaal erkende (lokale) kwaliteiten. En streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor onze inwoners, (lokale) ondernemers en bezoekers en een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons. Wij sluiten aan bij de aanpak van de VNG voor de 17 internationale doelen die door de Verenigde Naties op dit gebied zijn geformuleerd (de zogenoemde ‘Sustainable development goals’). Ook zetten we in op het behalen van het internationale kwaliteitskeurmerk ‘Cittaslow’.

We geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. En daarbij voor iedere kern herkenbare uitingen die heden, verleden en toekomst markeren en stimuleren. En bijdragen aan het verder versterken van het onderscheidend vermogen. We zetten in op het versterken van culturele instellingen waarbij een nauwere samenwerking tussen deze instellingen wordt gestimuleerd. Daarbij past een subsidiebeleid dat op lange termijn zekerheid geeft aan deze instellingen. Inwoners, scholen, maatschappelijke instellingen, musea en accommodaties worden daarbij betrokken. Hierbij past ook een goed monumentenbeleid en subsidieregels met oog voor ons historisch erfgoed.

Wij zijn voor groei in toerisme door verbetering in kwaliteit, maar tegen massatoerisme. We koesteren toerisme en stimuleren dit, maar niet ten koste van wonen en onze natuur. We zijn blij met het Kustpact. Wij beschermen niet alleen het strand maar ook de binnenduinrand. Het landelijk gebied van Bergen is voor de gehele regio en ver daarbuiten een groene oase met grote aantrekkingskracht. Dit kwetsbare gebied moeten we koesteren. Ook dient het open polderlandschap te worden beschermd.

Toerisme en zorg zijn belangrijke economische factoren. Onderwijs en de arbeidsmarkt dienen meer in elkaars verlengde te opereren. Wij zien graag dat het MBO en een gedeelte van het HBO zich meer gaat verbinden met deze sectoren en dependances opent in de gemeente Bergen. Wij pleiten voor het inzetten van leegstaand vastgoed voor ZZP-ers en het in gesprek gaan met eigenaren van dit vastgoed.

We zijn een toekomstgerichte gemeente waarin ontplooiingsmogelijkheden zijn voor jongeren in de duurzame energiesector. We hebben de ambitie om binnen de gemeente een leerwerk traject energietransitie te realiseren. Voorts dient er aandacht te zijn voor het onderwerp Smart City ofwel de invloed van de digitalisering van de samenleving en de impact op de openbare ruimte.

In het verlengde hiervan koesteren en ondersteunen wij onze lokale ondernemers. Zij mogen niet in de verdringing komen door een onevenwichtige vestiging van landelijke filiaalbedrijven. Lokale ondernemers en evenementen die de Fairtrade gedachte van eerlijke handel, verkoop van streekproducten en hergebruik van goederen uitdragen, steunen wij van harte. Wij scheppen een goed vestigingsklimaat voor ondernemers die willen innoveren en investeren in een duurzaam Bergen. We stimuleren duurzame economische projecten.

We zijn een inclusieve gemeente. In de gemeente Bergen is iedereen welkom – om te wonen, te werken of de vrije tijd te besteden. Diversiteit is het uitgangspunt voor beleid en praktijk voor alle dag.

Quote:
Zuinig zijn op bestaande dorp (inwoner uit Schoorl)

Ons doel is een koploper in duurzaamheid, innovatie en energietransitie te zijn. Initiatieven die bijdragen aan de versnelling van de overgang naar schone energievoorzieningen, stimuleren en ondersteunen wij actief. Onze gemeente moet een broedplaats zijn voor ‘pioniers’ waarbij innoveren en duurzaam ondernemen vanuit de gemeente volop gefaciliteerd wordt.

We geven ruimte aan betrokken inwoners en (lokale) ondernemers die hun omgeving nog groener, mooier en duurzamer willen maken en hierbij onze cultuurhistorische- en landschapswaarden respecteren.

Wij zorgen voor goed bereikbare kernen binnen de gemeente met op de verschillende kernen afgestemd parkeerbeleid, goede fietsvoorzieningen en mogelijkheden voor voetgangers. Hier horen ook veilige fietspaden, rotondes en oversteekplaatsen bij. Net zoals goed verlichte fietspaden in het buitengebied. Daarnaast moet de bereikbaarheid per openbaar vervoer gewaarborgd zijn en blijven. Regionaal dient vanuit de gemeente en de andere BUCH gemeenten de lobby in gang te worden gezet om de A8-A9 verbinding blijvend te ondersteunen.

Quote:
Gebruik de talenten die beschikbaar zijn en ga ernaar op zoek (Inwoner uit Bergen)

Een leefbare gemeente

Goed en betaalbaar wonen is een belangrijk thema in onze gemeente. Hiervoor maken wij nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie KennemerWonen over jongerenwoningen, starterswoningen en effectieve maatregelen die de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Daarnaast zorgen wij dat, sociale woningen die op gemeentegrond gerealiseerd worden, sociaal worden gehouden en maken, waar mogelijk, in projecten gebruik van de wettelijke mogelijkheid om beperkt voorrang te geven aan woningzoekenden uit de eigen gemeente of kern.
Wij bieden ruimte aan nieuwe woonvormen, zoals Tiny Houses, particuliere woon- en zorgconcepten, mantelzorgwoningen en generatiebestendig bouwen. We kijken op een andere manier naar ‘wonen’, door open te staan voor bewoning van voormalige bedrijfsgebouwen. Of door bijvoorbeeld containerwoningen, atelierwoningen of woongroepen te faciliteren. Ook brengen wij de samenwerking tussen Tiny House ‘Nederland’, Kennemer Wonen en onze gemeente tot stand. We werken aan meer structurele oplossingen door het bouwen van meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen en een transparante woningtoewijzing te stimuleren.

Samen met inwoners en ondernemers nemen we het voortouw voor een Omgevingsvisie die onze natuur- en landschapswaarden en onze duurzaamheidsambitie waarborgt. Vooruitlopend op de Omgevingswet introduceert de gemeente innovatieve vormen van democratie en inspraak.

We onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs en zetten in op duurzaamheid en de energietransitie. We ontwikkelen binnen vier jaar een routekaart Energietransitie

met concrete informatie over wanneer en hoe de transitie plaats gaat vinden, welke gebieden wanneer aan de beurt zijn om van het gas afgekoppeld te worden en welke financiële middelen ermee gemoeid zijn.

We stellen meer voorwaarden aan duurzaamheid in toekomstige renovatie- en nieuwbouwwijken in de gemeente. Denk aan energieneutraal en circulair bouwen, gebruik maken van aardwarmte, toepassen van warmte-koude opslagsystemen en zonne-energie. De investeringen in nieuwbouwprojecten dienen vanaf nu alleen gasloos te zijn en we zetten in op het verduurzamen van gemeentelijk openbaar vastgoed en van de openbare ruimte.

Daarnaast zetten we in op goed grondwaterbeheer, duurzame straatverlichting, schone straten en goed onderhouden wegen, riool, speelplaatsen en kunst in de openbare ruimte.
De kwaliteit en leefbaarheid in onze dorpen worden mede bepaald door het vastgoed. Langdurige leegstand moet voorkomen worden. Hierin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid waarbij door middel van mediation (en hiertoe gecertificeerde personen) langlopende vastgoed trajecten die in een impasse tussen gemeente en eigenaar zijn geraakt, vlot te trekken zonder hierbij tot juridische procedures te komen. Het betreft vastgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt.

Quote:
Woningen voor jongeren (Inwoner uit Egmond)

Een financieel gezonde gemeente

Er komt een transparante begroting met beter inzicht in de inkomsten en bestedingen. Dit geldt voor de P&C cyclus en de onderbouwing van de posten. Met ‘ontschotte’ budgetten zodat het mogelijk is binnen het sociale domein integraal problemen aan te pakken.
We onderzoeken of er ‘lucht’ in de begroting zit.
We houden de parkeerbelasting, riool- en afvalstoffenheffing gelijk en streven er naar om de overige lasten, waaronder de OZB, ook gelijk te houden. We verhogen de lasten alleen als daar ook een duidelijke investering (en maatschappelijke winst) tegenover staat die voor inwoners inzichtelijk is. Omgekeerd geldt dat bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing omlaag kan als er minder restafval wordt opgehaald.
We staan voor een actieve subsidie acquisitie naar Europese en nationale fondsen door een subsidiedesk te realiseren.
We dragen zorg voor transparante openbare aanbestedingen bij grote projecten en betrachten terughoudendheid bij onttrekkingen uit de algemene reserve.

Quote
Maak inspraak laagdrempelig (Inwoner uit Schoorl)

Op zaterdag 12 mei zijn leden van de fracties GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen met een bus naar de inwoners gegaan om te luisteren naar wat zij meegeven voor deze bestuursopdracht. De opbrengst van deze dag— van hetgeen zij daadwerkelijk hebben gezegd of op schrift hebben gesteld— is letterlijk terug te vinden in deze bijlage.

Dit is de eerste stap geweest in het leerproces van democratische vernieuwing. Wij vragen aan het college ter uitvoering van deze bestuursopdracht, om binnen 100 dagen met voorstellen te komen hoe onze inwoners en de raad een positie hebben of gaan krijgen in het vervolgproces.

Schoorl

Verjonging Schoorl
Winkelaanbod verjongen: meer diversiteit
Wat hebben jongeren nodig om zich in Schoorl te willen vestigen Verjonging!
Jonge gezinnen terug
Meer speeltoestellen en speeltuin
Trampoline
Meer speelplekken voor kinderen

Betaalbare woningen voor jong en oud

Voorzieningen voor jongeren

Koopappartementen ouderen

Kleinschalige woningbouw

Eenvoudige procedure recreatiewoningen

Jongerenwoningen of atelierwoningen voor jongeren, afspraken met kunstacademies

Starterswoningen

Bestaande gebouwen benutten voor woningbouw

Starterswoningen voor jongeren

Betaalbare woningen voor jongeren: vaak met gemeente gepraat maar is nooit iets mee gedaan. Wel woorden geen daden; komt niet van de grond

Verkeer en parkeren

Toon eens wat meer ambitie en los daadwerkelijk de verkeers- en parkeerproblemen op.

Verbetering openbaar vervoer Gratis parkeren
Gratis parkeren Schoorl centrum Goed doordacht parkeerbeleid Auto’s uit het centrum

Veiligheid: verkeerssituatiegebruiker driewieler, gevaarlijk wegdek Laanweg / Sportlaan en andere plaatsen in gemeente zoals: Breelaan, Duinweg, Heereweg, grensoverschrijdend gedrag

Parkeerterrein achter de super weghalen en huisjes voor jongeren en winkeltjes Parkeren op transferia en gratis fietsen
Blauwe parkeerschijf
Stoeptegels beter

Geluidswal Provinciale weg
Transferia voor auto’s bij entree Schoorl
Blauwe zone (vrij parkeren)
Parkeergelegenheid toeristen en bezoekers (woonwijken ontlasten!)

Stop het neoliberalisme (centrum autovrij)

Parkeerbeleid oktober tot met april vrij parkeren

Nieuwe parkeerbeleid Teun de Jager

Rommelmarkt wordt door heffen parkeergeld minder bezocht

Heereweg niet autoluw, voordelig parkeervignet van 10 euro voor inwoners/ toeristen wel heffen

Wat is een kofferbakmarkt zonder parkeerplaats: houd het zoals het was tot de nieuwe parkeerplekken klaar zijn of geef bezoekers toestemming van de markt om op het terrein gratis te parkeren

Inrichting van de kernen

Verplaats supermarkt, neem parkeerterrein achter Rode Leeuw op in plangebied: parkeerterrein uitsluitend voor vergunninghouders ter voorkoming zoekgedrag parkeerders

Verbeter opgang fiets/wandelpad achter Zilte Zoen naar Schoorlse Zeeweg (gevaar e-bikers, mountainbikers en fietser ook in verband met bevoorrading Zilte Zoen en Tree)

Schoorl centrum: omgeving Klimduin wordt zo marginaal verbeterd dat er nauwelijks een voor bezoekers plezierige en veilige verblijfsruimte ontstaat

Verbeteren centrum Schoorl met meer dan alleen nieuw straatmeubilair, andere steensoorten en andere bodembedekkers. Voor Schoorl een proces van minimalisering ingezet, daardoor problemen maar gedeeltelijk opgelost.

Meer plek voor fietsenstallingen in centrum Schoorl Geen vertrek van kleine winkeliers
Geen grote winkels
Alles gaat maar naar Bergen: winkels moeten hier blijven Dorps karakter behouden

Winkeltjes bij Klimduin en horeca, i.p.v. parkeerterrein, en tegenover super combineren met huisjes voor jongeren en ouderen

Hoofpijndossiers weg uit Bergen-centrum Speelduin: houden zo
Er zijn hier geen leuke winkeltjes
Meer openbaar groen

Supermarkt behouden en parkeren

Fietsstraat met auto te gast

Regulier fiets- en voetgangersverkeer

Meer detail-winkels: kleding en zo

Meer fietsenstallingen

Hart voor Schoorl creëren (achter paardenmarkt)

Huisjes tegen over supermarkt in het centrum opnieuw overwegen (winkeltjes en horeca)

Heereweg autovrij
Veiligheid en winkelstraat gezelliger

Toerisme

Geen uitbreiding toerisme
Gewone campings
Niet meer recreatieparken, campings behouden

Veiligheid en regelgeving

Geen loslopende honden Flexibele handhavers Paardenpoep opruimen

Duurzaamheid en milieu

Welzijn en samenleving

Activiteitencentrum voor inwoners
Meer samen/ verbinding tussen de inwoners Ruimere openingstijden gemeentehuis Oplossing tijdelijke bewoning recreatiewoningen Sociale dienstplicht
Proef basisinkomen
Verbinden arm en rijk
Eenzaamheid

Jeugd heeft het moeilijk

Gezondheid en sport voor jong en oud

Aanbod vrijwilligers te klein, van bijvoorbeeld sportverenigingen: Wat hebben sportverenigingen te bieden aan vrijwilligers? Sportverenigingen faciliteiten behouden

Ouderen en zorg

Groen en natuur

Japanse duizendknoop: informatie en opruimen
Tegen bomenkap
Meer ruimte om honden los uit te laten het hele jaar door: wel poep opruimen

Betrouwbare gemeente, oog, oor en respect voor elkaar

Meer inspraak voor burgers Maak inspraak laagdrempelig Minder ruzie/ meer doen Ophouden met klagen

Kunst en cultuur

Expliciet voor de kern Schoorl

Zuinig zijn op bestaande dorp Blinkerd sociale functie behouden We missen de slager
Behouden van roze wolk van Schoorl Verlevendiging van Schoorl
Ik mis de gezelligheid
Niet nog een fietsenwinkel
Schoorl houden zoals t nu is

Nieuwe snellere besluitvorming centrum Schoorl Subsidie Blinkerd handhaven
Buslijn 155 behouden (kleinere bus)
Schoorl is achtergesteld

Programmering de Blinkerd onder andere vogelshow Sporthal de Blinkerd moet blijven
Schoorl heeft een hart nodig
Schoorl moet zo blijven

Bomen weg of minder bomen op de Hoge Nolweg 16-14 te veel schaduw: snoeien/meer licht

Zaalvoetbal moet in de Blinkerd blijven/ jongeren op subsidieregelingen opgenomen: aanbod voor jongeren vergroten. Gemeente moet gaan praten met de Blinkerd. Druist in tegen eigen statuten, plan van aanpak niet geleverd.

Wij willen dat sportactiviteiten voor kinderen en jongeren in Schoorl blijven: verbinding en vriendschap voor het leven

Bergen

Voorzieningen voor jongeren

Betaalbare woningen voor jonge mensen Betaalbare woningen voor starters
Jongeren hebben geen vertrouwen meer Vergrijzing maar geen faciliteiten voor jongeren Meer faciliteiten voor jongeren

Betaalbare huizen voor jongeren
Meer speelplaatsen voor kinderen in de wijken

Betaalbare woningen voor jong en oud

Zomerwoning kunnen blijven verhuren
Woningbezit Duitsers
Regel betaalbare woningen voor oudere mensen
Aanleunwoningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen en voorzieningen Meer luxe/leuke huurwoningen voor ouderen die hun koophuis kunnen

doorgeven/verkopen

Woning voor armeren en hulpbehoevenden, toewijzingsbeleid veranderen: eigen bewoners eerst!

Hoeft niet te bouwen in rafelranden

Minder dure villa’s > kleinere huizen

Geen verkoop van huizen aan buitenlanders

Tiny houses in alle dorpen

Geen traditionele woningbouw, modulewoningen, geen bouw in de natuur, niet bouwen voor 120 jaar

Verkeer en parkeren

Nieuwe scooters op Eeuwigelaan in plaats van op fietspad

Gratis parkeren voor inwoners 1 uur

Veilig fietsen naar Bergen aan Zee en voor voetgangers naar Bergen aan Zee

Rond Ruïnekerk geen auto’s, zeker op zaterdag niet

Opknappen Buerweg

Voert autovrij

Behoud parkeerplaatsen in Bergen aan Zee een regel iets voor de fietsers: dus geen fietsenrekken op parkeerplaatsen

Gratis parkeren voor inwoners

Inrichting van de kernen

Ontwikkelen centrum Bergen: gas er op Geen parkeergarage en geen Aldi Ontwikkeling parkhotel
Direct bouw nieuw Parkhotel

Geen nieuwe supermarkt
Aldi mag hier 1,5 zo groot
Muziektent in centrum Bergen
Multifunctionele raadzaal op Harmonielocatie, plan Schrama van tafel Zet die Aldi maar wel neer/ niet neer

Vergroening centrum

Speelplaats in centrum

Geen bushalte voor Hartje Bergen maar bestaande toestand handhaven

Afblijven van Eeuwigelaan: Bello tracé, plus 1

Fietspad bij Kraakman breder

Geen bushalte voor hartje bergen

Geen derde supermarkt

Kleinschalig, geen dure modeketens

Autovrij rondom Ruïnekerk

Meer speelplaatsen in de wijken

Centrale afvalpunten in de wijken voor glas en papier, niet helemaal meer naar centrum hoeven brengen

Toerisme

Minder airbnb
Leg particuliere woningverhuur aan toeristen aan banden

Veiligheid en regelgeving Duurzaamheid en milieu

Budget van fusie vv Egmond aanwenden voor aanleg duurzame energievoorzieningen voor alle verenigingen energiezuinig en besparen.

Electrische bussen eisen
Roetproblemen
Afvalcontainers in de wijken voor glas en papier

Welzijn en samenleving
Gezondheid en sport voor jong en oud

Maak in het buitengebied openbare sportplaatsen (meer dan hardlopen)

Ouderen en zorg

Groen en natuur

Waarom honden drie maanden vast in duingebied? Hele jaar vast!!! Schoon strand, (afval)
Minder bomen kappen in het bos

Betrouwbare gemeente, oog, oor en respect voor elkaar

Beslissingen nemen

Samen doen, niet vechten

Meer communiceren ook tussentijds

Meer vertellen vanuit de gemeenteraad wat de plannen zijn

Transparantie

Besluitvorming duurt te lang

Minder gekonkel

Goedkopere gemeente, BUCH is veel te duur

Meer politiek en bestuur op gemeentelijk niveau

Ontwikkeling projecten Bergen aan Zee transparant

Politiek moet over de hele breedte samenwerking zoeken, men moet niet onnodig blokkeren

Daadwerkelijke invloed van raad op college

Veel beter contact burgers versus college: dat is gesloten, zegt niets tegen ons, ik heb vertrouwen in de nieuwe vier

Blijf in gesprek met de bevolking
Luisteren
Gebruik de talenten die beschikbaar zijn en ga ernaar op zoek
Blijf betrokken bij de inwoners
Vertel de inwoners de oorzaak van polarisatie in gemeenteraad BUCH-organisatie te duur
Ambtelijke organisatie, integriteit schaamte voorbij
7 miljoen voor 5 voetbalvelden, belachelijk, kost ons allemaal veel geld. Er is al

een voetbalveld genoeg voor alle voetballers in Egmond (mening van een Egmondse)

Draagvlak feitelijk meetbaar maken per kern per onderwerp

Mening van inwoners meenemen in projecten

Eis: transparantie besluitvorming en informeer de inwoners: alles is al besloten en daarna mag t klootjesvolk uit 3 plannen kiezen’

Blijf luisteren naar elkaar

Laat de gemeenteraad een afspiegeling zijn van alle kernen: geen raad met meer dan 50% Egmonders

Kunst en cultuur

Gratis entree voor bewoners Bergen in Kranenburgh

Expliciet voor de kern Bergen

Problemen Vanillia oplossen,
Lagere WOZ (we staan in de top tien)
Probleem voetbalfusie Egmond? Mediation voorzitters Berdos en BSV Bergen: mooi dorp
Gerne alles so halten wie es jetzt ist
Buslijnen behouden

Egmonden

Voorzieningen voor jongeren

Betaalbare woningen voor jong en oud

Woningen voor jongeren, mag hoogbouw

Bouw op locatie Genet en postkantoor+ Agnesplein plus parkeerplaats trompschool=4600m2 bejaardenwoningen ca 100 stuks: er zijn 100 alleenstaanden in Egmond aan Zee in een eengezinswoning: laat ze verhuizen op dezelfde huur betalen als nu=100 woningen voor jonge gezinnen (zij kunnen de huurverschil per compensatie betalen) huurders Kennemer

Wonen gaan voor, verkopen aan Egmondse jeugd

Zomerwoningen het hele jaar bewoonbaar maken zodat de jeugd daar kan beginnen.

Opkoop van de gezinswoningen voor de verhuur aan banden leggen, want bepaalde straten worden zo behoorlijk spookachtig in de winter. Bovendien worden de huizenprijzen enorm opgedreven door deze mensen.

In het gebied van Zeevogels een stuk goedkope grond opkopen waar mensen Tiny houses kunnen plaatsen.

Verkeer en parkeren

Ondergronds parkeren in Egmond aan Zee

Transferium Egmonderstraatweg met gratis openbaar vervoer

Fietsers plus scooters ondergronds stallen

Parkeergarage

Grote parkeerplaats richting Alkmaar>transferia met gratis bussen naar strand/fietsen huren

Aan ingang van Egmond aan Zee een parkeerplek maken voor vele auto’s zodat niet alle toeristen een uur lang rondrijden in Egmond aan Zee op zoek naar een plekje en CO2 uitstoten. Als alternatief borden plaatsen waar wel geparkeerd kan worden, bij het zwembad bijv. zodat dat dat meer gebruikt gaat worden. Op de drukste dagen in het dorp is het zwembad parkeerterrein nooit erg bezet.

Inrichting van de kernen

Nieuwe strandafgang
Geen parkeerplaats in je voortuin, buren kijken ernaar = overlast

Toerisme

Geen woningsplitsing voor recreatieappartementen

Veiligheid en regelgeving

Meer poepzakjes/palen op het strand

Handhaving hondenpoepbeleid/paardenpoep

Handhaving fietsen Voorstraat en Boulevard

Handhaving op strand tegen vliegeren, honden, mountainbikes (ze kijken de andere kant op)

Vandalisme aanpakken
Hondenpoep handhaven/ paarden poep: Mart Gul
Handhaving verhuur woningen voor recreatie: bestemming is wonen

Duurzaamheid en milieu

Afval op strand zelf opruimen/ glas/plastic, voorlichtingstaak gemeente eventueel met borden op strand.

Rookvrije gebieden strand

Sportlocaties voorzien van zonnepanelen en ledverlichting

Bergen energieneutraal: stapsgewijs en per kern

Ga beter om met afval

Meer containers voor plastic afval, bv bij de Rondo

Wandelgroepen organiseren die opruimen op het strand

Vuilniscontainers vervuilen door slechte deksels

Nieuwe afvalcontainers achter t huis want de deksels sluiten niet goed (HVC en gemeente leggen verantwoordelijk bij de ander neer- van kastje naar de muur)

Welzijn en samenleving

Straten verbeteren voor rolstoelen
Sociaal beleid
Wifi voor de vluchtelingen aan de Plevierenlaan Huisvesting zwakkeren
Ondersteunen Post aan Zee

Gezondheid en sport voor jong en oud Ouderen en zorg

Groen en natuur

Afgeschermd stuk strand waar honden los mogen lopen

Betrouwbare gemeente, oog, oor en respect voor elkaar

Houd eens een open enquête en interview de minder mondige inwoners Gelijke behandelingen op het gebied van bestemmingsplannen Luisteren naar de bevolking voor alternatief sporthal-locatie
Luisteren naar de bevolking

Kunst en cultuur

Expliciet voor de kernen van Egmond

We zijn tevreden en komen ieder jaar terug

Heel graag zwembad als recreatieve voorziening, zeker in wintertijd

Fusielocatie niet Egmond aan den Hoef maar naar Zeevogels

Sporthal vernieuwen en fitnes erbij

Voetbal aan Egmonderstraatweg

Goed openbaar vervoer (plus 1)

In 2025 voor voetbalfusie slechts 3 velden nodig

Voetbalfusie: afwijzing locatie betekent geen fusie

Sporthal: slecht plan

Houden zo, zoals t nu is

Knopen doorhakken, genomen besluiten niet terughalen, sporthal bij de voetbalfusielocatie

De sporthal renoveren, restaurant aan de achterkant en het oude zwembadgedeelte vol bouwen met sociale woningen voor een betaalbare prijs.

Niet bemoeien met de voetbalverenigingen. Uiteindelijk zal een vereniging geen bestaansrecht meer hebben. Dicht gaan, en de leden zullen naar de overgebleven vereniging toe fietsen. Zeker geen geld insteken.

advertentie

Meer 'Politiek':

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

24 april 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

17 april 2020

De stand van zaken in tijden van de corona-crisis

Hoe staat het er nu voor in de gemeente Bergen met betrekking tot de coronacrisis?

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

17 april 2020

Aankomende week is er weer een interview met Ruud Bredewold

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]flessenpostuitbergen.nl

Terug