De druk op de sociale huurmarkt in Bergen is onverminderd groot

Gemiddeld zo'n 266 reacties op een advertentie voor standaard huurwoning...

De druk op de sociale huurmarkt in Bergen is onverminderd groot

Dat de woningmarkt onder druk staat, is wel duidelijk. Uit de jaarrapportage van SVNK blijkt dat die nood nog altijd groter wordt: de gemiddelde zoektijd loopt op en er zijn per advertentie honderden reacties. In de gemeente Bergen waren in 2023 ruim 1000 geregistreerde woningzoekenden.

Het samenwerkingsverband Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK) doet in de Jaarrapportage Woonruimteverdeling SVNK 2023 verslag van de ontwikkelingen op de sociale huurmarkt in de regio Alkmaar in 2023.
De jaarrapportage is de belangrijkste bron van informatie om de vinger aan de pols te houden bij de sociale woonruimteverdeling. Onder de regio Alkmaar vallen de gemeenten Alkmaar, Dijk & Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
In 2023 is in Bergen de nieuwe huisvestingsverordening van kracht geworden. Een belangrijke stap voorwaarts waardoor er meer ruimte voor doorstroomvoorrang is en voorrang voor een extra doelgroep – jongeren tussen 23 en 28 jaar – mogelijk is.

Algemene conclusies uit de rapportage
De gemiddelde inschrijftijd is inmiddels ruim 9,1 jaar (2022: 8,8 jaar), waarbij de zoektijd binnen die 9,1 jaar bijna 3 jaar is. Woningzoekenden staan vaak eerst een tijd passief ingeschreven om inschrijfduur op te bouwen en gaan pas daarna actief zoeken. De gemiddelde passieve inschrijftijd is niet gestegen, maar de zoektijd wel, wat duidt op een nog grotere behoefte aan woningen.
De gemiddelde slaagkans is 10,1% (2022: 8,8%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar. Echter, bij de berekening van dit percentage worden ook de direct bemiddelde huurders meegenomen. Het aantal advertenties ten opzichte van vorig jaar is niet gestegen, waardoor de regulier woningzoekende geen hogere slaagkans heeft gehad.

De grootste groep woningzoekenden zijn eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen. Van opnieuw verhuurde woningen ging in 2023 60% naar huishoudens met een inkomen onder passend toewijzen grens. Dat is iets minder dan voorgaande jaren, maar het is nog steeds de hoofddoelgroep van de corporaties.
Het aantal verhuringen via directe bemiddeling is 25% (2022: 20%). Deze stijging komt door een toename van verhuringen aan statushouders, maar ook omdat meer mensen terugkeerden na renovatie of herstructurering. Met 11% van de verhuringen zijn de vergunninghouders de grootste groep die bemiddeld werd.
Het gemiddeld aantal reacties per advertentie is 266 (2022: 220). Op lotingadvertenties is dit zelfs 428 (2022: 368). Voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur (veelal jongeren) is dit de enige kans om op korte termijn een woning te kunnen huren.
In 2023 is 9.839 keer een woning geweigerd (2022: 9.643). De voornaamste reden hiervoor is dat er niet wordt gereageerd op interessepeiling (2.588 keer). Gemiddeld accepteert de 5e woningzoekende op de lijst de woning.

Conclusies specifiek voor de gemeente Bergen
In de gemeente Bergen waren in 2023 om precies te zijn 1.026 actief woningzoekenden (2022: 1.049). Dat is 6% van het totaal aan actief woningzoekenden in de regio Alkmaar (2022: 19.404, 2023: 18.576).
Van de in totaal 1.868 verhuringen in de regio Alkmaar vonden 133 verhuringen in de gemeente Bergen plaats. Daarvan kwamen 107 woningzoekenden uit de regio en 26 woningzoekenden van buiten de regio. Woningzoekenden van buiten de regio kunnen ook oud-inwoners zijn.
Ten opzichte van 2022 is het aantal verhuringen in de gemeente Bergen in 2023 met 28 verhuringen toegenomen (2022: 105, 2023: 133). De toename is het gevolg van de oplevering van nieuwbouwwoningen en de doorstroming die dit opleverde. In 2023 zijn in de gemeente Bergen 20 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd.
In de gemeente Bergen zijn 44 woningen via bemiddeling toegewezen. Voornamelijk vergunninghouders krijgen via bemiddeling een woning (23 verhuringen). Het aantal gehuisveste vergunninghouders bedroeg 62 personen. De druk op de sociale huurmarkt is daarmee onverminderd groot. Nieuwbouw en doorstroomvoorrang helpen om de druk te verminderen. Inzet en sturing op deze thema’s blijft essentieel, zo luidt het rapport.

Tijdens de commissievergadering van donderdag 16 mei laat de raad zich bijpraten over deze ontwikkelingen door Kennemer Wonen die eveneens is aangesloten bij SVNK.