Deel

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie over planschadeclaims van een aantal inwoners van Bergen. Hun woordvoerder Frans Zomers spreekt van claims met een totaal van ruim 20 miljoen euro. Honoreert de Raad al die claims, dan raakt de gemeente vermoedelijk aan de bedelstaf.

Op de foto vlnr: ex-wethouder Frans Zomers, de dame in het midden is ons onbekend en Fred Vos.

De zaak draait om het ‘nieuwe’ bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid uit 2009. Met dat plan ontstonden er voor perceeleigenaren in dit deel van het dorp bouwbeperkingen en beperkingen in het gebruik van hun grond. Het voorgaande bestemmingsplan uit 1937 (!) bood minder beperkingen. Door de beperkingen van het nieuwe plan zijn de percelen en de ruime woningen daarop minder waard geworden, zeggen de eigenaren.
Hoeveel minder waard is het strijdpunt. De gemeente moet opdraaien voor het waardeverlies. Dus zette de gemeente een schade-expert aan het werk. En dat deden de bewoners ook. Vaak komt het voor dat schade-experts die voor gemeenten werken, uitkomen op een lager schadebedrag dan de experts die voor de gedupeerden werken.
Dat is in Bergen niet anders. Het leidde tot een rechtszaak bij de rechtbank, die voor het gemak maar zelf onafhankelijke deskundigen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) aanstelde om tot een juist oordeel te komen. Die uitkomst beviel de gemeente niet en de bewoners nog minder.

De Raad van State is donderdag 4 juli begonnen met een reeks zittingsdagen in het hoger beroep dat is ingesteld door de gemeente en de bewoners. De Raad stapte ook naar de STAB, maar die kwam met een andere deskundige. En heel opmerkelijk: die kwam tot een heel andere uitkomst dan zijn collega die de rechtbank had geadviseerd.
Dat werd tijdens de zitting donderdag makkelijk schieten door Frans Zomers. Er volgde een langdurige tirade waarin de deskundigen van de STAB werden beschuldigd van geknoei en manipulatie van de cijfers. Dat kwam hem op een standje van de raadsvoorzitter te staan, want een rechtszaal is geen politieke arena.
Maar de Raad zal wel een antwoord moeten vinden op Zomers’ zeer gedetailleerde analyse van het onderzoek van de STAB-adviseurs. Meestal volgt de Raad het advies van de STAB-deskundigen. In dit geval zal de Raad zelf aan de bak moeten, omdat het nog niet eerder is voorgekomen dat het werk van de STAB zo discutabel was. Volgens Zomers zitten er grote verschillen tussen de uitkomsten van de STAB-adviseurs.
Die variëren van enkele tonnen tot meer dan een miljoen euro. En dat maakt volgens Zomers dat beide onderzoeken van het STAB niet serieus genomen moeten worden en opzij worden gelegd. “Onbetrouwbaar, onzorgvuldig en onvoldoende”, aldus Zomers. “Niet in staat om de juiste waarden te taxeren. Taxaties in strijd met de waarheid.” Hij vindt het werk van de STAB zelfs een zaak voor de tuchtcommissie van de beroepsorganisatie van taxateurs.

“Laten we het netjes houden”, begon de advocaat van de gemeente in zijn weerwoord. Hij zei niet te twijfelen aan de onafhankelijke taxaties van de STAB. “De bewoners zien vele miljoenen aan planschade, maar de gemeente en de STAB zien dit niet.”
Van eventuele planschade is volgens de advocaat geen sprake. En als die er wel zou zijn, dan wil de gemeente die niet uitkeren in geld, maar in nieuwe bouwmogelijkheden. Anders zou de gemeentekas wel eens fors kunnen worden geplunderd. “En dat is gemeenschapsgeld”, zei de advocaat met een oog gericht op de burgers van Bergen.
Maar staatsraad Erik Daalder temperde dit optimisme van de advocaat. De Raad stelt namelijk strenge eisen aan vergoeding van schade ‘in natura’. Als in dat geval wordt betaald in de vorm van bouwrechten, dan moet wel zeker zijn dat daarvan binnen enkele jaren gebruik is gemaakt. Dat kan een probleem worden als er bezwaren komen tegen die nieuwe bouwplannen.
Gaandeweg de zitting moest de STAB-adviseur van de Raad erkennen dat zijn taxaties niet helemaal klopten. Volgens Frans Zomers begint de teller voor de gemeente intussen al op te lopen.

Bron: De Duinstreek

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug