Deel

advertentie

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde, blijkt mij overduidelijk dat gemeenteraad en college bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid willen nemen. Inwoners, ondernemers en anderen reageren daarop positief. Eveneens landelijk kwamen we een aantal keren een stuk beter in het nieuws dan in het verleden het geval was. Het is nu zaak het ingeslagen pad te vervolgen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 mag en moet het politieke debat voluit worden gevoerd, maar de gemeente en haar kernen blijven vooropstaan, en niet eigenbelang, onbehoorlijke omgangsvormen of sentimenten uit het verleden. Bij mij persoonlijk krijgt een ieder de kans zijn verhaal te doen, maar geaccepteerd wordt ook dat de discussie op een gegeven moment is gevoerd. Een besluit is dan genomen en verantwoordelijkheid wordt daarover afgelegd. Anderen hoeven het daarmee niet eens te zijn, maar ik spreek ze aan als integriteit ten onrechte in twijfel wordt getrokken. Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren, nu en in het verleden, kan geen twijfel bestaan. De politiek-ambtelijke belasting blijft een punt van zorg.

2. Dit laatste is ook toetssteen bij het nieuwe vergadermodel, dat wat mij betreft nu snel wordt ingevoerd. De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd stevige knopen doorgehakt, er is resultaat bereikt! Het proces van beeld- en vervolgens opinievorming kan worden verbeterd. Tijdens mijn vorige waarneming als burgemeester, in Zaltbommel, deed ik al goede ervaringen op met een carrouselmodel. De aanwezige gemeenteraadsleden splitsten zich op in twee groepen, die tegelijk vergaderden in verschillende zalen van het stadhuis – waarbij ook inwoners hun inbreng konden leveren. Na beeldvorming vond meteen de menings-/opinievorming plaats, en ten slotte werd bepaald of onderwerpen naar de raadsvergadering zouden worden doorgeleid (met de aanduiding van hamer -of bespreekstuk). Zes tot acht onderwerpen per avond werden zo behandeld, en gemakkelijk kon van de ene naar de andere carrousel worden overgestapt. Er was zowel sprake van effectieve als efficiënte behandeling. Een goed vergadermodel levert vooral energie op!

3. De burgerpeiling van 2019 gaf aan dat het vertrouwen van de inwoners in de gemeente Bergen lager is dan gemiddeld in Nederland. In het bijzonder de punten ‘de gemeente doet wat ze zegt’ en ‘de gemeente stelt zich flexibel op’ scoorden laag. De gemeente werd meer als normerend dan als partner ervaren. Het aangaan van dialoog in plaats van alleen informeren vraagt verdere inspanning. Wat mij betreft zijn we in de komende tijd als gemeentebestuur alerter (maak eigen resultaten beter zichtbaar, beloon inspanningen die anderen leveren, stuur wat vaker een bloemetje, leef mee wanneer het tegenzit) en responsiever (webcareteam reageert meer op berichten sociale media, zet onjuiste feiten recht, gaat klachten na, college bespreekt (sociale)mediabeeld voorgaande week, enz.). Met nieuw participatiebeleid wordt momenteel vaart gemaakt, de eerste fase hiervan zou dit najaar ook echt moeten worden afgerond. De gemeente Bergen: dat zijn we samen!

4. De relaties met omliggende gemeenten en verbonden partijen zijn goed. Intensieve ambtelijke samenwerking is er in BUCH-verband (met Uitgeest, Castricum en Heiloo). Momenteel vindt ten aanzien van deze samenwerking een benchmark en evaluatie door Berenschot plaats. Die zullen vanzelfsprekend moeten worden afgewacht, maar eerder heeft Berenschot er terecht op gewezen dat een goede gezamenlijke ambtelijke organisatie tijd en geld vraagt. Beide moeten zeker ook de BUCH-samenwerking worden gegund. Dit vraagt behoedzaamheid bij de keuze voor een centrale huisvesting – en zeker ook betrokkenheid van de raden. Verdere intensivering van de samenwerking in de vorm van een bestuurlijke fusie is op dit moment niet aan de orde. Vanzelfsprekend kan dit na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, en in een nieuwe collegeperiode, anders zijn. Nu moet alles op alles worden gezet om de dienstverlening BUCH-breed te verbeteren. Ook de communicatie rondom de BUCH verdient verbetering.

5. De uitbraak van corona was plotseling en ingrijpend, maar het virus zal slechts langzaam verdwijnen en de lokale samenleving in de Bergense kernen is blijvend veranderd. Veilig welkom zal het motto blijven: we zijn kwetsbaar voor bedreigingen van buitenaf. Een verdere verkenning is nodig wat aan bedreigingen op ons af kan komen en hoe we daarmee om denken te gaan. Corona heeft in Bergen vooral ook de kracht van publiek-private samenwerking getoond. De taskforces hebben veel tot stand gebracht, met als letterlijk hoogtepunt het reuzenrad in Egmond aan Zee, en ook bij de aanpak van jongerenoverlast op de stranden vond goede samenwerking met ondernemers plaats. De conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (´Zicht op de samenleving in coronatijd´) geldt ook voor ons: beleid kan het beste (al) worden gebouwd op politiek en maatschappelijk draagvlak.

6. De gedragscode voor raadsleden, commissieleden niet zijnde raadslid, wethouders en de burgemeester, die uit 2005 dateert, vraagt hernieuwde aandacht. Met name het omgaan met vertrouwelijkheid en toelaatbare nevenfuncties zouden nog eens tegen het licht moeten worden gehouden. Eveneens moet nog eens worden bezien hoe in de praktijk wordt omgegaan met de integriteitsregels voor ambtenaren. Er is in de gemeente teveel een cultuur van verdachtmakingen, die zou moeten worden omgebogen naar een situatie waarin vermeende integriteitsschendingen worden gemeld en volgens bepaald protocol daarna behandeld. Politieke ambtsdragers, en ook degenen die met en voor hen werken, dienen zich veilig te kunnen voelen. Positief is dat in het afgelopen half jaar het presidium van de gemeenteraad werd benut om elkaar daarop aan te spreken. Goed gedragen doen we ons zeker, ook in de komende tijd!

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Aangepast bestemmingsplan voor Aldi Bergerweg

19 november 2020

Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt

Het college heeft dinsdag ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor de locatie Bergerweg 125, de huidige locatie van horecagroothandel Scholten.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering?

20 november 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u vragen aan de wethouder? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Natuurorganisaties met een mening: Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw Hotel Nassau

20 november 2020

Grootste bouwproject sinds jaren

Vier natuurorganisaties roepen het college van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in...

Inwonersenquête over kunst, cultuur en erfgoed

20 november 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

De gemeente start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kunst&Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. We willen in deze nota’s...

Handhaving regels recreatieve verhuur woningen vanwege corona uitgesteld

19 november 2020

Wethouder Valkering geeft aan voor zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat huizenbezitters vanaf 2021 hun woning voor een periode van maximaal 63 dagen voor...

Ook Bergen gaat de strijd aan tegen drugscriminaliteit!

20 november 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel zette zijn handtekening voor de gemeente Bergen

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het

Participatie in gemeente Bergen: iedereen mag meedoen!

20 november 2020

Participatiewethouder Arend Jan van den Beld, "samen bouwen aan vertrouwen"

De visie en het beleid op participatie in de gemeente Bergen is vastgesteld door het college. Een leidraad, gemaakt door en voor inwoners in de afgelopen maanden.

Bergen in de media: Gemeente Bergen wil vertrouwensbreuk met inwoners herstellen

13 november 2020

Mareike Naumann, woordvoerder van de initiatiefnemers van het manifest spreekt over een 'belangrijke stap'

Geen woorden maar daden. Deze leus klonk gisteravond vaak tijdens de raadsvergadering in Bergen.

College stelt bouwlocaties Egmonden veilig

13 november 2020

Het college benadrukt dat het niet gaat om nieuwe bouwplannen

Als antwoord op de aanhoudende woningnood in de gemeente heeft het college van de gemeente Bergen besloten enkele bouwlocaties veilig te stellen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college (filmpje)

13 november 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Klaas Valkering (CDA)

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

13 november 2020

Participatie én een beetje cachet

Geachte raadsleden.

Lezers met een mening: Bewoners Kerkedijk zijn overlast verkeer zat

6 november 2020

De bewoners van de Kerkedijk roepen de gemeente op om nu snel in actie te komen

De discussie in de gemeenteraad over het plan Bergen-Oost (wat eigenlijk moet heten Oudburgerpolder want Bergen-Oost althans op ons kompas ligt ergens anders) duurt voort.

De ambtelijke organisatie de BUCH moet ontslagen ambtenaar 40.000 euro schadevergoeding betalen

6 november 2020

Het op staande voet ontslaan van de ambtenaar wegens fraude was onterecht, meent de rechter (brief)

De BUCH had een ambtenaar in juni niet op staande voet mogen ontslaan wegens fraude met facturen. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Haarlem.

Corona actueel…

6 november 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

De nieuwe tijdelijke lockdown, de situatie in onze gemeente en de burgemeester is op zoek naar een collega kinderburgemeester...

Gemeente Bergen draagt parkeertaken over aan Coöperatie ParkeerService

6 november 2020

Wethouder Bekkering: “Aansluiting bij ParkeerService zorgt voor meer efficiëntie"

Betaald parkeren en parkeerhandhaving worden met ingang van 1 november 2020 uitgevoerd door Coöperatie ParkeerService.

Gemeente Bergen lanceert nieuwe website sportenbewegeninbergen.nl

6 november 2020

Rijk aanbod voor sporters in Bergen in één overzicht

Ben je geïnteresseerd in het sportaanbod in de gemeente Bergen? Dan kun je vanaf nu terecht op de speciaal ingerichte website www.sportenbewegeninbergen.nl

Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente (met pdf voor uitleg)

3 november 2020

Wethouder Klaas Valkering, "We weten dat in onze gemeente ongeveer driehonderd kinderen opgroeien in armoede"

Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit is de ambitie van de gemeente Bergen bij de uitvoering van de Actie-agenda...

Gemeente wil herplant van gekapte bossen

30 oktober 2020

De gemeente Bergen wil dat Staatsbosbeheer alle bomen die zij in Schoorl wil kappen ook weer herplant in de gemeente

De gemeente vindt het belangrijk dat de totale oppervlakte bos niet afneemt. Daarom heeft het college aan het omvormen van 7,6 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse...

Ook Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

30 oktober 2020

Meer ruimte voor lokaal maatwerk en betrokkenheid gemeenteraad

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet...

Ondernemen met oog voor een gezonde toekomst

30 oktober 2020

Sven Kraakman is eigenaar van manege Van Poelenburgh aan de duinrand tussen Schoorl en Bergen

De Provincie Noord-Holland en adviesbureau Over Morgen werken samen aan een duurzame toekomst door ervoor te zorgen dat er meer zonne-energie wordt opgewekt in de provincie.

Manifest voor beter bestuur Bergen eindelijk besproken in de raad

30 oktober 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel, "Integriteit moet een basishouding zijn, vertrouwen een uitgangspunt."

"Ik zie de littekens uit het verleden en wij willen er alles aan doen om het nieuwe vertrouwen tot stand te brengen,” aldus burgemeester Peter Rehwinkel tijdens de Algemene Raadscommissie over het manifest.

Bomenkap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen

30 oktober 2020

De komende tijd zal de stichting het effect van de boskap op plant en dier vaststellen

Vorige week heeft Staatsbosbeheer aangekondigd vanaf 26 oktober de zichtbare voorbereidingen te starten voor de kap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen.

Bergen NIET in de media: Noord-Hollandse gemeenten en provincie houden steeds meer documenten geheim

23 oktober 2020

In onze provincie houden overheden steeds meer documenten geheim

Hierdoor worden onderwerpen steeds vaker achter gesloten deuren besproken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws, waarvoor een beroep werd gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Informatiebijeenkomst over pleegzorg

23 oktober 2020

Informatiebijeenkomst over pleegzorg op 10 november 19.30 uur

Onze wereld werd begin dit jaar onverwacht door corona een stuk kleiner. Maar voor veel kinderen is een veilig en stabiel thuis helemaal...

Groenlinks-Bergen staat achter bewoners Bergen Noordoost

17 oktober 2020

Bewoners van het gebied menen dat zij onvoldoende of niet zijn geïnformeerd over aantallen woningen

De fractie van GroenLinks trekt zich de forse kritiek aan van bewonersorganisaties in Bergen Noordoost over de ontwikkeling van nieuwbouw in hun wijk.

Lezers met een mening: Bewoners oneens met bouwplannen Bergen-Oost

16 oktober 2020

De bezwaren richten zich op de belangrijke toename van verkeer door buitensporige bouwambities

Op 14 oktober hebben zij in de Ruïnekerk in Bergen in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en wethouder Valkering deze bezwaren toegelicht en hun eigen plannen ontvouwd.

Meer gemeenten sluiten aan bij Collectief Schuldregelen

16 oktober 2020

Eén regeling met schuldeisers

Steeds meer huishoudens hebben schulden. De coronacrisis maakt dit probleem alleen maar groter.

Corona actueel… geen Sint Maarten en Sinterklaas dit jaar, maar…

22 oktober 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Impressies herontwikkeling Scholtenlocatie Bergen

23 oktober 2020

Gemeente Bergen heeft een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe Aldi op het terrein van horecagroothandel Scholten

Het ontwerp voorziet in de ontwikkeling van 36 woningen en een Aldi-supermarkt aan de Bergerweg op 50 meter buiten het dorp Bergen.

Noodsteun voor culturele organisaties

16 oktober 2020

Er is nog meer financiële ruimte om andere culturele instellingen tegemoet te komen

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met financiële noodsteun aan Kranenburgh.

Verplicht mondkapjes in gemeentehuis voor burgers en medewerkers

16 oktober 2020

Bij de ingang worden mondkapjes uitgedeeld

Medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis van de gemeente Bergen NH zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Zonder mondkapje mag niemand naar binnen. Aan de deur worden mondkapjes uitgedeeld.

Heb je plannen om in 2021 een evenement te organiseren?

16 oktober 2020

Vergeet dan niet om dit evenement uiterlijk 25 oktober 2020 aan te melden

Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om een ‘Coronaplan’ in te leveren als onderdeel van uw aanvraag evenementenvergunning.

Zorginstelling Prins Hendrik in Egmond zwaar getroffen door corona (filmpje)

10 oktober 2020

Burgemeester Rehwinkel spreekt inwoners, familie en zorgmedewerkers toe

College en gemeenteraad leeft mee.

Strandsuppletie Camperduin en uitgraven van de lagune

9 oktober 2020

Sportpaviljoen DJUS en de strandpaviljoens Hargen aan Zee en Luctor et Emergo blijven bereikbaar

Combinatie Zwakke Schakels Noord Holland (Van Oord/Boskalis) is in de eerste week van september gestart met vooroeversuppleties ter hoogte van...

Terug