Expertteam gaat over de schreef mbt adviezen terugtrekken bestemmingsplan centrum van Bergen

Expertteam had deze opdracht moeten weigeren

Expertteam gaat over de schreef mbt adviezen terugtrekken bestemmingsplan centrum van Bergen

Op vrijdag 25 mei jl. heeft het Expertteam Versnellen advies uitgebracht aan de formerende partijen van de gemeente Bergen. Het advies betreft een drietal locaties in de gemeente, waarvoor, na een democratisch proces een bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het gaat over een centrumplan voor het dorp Bergen, een voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en een sporthal met woningbouw in Egmond aan Zee.

Het advies van het Expertteam is eerst ontvangen door de formerende partijen en daarna ter beschikking gesteld aan de overige partijen in de raad.
Dit schrijven is afkomstig van de overige partijen, te weten KIESLokaal, CDA, D66 en PvdA. Wij zijn in de gelegenheid geweest om het Expertteam te bevragen. Onze belangrijkste vraag was: Hoe ziet het Expertteam Versnellen haar advies in het licht van de opdracht die zij hebben meegekregen van de opdrachtgever RVO. Het antwoord op deze vraag was dat zij hun rol ruim mogen interpreteren en dat het nu ook gaat om het inzetten op meer woningbouw. Desondanks hebben wij nog enige vragen over de rol van het Expertteam. Als verantwoordelijke Rijksdienst voor het Expertteam richten wij onze vragen tot u

Allereerst nog enige achtergrond:
De genoemde drie bestemmingsplannen kennen een lange geschiedenis (minimaal acht jaar), vele inspraakrondes, actieve participatie en veel belanghebbenden. Er zijn veel ambtelijke en bestuurlijke uren in gestoken en er zijn door de lange looptijd en de complexiteit van de plannen veel plankosten gemaakt. Het expertteam heeft de opdracht aanvaard om alternatieven te onderzoeken voor deze drie plannen. Hierop heeft Expertteam in krap een maand tijd een aantal gesprekken gevoerd en zich ingelezen in de achterliggende stukken. Bij de toelichting op het advies gaven zij aan dat zij door het korte tijdsbestek maar met een selectie van de belanghebbenden te hebben gesproken. Daar waren in het geval van de voetbalfusie bijvoorbeeld niet de besturen van de voetbalclubs bij of de Sportraad van de gemeente bij en voor het alternatief voor het centrum van Bergen niet de eigenaar van het hotel waarvan zij voorstellen om het te verhuizen.

Wij zijn zeer dan ook zeer verbaasd en ook verontwaardigd over het advies. Immers op de website van RVO kunnen wij lezen dat:
‘Het Expertteam Versnellen helpt lokale overheden en de markt bij het oplossen van de belemmeringen rond gebiedsontwikkeling.’
En:
‘RVO.nl coördineert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Expertteam Versnellen voor de onderdelen ‘versnellen van gebiedsontwikkeling’ en ‘vlottrekken van bouwprojecten.’

Nu onze vragen waar wij graag een gemotiveerd antwoord op ontvangen:
1. Wij zijn van mening dat er in de gemeente Bergen geen behoefte is aan het ‘oplossen van belemmeringen rond een gebiedsontwikkeling’ of noodzaak voor het ‘vlottrekken van bouwprojecten’. Wat is uw mening hierover?
2. De doelstelling van het expertteam en de opdracht die zij hebben gekregen conflicteren o.i. met elkaar. Wilt u ons de motivatie/onderbouwing geven op basis van welke criteria de heren De Zeeuw en Feijtel deze opdracht hebben aangenomen?
3. In het verlengde van de voorgaande vraag: Bent u met ons eens dat het Expertteam deze opdracht had moeten weigeren omdat deze niet in lijn ligt met de opdracht die zij hebben meegekregen van RVO? Zo nee wat is uw motivatie?
4. Wij voorzien dat het advies van het Expertteam eerder vertraging met zich meebrengt dan versnelling. Wat is uw mening hierover?
5. Wij mogen aannemen dat dat het Expertteam Versnellen gelet op de beschikbare capaciteit en middelen uitsluitend een opdracht aanneemt op basis van een aantal (standaard)criteria die betrekking moeten hebben op de doelstelling van het expertteam. Zijn voor het aannemen van een opdracht door het Expertteam toetsingscriteria opgesteld en kunt u ons deze criteria toesturen?
6. Het advies van het Expertteam kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen. In het voorliggende advies wordt weinig aandacht besteed aan de gevolgen/risico’s van het advies voor de totale planontwikkeling wanneer het advies opgevolgd zou worden. Op welke wijze vindt u dat de adviseurs de opdrachtgevers hier op moeten wijzen?
7. Bent u het met ons eens – na lezing van het advies – dat het Expertteam over de schreef gaat met de adviezen gericht op het terugtrekken van het bestemmingsplan voor het centrum van Bergen? Dat zij omwille van de opdracht er argumenten bij betrekken die weggezet kunnen worden als doelredenering en daardoor slecht houdbaar zijn bij een juridische procedure?

Gezien de haast die gemaakt wordt door de nieuwe coalitie met de uitvoering van het advies, dringen we er bij u op aan om onze vragen spoedig te beantwoorden en zo mogelijk voor 19 juni a.s. .

Hoogachtend,

Odile Rasch
Fractievoorzitter D66 Bergen