Deel

advertentie

De formatie: over geduld, geloof en gras…

Wat kunnen de inwoners verwachten?

De formatie: over geduld, geloof en gras…

De afgelopen weken worden wij van Partij ONS DORP regelmatig gevraagd naar de voortgang in formatie en specifiek naar het tijdpad voor het aanstellen van wethouders. ‘Ja, ook wij zouden dit proces graag sneller zien’ is ook onze eerste reactie. Maar daar hoort wel direct een duidelijke ‘maar’ bij.
Allereerst is het zo dat de gemeenteraad al maanden op volle kracht is. De 21 raadsleden zijn 30 maart jl. geïnstalleerd en hebben zich al volledig op alle hen toebehorende verantwoordelijkheden gestort. Aan de raadstafel zitten de raadsleden van de zeven partijen, exact verdeeld conform de verkiezingsuitslag. Daarmee is razendsnel in een belangrijk aspect voorzien.

Het is verder in onze ogen gepast dat er tijd is en wordt gemaakt is voor een zorgvuldig en ingrijpend proces. ONS DORP maakt zich sterk voor een nieuwe bestuurscultuur. Wat ons betreft is dat zeer terecht. De afgelopen raadsperiodes waren immers moeizaam. Veel gekissebis en wantrouwen. Er is veel energie, tijd en geld besteed met teleurstellend weinig resultaat. Dit alles resulteerde ook in een voortdurend gebrek aan vertrouwen van de inwoners.

Aan de hand van de even enthousiaste als gedegen formateur Theo van Eijk staan we nu aan de vooravond van een nieuwe uitdagende manier van werken. Niet met een coalitie en een oppositie, maar met de hulp van een raadsbreed akkoord hopen de partijen de omstreden Bergense bestuurscultuur achter zich te laten.’ De Limburgse emeritus hoogleraar Arno Korsten zei het in de Alkmaarse Courant aldus: ‘Bij probleemgemeenten staan de verhoudingen tussen partijen zo op scherp, dat ze het dagelijks bestuur van een gemeente in negatieve zin beïnvloeden.’ Volgens Korsten kan een raadsakkoord een ‘goede uitgangspositie’ zijn om met een schone lei te beginnen. ‘Een raadsbreed akkoord kan sanerend werken. Tot een akkoord komen op inhoudelijke gronden is een goed begin om oud zeer achter je te laten.’

Om hier te komen vergt tijd. Ons inziens is dit welbestede tijd. Het proces alsmede het perspectief rechtvaardigt deze zorgvuldigheid. En de belangrijkste hobbel is genomen! Er ligt een concept raadsakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over het proces om te komen tot die nieuwe bestuurscultuur. Afspraken hoe met elkaar om te gaan en vooral afspraken op welke wijze iedereen (en dan vooral inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden) worden meegenomen bij het nemen van besluiten. Afgesproken is dat in alle geledingen gewerkt gaat worden met het BOB besluitvormingsmodel. Dit unieke en gewenste model maakt dat de gemeenteraad de belangrijke punten en kwesties volgens het BOB model – Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming – gedegen beoordeelt. Bij de beeldvorming worden de inwoners en ondernemers structureel betrokken. Zij kunnen ook zelf met initiatieven naar de raad stappen. Participatie pur sang.

Bij de drie onderdelen van de BOB wordt in alle openheid over voorliggende vraagstukken georiënteerd en gediscussieerd om er dan bij de laatste ‘B’ over te beslissen. Elk besluit kan met wisselende meerderheden genomen. Een duidelijkere vorm van democratie is er volgens ons niet. Elke partij maar feitelijk elke raadslid die met steun van de inwoners verkozen is, staat ook garant op die manier gehoord te worden.

Nu alleen nog de vorming van het nieuwe college: het vinden en aanstellen van vier wethouders. Wethouders met specifieke kwaliteiten, die bekend en ervaren zijn met de hedendaagse eisen en normen, de steeds complexere wet- en regelgeving, de uitdaging van de financiële haalbaarheid en de impact van (social) media. Wethouders die invulling willen en gaan geven aan de nieuwe bestuurscultuur en het nieuwe BOB model en met name ook een intrinsieke motivatie hebben om dienstbaar te zijn aan de gemeenteraad. En daarmee dus ook dichtbij de inwoners en ondernemers staan. Wethouders die niet een partij en niet zichzelf bovenaan zetten, maar objectief en dienstbaar zijn!

De kans bestaat dat zij een partijgebonden verleden hebben. Maar in het nieuwe college moet dat vooral niet zo voelen. Zoals gezegd moeten ze juist besturen vanuit een objectieve en onafhankelijke grondhouding en daarmee de voltallige gemeenteraad bedienen. Dit geldt eveneens voor ‘onze’ kandidaat Jan Houtenbos. Hij is met zijn langjarige ervaring graag beschikbaar voor een portefeuille met onder meer financiën. Maar net als andere kandidaten zit hij nu in de wachtkamer. De selectiecommissie bestaande uit een afgevaardigde van elke partij is nu samen met een aangezocht bureau aan zet. Zie de link (https://www.geerts-partners.nl/vacatures/wethouders-gemeente-bergen/ ) voor de wervingsadvertentie.

Wij hopen in september de sollicitatieprocedure voor de nieuwe wethouders af te ronden. Hopelijk kan het nieuwe college dan eind september worden geïnstalleerd en kunnen we beginnen met de uitvoering van onze plannen. Dus ja, we stellen het geduld van de inwoners en ondernemers nog even op de proef. Maar de nu benodigde tijd schept de kans voor een toekomstig doelmatig en besluitvaardig bestuur waar iedereen in wordt gehoord en gekend. In de ogen van ONS DORP een verstandig besluit. We houden hierbij vast aan het perspectief. En aan het oude maar rake gezegde: ‘gras groeit niet harder als je eraan trekt’.

advertentie

Meer 'Politiek':

Overzicht gemeentelijke opgave van asiel tot integratie

12 augustus 2022

Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren...

De VNG publiceert een overzicht dat helder aangeeft wat de actuele gemeentelijke opgaven zijn op het gebied van asiel tot en met integratie.

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen bij overlijdensgevallen

12 augustus 2022

Bij gebrek aan financiële middelen voor een uitvaart...

Naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt en het aantal vluchtelingen toeneemt, zal ook het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in ons land komt te overlijden, toenemen. Gemeenten kampen met vragen over vluchtelingen die in Nederland komen te overlijden.

Mogelijkheden steun kwetsbare inwoners bij beveiligen woning

5 augustus 2022

Gemeenten kunnen hulp bieden

Gemeenten kunnen hulp bieden aan kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, als het gaat om de veiligheid en de beveiliging van hun woning. Ze hebben hier diverse mogelijkheden voor.

Subsidieplafond energiebesparende maatregelen bereikt

29 juli 2022

Geen nieuwe aanvragen meer

Het subsidieplafond voor de subsidie energiebesparende producten of maatregelen is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen.

Raad van State stelt gemeente Bergen in het gelijk

27 juli 2022

Groen licht voor 162 woningen Delversduin

De gemeente Bergen mag doorgaan met de woningbouw van 162 woningen in Egmond aan den Hoef. Het beroep tegen het woningbouwplan voor Delversduin is door de Raad van State ongegrond verklaard. Dit maakt het bestemmingsplan voor Delversduin

Kleine stijging OZB in gemeente Bergen

22 juli 2022

Afgelopen jaar zat Bergen dik in de plus

De onroerendzaakbelasting wordt in de gemeente Bergen niet met zes procent, maar met slechts twee procent verhoogd. Het betekent dat de inwoners gezamenlijk bijna een half miljoen minder hoeven te betalen volgend jaar.

Veel formaties in gemeenten zijn (bijna) klaar, lokale partijen leveren veel wethouders

22 juli 2022

Maar in Bergen moeten we nog wel even geduld hebben...

Precies vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart hebben 327 gemeenten een nieuw bestuurscollege geformeerd, in zes gemeenten wordt nog volop onderhandeld.

Altijd al wethouder in de gemeente Bergen willen worden

15 juli 2022

Dan ligt hier je kans...

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Bergen op zoek naar vier gedreven en verbindende wethouders met de portefeuilles: Leefomgeving, Dienstverlening, Bouwen & Wonen en Sociaal.

Wethouder Erik Bekkering heeft goed nieuws te melden (filmpje)

15 juli 2022

De Kogendijk krijgt een fietstunnel onder N9 door richting Alkmaar

Bergen, Alkmaar, de provincie en het Rijk slaan de handen in elkaar voor dit unieke project. kosten... tien miljoen euro.

Sociaal plan Zaffier ondertekend: belangrijke stap in vorming Zaffier

15 juli 2022

Om inwoners beter te ondersteunen bij werk, geldzorgen en inburgering

De gemeenten in de regio Alkmaar gaan de Participatiewet, inburgering, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand samen uitvoeren. Via één nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie, genaamd Zaffier.

Officieel bezwaar college Bergen tegen versneld leegpompen gasvelden bij Bergen aan Zee

13 juli 2022

Risico’s kunnen niet worden uitgesloten

Het college van de gemeente Bergen tekent bezwaar aan tegen het instemmingsbesluit van de staatssecretaris Mijnbouw van Economische Zaken en Klimaat dat op 1 juni 2022 is gepubliceerd.

Vijftien probleemlocaties wateroverlast aangepakt

15 juli 2022

Zorg voor voldoende groen, onverhard materiaal en waterberging in de tuin

De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni 2021 had veel impact. Naar aanleiding van alle verzamelde gegevens pakte de gemeente in de eerste helft van 2022 vijftien locaties aan met passende maatregelen. “Op hevige regenval is niet altijd in te spelen, daarvan moeten we ons bewust zijn. Maar we kunnen ons hier wel beter op inrichten”, aldus klimaatwethouder Erik Bekkering.

Jongeren praten graag mee in hun gemeente…

8 juli 2022

Driekwart van de jongeren (74%) zegt nog nooit naar zijn of haar mening te zijn gevraagd

Veruit de meeste Nederlandse jongeren zouden graag meepraten over zaken die zij belangrijk vinden binnen hun gemeente. Driekwart van hen zegt dat de gemeente nog nooit naar hun mening heeft gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek dat UNICEF Nederland heeft gedaan bij jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Lezers met een mening: Waarom de Bakemaflat weg mag…

8 juli 2022

Het is een beetje “oude koeien uit de sloot halen” dat Ed Bausch in de Flessenpost de discussie over de Bakemaflat opnieuw start

Immers al in 2010 is die discussie uitgebreid aan de orde geweest, zowel in publieke bijeenkomsten als in de plaatselijke pers. Ik schreef toen een artikel met als titel: Waarom de Bakemaflat weg mag.

Lezers met een mening: oud PvdA-man Haye G.H. van der Werf

1 juli 2022

Kom op: 'forget the past' en aan het werk...

Is er nu niemand in of rond het gemeentehuis (de burgemeester voorop) die tegen de raadsleden zegt:

Theo van Eijk, formateur gemeente Bergen, over het formatieproces tot nu toe (filmpje)

1 juli 2022

Interview na de gemeenteraadsvergadering van 23 juni 2022

Vorming nieuw college Bergen pas na de zomervakantie.

Gezocht: doeners met groene vingers voor meer groen in de buurt…

27 juni 2022

Groen kapitaal gaat ook in Bergen aan de slag

Wie groene vingers heeft en een idee heeft hoe z’n buurt wel een oppepper kan gebruiken, kan van de gemeenten Bergen en Heiloo hulp én een budget krijgen.

Bewonersvereniging Bergen Centrum stuurt stevige brief aan Bergense politiek

24 juni 2022

De leden en het bestuur zijn uitermate teleurgesteld over de gang van zaken bij de totstandkoming van dit besluit waarbij de gemeenteraad totaal niet betrokken is geweest

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC), maandag 20 juni jongstleden, hebben de leden unaniem besloten om middels een brief aan het college van B&W en alle leden van de gemeenteraad te reageren op de bouwontwikkelingen in het centrum van Bergen. De stevige en volledige brief is in handen van de redactie van De Flessenpost en beschikbaar voor belangstellenden.

Lezers met een mening: Ed Bausch

24 juni 2022

Alsjeblieft, offer niet de weinige openbare ruimte op

Sinds ik hoor over de sloop van het Bakema-complex, de woonflat op palen, het voormalige VVV-gebouwtje, de overkapte gebiedjes, de witte winkelstrip met de brede luifels (NB even schuilen bij regen, hittestress) in twee delen, denk ik maar steeds: wat vreselijk zonde zou dat zijn.

Brief burgemeesters NHN inzake crisisnoodopvang

10 juni 2022

Ook de burgemeester van Bergen, Lars Voskuil heeft de brief ondertekend

De burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord hebben gezamenlijk een brief verzonden aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Factsheet: goede dialoog helpt bij beter aanbesteden

3 juni 2022

Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten

Een goede dialoog tussen aanbestedende diensten en marktpartijen leidt tot meer begrip, waardering en vertrouwen. Dat is essentieel voor het slagen van een aanbesteding. Het programma Beter Aanbesteden verzamelde de voordelen van en mogelijkheden voor een goede dialoog in één overzichtelijk A4.

Showroom Duurzaam Bouwloket op de zaterdagmarkt in Bergen

3 juni 2022

Hoe ziet een warmtepomp of infraroodverwarming eruit?

De showroom van Duurzaam Bouwloket staat zaterdag 11 juni op de markt in Bergen. In deze showroom is te zien hoe duurzame en energiebesparende maatregelen eruit zien en werken, zoals zonnepanelen en infraroodverwarming.

Start de zomer goed en maak gebruik van het budget uit het Maatschappelijk Sportakkoord gemeente Bergen!

3 juni 2022

Juist na de afgelopen lockdown periode is het misschien zo dat je als sportaanbieder of organisatie mooie nieuwe plannen hebt

In de gemeente Bergen gaat in juni 2022 de tweede en tevens laatste ronde van het Maatschappelijk Lokale Sportakkoord van start. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben.

Plan voor nieuw tennispark in Oudburgerpolder

1 juni 2022

Vanaf 2019 zijn er gesprekken met TC Bergen en BSV Tennis geweest over een verhuizing naar één nieuw tennispark voor beide verenigingen

Dit park komt, als alles doorgaat, in de Oudburgerpolder aan de Oudtburghweg. Uit de gesprekken is uiteindelijk een mooi plan gekomen, dat past binnen de structuurvisie voor de Oudburgerpolder. Dit plan wordt door het college van Bergen op 2 juni voorgelegd aan de algemene raadscommissie van de gemeenteraad.

Oud-VVD raadslid/wethouder Cees Roem ontvangt hoge onderscheiding landelijk VVD Hoofdbestuur

27 mei 2022

De fractie van de VVD Bergen NH is reuze trots op Cees

Recent heeft voormalig VVD raadslid/wethouder Cees Roem afscheid genomen van de Bergense politiek en is hij toegetreden tot het verenigingsbestuur van de VVD Bergen Uitgeest Castricum Heiloo.

Bekijk de video over Geweld hoort nergens thuis (filmpje)

27 mei 2022

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen overal voor...

Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' liep van 2018 tot en met 2021. Er werd gestart met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage (december 2021) bleek dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Centrumvisie Schoorl gepresenteerd

20 mei 2022

Afgelopen jaren is veel gesproken, meegedacht en meegepraat

Tijdens een drukbezochte inwonersbijeenkomst in Dorpscentrum De Blinkerd op woensdag 11 mei is het ontwerp stedenbouwkundige visie, ofwel de Centrumvisie voor Schoorl gepresenteerd. Inwoners en ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en hierover vragen stellen. Na afloop kon iedereen een formulier invullen of een reactie geven op de plannen.

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

20 mei 2022

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd en wat kan verbeterd worden?

Het college heeft op 10 mei 2022 besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden.

Extra gft-inzamelrondes in voor- en najaar

20 mei 2022

Naast de vier extra gft-rondes besloot het college eerder om dertig bladkorven te plaatsen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om vier extra inzamelrondes voor de gft-container in te voeren: twee in het voorjaar en twee in het najaar.

KiesLokaal wethouder Erik Bekkering stopt met zijn functie

13 mei 2022

Drie mooie, constructieve en intensieve jaren als wethouder...

Niet lang na mijn begin als wethouder in maart 2019, met als portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme, strand, buitenruimte en dienstverlening, schreef ik een column in de Gemeentekrant over Beppie.

Veel meer plastic ingezameld sinds PMD-container

13 mei 2022

Dit blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal verstrekt door HVC

Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen.

Energietoeslag kan worden aangevraagd

20 mei 2022

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

De energieprijzen stijgen. Het betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd gekregen.

De detailhandel in kernen staat sterk onder druk…

13 mei 2022

Dit heeft structurele leegstand tot gevolg, verloedering ligt op de loer

Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug