Deel

advertentie

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Lees hier de reacties van diverse politieke partijen

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Aanvankelijk zou de Bergense gemeenteraad dinsdagavond besluiten of de woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef – tegen de zin van de provincie in – zouden worden uitgevoerd of niet. Maar het werd van de agenda gehaald toen Meis de Jongh van de VVD de raad vroeg het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komen er de komende jaren geen 300 nieuwe woningen in Egmond-Binnen. Door het beschermde Noordhollands Duinreservaat kon er aan de westrand al bijna niets meer. Met de nieuwe omgevingsverordening die het provinciebestuur op 5 oktober wil vaststellen, gaan ook de andere dorpsranden op slot voor woningbouw. Dorpsvereniging Egmond-Binnen vreest nu voor de leefbaarheid in het dorp.

Reacties: KIES Lokaal, betreurd genomen besluit

Bestemmingsplan Dorp en Duin
Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode is het agendapunt “vaststellen bestemmingsplan Dorp en Duin “ van de agenda gehaald en doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bouwen in de Egmonden is voor KIES Lokaal al jaren een van haar prominente speerpunten en daarom betreuren zij het zeer dat dit onderwerp van de agenda is gehaald.
KIES Lokaal heeft zich, in aanloop van deze vergadering, kritisch uitgelaten over het huidige plan maar zag deze als een eerste stap naar mogelijke realisatie van de hevig gewenste en noodzakelijke nieuwbouw. Er lagen moties en amendementen klaar om het, nu uitgestelde plan, zodanig aan te passen dat het recht zou doen op gebied van de participatie met de omwonenden, het benodigde verkeerplan als ook de relatie met de provincie.
KIES Lokaal zal zich ook in de komende periode volledig blijven inzetten voor woningbouw in de Egmonden en samen met inwoners en betrokken partijen kijken naar de meest optimale invulling.


CDA: de VVD blaast woningbouwplannen Egmonden op!

De VVD heeft vanavond het voorstel voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef van de agenda gehaald. Dit is tegen de afspraken uit het formatieakkoord 2019-2022. Met het formatieakkoord wilden de vier partijen breken met het verleden en bestuurlijke daadkracht tonen!

Vanavond stond de besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlocaties op de agenda van de raad. Op voorstel van de VVD hebben GroenLinks en Ons Dorp het agendapunt zonder inhoudelijke bespreking van de agenda gehaald. De inwoners in de Egmonden staan met lege handen als het gaat om 250 nieuwe woningen, 8 maart was de laatste kans voor de raad van Bergen om een besluit te nemen. Uitstellen wat de VVD heeft afgedwongen heeft de kans op realisatie van het gehele project aanzienlijk verkleind dan wel onmogelijk gemaakt.

“De bouwplannen gaan vanavond van de agenda, maar ze staan 16 maart met de verkiezingen weer op de agenda. Daar kunnen de inwoners laten weten of ze de plannen steunen door te stemmen op de partijen die deze betaalbare woningen willen bouwen.” Zo beschreef een duidelijk teleurgestelde wethouder Klaas Valkering. De wethouder wilde, sprekend namens het college, het woord “onbetrouwbaar” niet in zijn mond nemen over de plotselinge draai van de VVD, maar hij kon zijn emotie nog net onderdrukken. De VVD blijkt nu een besluitenloze partij te zijn geworden en distantieert zich van haar coalitiepartners waar ze straks mogelijk weer een coalitie mee moet voeren.

Overigens is de draai van de VVD te begrijpen naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat. De lijstrekker van deze partij gaf één dag voor de raadsvergadering aan dat Bergen uitsluitend voor de rijken is en dat er niet teveel gebouwd mag worden. De VVD toont zijn ware gezicht en dat is prettig voor de kiezers die volgende week gaan stemmen.

Jonge gezinnen in de kou!
Het ontwikkelen van deze woningbouwlocatie voor o.a. (jonge) gezinnen in de Egmonden is bitterhard nodig om de dorpen leefbaar te houden. De winkels en voorzieningen blijven hierdoor bestaan.

Het CDA wil bouwen in de Egmonden om de leefbaarheid van de dorpen te waarborgen en voorzieningen in stand te kunnen houden. De Egmonders geven al jaren aan dat ze grote behoefte aan betaalbare woningen hebben. Dorp en Duin is een kans om die woningbouw voor de gewone Egmonders te realiseren, geen dure villa’s voor randstedelingen maar betaalbare woningen voor Egmonders. Dit is een plan waar de dorpsvereniging Egmond-Binnen in haar dorpsvisie uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

“Het zou de provincie sieren om te luisteren naar de behoeften van alle inwoners van de provincie en niet alleen naar de Randstedelingen. Wij zijn niet het recreatiepark van Amsterdam. Onze kinderen willen ook op hun geboortegrond wonen”, aldus raadslid Danny Zwart van het CDA Bergen.

D66: De VVD trekt stekker uit woningbouwproject
Op het moment dat de gemeenteraad gereed zat voor het behandelen van het woningbouwproject Dorp en Duin in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef betreffende 150 woningen, diende de VVD het voorstel in om het onderwerp van de agenda te halen, omdat dit niet rijp voor de raad zou zijn.
Twee jaar werk is er in dit project gaan zitten. Aan alle voorwaarden waren voldaan om het in de raad te behandelen. Niet alleen in de coalitie, maar ook in de raad is in december 2020 nogmaals opdracht gegeven (excl. GB en BBB) aan de wethouder om het plan uit te werken. Ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend in hun beleid was.
Het ging om een globaal bestemmingsplan dat op tijd vastgesteld moest worden om dit mogelijk te maken. Een globaal bestemmingsplan, waardoor er ook nog veel mogelijkheden waren om het plan later bij te sturen door inwoners. Vandaar dat de diverse partijen op de verschillende onderdelen (natuur, historie, verkeersplan) een motie hadden voorbereid. D66 had via een motie extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inpassing van het open landschap.

Helaas had een meerderheid van raadsleden VVD, GL, BBB en GB angst voor een verstoring van de relatie met de provincie. D66 heeft uitgebreid contact gehad met de eigen provinciale fractie en afgestemd over onze keuze om voor het plan te stemmen vanuit onze visie op continuïteit van bestuur en woningbouw voor de jeugd in de Egmonden ter behoud van de saamhorigheid.

D66 wilde het plan wel behandelen. Niet alleen omdat we voor het plan zijn, maar ook omdat wij vinden dat in de raadsvergadering de transparante communicatie en behandeling moet plaatsvinden. Daar leg je verantwoording af aan de inwoners om te zeggen waarom je voor of tegen bent. Daar is onze democratie op gebaseerd. Niet via het van de agenda halen.
Na te lezen op onze website:
https://d66.nl/bergen/nieuws/dorp-en-duin-niet-op-de-agenda/


Toelichting bij VVD-standpunt raadsvergadering (8/3) – Dorp en Duin
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad op voordracht van de VVD het bestemmingsplan Dorp en Duin van de agenda gehaald. Aan het besluit over het bestemmingsplan zaten te veel haken en ogen waarmee de uitvoerbaarheid en daarmee een zorgvuldig proces in het geding kwam.

Financiële risico’s
In het plan Dorp en Duin gaan zeer grote bedragen om. Dan moet je zeker zijn dat alle risico’s zijn afgedekt. Dat is niet het geval. De gemeente is een overeenkomst aangegaan voor Egmond-Binnen Zuid met een niet bestaande BV. Het is een zogenoemde BV i.o. (in oprichting). Er is geen inschrijving bekend bij de Kamer van Koophandel. Daarmee weet de raad niet wie de oprichters zijn; of er een bankrekening, dan wel een bankgarantie kan worden afgegeven en/of de personen die getekend hebben kredietwaardig zijn. Dit zijn financiële onzekerheden die wettelijk opgelost moeten zijn voordat er besloten wordt.

Provincie
Het bestemmingsplan Dorp en Duin voorziet in de bouw van 250 woningen in het buitengebied van Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Het plan is controversieel omdat het in het zogenoemde buitengebied ligt. De provincie bepaalt wat er in het buitengebied mag. Daarbij heeft de gemeente zich te schikken naar de (hogere) regelgeving van de provincie.
De provincie heeft bij de start aangegeven dat zij het plan in het buitengebied niet steunt. De reden is dat het ingaat tegen het provinciale beleid. Dat betekent dat de provincie naar
de rechter stapt als het plan wordt vastgesteld. De gang naar de rechter kost jaren en veel geld. Jaren waarin niet kan worden gebouwd en geld dat niet nuttiger kan worden besteed.

Zekerheid van woningbouw
De gemeente Bergen gaat met grote regelmaat naar de rechter en de Raad van State. De uitkomsten leiden vaak tot teleurstelling. De VVD wil deze rechtsgangen tot een minimum beperken. Dat betekent dat de gemeente en de politiek zich anders moeten gaan verhouden tot de provincie en ook tot haar inwoners.

De VVD kiest zekerheid
Het realiseren van woningbouw is een ingewikkeld proces. Vele mensen en overheden zijn erbij betrokken. Dit houdt in dat je samen moet optrekken. Een gemeente moet in zo’n proces nauw samenwerken met andere overheden en inwoners. Dat is de sleutel voor succes en zekerheid die leidt tot woningbouw.

Kansrijke locaties
Bouwlocaties moeten worden vastgesteld naar kansrijkheid. De VVD heeft met de provincie hierover overleg gehad. Er is aangegeven dat er kansrijke locaties zijn. Bijvoorbeeld de voetbalvelden van Sint Adelbert, welke ook door de provincie als kansrijk wordt gezien. De VVD ziet graag dat deze locatie prioriteit krijgt.

Waarom niet inzetten op alle locaties?
Het idee leeft bij inwoners dat we op zoveel mogelijk locaties moeten inzetten. De realiteit is dat we moeten kiezen. Simpelweg omdat onze gemeente een beperkt aantal medewerkers heeft en de spoeling dun gezaaid is op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt focus voor snelheid.

Over je graf heen regeren
Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering van de huidige raad voor de verkiezingen. Besluiten over een onvoldragen plan brengt een nieuwe gemeenteraad in moeilijkheden. Een nieuwe raad wordt daarmee opgescheept. Dat is vragen om problemen. De VVD past daarvoor.

Verantwoordelijkheid
Met deze ingreep heeft de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid genomen. Nee zeggen is vaak moeilijker dan zwijgend instemmen. Het is een lastige beslissing, waar de VVD volledig achter staat. De VVD kiest hiermee voor reële plannen die op veel kortere termijn kunnen worden uitgevoerd.
De VVD-fractie

advertentie

Meer 'Politiek':

Lezers met een mening: oud PvdA-man Haye G.H. van der Werf

1 juli 2022

Kom op: 'forget the past' en aan het werk...

Is er nu niemand in of rond het gemeentehuis (de burgemeester voorop) die tegen de raadsleden zegt:

Theo van Eijk, formateur gemeente Bergen, over het formatieproces tot nu toe (filmpje)

1 juli 2022

Interview na de gemeenteraadsvergadering van 23 juni 2022

Vorming nieuw college Bergen pas na de zomervakantie.

Gezocht: doeners met groene vingers voor meer groen in de buurt…

27 juni 2022

Groen kapitaal gaat ook in Bergen aan de slag

Wie groene vingers heeft en een idee heeft hoe z’n buurt wel een oppepper kan gebruiken, kan van de gemeenten Bergen en Heiloo hulp én een budget krijgen.

Bewonersvereniging Bergen Centrum stuurt stevige brief aan Bergense politiek

24 juni 2022

De leden en het bestuur zijn uitermate teleurgesteld over de gang van zaken bij de totstandkoming van dit besluit waarbij de gemeenteraad totaal niet betrokken is geweest

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC), maandag 20 juni jongstleden, hebben de leden unaniem besloten om middels een brief aan het college van B&W en alle leden van de gemeenteraad te reageren op de bouwontwikkelingen in het centrum van Bergen. De stevige en volledige brief is in handen van de redactie van De Flessenpost en beschikbaar voor belangstellenden.

Lezers met een mening: Ed Bausch

24 juni 2022

Alsjeblieft, offer niet de weinige openbare ruimte op

Sinds ik hoor over de sloop van het Bakema-complex, de woonflat op palen, het voormalige VVV-gebouwtje, de overkapte gebiedjes, de witte winkelstrip met de brede luifels (NB even schuilen bij regen, hittestress) in twee delen, denk ik maar steeds: wat vreselijk zonde zou dat zijn.

Brief burgemeesters NHN inzake crisisnoodopvang

10 juni 2022

Ook de burgemeester van Bergen, Lars Voskuil heeft de brief ondertekend

De burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord hebben gezamenlijk een brief verzonden aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Factsheet: goede dialoog helpt bij beter aanbesteden

3 juni 2022

Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten

Een goede dialoog tussen aanbestedende diensten en marktpartijen leidt tot meer begrip, waardering en vertrouwen. Dat is essentieel voor het slagen van een aanbesteding. Het programma Beter Aanbesteden verzamelde de voordelen van en mogelijkheden voor een goede dialoog in één overzichtelijk A4.

Showroom Duurzaam Bouwloket op de zaterdagmarkt in Bergen

3 juni 2022

Hoe ziet een warmtepomp of infraroodverwarming eruit?

De showroom van Duurzaam Bouwloket staat zaterdag 11 juni op de markt in Bergen. In deze showroom is te zien hoe duurzame en energiebesparende maatregelen eruit zien en werken, zoals zonnepanelen en infraroodverwarming.

Start de zomer goed en maak gebruik van het budget uit het Maatschappelijk Sportakkoord gemeente Bergen!

3 juni 2022

Juist na de afgelopen lockdown periode is het misschien zo dat je als sportaanbieder of organisatie mooie nieuwe plannen hebt

In de gemeente Bergen gaat in juni 2022 de tweede en tevens laatste ronde van het Maatschappelijk Lokale Sportakkoord van start. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben.

Plan voor nieuw tennispark in Oudburgerpolder

1 juni 2022

Vanaf 2019 zijn er gesprekken met TC Bergen en BSV Tennis geweest over een verhuizing naar één nieuw tennispark voor beide verenigingen

Dit park komt, als alles doorgaat, in de Oudburgerpolder aan de Oudtburghweg. Uit de gesprekken is uiteindelijk een mooi plan gekomen, dat past binnen de structuurvisie voor de Oudburgerpolder. Dit plan wordt door het college van Bergen op 2 juni voorgelegd aan de algemene raadscommissie van de gemeenteraad.

Oud-VVD raadslid/wethouder Cees Roem ontvangt hoge onderscheiding landelijk VVD Hoofdbestuur

27 mei 2022

De fractie van de VVD Bergen NH is reuze trots op Cees

Recent heeft voormalig VVD raadslid/wethouder Cees Roem afscheid genomen van de Bergense politiek en is hij toegetreden tot het verenigingsbestuur van de VVD Bergen Uitgeest Castricum Heiloo.

Bekijk de video over Geweld hoort nergens thuis (filmpje)

27 mei 2022

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen overal voor...

Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' liep van 2018 tot en met 2021. Er werd gestart met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage (december 2021) bleek dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Centrumvisie Schoorl gepresenteerd

20 mei 2022

Afgelopen jaren is veel gesproken, meegedacht en meegepraat

Tijdens een drukbezochte inwonersbijeenkomst in Dorpscentrum De Blinkerd op woensdag 11 mei is het ontwerp stedenbouwkundige visie, ofwel de Centrumvisie voor Schoorl gepresenteerd. Inwoners en ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en hierover vragen stellen. Na afloop kon iedereen een formulier invullen of een reactie geven op de plannen.

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

20 mei 2022

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd en wat kan verbeterd worden?

Het college heeft op 10 mei 2022 besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden.

Extra gft-inzamelrondes in voor- en najaar

20 mei 2022

Naast de vier extra gft-rondes besloot het college eerder om dertig bladkorven te plaatsen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om vier extra inzamelrondes voor de gft-container in te voeren: twee in het voorjaar en twee in het najaar.

KiesLokaal wethouder Erik Bekkering stopt met zijn functie

13 mei 2022

Drie mooie, constructieve en intensieve jaren als wethouder...

Niet lang na mijn begin als wethouder in maart 2019, met als portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme, strand, buitenruimte en dienstverlening, schreef ik een column in de Gemeentekrant over Beppie.

Veel meer plastic ingezameld sinds PMD-container

13 mei 2022

Dit blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal verstrekt door HVC

Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen.

Energietoeslag kan worden aangevraagd

20 mei 2022

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

De energieprijzen stijgen. Het betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd gekregen.

De detailhandel in kernen staat sterk onder druk…

13 mei 2022

Dit heeft structurele leegstand tot gevolg, verloedering ligt op de loer

Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Aandacht voor zorgen digitale parkeervergunningen

6 mei 2022

Omgaan met digitaal parkeren gaat vaak goed, maar er zijn nog problemen

Na een uitstel van twee maanden was 1 mei 2022 de start van het digitaal parkeren voor inwoners een feit. Het betekent dat vergunninghouders een digitale parkeervergunning hebben en hiervoor gebruikmaken van het parkeersysteem van Coöperatie ParkeerService (CPS), een organisatie waar dertien gemeenten bij zijn aangesloten.  

Inwoners gezocht voor klimaatpanel

6 mei 2022

Inwoners worden via het inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen op het thema Klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor een gezamenlijk inwonerspanel Klimaat nieuwe leden. Het klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar en na de periode van voornamelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe stap. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst.

Woningen voor jonge gezinnen; hoe dan?

29 april 2022

D66 Bergen ziet het aantrekken van jonge gezinnen als absolute noodzaak voor het vitaal houden van onze kernen

De teleurstelling is daarom groot dat woningbouwprojecten nu stil liggen. D66 Bergen wil daarom er echt alles aan doen deze eerder genomen besluiten toch doorgang te laten vinden.

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen

29 april 2022

Voorkomen van toename ondernemers met schulden

Een verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman over toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen.

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

29 april 2022

In Egmond aan den Hoef zouden 163 van die woningen komen, maar de rechtbank Noord-Holland vernietigde vorige week de vergunning

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Het regende Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Bergen

26 april 2022

Maar liefst achttien lintjes zijn opgespeld, waaronder een jeugdlintje!

Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op dinsdag 26 april 2022 maar liefst vijftien inwoners van de gemeente Bergen omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Theo van Eijk aan de slag als formateur

22 april 2022

De nieuwe partij ONS DORP heeft hem gevraagd om deze beslissende fase zo snel en realistisch mogelijk in goede banen te leiden

Van Eijk, die in het verleden onder meer (waarnemend) burgemeester was in Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer en Uitgeest en wethouder was in Hoorn, volgt Leontien Kompier op die als informateur na de verkiezingen gesprekken heeft gevoerd met de verschillende partijen in Bergen.

D66 wethouder Tromp ruilt Bergen in voor Heiloo

22 april 2022

Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest

Antoine Tromp is de kandidaat van D66 voor het wethouderschap in Heiloo. Uiteraard onder voorbehoud dat D66 in de coalitie komt en een wethouder kan gaan leveren. Tromp (46) was de afgelopen drie jaar wethouder voor onder andere het sociaal domein in de gemeente Bergen. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest.

Belangrijke stap in het formatieproces in de gemeente Bergen

22 april 2022

Op weg naar een pragmatisch en realistisch coalitieakkoord

In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kunnen worden.

Raadsleden kunnen baat hebben bij social media…

15 april 2022

Raadsleden die slim gebruik maken van sociale media zijn beter zichtbaar.

Zij kunnen hun standpunten voor het voetlicht brengen zoals zij dat willen, zonder dat daar direct een journalist of krant voor nodig is. De do's en don'ts.

Hoe krijgen gemeenten vat op online aangejaagde ordeverstoringen?

15 april 2022

Noord-Holland Samen Veilig ontwikkelt praktische handvaten voor gemeenten

Rellen, uit de hand gelopen demonstraties, brandstichtingen bij 5G-masten en illegale feesten; met de uitbraak van het coronavirus zijn Nederlandse gemeenten vaker geconfronteerd met openbare ordeverstoringen.

Kabinet wil dat gemeenten meer huizen kunnen reserveren voor eigen inwoners

15 april 2022

Gemeenten kunnen op dit moment al de helft van de huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan inwoners die binnen de gemeente willen verhuizen of aan mensen met een vitaal beroep, vindt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij heeft een wetsvoorstel daarover naar de Raad van State gestuurd.

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht

8 april 2022

Op Goede Vrijdag verder met elkaar in gesprek...

Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen, heeft Leontien Kompier zaterdag 2 april 2022 gesprekken met deze partijen gevoerd.

Structurele oplossing nodig voor hogere energiekosten

8 april 2022

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen. Gemeenten keren de energietoeslag uit, maar willen ook een structurele oplossing. Er is geen tijd te verliezen om de verduurzaming van woningen op te pakken om zo de energielasten permanent te verlagen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug