Deel

advertentie

Effectieve herstelaanpak lokale economie: top-10 checklist

Verschillende gemeenten hebben al een lokale herstelaanpak ontwikkeld, andere staan nog in de startblokken.

Effectieve herstelaanpak lokale economie: top-10 checklist

We maakten een checklist die handvatten biedt voor het ‘hoe’ van de herstelaanpak, als ingrediënten voor een succesvolle aanpak in uw gemeente.

1
Organiseer herstel vanuit de bestaande structuur en middelen
Het organiseren van herstel vraagt samenwerking tussen verschillende afdelingen van de ambtelijke organisatie, zoals onderwijs, economische zaken, jeugd en duurzaamheid. Zo maakt u effectief gebruik van elkaars netwerk van ondernemers en andere stakeholders. In tegenstelling tot de crisisorganisatie, die bij veel gemeenten een status aparte had, heeft een separate herstelorganisatie niet de voorkeur. Zeker voor de korte termijn
is het van belang binnen bestaande budgetten zoveel mogelijk middelen te alloceren voor de herstelaanpak; dit ook om de snelheid erin te houden. Stel extra middelen pas beschikbaar op de langere termijn.
‘We hebben meteen gezegd: het is geen acute veiligheidscrisis zoals we die kennen – we laten het draaiboek van dat soort crisissen in de kast en vliegen het zo veel als mogelijk aan vanuit de normale organisatie. Een economische crisis met gezondheidsaspecten. Inzet waar het nodig was.’ (gemeente Breda)

2
Stel de behoefte van de ondernemer centraal
Herstel of transitie van de economie vraagt investeringen van ondernemers. De behoefte om de economie en samenleving wellicht anders of beter te ontwikkelen, kan op gespannen
voet komen te staan met het herstel van ondernemingen en andere organisaties op korte termijn. Ondernemers en andere organisaties hebben omzet, liquiditeit en stabiliteit nodig om die investeringen te kunnen doen. Advies is daarom de ondernemer voorop te stellen en de langeretermijntransities niet direct, maar geleidelijk aan, in te bedden. Het inventariseren van de behoeften van ondernemers en andere stakeholders maakt het mogelijk om tot goede keuzes te komen.

3
Maak gebruik van een divers en cross-sectoraal netwerk
Breng de verschillende stakeholders uit de lokale economie en samenleving bij elkaar, om samen tot afwegingen, keuzes en prioriteiten te komen voor de herstelaanpak. Zo pakt u herstel integraal aan. Daarnaast draagt dit bij aan het inbedden en versnellen van bredere, maatschappelijke opgaven op het gebied van o.a. circulariteit, energietransitie, innovatie en digitalisering in reguliere werkzaamheden.
‘Er zijn veel gesprekken gevoerd met de cultuursector, maatschappelijke organisaties, provincie, ondernemers. We hebben hen gevraagd waar zij mogelijkheden en kansen zagen. We hebben volop gesprekken gevoerd in die eerste fase en actief ondernemers geïnformeerd via nieuwsbrieven. De betrokken partijen hebben het herstelplan ook ontvangen in aanloop naar behandeling in de raad.’ (gemeente Zevenaar)

4
Gebruik data en actieve monitoring
Maak gebruik van actuele data vanuit verschillende vakgebieden om keuzes in de lokale herstelaanpak op korte en lange termijn te onderbouwen. Monitor ook de effectiviteit van de acties op outputniveau, om koers te blijven bepalen en/of bij te kunnen stellen. Waarstaatjegemeente.nl, CBS, KVK Regiodata, Arbeidsmarktinzicht bieden o.a. relevante data voor de lokale herstelaanpak. Zo presenteert Waarstaatjegemeente een actueel inzicht van gebruik van verschillende steunmaatregelen per gemeente.

5
Benoem een trekker
Het is van belang zowel ambtelijk als bestuurlijk een trekker/ leider te benoemen van de herstelaanpak en de ambtelijke projectleider zoveel mogelijk vrij te maken van reguliere werkzaamheden, om intern en extern de verbindingen snel en effectief te kunnen leggen. Een wethouder verantwoordelijk maken voor de herstelaanpak draagt eveneens bij aan de effectiviteit, waarbij de raad pro-actief op vlieghoogte wordt gehouden.
‘Om collega’s te betrekken hebben we het zo behapbaar mogelijk gemaakt. Ik stelde als projectleider de vraag: Wat hebben jullie nodig om dit zo goed mogelijk te kunnen doen? We hebben aan de voorkant duidelijke afspraken gemaakt over de uitgangspunten. Door één penvoerder aan te stellen was het mogelijk om snel tot een plan te komen.’ (gemeente Zevenaar)

6
Bouw voort op lessen uit de crisis
De ondernemersdienstverlening en het contact met verschillende maatschappelijke partners is in crisistijd opgewaardeerd en geïntensiveerd; het is belangrijk om dit niveau vast te houden, relaties te onderhouden en de participatie slim te blijven organiseren. Gebruik de lessen uit de coronacrisis.
Bekijk voor inspiratie het onderzoek ‘Corona geeft ondernemers-dienstverlening een impuls’ of lees de verschillende praktijkvoorbeelden en artikelen.

7
Zorg voor een dynamische herstelaanpak
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat geen scenario standhield. Dat vraagt een flexibele herstelaanpak, die meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten hebben dit gedaan door bijvoorbeeld een langetermijnvisie neer te zetten en elk jaar plannen te maken of ruimte te houden in het budget voor nieuwe investeringen.
‘We respecteren de richtlijnen, houden rekening met de mogelijkheden die de overheid ons biedt en vertalen dit met een flinke dosis ambitie en creativiteit naar een dynamisch plan. Als er iets is dat ons de afgelopen tijd heeft laten zien en heeft geleerd, dan is dat wel dat we mooie plannen kunnen maken en vooruit kunnen kijken op de lange termijn, maar dat gemaakte plannen uiteindelijk geen garantie tot succes zijn. Daarom een dynamisch plan.’ (gemeente Maastricht)

8
Regionale samenwerking versterkt
Ondernemers en andere organisaties zijn overwegend niet aan gemeentegrenzen gebonden. Zorg daarom voor goede afstemming en samenwerking in de regio. Voor sommige vraagstukken werkt een regionale aanpak versterkend en kunnen middelen en capaciteit slim worden ingezet. Leg ook een koppeling met de provinciale herstelaanpak, waar de transitie- opgaven ook centraal staan.

9
Onderscheid tussen de korte en lange termijn geeft overzicht en ruimte
Niet alles hoeft nu meteen te gebeuren. In een herstelaanpak is het daarom belangrijk onderscheid te maken tussen korte-, middellange- en langetermijnacties en -projecten. Formuleer per termijn uitgangspunten en doelstellingen. Dit draagt bij aan het realiseren van resultaten op korte termijn en het vliegwiel dat wenselijk is voor de langere termijn.
‘We zijn in pakketten gaan denken, kortetermijnpakket + middellange termijn en lange termijn. Dit biedt een goed perspectief naar de raad om toch de snelheid erin te houden. Onze korte termijn is gericht op vier weken: wat is er nú nodig? De middellange termijn liep tot aan de zomer zodat we tijd hadden voor het uitwerken van structurelere ondersteuning. Bij de lange termijn gaat het vervolgens om het maken van andere keuzes in de structurele investeringen die je als gemeente toch al doet. Hier kiezen we voor drie herstellijnen (recreëren, werken en ontmoeten).’ (gemeente Breda)

10
Houd rekening met een terugvalscenario
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er veel onzekerheden zijn en blijven in het functioneren van de economie en de samenleving. Niet alle effecten zijn op voorhand vast te stellen. Het is daarom belangrijk om ook rekening te houden met een terugvalscenario, waarin bijvoorbeeld versoepelingen worden teruggedraaid, een lockdown weer van kracht wordt en een crisisorganisatie opnieuw ingericht wordt. Een draaiboek helpt dit snel te kunnen effectueren.
‘Hoe onze samenleving er na de coronacrisis komt uit te zien, is hoogst onzeker. Om met deze onzekerheid om te gaan, helpt het om in scenario’s te denken. Scenario’s leveren geen prognoses op, maar bieden perspectief en kunnen keuzes blootleggen die voor ons liggen. Om tot een integrale afweging te komen, is allereerst gemeentebreed inzicht in de (mogelijke)
structurele effecten noodzakelijk.’ (gemeente Maastricht)

Bron: VNG.nl

advertentie

Meer 'Politiek':

Prangende vragen aan wethouder Klaas Valkering

24 september 2021

Donderdag 30 september opname voor FlessenpostTV

Heeft u vragen aan de wethouder? Mail naar: info@flessenpostuitbergen.nl en Ruud Bredewold stelt ze!

Wijziging bestemmingsplan Manege De Duinrand in Egmond-Binnen

22 september 2021

Ingrid Schouw mag eindelijk boven haar manege gaan wonen

Het college heeft dinsdag ingestemd met het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen. Het bestemmingsplan lag de afgelopen weken ter visie en er zijn geen zienswijzen ingediend. In het plan wordt onder meer de bedrijfswoning in Manege De Duinrand formeel toegestaan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

17 september 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66. Opnamedag maandag 13 september 2021. Lokatie: museum Egmond aan Zee.

Veel draagvlak voor realisatie nieuwe beweegplek in Schoorl

17 september 2021

Een gecombineerde beweegplek waar met name jongeren tussen de 13 en 18 jaar kunnen sporten

In de afgelopen periode is vanuit het Sportakkoord Bergen, dat is opgesteld door sport- en zorgaanbieders, welzijn, onderwijs, de buurtsportcoach vanuit Holland Sport, maatschappelijke partners en de gemeente Bergen, onderzoek gedaan naar de beweegbehoeften van de inwoners van de dorpskernen in Schoorl. Uit het onderzoek blijkt dat

Wonen toestaan in recreatiewoningen: hoe bepaal je dat als gemeente?

17 september 2021

Een van de uitkomsten na het maken van de afweging is dat bewoning toegestaan kan worden...

Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te staan in recreatiewoningen. Wanneer vakantieparken niet vitaal zijn is het interessant om deze afweging te maken. Het mogelijk maken van permanente bewoning helpt lokaal de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook kan de gemeente besluiten om het vakantiepark te vitaliseren. Dan wordt de toeristische functie nieuw leven ingeblazen.

VVD Bergen feliciteert Frits David Zeiler met zijn Muzepenning

17 september 2021

Zijn tomeloze inzet in woord en geschrift over de historie van Bergen NH verdient het en kwam in de gemeenteraad dikwijls goed van pas!

Tijdens de Open Monumentendag afgelopen week is oud-collega raadslid Frits David Zeiler begiftigd met de Muze penning van de gemeente Bergen nh voor zijn niet aflatende inzet op het terrein van ons historisch erfgoed. De VVD Bergen nh feliciteert Frits David met deze erkenning en overhandigde hem nadien in bijzijn van VVD raadslid Cees Roem een heerlijke fles cava.

Lokale politieke partij “Behoorlijk Bestuur Bergen” integreert in een nieuwe partij (In Oprichting).

10 september 2021

Koos Bruin fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen: (filmpje)

“Een aantal Inwoners uit de gemeente Bergen heeft besloten een nieuwe lokale politieke partij (Partij i.o.) op te richten die aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaat meedoen. Behoorlijk Bestuur Bergen zal in Partij i.o. opgaan omdat we denken dat we op deze wijze onze doelen beter bereiken.

Gemeente en sportraad tekenen overeenkomst

10 september 2021

Gezamenlijke aanpak om inwoners met plezier te laten sporten en bewegen

Gemeente Bergen en de sportraad BES (Bergen- Egmond-Schoorl) willen graag dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig. Daarom tekenden wethouder Antoine Tromp en de voorzitter van de sportraad, Marten Nijdam, op donderdag 9 september een overeenkomst waarin deze gezamenlijk aanpak is vastgelegd.

Gemeente Bergen laat op diverse plekken op de stranden AED’s plaatsen

10 september 2021

Eerste AED onthuld bij strandpaviljoen Hargen

Donderdagmiddag onthulde dorpswethouder Arend Jan van den Beld de eerste Automatische Externe Defibrillator (AED) bij strandpaviljoen Hargen in Hargen aan Zee. In totaal gaat de gemeente negen AED’s plaatsen bij diverse strandpaviljoens langs de kust.

Gemeente Bergen wil jeugdlintje voor jonge helden en heldinnen

10 september 2021

De gemeenteraad buigt zich eind september over het raadsvoorstel

Een lintje voor kinderen of jongeren uit de gemeente Bergen die iets bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld kinderen die iets goeds hebben gedaan voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of de buurt. Zo’n lintje was er nog niet in de gemeente Bergen. Het college van Bergen heeft vorige week besloten dat dat jeugdlintje er moet komen voor deze helden en heldinnen.

Vijvers en laanstructuur buitenplaats ‘t Oude Hof worden in oude luister hersteld

10 september 2021

Beschoeiing en bomenlaan aangepakt

De monumentale buitenplaats ’t Oude Hof aan de Eeuwigelaan wordt weer in ere hersteld. Het college van Bergen heeft besloten om beschermende beschoeiingen te plaatsen, omdat de vijvers en hun waterkanten aan het vervallen zijn.

Hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire in de gemeente Bergen

10 september 2021

Er is nog een groep mensen die wél schade heeft geleden door de toeslagenaffaire, maar die niet bekend is bij de gemeente

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan ouders helpen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Dit zijn mensen die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de belastingdienst.

Provinciale Staten vergaderen 13 september in Egmond aan Zee

10 september 2021

In Zuiderduin kunnen alle statenleden tegelijkertijd vergaderen volgens de coronarichtlijnen

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen 13 september 2021 weer fysiek. In hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee hebben zij een geschikte locatie gevonden om live in debat te gaan.

College schenkt € 5000,- aan Stichting Veteranen Search Team na zoekactie

7 september 2021

Wethouder Arend Jan van den Beld was aanwezig bij de zoekactie naar mevrouw Peijs

De Stichting Veteranen Search Team (VST) zet zich in om op een gestructureerde manier gebieden te doorzoeken. Het team bestaat uit getrainde manschappen met een militaire achtergrond die werkten in crisisgebieden in de wereld. Het zijn allen vrijwilligers. Dit veteranenteam heeft in juli 2021 mee helpen zoeken naar een vermist persoon in het duingebied van Bergen.

Elise Zandstra is deze week begonnen als interim algemeen directeur van werkorganisatie de BUCH

10 september 2021

Met Elise Zandstra heeft de BUCH een ervaren managing consultant binnengehaald

Ze pakt de leiding van de organisatie op en gaat aan de slag als secretaris van het BUCH-bestuur. Ze gaat ook verder met het doorontwikkelen van de organisatie op basis van de aanbevelingen uit de Berenschot-evaluatie en de bestuursopdracht.

Gemeentelijke inzet op Global Goals nog weinig verankerd

3 september 2021

Ook in de begrotingen wordt nog maar weinig expliciet gerefereerd aan de Global Goals

Er is bij gemeenten groeiende aandacht voor de Global Goals, maar in het algemeen is de verankering nog niet sterk. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij 25 gemeenten, in opdracht van de Foundation for Global Goals en met steun van de VNG.

Ruud Bredewold in gesprek met initiatiefnemer Henk A.J. Borst over zijn Partij I.O. (in oprichting)

3 september 2021

Wat zijn de plannen en wie sluit zich aan?

Meer weten over de Partij I.O. gemeente Bergen die graag volgend jaar wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ruud Bredewold sprak met Henk A.J. Borst, initiatiefnemer van deze partij.

De nieuwe burgemeester van Bergen, Lars Voskuil wordt op 8 september geïnstalleerd

3 september 2021

De Flessenpost heeft komende week een 'introductie'interview met de nieuwe burgemeester

Voskuil is uit 38 kandidaten gekozen door de gemeenteraad. Op 8 september zal de 53-jarige inwoner van Naarden worden geïnstalleerd.

Nieuwe partij in oprichting voor Bergen, Egmond en Schoorl

27 augustus 2021

We vinden het tijd voor een bestuurlijke omslag in onze gemeente

Een nieuwe lokale politieke partij in de gemeente Bergen die in maart 2022 aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen.

Bergen stimuleert energiebesparing met duurzaamheidslening

27 augustus 2021

Met een duurzaamheidslening worden woningeigenaren sneller over de streep getrokken om tot actie over te gaan

Het college van Bergen wil de verduurzaming door inwoners stimuleren. Niet voor iedere woningeigenaar is het nemen van duurzame maatregelen financieel haalbaar. Met een duurzaamheidslening worden woningeigenaren sneller over de streep getrokken om tot actie over te gaan.

Actualisatie parkeerbeleid na uitgebreid participatietraject

1 september 2021

Inwoners en ondernemers centraal in nieuw parkeerbeleid

Het Bergense college heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de actualisatie van het Parkeerbeleid plus de uitvoeringsagenda. “Door de maatregelen in het nieuwe parkeerbeleid wordt de leefbaarheid in de dorpen vergroot en de parkeeroverlast verkleind zonder dat dit ten koste gaat van bewoners en ondernemers in de dorpen”, aldus wethouder Erik Bekkering.

Experimenten met nieuw stembiljet bij raadsverkiezingen maart 2022

27 augustus 2021

Het kabinet wil bij drie achtereenvolgende verkiezingen experimenten mogelijk maken in vier (kleinere) gemeenten

Er komen experimenten met een nieuw stembiljet. Een stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar is. De VNG en de NVVB dringen erop aan om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022...

Zelfstandig ondernemer, kan Halte Werk u helpen?

20 augustus 2021

Wacht niet te lang, en meld u aan voor een vrijblijvend gesprek...

Bevindt uw bedrijf zich door de coronacrisis in zwaar weer?

Huizen bouwen moeilijk, dus stimuleert gemeente Bergen splitsen

23 augustus 2021

Bergen is de meest vergrijsde gemeente van Nederland. Een op de drie inwoners is 65+

Wat doe je als er maar weinig plek is om huizen bij te bouwen, terwijl de woningnood hoog is en er veel villa's en twee-onder-een-kappers in je gemeente staan? Het Noord-Hollandse Bergen stimuleert het zogeheten splitsen en heeft de vergunning daarvoor gratis gemaakt, in de hoop dat meer huiseigenaren hun grote huis opdelen in meerdere kleinere woningen. De gemeente maakt kosten tijdens zo'n vergunningsprocedure; normaal betaal je grofweg tussen de 2000 en 10.000 euro. Die kosten neemt de gemeente Bergen nu dus op zich. Lees hier verder

Veel gestelde vragen over toeristische verhuur

20 augustus 2021

Toeristische verhuur van woningen met de bestemming ‘wonen’ heeft nooit gemogen

In de gemeente Bergen is een tekort aan betaalbare woningen. Met deze regels is het niet meer mogelijk om een woning met bestemming ‘wonen’ alleen te gebruiken voor de toeristische verhuur. Hierdoor stimuleren we gebruik van de woningen waar ze voor bedoeld zijn: zoveel mogelijk permanente bewoning.

Wethouder Erik Bekkering helpt mee met ‘Beach Cleanup Tour’ langs de Bergense kust (filmpje)

13 augustus 2021

Een schoon strand is essentieel voor onze gemeente

Afgelopen donderdag 12 augustus startte de Beach Cleanup Tour vanuit Bergen aan Zee bij Strandpaviljoen Bada Bing. Wethouder Erik Bekkering van de gemeente Bergen deed om 10.00 uur de aftrap.

Over zeven maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen

13 augustus 2021

Hoe werkt een gemeenteraad precies...

De gemeenteraad heeft grofweg drie taken: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders, oftewel het uitzetten van beleid, en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen). Kort gezegd zijn de raadsleden de baas van de gemeente. Als gemeenteraad bepalen zij namelijk in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleren ze of het college (de burgemeester en de wethouders) het beleid goed uitvoert.

Geen planschade uitkering voor bewoner Buerweg

6 augustus 2021

Raad van State: Bergen mag in natura compenseren

Een bewoner van de Buerweg die de gemeente Bergen voor de rechter sleepte omdat hij drie ton aan planschade uitbetaald wil krijgen, heeft bij de Raad van State de deksel op de neus gekregen. Die bepaalde vorige week dat de gemeente dat niet in euro's hoeft te betalen, maar dat dit ook in natura kan.

Fietsersbond: “Geef niet toe aan de druk van automobilisten.”

2 augustus 2021

Bezoekers aanmoedigen om op een andere manier naar Bergen te komen

Twee weken geleden berichtte de pers dat het college heeft besloten om 62 extra parkeerplaatsen aan te leggen op de Duinweg te Bergen, rond Il Primo/Duinvermaak.

Heb jij de nieuwe verlichting op het fietspad aan de Zeeweg al gespot?

30 juli 2021

Het fietspad langs de Zeeweg was ’s avonds en ’s nachts pikdonker

Niet prettig en veilig om te rijden. Daar is verandering in gekomen. In samenspraak met provincie Noord-Holland - eigenaar van het fietspad - is er speciale verlichting aangebracht in de as...

Wateroverlast… en wat de gemeente er tegen doet

30 juli 2021

Wat bewoners en bedrijven kunnen doen

Een terugblik op de regenval van de afgelopen weken en de vele foto’s en filmpjes leren ons veel. Het geeft vooral inzicht in wat er kan gebeuren.

Duinstichting wil dat provincie afziet van onzalige ontwerp-Natuurbeheerplan 2022, zeker omdat het klimaat al zo onder druk staat

30 juli 2021

Voorzitter Kees de Bakker van de Duinstichting hoopt dat de provincie afziet van dit onzalige plan, een aanslag op onze groene longen

De Duinstichting heeft maandag 26 juli een Zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland over het naar ons idee volstrekt onacceptabele ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 waarin op de ambitiekaart drie bossen...

Taskforce helpt bij versneld bouwen sociale huurwoningen

23 juli 2021

De eerste woningen moeten al voor 1 april 2023 gerealiseerd zijn

De VNG, Aedes en het ministerie van BZK hebben een taskforce opgericht om gemeenten en woningcorporaties te ondersteunen bij het versneld bouwen van 150.000 sociale huurwoningen. Daar is haast bij, want de eerste woningen moeten al voor 1 april 2023 gerealiseerd zijn.

Alexandra Otto, nieuwe lijsttrekker D66 Bergen

23 juli 2021

‘Ik heb er zin in!’ reageerde Otto naar aanleiding van haar benoeming tot lijsttrekker van D66 Bergen.

Na zes jaar verschillende rollen binnen de fractie te hebben vervuld, ziet ze er naar uit om met het nieuwe enthousiaste fractieteam een sociaal liberaal beleid te realiseren in de gemeente Bergen.

Terug