Deel

advertentie

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Lees hier de reacties van diverse politieke partijen

Aanvankelijk zou de Bergense gemeenteraad dinsdagavond besluiten of de woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef – tegen de zin van de provincie in – zouden worden uitgevoerd of niet. Maar het werd van de agenda gehaald toen Meis de Jongh van de VVD de raad vroeg het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komen er de komende jaren geen 300 nieuwe woningen in Egmond-Binnen. Door het beschermde Noordhollands Duinreservaat kon er aan de westrand al bijna niets meer. Met de nieuwe omgevingsverordening die het provinciebestuur op 5 oktober wil vaststellen, gaan ook de andere dorpsranden op slot voor woningbouw. Dorpsvereniging Egmond-Binnen vreest nu voor de leefbaarheid in het dorp.

Reacties: KIES Lokaal, betreurd genomen besluit

Bestemmingsplan Dorp en Duin
Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode is het agendapunt “vaststellen bestemmingsplan Dorp en Duin “ van de agenda gehaald en doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bouwen in de Egmonden is voor KIES Lokaal al jaren een van haar prominente speerpunten en daarom betreuren zij het zeer dat dit onderwerp van de agenda is gehaald.
KIES Lokaal heeft zich, in aanloop van deze vergadering, kritisch uitgelaten over het huidige plan maar zag deze als een eerste stap naar mogelijke realisatie van de hevig gewenste en noodzakelijke nieuwbouw. Er lagen moties en amendementen klaar om het, nu uitgestelde plan, zodanig aan te passen dat het recht zou doen op gebied van de participatie met de omwonenden, het benodigde verkeerplan als ook de relatie met de provincie.
KIES Lokaal zal zich ook in de komende periode volledig blijven inzetten voor woningbouw in de Egmonden en samen met inwoners en betrokken partijen kijken naar de meest optimale invulling.


CDA: de VVD blaast woningbouwplannen Egmonden op!

De VVD heeft vanavond het voorstel voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef van de agenda gehaald. Dit is tegen de afspraken uit het formatieakkoord 2019-2022. Met het formatieakkoord wilden de vier partijen breken met het verleden en bestuurlijke daadkracht tonen!

Vanavond stond de besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlocaties op de agenda van de raad. Op voorstel van de VVD hebben GroenLinks en Ons Dorp het agendapunt zonder inhoudelijke bespreking van de agenda gehaald. De inwoners in de Egmonden staan met lege handen als het gaat om 250 nieuwe woningen, 8 maart was de laatste kans voor de raad van Bergen om een besluit te nemen. Uitstellen wat de VVD heeft afgedwongen heeft de kans op realisatie van het gehele project aanzienlijk verkleind dan wel onmogelijk gemaakt.

“De bouwplannen gaan vanavond van de agenda, maar ze staan 16 maart met de verkiezingen weer op de agenda. Daar kunnen de inwoners laten weten of ze de plannen steunen door te stemmen op de partijen die deze betaalbare woningen willen bouwen.” Zo beschreef een duidelijk teleurgestelde wethouder Klaas Valkering. De wethouder wilde, sprekend namens het college, het woord “onbetrouwbaar” niet in zijn mond nemen over de plotselinge draai van de VVD, maar hij kon zijn emotie nog net onderdrukken. De VVD blijkt nu een besluitenloze partij te zijn geworden en distantieert zich van haar coalitiepartners waar ze straks mogelijk weer een coalitie mee moet voeren.

Overigens is de draai van de VVD te begrijpen naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat. De lijstrekker van deze partij gaf één dag voor de raadsvergadering aan dat Bergen uitsluitend voor de rijken is en dat er niet teveel gebouwd mag worden. De VVD toont zijn ware gezicht en dat is prettig voor de kiezers die volgende week gaan stemmen.

Jonge gezinnen in de kou!
Het ontwikkelen van deze woningbouwlocatie voor o.a. (jonge) gezinnen in de Egmonden is bitterhard nodig om de dorpen leefbaar te houden. De winkels en voorzieningen blijven hierdoor bestaan.

Het CDA wil bouwen in de Egmonden om de leefbaarheid van de dorpen te waarborgen en voorzieningen in stand te kunnen houden. De Egmonders geven al jaren aan dat ze grote behoefte aan betaalbare woningen hebben. Dorp en Duin is een kans om die woningbouw voor de gewone Egmonders te realiseren, geen dure villa’s voor randstedelingen maar betaalbare woningen voor Egmonders. Dit is een plan waar de dorpsvereniging Egmond-Binnen in haar dorpsvisie uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

“Het zou de provincie sieren om te luisteren naar de behoeften van alle inwoners van de provincie en niet alleen naar de Randstedelingen. Wij zijn niet het recreatiepark van Amsterdam. Onze kinderen willen ook op hun geboortegrond wonen”, aldus raadslid Danny Zwart van het CDA Bergen.

D66: De VVD trekt stekker uit woningbouwproject
Op het moment dat de gemeenteraad gereed zat voor het behandelen van het woningbouwproject Dorp en Duin in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef betreffende 150 woningen, diende de VVD het voorstel in om het onderwerp van de agenda te halen, omdat dit niet rijp voor de raad zou zijn.
Twee jaar werk is er in dit project gaan zitten. Aan alle voorwaarden waren voldaan om het in de raad te behandelen. Niet alleen in de coalitie, maar ook in de raad is in december 2020 nogmaals opdracht gegeven (excl. GB en BBB) aan de wethouder om het plan uit te werken. Ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend in hun beleid was.
Het ging om een globaal bestemmingsplan dat op tijd vastgesteld moest worden om dit mogelijk te maken. Een globaal bestemmingsplan, waardoor er ook nog veel mogelijkheden waren om het plan later bij te sturen door inwoners. Vandaar dat de diverse partijen op de verschillende onderdelen (natuur, historie, verkeersplan) een motie hadden voorbereid. D66 had via een motie extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inpassing van het open landschap.

Helaas had een meerderheid van raadsleden VVD, GL, BBB en GB angst voor een verstoring van de relatie met de provincie. D66 heeft uitgebreid contact gehad met de eigen provinciale fractie en afgestemd over onze keuze om voor het plan te stemmen vanuit onze visie op continuïteit van bestuur en woningbouw voor de jeugd in de Egmonden ter behoud van de saamhorigheid.

D66 wilde het plan wel behandelen. Niet alleen omdat we voor het plan zijn, maar ook omdat wij vinden dat in de raadsvergadering de transparante communicatie en behandeling moet plaatsvinden. Daar leg je verantwoording af aan de inwoners om te zeggen waarom je voor of tegen bent. Daar is onze democratie op gebaseerd. Niet via het van de agenda halen.
Na te lezen op onze website:
https://d66.nl/bergen/nieuws/dorp-en-duin-niet-op-de-agenda/


Toelichting bij VVD-standpunt raadsvergadering (8/3) – Dorp en Duin
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad op voordracht van de VVD het bestemmingsplan Dorp en Duin van de agenda gehaald. Aan het besluit over het bestemmingsplan zaten te veel haken en ogen waarmee de uitvoerbaarheid en daarmee een zorgvuldig proces in het geding kwam.

Financiële risico’s
In het plan Dorp en Duin gaan zeer grote bedragen om. Dan moet je zeker zijn dat alle risico’s zijn afgedekt. Dat is niet het geval. De gemeente is een overeenkomst aangegaan voor Egmond-Binnen Zuid met een niet bestaande BV. Het is een zogenoemde BV i.o. (in oprichting). Er is geen inschrijving bekend bij de Kamer van Koophandel. Daarmee weet de raad niet wie de oprichters zijn; of er een bankrekening, dan wel een bankgarantie kan worden afgegeven en/of de personen die getekend hebben kredietwaardig zijn. Dit zijn financiële onzekerheden die wettelijk opgelost moeten zijn voordat er besloten wordt.

Provincie
Het bestemmingsplan Dorp en Duin voorziet in de bouw van 250 woningen in het buitengebied van Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Het plan is controversieel omdat het in het zogenoemde buitengebied ligt. De provincie bepaalt wat er in het buitengebied mag. Daarbij heeft de gemeente zich te schikken naar de (hogere) regelgeving van de provincie.
De provincie heeft bij de start aangegeven dat zij het plan in het buitengebied niet steunt. De reden is dat het ingaat tegen het provinciale beleid. Dat betekent dat de provincie naar
de rechter stapt als het plan wordt vastgesteld. De gang naar de rechter kost jaren en veel geld. Jaren waarin niet kan worden gebouwd en geld dat niet nuttiger kan worden besteed.

Zekerheid van woningbouw
De gemeente Bergen gaat met grote regelmaat naar de rechter en de Raad van State. De uitkomsten leiden vaak tot teleurstelling. De VVD wil deze rechtsgangen tot een minimum beperken. Dat betekent dat de gemeente en de politiek zich anders moeten gaan verhouden tot de provincie en ook tot haar inwoners.

De VVD kiest zekerheid
Het realiseren van woningbouw is een ingewikkeld proces. Vele mensen en overheden zijn erbij betrokken. Dit houdt in dat je samen moet optrekken. Een gemeente moet in zo’n proces nauw samenwerken met andere overheden en inwoners. Dat is de sleutel voor succes en zekerheid die leidt tot woningbouw.

Kansrijke locaties
Bouwlocaties moeten worden vastgesteld naar kansrijkheid. De VVD heeft met de provincie hierover overleg gehad. Er is aangegeven dat er kansrijke locaties zijn. Bijvoorbeeld de voetbalvelden van Sint Adelbert, welke ook door de provincie als kansrijk wordt gezien. De VVD ziet graag dat deze locatie prioriteit krijgt.

Waarom niet inzetten op alle locaties?
Het idee leeft bij inwoners dat we op zoveel mogelijk locaties moeten inzetten. De realiteit is dat we moeten kiezen. Simpelweg omdat onze gemeente een beperkt aantal medewerkers heeft en de spoeling dun gezaaid is op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt focus voor snelheid.

Over je graf heen regeren
Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering van de huidige raad voor de verkiezingen. Besluiten over een onvoldragen plan brengt een nieuwe gemeenteraad in moeilijkheden. Een nieuwe raad wordt daarmee opgescheept. Dat is vragen om problemen. De VVD past daarvoor.

Verantwoordelijkheid
Met deze ingreep heeft de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid genomen. Nee zeggen is vaak moeilijker dan zwijgend instemmen. Het is een lastige beslissing, waar de VVD volledig achter staat. De VVD kiest hiermee voor reële plannen die op veel kortere termijn kunnen worden uitgevoerd.
De VVD-fractie

advertentie

Meer 'Politiek':

Gemeenten schieten met de begroting 2024 massaal in het rood

1 maart 2024

Bergen blijft vooralsnog keurig in het blauw...

Gemeenten begroten tezamen voor het jaar 2024 een exploitatietekort van € 700 miljoen. Maar liefst 211 gemeenten komen met de begroting 2024 uit op een negatief exploitatieresultaat.

Burgemeester Lars Voskuil biedt aan gemeenteraad Bergen excuses aan

28 februari 2024

Brief aan de raadsleden...

Beste raadsleden,

VV Bergen en gemeente Bergen werken samen voor natuurgras

1 maart 2024

Duurzaam is beter...

VV Bergen en de gemeente Bergen slaan de handen ineen voor een duurzame en toekomstbestendige voetbalclub. Het kunstgras van het hoofdveld van VV Bergen wordt vervangen door natuurgras. Natuurgras biedt veel voordelen voor de voetbalvereniging en is daarnaast een stuk duurzamer en beter voor het klimaat.

Samen met de buurt iets organiseren? Fonds inwonersinitiatieven!

1 maart 2024

De gemeente moedigt inwoners aan om met elkaar activiteiten te organiseren.

Het Fonds inwonersinitiatieven helpt inwoners van de gemeente Bergen die samen iets willen doen om hun omgeving te verbeteren.

Stemmen voor plan Harmonielocatie worden geteld

1 maart 2024

Nog even geduld hebben tot de uitslag bekend is...

Na de publiekspresentatie van de plannen voor de Harmonielocatie in Bergen op 30 januari kon er op de twee overgebleven ontwerpen tot en met 19 februari gestemd worden.

Burgemeester moet terugkomen op zijn woorden en maakt excuus aan de raad

28 februari 2024

Beroepszaak in afwijzen omzetting bedrijfswoning bij horecazaak centrum Bergen krijgt staartje...

Burgemeester Lars Voskuil moet terugkomen op zijn betoog in de raadsvergadering over het vermeende 'ontmoedigingsbeleid' met betrekking tot wonen in het centrum van Bergen.

Hotel Nassau gereed voor tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

27 februari 2024

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de mogelijkheid te geven kennis te maken met hun nieuwe buurtbewoners...

De verbouwing en inrichting van Hotel Nassau is gereed als tijdelijke opvanglocatie. Op 27 februari stemde het college in met het afgeven van de omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van het hotel als opvanglocatie. Vanaf eind februari worden de eerste Oekraïense bewoners ontvangen.

Toeristenbelasting in Noord-Holland met 11,3% gestegen

27 februari 2024

Gemeente Bergen doet het daarbij heel bescheiden...

Toeristen die overnachten in een hotel, betalen dit jaar in Noord-Holland gemiddeld € 3,51 toeristenbelasting per persoon per nacht.

Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie

23 februari 2024

Deze subsidie is voor huizen met een WOZ-waarde van minder dan € 561.000,-

De gemeente Bergen biedt subsidie voor de isolatie van woningen. Deze subsidie is voor huizen met een WOZ-waarde van minder dan € 561.000,-. Woningeigenaren die hieraan voldoen, vragen de subsidie aan via klimaatplein.bergen-nh.nl/subsidies.

Stemming over Harmonielocatie gesloten

23 februari 2024

Binnenkort een interview in de Flessenpost met de verantwoordelijke wethouder Yvonne Roos-Bakker

Het college beoordeelt de inschrijvingen van de geselecteerde partijen voor de verkoop van de Harmonielocatie. De gegadigden konden daarvoor hun ontwerp voor de Harmonielocatie presenteren aan de inwoners en ondernemers van Bergen en Bergen aan Zee.

De gemeente Bergen wil graag jouw mening horen

23 februari 2024

Jouw input helpt ons om beter te begrijpen hoe we je kunnen bereiken...

Ben je tussen de 30 en 50 jaar oud en woon je in de gemeente Bergen? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan onze korte enquête.

Wat kan en moet de gemeente met AI?

23 februari 2024

Kunnen gemeenten artificial intelligence (AI) toepassen?

Kan dit op verantwoorde wijze? Eén ding is zeker, negeren kan niet.

Een jeugdlintje aanvragen voor jonge helden? Doe dit voor 1 april

16 februari 2024

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen...

Dit moet aangevraagd worden voor 1 april 2024. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dienen het ‘ravijnjaar’ samen op te pakken!

16 februari 2024

Het voorstel van Ons Dorp is unaniem door de raad van Bergen overgenomen

Zoals het er nu uit ziet, krijgen de gemeenten in Nederland vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten naast de gemeentelijke belastingen.

De gemeentelijke belastingen komen er weer aan

16 februari 2024

Wat doet de gemeente met uw geld...

In februari ontvangt u een brief over de gemeentelijke belastingen in 2024. U ontvangt de brief van Cocensus. Cocensus voert de belastingtaken van de gemeente uit. In de brief staat informatie over de hoogte van de belastingen, hoe u deze kunt betalen en waar u terecht kunt met vragen. 

Procedure bouw 32 koopwoningen op BSV-terrein [Park de Beeck] van start!

10 februari 2024

Het is nog niet bekend op welke wijze de huizen worden vergund...

Eindelijk! Acht jaar ná de succesvolle fusie tussen de voetbalclubs BSV Bergen en Berdos heeft wethouder Yvonne Roos-Bakker  op 1 februari jongstleden opdracht gegeven voor de ‘verkoop’ van 32 grondgebonden koopwoningen op het voormalige sportcomplex aan de Oudtburghweg in Bergen.

Jonge held of heldin gezocht! Wie verdient er volgens jou een jeugdlintje?

9 februari 2024

Kinderburgemeester Tygo Fontijn heeft de eer om dit jaar het jeugdlintje op te spelden

Dit jaar reiken we weer het jeugdlintje uit aan een jonge held of heldin.

Bergen in de media: villa’s opsplitsen tegen woningnood slaat in Bergen nog niet aan

9 februari 2024

Bergen heeft niet alleen grote huizen, het is bovendien de meest vergrijsde gemeente van Nederland...

De gemeente Bergen heeft de vergunning om woningen te splitsen gratis gemaakt, in de hoop dat Bergenaren hun vaak kasten van huizen in meerdere woningen zouden opdelen om de woningnood tegen te gaan.

Perspectief voor middeninkomens en duidelijkheid voor verhuurders

9 februari 2024

Brede coalitie wil behandeling Wet betaalbare huur...

Diverse partijen doen vandaag een dringend beroep op de Tweede Kamer om de Wet betaalbare huur in behandeling te nemen. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders hebben behoefte aan meer zekerheid op de woningmarkt. De wet is daarin een belangrijke bouwsteen.

Neem een kijkje achter de schermen bij het historische Slotkwartier

9 februari 2024

Wanneer: woensdag 13 maart van 15.00 – 17.00 uur

De gemeente Bergen houdt op deze woensdag weer een inloopmoment bij het Slotkwartier. Geïnteresseerden krijgen opnieuw een uniek kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44.

Breed fractieoverleg CDA

2 februari 2024

Tijdens de fractievergadering bespreken wij de agendapunten van de aankomende gemeenteraadsvergadering...

Inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fractievergadering van het CDA die op maandag 5 februari om 20:30 uur zal plaatsvinden in het Harmoniegebouw, Plein, Bergen.

Online haat weerhoudt vrouwen van politieke functie

2 februari 2024

De onderzoekers stellen dat het afschrikwekkende effect van online haat de kwaliteit van de Nederlandse democratie bedreigt

De manier waarop vrouwen online bejegend worden, schrikt hen af om de politiek in te gaan. Vanwege haat, geweld, seksisme en racisme twijfelen vrouwen of ze nog wel politiek actief willen worden.

Bergen loopt massaal uit om te kiezen tussen twee opties Harmonielocatie (filmpje)

2 februari 2024

U vindt hier de twee nieuwe plannen voor de Harmonielocatie en uw stem telt mee...

Afgelopen dinsdag was het vollebak in de Ruïnekerk bij de presentatie van de twee plannen voor de Harmonielocatie.

Verbouwingsplannen?

2 februari 2024

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen heeft u een vergunning nodig of moet u daar melding van doen...

Dit kunt u doen via het Omgevingsloket via www.omgevingswet.overheid.nl

Vanaf 1 februari gaat de nieuwe spreidingswet officieel in

2 februari 2024

Wat betekent dit voor Bergen...

Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over de Nederlandse gemeenten worden verdeeld. De overheid heeft bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke gemeente ongeveer zal moeten opvangen, maar die aantallen liggen nog niet helemaal vast. Gemeenten mogen met elkaar om tafel om te kijken waar veel plek is en waar minder. Hiervoor krijgen ze tot 1 november de tijd.

CBS: Gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar het hardst sinds 2007

Bergen verwacht 34,1 miljoen euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 4.1 procent meer dan in 2023

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro aan gemeentelijke heffingen en leges binnen te krijgen. Dat is 8,5 procent meer dan vorig jaar en betekent de grootste stijging sinds 2007.

Wisseling van de wacht bij het CDA in Bergen

26 januari 2024

Johan Mekken verlaat om persoonlijke reden de raad van Bergen...

Het CDA Bergen heeft burgercommissielid Paul Korremans gevraagd om zijn plaats in te nemen.

37 partijen, waaronder Bergen ondertekenen deal circulair slopen gebouwen

26 januari 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker vertelt...

37 partijen in Noord-Holland, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en Kennemer Wonen, gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren.

De nieuwe Zorgkrant is uit…

26 januari 2024

Er staan o.a. bijzondere verhalen in over mensen die ondersteuning bieden of krijgen

De komende dagen wordt de Zorgkrant 2024 verspreid in de gemeente, met als thema: ‘Zorgen voor elkaar’.

Harmonielocatie centrum Bergen

26 januari 2024

Hoe precies komt het eindresultaat tot stand?

De Harmonielocatie in Bergen wordt herontwikkeld. De Harmonielocatie ligt aan het Plein in het centrum van Bergen. En loopt ongeveer vanaf de oude brandweerkazerne tot aan de DekaMarkt.

Denk mee over recreatie en toerisme in regio Alkmaar

19 januari 2024

Denk met ons mee en vul anoniem de enquête in...

Regio Alkmaar (bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest) denkt na over de toekomst van recreatie en toerisme in de regio en gaat hiervoor een nieuwe visie opstellen.

Waarstaatjegemeente.nl

19 januari 2024

Cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers

De stapelingscijfers laten zien hoeveel cliënten of huishoudens meerdere voorzieningen uit de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet ontvangen, wat een indicatie geeft van de complexiteit van de problemen waarmee inwoners te maken hebben. Het rapport Beschermd Wonen is aangevuld met de meest recente cijfers over het eerste halfjaar van 2023. 

Bericht over Harmonielocatie in Bergen Centrum

17 januari 2024

Eén partij is afgehaakt...

Geachte Raad,

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn (filmpje)

12 januari 2024

De burgemeester sprak o.a. over het belang van woningbouw om de dorpskernen vitaal te houden...

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen in de Ruïnekerk in Bergen werd afgelopen maandagavond goed bezocht. Inwoners gaven elkaar de beste wensen en luisterden naar de nieuwjaarsreden van burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn.

Gemeente Bergen heeft € 90.000 beschikbaar in subsidieregeling Kunst in de Kern

9 januari 2024

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024

De subsidieregeling Kunst in de Kern van de gemeente Bergen is geopend voor 2024.

Toch weer paaltjes bij het Harmoniegebouw…

5 januari 2024

Maar nu is 'bijna' iedereen tevreden

Er is opnieuw een belemmering opgeworpen bij het Harmoniegebouw. Een zwart/wit paaltje verhindert de willekeurige bezoeker om op het terrein te parkeren. Maar de gebruikers van het gebouw zijn er nu blij mee.

Meedenken over nieuwe visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar

5 januari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 is een participatiebijeenkomst gepland

De Visie Toerisme en Recreatie van Regio Alkmaar wordt vernieuwd. Ook de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken hieraan mee. Daarom hebben wij de mening nodig van onze ondernemers.

Delegatie gemeenteraad Bergen op bezoek bij Voedselbank

15 december 2023

Voor wie is de Voedselbank er?

Op 8 december jl. bezochten een aantal commissieleden en een raadslid uit Bergen de voedselbank in Alkmaar. Zij lieten zich daar informeren door een deel van het 65-koppige team van enthousiaste vrijwilligers en doen verslag.

Twintig sociale huurwoningen en buurtcentrum op T&O terrein

9 december 2023

Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen: twaalf driekamer eengezinswoningen, vier nultredenwoningen met wonen op de begane grond, aangevuld met vier tweekamerappartementen

Op het Tuin- en Oostdorp (T&O) terrein in Bergen zijn twintig nieuwe sociale huurwoningen en een buurtcentrum gebouwd.

Meer betaalbare en duurzame woningen in Bergen

8 december 2023

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto): ‘De vraag naar woningen is groot. Met deze prestatieafspraken verzekeren we voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen voor de inwoners van onze gemeente.’

De gemeente Bergen, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken.

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Terug