Deel

advertentie

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde, blijkt mij overduidelijk dat gemeenteraad en college bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid willen nemen. Inwoners, ondernemers en anderen reageren daarop positief. Eveneens landelijk kwamen we een aantal keren een stuk beter in het nieuws dan in het verleden het geval was. Het is nu zaak het ingeslagen pad te vervolgen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 mag en moet het politieke debat voluit worden gevoerd, maar de gemeente en haar kernen blijven vooropstaan, en niet eigenbelang, onbehoorlijke omgangsvormen of sentimenten uit het verleden. Bij mij persoonlijk krijgt een ieder de kans zijn verhaal te doen, maar geaccepteerd wordt ook dat de discussie op een gegeven moment is gevoerd. Een besluit is dan genomen en verantwoordelijkheid wordt daarover afgelegd. Anderen hoeven het daarmee niet eens te zijn, maar ik spreek ze aan als integriteit ten onrechte in twijfel wordt getrokken. Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren, nu en in het verleden, kan geen twijfel bestaan. De politiek-ambtelijke belasting blijft een punt van zorg.

2. Dit laatste is ook toetssteen bij het nieuwe vergadermodel, dat wat mij betreft nu snel wordt ingevoerd. De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd stevige knopen doorgehakt, er is resultaat bereikt! Het proces van beeld- en vervolgens opinievorming kan worden verbeterd. Tijdens mijn vorige waarneming als burgemeester, in Zaltbommel, deed ik al goede ervaringen op met een carrouselmodel. De aanwezige gemeenteraadsleden splitsten zich op in twee groepen, die tegelijk vergaderden in verschillende zalen van het stadhuis – waarbij ook inwoners hun inbreng konden leveren. Na beeldvorming vond meteen de menings-/opinievorming plaats, en ten slotte werd bepaald of onderwerpen naar de raadsvergadering zouden worden doorgeleid (met de aanduiding van hamer -of bespreekstuk). Zes tot acht onderwerpen per avond werden zo behandeld, en gemakkelijk kon van de ene naar de andere carrousel worden overgestapt. Er was zowel sprake van effectieve als efficiënte behandeling. Een goed vergadermodel levert vooral energie op!

3. De burgerpeiling van 2019 gaf aan dat het vertrouwen van de inwoners in de gemeente Bergen lager is dan gemiddeld in Nederland. In het bijzonder de punten ‘de gemeente doet wat ze zegt’ en ‘de gemeente stelt zich flexibel op’ scoorden laag. De gemeente werd meer als normerend dan als partner ervaren. Het aangaan van dialoog in plaats van alleen informeren vraagt verdere inspanning. Wat mij betreft zijn we in de komende tijd als gemeentebestuur alerter (maak eigen resultaten beter zichtbaar, beloon inspanningen die anderen leveren, stuur wat vaker een bloemetje, leef mee wanneer het tegenzit) en responsiever (webcareteam reageert meer op berichten sociale media, zet onjuiste feiten recht, gaat klachten na, college bespreekt (sociale)mediabeeld voorgaande week, enz.). Met nieuw participatiebeleid wordt momenteel vaart gemaakt, de eerste fase hiervan zou dit najaar ook echt moeten worden afgerond. De gemeente Bergen: dat zijn we samen!

4. De relaties met omliggende gemeenten en verbonden partijen zijn goed. Intensieve ambtelijke samenwerking is er in BUCH-verband (met Uitgeest, Castricum en Heiloo). Momenteel vindt ten aanzien van deze samenwerking een benchmark en evaluatie door Berenschot plaats. Die zullen vanzelfsprekend moeten worden afgewacht, maar eerder heeft Berenschot er terecht op gewezen dat een goede gezamenlijke ambtelijke organisatie tijd en geld vraagt. Beide moeten zeker ook de BUCH-samenwerking worden gegund. Dit vraagt behoedzaamheid bij de keuze voor een centrale huisvesting – en zeker ook betrokkenheid van de raden. Verdere intensivering van de samenwerking in de vorm van een bestuurlijke fusie is op dit moment niet aan de orde. Vanzelfsprekend kan dit na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, en in een nieuwe collegeperiode, anders zijn. Nu moet alles op alles worden gezet om de dienstverlening BUCH-breed te verbeteren. Ook de communicatie rondom de BUCH verdient verbetering.

5. De uitbraak van corona was plotseling en ingrijpend, maar het virus zal slechts langzaam verdwijnen en de lokale samenleving in de Bergense kernen is blijvend veranderd. Veilig welkom zal het motto blijven: we zijn kwetsbaar voor bedreigingen van buitenaf. Een verdere verkenning is nodig wat aan bedreigingen op ons af kan komen en hoe we daarmee om denken te gaan. Corona heeft in Bergen vooral ook de kracht van publiek-private samenwerking getoond. De taskforces hebben veel tot stand gebracht, met als letterlijk hoogtepunt het reuzenrad in Egmond aan Zee, en ook bij de aanpak van jongerenoverlast op de stranden vond goede samenwerking met ondernemers plaats. De conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (´Zicht op de samenleving in coronatijd´) geldt ook voor ons: beleid kan het beste (al) worden gebouwd op politiek en maatschappelijk draagvlak.

6. De gedragscode voor raadsleden, commissieleden niet zijnde raadslid, wethouders en de burgemeester, die uit 2005 dateert, vraagt hernieuwde aandacht. Met name het omgaan met vertrouwelijkheid en toelaatbare nevenfuncties zouden nog eens tegen het licht moeten worden gehouden. Eveneens moet nog eens worden bezien hoe in de praktijk wordt omgegaan met de integriteitsregels voor ambtenaren. Er is in de gemeente teveel een cultuur van verdachtmakingen, die zou moeten worden omgebogen naar een situatie waarin vermeende integriteitsschendingen worden gemeld en volgens bepaald protocol daarna behandeld. Politieke ambtsdragers, en ook degenen die met en voor hen werken, dienen zich veilig te kunnen voelen. Positief is dat in het afgelopen half jaar het presidium van de gemeenteraad werd benut om elkaar daarop aan te spreken. Goed gedragen doen we ons zeker, ook in de komende tijd!

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Gemeenteraad Bergen steunt unaniem collegevoorstel noodsteun voor Museum Kranenburgh

25 september 2020

Tekorten door corona

Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad van Bergen zich unaniem uitgesproken voor noodsteun aan Museum Kranenburgh in 2020 en 2021.

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over Bergense klimaatplannen (filmpje)

25 september 2020

Het Ambitiedocument Klimaat is vastgesteld door de raad. Denkt u mee?

Meldt u zich dan vooral aan voor het inwonerspanel via het e-mailadres [email protected]

Corona actueel…

25 september 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

VVD ondersteunt cultureel ondernemerschap Museum Kranenburgh

25 september 2020

De gemeente heeft het museum meegegeven zoveel mogelijk haar eigen broek op de houden

De VVD Bergen vindt dat de toekomstige exploitatie van Kranenburgh gebaat is bij cultureel ondernemerschap om minder afhankelijk...

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

25 september 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Na het zomerreces zijn er weer nieuwe afleveringen van ‘Prangende Vragen’ aan FlessenpostTV

College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

22 september 2020

Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden.

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

18 september 2020

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad...

Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan gepubliceerd

21 september 2020

Aan elke kant een fietspad

We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de fiets kwamen.

Wethouder Erik Bekkering maakt statement over nieuwe coronamaatregelen (filmpje)

18 september 2020

Duitsland en België adviseren ga niet naar Noord-Holland

Reactie wethouder Erik Bekkering op code rood, ingesteld door Duitsland voor o.a. onze gemeente. Het regent annuleringen bij hotels en huizenverhuurders.

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

18 september 2020

Colleges bieden evaluatie BUCH-samenwerking aan raden aan

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH.

Rijk komt met meer coronageld voor gemeenten

18 september 2020

Totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen...

Burgemeester Peter Rehwinkel was aanwezig op Prinsjesdag in Den Haag en deed verslag

18 september 2020

Anders, dan anders...

Geen Ridderzaal, geen koets (de gouden, noch de glazen), geen balkonscène, geen Oranjefans (hoopt de gemeente Den Haag althans)

Lezers met een mening: Onrechtmatig verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan

18 september 2020

De Belangenvereniging Eeuwigelaan gaat bezwaar maken

Het gemeentebestuur van Bergen heeft aangekondigd dat op 11 september een verkeersbesluit zou worden gepubliceerd...

Samen zorgen voor veiligheid met regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

18 september 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak...

KIES Lokaal wil duidelijkheid over subsidies voor Museum Kranenburgh

11 september 2020

Kranenburgh mag geen “Bodemloze Put” worden

Tijdens de Algemene Raads Commissie van donderdag 10 september heeft KIES Lokaal aangegeven behoefte te hebben om op zeer korte termijn...

College legt klimaatambitie voor aan raad

11 september 2020

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

Gemeenten krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

11 september 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Gemeente en inwoners Egmond-Binnen kritisch op ontwerp luchtvaartnota

8 september 2020

Regionale zienswijze ingediend om gezamenlijke belangen te behartigen

De gemeente Bergen sluit aan bij twee zienswijzen op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050; een regionale zienswijze van acht omliggende gemeenten...

Extra vergadering bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond ad Hoef

11 september 2020

Wanneer: op 22 september

Op 22 september is om 19.30 uur een extra vergadering van de Algemene Taadscommissie (ARC) gemeente Bergen.

Culturele sector hard getroffen door corona. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden

8 september 2020

Financiële steun voor Cinebergen, International Holland Music Sessions en Kunst10Daagse

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Nieuw besluit tegen komst extra supermarkt (Lidl) in Bergen

8 september 2020

Het bestemmingsplan is al zo goed als klaar en zal voor het einde van het jaar worden vastgesteld

Donderdagavond heeft de gemeenteraad opnieuw een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Bergen.

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland maken zich grote zorgen

7 september 2020

Wat besluit gemeenteraad met plannen om windturbines, en zonnevelden, te plaatsen op het grondgebied Bergen?

Op 8 september bespreekt u het concept van de Regionale Energiestrategie. In dit plan zijn zoekgebieden voor wind en zon opgenomen langs het Noord-Hollands kanaal...

Parkeerterreinen Hargen en Schoorlse Duinen in beheer van gemeente Bergen

4 september 2020

Parkeerterreinen mogelijk overdekt met zonnepanelen

Staatsbosbeheer en gemeente Bergen hebben op woensdag 2 september in het Buitencentrum Schoorlse Duinen...

Gemeentebelangen doet klemmend beroep op coalitie, het college en het bestuur

4 september 2020

Omdenken...

In tijden van Corona is het in veel gevallen van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag.

Nieuwbouw zwembad De Beeck van start!

28 augustus 2020

Het gebouw wordt onder architectuur gebouwd en is bijna vier meter lager dan het vorige gebouw

De nieuwbouw van het in 2017 afgebrande zwembad De Beeck kan beginnen.

Culturele sector hard getroffen door corona

28 augustus 2020

Collegevoorstel voor financiële steun Kranenburgh

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Participatie: Denk en doe mee!

28 augustus 2020

Drie data voor Bergen, Egmond en Schoorl

In gesprek over participatie. Wat vinden jullie belangrijk? Waar wil je over meedenken? Hoe wil jij participeren? Graag willen we hierover met je in gesprek.

Gemeente Bergen zet nieuwe positieve stap in ontwikkeling Plan Buitenduin Schoorl

28 augustus 2020

Jeu de Boulesvereniging verplaatst clubgebouw en maakt plaats voor parkeerterrein

De ontwikkeling van Plan Buitenduin in Schoorl is een stap dichterbij. De Jeu de Boulesvereniging Schoorl verplaatst haar clubgebouw…

Lezers met een mening: Klimaatbeleid schiet zwaar tekort

28 augustus 2020

Door: Ernst-Jan Kuiper en Lucas Winnips

Terwijl Nederland bijkomt van wéér een hittegolf, spreken de raadsleden van de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)...

Tweede nieuwbouwproject in Bergen krijgt compensatie

21 augustus 2020

Stikstofoplossing voor nieuwbouw Delversduin in Egmond aan de Hoef

Het woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef is door de provincie Noord-Holland als tweede Bergense project geselecteerd voor stikstofcompensatie.

Startschot afval scheiden op Bergense basisscholen (Filmpje)

27 augustus 2020

Wethouder Bekkering en leerlingen ondertekenen contract

Na de zomervakantie is de gemeente Bergen samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC gestart met het scheiden van plastic, blik en drinkpakken op de basisscholen in Bergen.

Voor wie houd jij 1,5 meter afstand?

21 augustus 2020

Beste inwoner van Noord-Holland Noord, help een nieuwe lockdown voorkomen

Een vraag aan jou: voor wie houd jij anderhalve meter afstand? Ik doe dat bijvoorbeeld voor mijn eigen familie. Op de verjaardagen van mijn dochters deze maand...

Bergen koploper groene energie regio Alkmaar

21 augustus 2020

Geen windmolens in Bergens duingebied

Het college van Bergen stemde op 18 augustus in met het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord.

Vlaggen en signalen, waar kan ik op letten?

14 augustus 2020

Volg altijd de aanwijzingen en adviezen op van de reddingsbrigade.

Op alle stranden in de gemeente Bergen wappert dit jaar ook weer de Blauwe Vlag, een teken van een mooi en schoon strand.

Terug