Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje)

Manifest uitgereikt door diverse Bergense belangengroepen

Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje)

Vandaag vrijdag 7 juni bezocht de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, gemeente Bergen-NH. De Commissaris bracht het bezoek in het kader van een reeks van ambtsbezoeken bij gemeentes in de provincie.

Klik hier voor de reportage van mediapartner www.nhnieuws.nl 

Met dank aan Anne Klijnstra

Met een interessante rondleiding in het Maritiem Centrum te Egmond aan Zee en een bustour naar Bergen kreeg de Commissaris een indruk van de veelzijdigheid en de schoonheid van de gemeente.
In de Ruïnekerk heeft de Commissaris kennisgemaakt met een kleine maar diverse groep actieve inwoners. Hier waren onder andere vertegenwoordigers van belangenverenigingen, stichtingen en bewonersraden aanwezig. De dag is afgesloten met een gesprek met de gemeenteraad. Er is gesproken over Burgerparticipatie, Integriteit en Democratische controle op samenwerkingsverbanden. Deze onderwerpen staan ook bij de overige ambtsbezoeken op de agenda.
Arthur van Dijk: “vandaag heb ik een goede indruk van de gemeente Bergen en haar inwoners gekregen. Bergen is een prachtige gemeente. Ik heb er vertrouwen in dat het nieuwe college en de raad met het formatieakkoord en participatie van de inwoners richting geven aan de toekomst van Bergen.”

Foto, de Commissaris in gesprek met inwoners en burgemeester Hafkamp, is gemaakt door Hans Brouwers, HABRO-fotografie.

Manifest:

Wij spreken namens een grote groep inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente en willen via deze weg nogmaals onze grote zorgen over de gemeentepolitiek in Bergen aan u kenbaar maken.
Sinds onze vorige brief van 30 december jl. (kenmerk: 1168406/1181053), is het vertrouwen in de gemeentepolitiek namelijk weer verder gedaald.
Onlangs is er door 6 partijen het formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen” getekend, waarin
ten aanzien van de 4 hete hangijzers is besloten de eerder genomen raadsbesluiten als uitgangspunt te nemen en het oordeel van de Raad van State in de lopende procedures te respecteren.

Ten aanzien van één van die hete hangijzers heeft de Raad van State op 10 april jl. in hun uitspraak het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ vernietigd. Het college legt de uitspraak nu zo uit, dat de Raad van State het plan heeft goedgekeurd; dat er slechts sprake is van 5 vormfouten en dat hetzelfde bestemmingsplan wederom zal worden ingediend met reparatie van die 5 punten. Het college beweert dat de geheime anterieure overeenkomst die in 2017 met de ontwikkelaar is gesloten, hen daartoe dwingt. Wij zetten hier vraagtekens bij. Maar als dat zo zou zijn, dan geeft het zeer te denken dat een anterieure overeenkomst zo is dichtgetimmerd, dat een uitspraak van de RvS moet worden genegeerd en de gemeenteraad kennelijk wordt gebonden om opnieuw in te stemmen met een bestemmingsplan. In ieder geval wordt de uitspraak van de Raad van State niet gerespecteerd en blijken de gedane beloftes, om samen met inwoners te zoeken naar aanpassingen van het plan middels co-creatie, van nul en generlei waarde te zijn. Het is niet de eerste keer dat onze gemeente een RvS uitspraak naast zich neerlegt. Wij vrezen dan ook dat de gemeente dit eveneens zal doen bij de andere hete hangijzers ‘Het Watertorenterrein’, de voetbalfusielocatie en het fietspad aan de Eeuwigelaan.

Uit het formatieakkoord hebben wij vernomen dat de raadsleden samen hebben gereflecteerd op de afgelopen 5 jaar. Wij constateren dat géén van de initiatiefgroepen door de formateur is uitgenodigd om onze ervaring van de afgelopen 5 jaar met de raadsleden te delen, om zo tot een volledige en meer waarheidsgetrouwe weergave van de feiten rondom de 4 hete hangijzers te komen. Een gezamenlijke reflectie is volgens ons onontbeerlijk om vertrouwen te herstellen en te werken aan níeuw vertrouwen.

Zoals wij eerder aan u hebben laten weten zijn bijna alle grote projecten geleid door de topambtenaar, die in 2018 wegens ernstig plichtverzuim met strafontslag is gestuurd en waar het OM inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar doet. De gemeenteraad van Bergen heeft tot op heden geen opdracht gegeven voor een tweede fase onderzoek naar organisatiestructuren waarin corrupt gedrag zich kan voordoen. Dat is op grond van hun
bevindingen door recherche Bureau Hoffman wel aanbevolen. Het uitblijven van een dergelijk onderzoek vinden wij zeer ernstig.

Temeer daar de gemeenteraad veelvuldig op de hoogte is gebracht van het manipuleren van besluitvormingsprocessen door de betreffende ambtenaar in de genoemde projecten. Ontkenning of afzwakken van corrupt gedrag binnen de ambtelijke organisatie is in onze ogen een serieus te nemen teken van bestuurlijk falen. Dit is tevens een van de redenen dat wij ons tot u wenden en niet (meer) tot de gemeenteraad of burgermeester.
Wij snappen heel goed dat plannen niet naar de zin van iedereen gemaakt kunnen worden, en dat een volksvertegenwoordiging het algemene belang moet afwegen tegen individuele belangen.

Maar we herkennen in onze gemeente een patroon in alle grote projecten en in alle fasen van de besluitvorming en inspraakprocedures. Een patroon van misleiding,
ontmoediging, dreigen met grote financiële gevolgen, ja miljoenenclaims. Betrokken inwoners worden impliciet verantwoordelijk gesteld voor oplopende plankosten, vertraging en conflicten. Terwijl zij door de gemeente zelf in een conflictueuze situatie worden gedwongen. Samenwerking wordt niet gestimuleerd. Sterker nog, betrokken inwoners worden door de gemeente uitgedaagd om tegen hen te procederen bij de Raad van State. En vervolgens legt de gemeente rechtelijke uitspraken naast zich neer. Kunt u zich voorstellen dat hierdoor de boosheid van inwoners steeds verder wordt aangewakkerd?

In het verlengde hiervan willen wij de rol van onze burgemeester nogmaals ter sprake brengen. Waarom lukt het haar niet inwoners en gemeentebestuur nader tot elkaar te brengen? Waarom doet ze beloftes, maar komt ze deze niet na? Waarom zet ze kritische en meedenkende inwoners weg als lastig en boos? Waarom negeert ze ons en scheert ze alle ‘actiegroepen’ over een kam? Wat wij in Bergen nodig hebben, is een burgemeester die de dialoog aangaat, die de problemen niet uit de weg gaat, die luistert, meedenkt en verbindt. Een betrouwbare burgermeester die haar beloftes nakomt en die ook meewerkt aan nieuw vertrouwen. Een burgermeester die een corrupte ambtenaar niet de hand boven het hoofd houdt, maar die haar inwoners en organisatie tegen corruptie beschermt. Die ervoor waakt dat gemeenschapsgeld in haar gemeente doelmatig wordt besteed. Ten behoeve van het publieke belang.

Wij hebben inmiddels via informele kanalen vernomen dat u 7 juni a.s. naar onze gemeente komt. Wij zouden graag met u in gesprek gaan om onze zorgen verder met u te bespreken en op zoek te gaan naar oplossingen. Het liefst eigenlijk nog eerder dan 7 juni en om genoemde redenen zonder de burgermeester.
Tot op heden heeft overigens geen van de initiatiefgroepen een uitnodiging van de gemeente ontvangen om bij uw bezoek aanwezig te zijn.

Tot slot, het formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’ wordt in de volksmond al regelmatig bestempeld als ‘Nieuw Wantrouwen’. Wij kunnen en willen op deze manier niet nog 3 jaar doorgaan. Dit gaat steeds verder ten koste van het vertrouwen van burgers in de politiek. Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe beroerder de situatie in Bergen wordt.

Wij hopen dat dit uw volle aandacht heeft en vernemen gaarne uw reactie. Met vriendelijke groet,
Mevr R. Koppedraaijer en dhr. B Jansen, namens de initiatiefgroep Ontwikkeling Watertorenterrein
Mevr M. Naumann en dhr R. Meijer, namens Stichting Mooier Bergen
Mevr. R. van Rhijn en dhr E. Veenstra, namens de initiatiefgroep Delversduin
Dhr W. Gӧbel, dhr W. Wullems en mevr Pepping, namens de werkgroep Geen ballen maar Bollen

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje)