Deel

advertentie

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Lees hier de reacties van diverse politieke partijen

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Aanvankelijk zou de Bergense gemeenteraad dinsdagavond besluiten of de woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef – tegen de zin van de provincie in – zouden worden uitgevoerd of niet. Maar het werd van de agenda gehaald toen Meis de Jongh van de VVD de raad vroeg het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komen er de komende jaren geen 300 nieuwe woningen in Egmond-Binnen. Door het beschermde Noordhollands Duinreservaat kon er aan de westrand al bijna niets meer. Met de nieuwe omgevingsverordening die het provinciebestuur op 5 oktober wil vaststellen, gaan ook de andere dorpsranden op slot voor woningbouw. Dorpsvereniging Egmond-Binnen vreest nu voor de leefbaarheid in het dorp.

Reacties: KIES Lokaal, betreurd genomen besluit

Bestemmingsplan Dorp en Duin
Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode is het agendapunt “vaststellen bestemmingsplan Dorp en Duin “ van de agenda gehaald en doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bouwen in de Egmonden is voor KIES Lokaal al jaren een van haar prominente speerpunten en daarom betreuren zij het zeer dat dit onderwerp van de agenda is gehaald.
KIES Lokaal heeft zich, in aanloop van deze vergadering, kritisch uitgelaten over het huidige plan maar zag deze als een eerste stap naar mogelijke realisatie van de hevig gewenste en noodzakelijke nieuwbouw. Er lagen moties en amendementen klaar om het, nu uitgestelde plan, zodanig aan te passen dat het recht zou doen op gebied van de participatie met de omwonenden, het benodigde verkeerplan als ook de relatie met de provincie.
KIES Lokaal zal zich ook in de komende periode volledig blijven inzetten voor woningbouw in de Egmonden en samen met inwoners en betrokken partijen kijken naar de meest optimale invulling.


CDA: de VVD blaast woningbouwplannen Egmonden op!

De VVD heeft vanavond het voorstel voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef van de agenda gehaald. Dit is tegen de afspraken uit het formatieakkoord 2019-2022. Met het formatieakkoord wilden de vier partijen breken met het verleden en bestuurlijke daadkracht tonen!

Vanavond stond de besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlocaties op de agenda van de raad. Op voorstel van de VVD hebben GroenLinks en Ons Dorp het agendapunt zonder inhoudelijke bespreking van de agenda gehaald. De inwoners in de Egmonden staan met lege handen als het gaat om 250 nieuwe woningen, 8 maart was de laatste kans voor de raad van Bergen om een besluit te nemen. Uitstellen wat de VVD heeft afgedwongen heeft de kans op realisatie van het gehele project aanzienlijk verkleind dan wel onmogelijk gemaakt.

“De bouwplannen gaan vanavond van de agenda, maar ze staan 16 maart met de verkiezingen weer op de agenda. Daar kunnen de inwoners laten weten of ze de plannen steunen door te stemmen op de partijen die deze betaalbare woningen willen bouwen.” Zo beschreef een duidelijk teleurgestelde wethouder Klaas Valkering. De wethouder wilde, sprekend namens het college, het woord “onbetrouwbaar” niet in zijn mond nemen over de plotselinge draai van de VVD, maar hij kon zijn emotie nog net onderdrukken. De VVD blijkt nu een besluitenloze partij te zijn geworden en distantieert zich van haar coalitiepartners waar ze straks mogelijk weer een coalitie mee moet voeren.

Overigens is de draai van de VVD te begrijpen naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat. De lijstrekker van deze partij gaf één dag voor de raadsvergadering aan dat Bergen uitsluitend voor de rijken is en dat er niet teveel gebouwd mag worden. De VVD toont zijn ware gezicht en dat is prettig voor de kiezers die volgende week gaan stemmen.

Jonge gezinnen in de kou!
Het ontwikkelen van deze woningbouwlocatie voor o.a. (jonge) gezinnen in de Egmonden is bitterhard nodig om de dorpen leefbaar te houden. De winkels en voorzieningen blijven hierdoor bestaan.

Het CDA wil bouwen in de Egmonden om de leefbaarheid van de dorpen te waarborgen en voorzieningen in stand te kunnen houden. De Egmonders geven al jaren aan dat ze grote behoefte aan betaalbare woningen hebben. Dorp en Duin is een kans om die woningbouw voor de gewone Egmonders te realiseren, geen dure villa’s voor randstedelingen maar betaalbare woningen voor Egmonders. Dit is een plan waar de dorpsvereniging Egmond-Binnen in haar dorpsvisie uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

“Het zou de provincie sieren om te luisteren naar de behoeften van alle inwoners van de provincie en niet alleen naar de Randstedelingen. Wij zijn niet het recreatiepark van Amsterdam. Onze kinderen willen ook op hun geboortegrond wonen”, aldus raadslid Danny Zwart van het CDA Bergen.

D66: De VVD trekt stekker uit woningbouwproject
Op het moment dat de gemeenteraad gereed zat voor het behandelen van het woningbouwproject Dorp en Duin in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef betreffende 150 woningen, diende de VVD het voorstel in om het onderwerp van de agenda te halen, omdat dit niet rijp voor de raad zou zijn.
Twee jaar werk is er in dit project gaan zitten. Aan alle voorwaarden waren voldaan om het in de raad te behandelen. Niet alleen in de coalitie, maar ook in de raad is in december 2020 nogmaals opdracht gegeven (excl. GB en BBB) aan de wethouder om het plan uit te werken. Ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend in hun beleid was.
Het ging om een globaal bestemmingsplan dat op tijd vastgesteld moest worden om dit mogelijk te maken. Een globaal bestemmingsplan, waardoor er ook nog veel mogelijkheden waren om het plan later bij te sturen door inwoners. Vandaar dat de diverse partijen op de verschillende onderdelen (natuur, historie, verkeersplan) een motie hadden voorbereid. D66 had via een motie extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inpassing van het open landschap.

Helaas had een meerderheid van raadsleden VVD, GL, BBB en GB angst voor een verstoring van de relatie met de provincie. D66 heeft uitgebreid contact gehad met de eigen provinciale fractie en afgestemd over onze keuze om voor het plan te stemmen vanuit onze visie op continuïteit van bestuur en woningbouw voor de jeugd in de Egmonden ter behoud van de saamhorigheid.

D66 wilde het plan wel behandelen. Niet alleen omdat we voor het plan zijn, maar ook omdat wij vinden dat in de raadsvergadering de transparante communicatie en behandeling moet plaatsvinden. Daar leg je verantwoording af aan de inwoners om te zeggen waarom je voor of tegen bent. Daar is onze democratie op gebaseerd. Niet via het van de agenda halen.
Na te lezen op onze website:
https://d66.nl/bergen/nieuws/dorp-en-duin-niet-op-de-agenda/


Toelichting bij VVD-standpunt raadsvergadering (8/3) – Dorp en Duin
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad op voordracht van de VVD het bestemmingsplan Dorp en Duin van de agenda gehaald. Aan het besluit over het bestemmingsplan zaten te veel haken en ogen waarmee de uitvoerbaarheid en daarmee een zorgvuldig proces in het geding kwam.

Financiële risico’s
In het plan Dorp en Duin gaan zeer grote bedragen om. Dan moet je zeker zijn dat alle risico’s zijn afgedekt. Dat is niet het geval. De gemeente is een overeenkomst aangegaan voor Egmond-Binnen Zuid met een niet bestaande BV. Het is een zogenoemde BV i.o. (in oprichting). Er is geen inschrijving bekend bij de Kamer van Koophandel. Daarmee weet de raad niet wie de oprichters zijn; of er een bankrekening, dan wel een bankgarantie kan worden afgegeven en/of de personen die getekend hebben kredietwaardig zijn. Dit zijn financiële onzekerheden die wettelijk opgelost moeten zijn voordat er besloten wordt.

Provincie
Het bestemmingsplan Dorp en Duin voorziet in de bouw van 250 woningen in het buitengebied van Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Het plan is controversieel omdat het in het zogenoemde buitengebied ligt. De provincie bepaalt wat er in het buitengebied mag. Daarbij heeft de gemeente zich te schikken naar de (hogere) regelgeving van de provincie.
De provincie heeft bij de start aangegeven dat zij het plan in het buitengebied niet steunt. De reden is dat het ingaat tegen het provinciale beleid. Dat betekent dat de provincie naar
de rechter stapt als het plan wordt vastgesteld. De gang naar de rechter kost jaren en veel geld. Jaren waarin niet kan worden gebouwd en geld dat niet nuttiger kan worden besteed.

Zekerheid van woningbouw
De gemeente Bergen gaat met grote regelmaat naar de rechter en de Raad van State. De uitkomsten leiden vaak tot teleurstelling. De VVD wil deze rechtsgangen tot een minimum beperken. Dat betekent dat de gemeente en de politiek zich anders moeten gaan verhouden tot de provincie en ook tot haar inwoners.

De VVD kiest zekerheid
Het realiseren van woningbouw is een ingewikkeld proces. Vele mensen en overheden zijn erbij betrokken. Dit houdt in dat je samen moet optrekken. Een gemeente moet in zo’n proces nauw samenwerken met andere overheden en inwoners. Dat is de sleutel voor succes en zekerheid die leidt tot woningbouw.

Kansrijke locaties
Bouwlocaties moeten worden vastgesteld naar kansrijkheid. De VVD heeft met de provincie hierover overleg gehad. Er is aangegeven dat er kansrijke locaties zijn. Bijvoorbeeld de voetbalvelden van Sint Adelbert, welke ook door de provincie als kansrijk wordt gezien. De VVD ziet graag dat deze locatie prioriteit krijgt.

Waarom niet inzetten op alle locaties?
Het idee leeft bij inwoners dat we op zoveel mogelijk locaties moeten inzetten. De realiteit is dat we moeten kiezen. Simpelweg omdat onze gemeente een beperkt aantal medewerkers heeft en de spoeling dun gezaaid is op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt focus voor snelheid.

Over je graf heen regeren
Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering van de huidige raad voor de verkiezingen. Besluiten over een onvoldragen plan brengt een nieuwe gemeenteraad in moeilijkheden. Een nieuwe raad wordt daarmee opgescheept. Dat is vragen om problemen. De VVD past daarvoor.

Verantwoordelijkheid
Met deze ingreep heeft de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid genomen. Nee zeggen is vaak moeilijker dan zwijgend instemmen. Het is een lastige beslissing, waar de VVD volledig achter staat. De VVD kiest hiermee voor reële plannen die op veel kortere termijn kunnen worden uitgevoerd.
De VVD-fractie

advertentie

Meer 'Politiek':

Lezers met een mening: Reactie op “Ik wil van mijn kliko af!”

15 september 2023

Een aantal oplet/aandachtspunten...

Vandaag 14 september 2023 vind ik ten aanzien van de restafvalcontainer een brief van de gemeente in onze brievenbus waaromtrent je uiterlijk 15 september – dus morgen – kan reageren.

Kiesraad gaat gemeenten ondersteunen bij verkiezingen

15 september 2023

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen...

Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Gaat voormalig VVD-wethouder Bergen de Tweede Kamer in?

11 augustus 2023

VVD BUCH houdt op donderdag 10 augustus om 20:00 Algemene Ledenvergadering

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld van de VVD Bergen NH is door het bestuur van de VVD BUCH voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Uitdagingen voor lokale stroomnet: dit kunnen gemeenten doen…

4 augustus 2023

Breng allereerst de situatie en mogelijkheden van het lokale net in beeld met de regionale netbeheerder

Verduurzaming van gebouwen, het toenemend aantal zonnepanelen en het opladen van elektrische voertuigen vragen om uitbreiding van het lokale stroomnet. Dit zorgt voor uitdagingen in de gebouwde omgeving. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra' biedt gemeenten hiertoe praktische handvaten.  

Aanbestedingsproces Schoorl centrum vertraagd

28 juli 2023

De vertraging heeft tot gevolg dat de start van de werkzaamheden naar het voorjaar van 2024 verschuift

De aanbesteding voor de herinrichting van Schoorl centrum heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat het aanbestedingsproces deze zomer werd afgerond, maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag.

Definitief besluit clusterplaatsen kern Bergen

28 juli 2023

Op de website www. bergen-nh.nl/afval vindt u de nieuwe kaarten met de vastgestelde locaties

Kortgeleden nam het college een definitief besluit over de locaties van de clusterplaatsen in de kern Bergen.

Nog steeds veel vragen bij gemeenten over derdelanders

28 juli 2023

De grootste zorg bij gemeenten zit in het beëindigen van de opvang...

Er is nog steeds veel onduidelijkheid bij gemeenten over de aanpak derdelanders. De opvang voor deze groep niet-Oekraïners eindigt op 4 september 2023.

Regels woningen voor toeristische verhuur

26 juli 2023

Als woningeigenaren zich niet aan de toeristische verhuurregels houden, kunnen zij een forse boete krijgen...

Woningeigenaren kunnen voor een periode van maximaal 63 nachten hun woning toeristisch verhuren.

Brief voortgang gebiedsplan Bergen

21 juli 2023

Het Gebiedsplan Sociale Basis is inmiddels in het college en de raad besproken en op 6 juli 2023 door de raad vastgesteld

Het verstevigen van de sociale basis*1 van Bergen is een van de hoofdopgaven uit het Integraal beleidskader sociaal domein 2023-2026 'Iedereen doet mee'.

Meis de Jongh bedankt voor lidmaatschap VVD Bergen

21 juli 2023

Reactie VVD-voorman Arend-Jan van den Beld: “Ik ben wel teleurgesteld in haar plotselinge en abrupte vertrek"

Voormalig lijsttrekker van de VVD Bergen, Meis de Jongh, heeft  bedankt voor het lidmaatschap van de VVD.

Gemeenteraad stelt onderzoek in naar bestuurlijke besluitvorming

18 juli 2023

Aanleiding hiervoor is de wijze van totstandkoming van de intentieovereenkomst met stichting Het Bijzondere Huis

De gemeenteraad van Bergen (NH) stelt een raadsonderzoek in naar het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het raadsonderzoek eind 2023 bekend.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug