Deel

College ziet vier mogelijke scenario’s voor Harmonielocatie Bergen

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen

College ziet vier mogelijke scenario’s voor Harmonielocatie Bergen

Het college ziet vier mogelijke scenario’s voor de voortgang van de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Dit staat in een memo van het college aan de gemeenteraad. Het college komt binnenkort met een voorstel aan de raad om een keuze te maken welk scenario of scenario’s uitgewerkt moet(en) worden om verder te kunnen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie.

Vier scenario’s
Eén of meer van de volgende vier scenario’s kan uitgewerkt worden:
het huidige plan “De Zeven Dorpelingen” stopzetten na een schikking met Schrama BV en met alle betrokkenen en belanghebbenden in een open planproces –co-creatie- een heel nieuw plan ontwikkelen;
het op punten aanpassen van het huidige plan ‘De Zeven Dorpelingen’ in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners;
het voorbereiden van een intrekkingsbesluit voor het bestemmingsplan, waarmee de huidige plannen formeel worden teruggedraaid;
het uitvoeren van het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ van Schrama BV.

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen. Het zijn scenario’s op procesniveau. De raad moet eerst op dat niveau een keuze maken voordat we verder met elkaar kunnen. We willen straks als college graag van de raad horen welke richting de voorkeur heeft en welke scenario’s wij de komende tijd moeten onderzoeken.”

Onderzoeken
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s onderzocht op aspecten zoals kosten, doorlooptijd, juridische haalbaarheid, draagvlak, kwaliteit en communicatie. De onderzoeksfase neemt volgens het college ongeveer drie maanden in beslag, afhankelijk van het aantal scenario’s dat onderzocht moet worden. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de door de raad gewenste voortgang van de plannen op de Harmonielocatie.

Risico’s
Elk van de vier scenario’s kent risico’s. Met name op financieel vlak kunnen de gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van tegemoetkomingen of (plan)schadeclaims die worden ingediend bij gemeente. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt zodat de gemeenteraad een overwogen besluit kan nemen.

Raad van State
De gemeente moet rekening houden met de mogelijkheid dat het eerder aangenomen bestemmingsplan voor ‘De Zeven Dorpelingen’ na een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk wordt. Op maandag 5 november heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen. Dit betekent dat er, tot een definitieve uitspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan is gedaan, nu geen omgevingsvergunning aan Schrama BV verleend kan worden. Die uitspraak is naar verwachting het eerste kwartaal van 2019.


Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen 1. Inleiding

Het college heeft besloten de raad gefaseerd te informeren over de mogelijke scenario’s voor de Harmonielocatie in Bergen. Deze memo behelst de eerste fase.
In de tweede fase ontvangt uw raad een nadere uitwerking van de mogelijke scenario’s en de publiekrechtelijke, de privaatrechtelijke en de (globale) financiële consequenties. In die fase ontvangt u ook een concept raadsvoorstel en -besluit voor fase drie waar uw raad wordt gevraagd een keuze te maken. Hierbij wordt u ook gevraagd om een bedrag ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de onderzoeken die nodig zijn om de scenario’s uit te werken. In het presidium kunt u procesafspraken maken over wanneer u overgaat tot fase drie, dat wil zeggen het kiezen van één of meer scenario’s die ons college moet uitwerken.

In deze memo wordt ingegaan op de mogelijke scenario’s die onderzocht kunnen worden. Maandag 5 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak voor het treffen van een voorlopige voorziening t.a.v. het bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’. De voorzieningenrechter heeft het bestemmingsplan geschorst. Het college wil naar aanleiding daarvan de raad op korte termijn informeren over de publiekrechtelijke, de privaatrechtelijke en de financiële gevolgen hiervan.

Daarnaast wil het college wijzen op de financiële risico’s. Voor de plankosten gaat het om een bedrag in de orde van tonnen. Voor de contractuele verplichtingen kan het om miljoenen gaan.

Voorgeschiedenis
Het vorige college en de vorige gemeenteraad van Bergen (2014-2018) hebben plannen voorbereid voor de Harmonielocatie in Bergen. Er is een privaatrechtelijke overeenkomst met de projectontwikkelaar Schrama BV aangegaan, er is door Schrama BV een plan ‘de 7 Dorpelingen” ontwikkeld en er is op basis van dat plan door Schrama BV een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt dat door de gemeente Bergen in procedure is gebracht.

Na de verkiezingen van maart 2018 is tijdens de formatie van de nieuwe coalitie het BZK expertteam Ontslakken/Versnellen op 27 april 2018 advies gevraagd over een viertal ‘hete hangijzers’. Het expertteam heeft dat advies op 25 mei uitgebracht. Voor het plan Harmonielocatie heeft het expertteam

vijf scenario’s geschetst:
1. Het plan ‘de 7 dorpelingen’van Schrama BV, ongewijzigd
2. Het plan “in Harmonie” van Stichting Mooier Bergen
3. Het plan ‘de 7 dorpelingen’ van Schrama BV, beperkt gewijzigd op basis van overleg tussen
Schrama BV, Stichting Mooier Bergen en anderen
4. Een hotel ontwikkeling op de locatie Harmonie
5. Een hotel ontwikkeling maar dan met verplaatsing van het huidige hotel Marijke naar deze locatie
en woonbebouwing op de huidige locatie van hotel Marijke
Daarnaast heeft het adviesteam de gemeenteraad geadviseerd om zo snel mogelijk (het voornemen tot het nemen van) een intrekkingsbesluit te nemen.

Op 31 mei 2018 is er een nieuw college aangetreden van GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen. In deze gemeenteraadsvergadering is een motie aangenomen waarin het college o.a. gevraagd wordt met een raadsvoorstel voor een intrekkingsbesluit te komen. Het college heeft op 3 juli 2018 een brief gestuurd aan de Raad van State (RvS) met het verzoek om de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie uit te stellen tot nader order, totdat de gemeenteraad van Bergen weloverwogen het eerder genomen besluit kan heroverwegen. In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de Bestuursopdracht 2018 – 2022 vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met het Projectakkoord en het college van B&W opdracht gegeven “de mogelijkheden te onderzoeken om met alternatieve scenario’s te komen en deze aan de raad voor te leggen”.

In het Projectakkoord wordt het volgende geschreven over de wijze van uitvoering: “Het college wordt gevraagd aan het advies van het Expertteam vorm te geven, daarbij rekening houdend met de inhoud van de vast te stellen ‘Bestuursopdracht 2018-2022’ en de richting die is meegegeven in de bovengenoemde uitgangspunten. Om te komen tot een gedragen keuze, willen de formerende partijen bij de besluitvorming andere politieke partijen, de inwoners en betrokken partners betrekken.”

2. Vraagstelling
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om met alternatieve scenario’s te komen voor het plan ‘de 7 Dorpelingen’ voor de Harmonielocatie te Bergen. Achtergrond hiervan vormen de bezwaren van een aantal groepen en personen uit Bergen. Deze bezwaren zijn zowel inhoudelijk tegen (onderdelen van) het plan ‘de 7 Dorpelingen’ van Schrama BV als tegen het proces dat is doorlopen. Stichting Mooier Bergen heeft een alternatief plan gemaakt. Het college heeft vervolgens aan de gemeenteraad voorgesteld om verder te gaan met het plan ‘de 7 dorpelingen’. Na de verkiezingen zijn de politieke verhoudingen in Bergen veranderd en is de voormalige oppositie coalitie geworden.
Inhoudelijk richten de bezwaren tegen het plan ‘de 7 Dorpelingen’ zich op een aantal punten, waaronder: de vestiging van een supermarkt in het pand, i.c. de Aldi, het onttrekken aan de verkeersbestemming en bebouwen van het Alexanderlaantje, het te beperkte sociaal maatschappelijke programma, het te weinig dorpse karakter van het plan, de mogelijke bouwhoogte, het verkeer, het parkeren.

3. Speelveld
Het speelveld kent een viertal componenten: een politiek bestuurlijke, een privaatrechtelijke, een publiekrechtelijke en een communicatieve component.
Politiek bestuurlijk: het college heeft naast de door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde kaders: de Bestuursopdracht en het Projectakkoord, ook te maken met haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om bestuurlijke betrouwbaarheid en continuïteit.
Privaatrechtelijke: hier gaat over het al dan niet nakomen van de privaatrechtelijke overeenkomst: de anterieure exploitatieovereenkomst en de inhoudelijke en financiële gevolgen daarvan.
Publiekrechtelijk: het bestemmingsplan is door de vorige gemeenteraad vastgesteld en daarmee het plan waaraan getoetst moet worden. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, die in behandeling genomen moet worden en waar binnen een bepaalde wettelijke termijn een besluit over moet worden genomen omdat die anders van rechtswege verleend moet worden.
Communicatief: dit heeft betrekking op de wijze waarop binnen en tussen partijen gecommuniceerd wordt.
Vraagstelling is: hoe moet het college omgaan met enerzijds de opdracht van de gemeenteraad uit het Projectakkoord en anderzijds haar verantwoordelijkheid van bestuurder die publiekrechtelijke besluiten en besluiten over het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeenteraad moet uitvoeren.

4. Publiek en privaatrechtelijke situatie
Op 7 november 2017 is de anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Schrama BV met betrekking tot de Harmonielocatie ondertekend. Dit op basis van een besluit van het college van 7 november 2017, dat op 9 november 2017, onder geheimhouding, ter informatie aan de gemeenteraad is aangeboden en waarvan de gemeenteraad de geheimhouding in diezelfde vergadering heeft bekrachtigd. Daarin staat in artikel 21.3 dat de gemeente de overeenkomst kan ontbinden als Schrama BV niet binnen een jaar een omgevingsvergunning aanvraagt.
In artikel 6.1 staat dat de gemeente zich zal inspannen dat de procedures voor de benodigde planologische medewerking tijdig worden doorlopen. Dit geldt ook voor het besluit met betrekking tot het aan de openbaarheid onttrekken van bestaande openbare ruimte die aan Schrama BV wordt geleverd voor de uitvoering van het project ‘de 7 Dorpelingen’.
Het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ is op 9 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het heeft de status van Crisis en herstelwet, wat betekent dat er kortere termijnen voor de behandeling aangehouden worden. Vanaf dat moment is dat het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning. Er zijn vier beroepsschriften ingediend bij de Raad van State (RvS). Daarmee is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Op 10 april 2018 heeft de gemeente een verweerschrift ingediend bij de RvS. In juni 2018 heeft de advocaat van de BBC verzocht om uitstel van op 9 juli 2018 geplande hoorzitting. Op 3 juli 2018 heeft het college een verzoek bij de RvS ingediend om de behandeling van de beroepen op te schorten. De teamleider van de RvS heeft de gemeente Bergen tot half oktober gegeven om een nieuw besluit te nemen. Aangezien dat besluit er toen niet lag heeft de teamleider aangegeven de staatsraad te adviseren om de behandeling van de beroepschriften weer op te pakken en een hoorzitting in te plannen. Naar verwachting zal de hoorzitting in januari/begin februari 2019 plaats vinden. De beslissing valt of tijdens de zitting of binnen 6 weken daarna. Als één of meer van de beroepen gehonoreerd wordt dan moet het bestemmingsplan aangepast worden of er moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden en opnieuw in procedure gebracht worden. Dat laatste zal, incl. beroepsprocedures, minstens 2 jaar duren.

Schrama BV heeft op 7 september 2018, conform de bepaling in de anterieure exploitatieovereenkomst, zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in behandeling genomen en gepubliceerd. De aanvraag moet binnen 8 weken beoordeeld worden. Echter omdat de aanvraag niet compleet is, schuift deze termijn op. De gemeente heeft Schrama BV 4 weken uitstel gegeven om de aanvullende gegevens te verstrekken. Vervolgens heeft Schrama BV aanvullend 6 weken uitstel aangevraagd. De verwachting is dat de omgevingsvergunning niet eerder dan 11 januari 2019 verleend kan worden. Als de aanvraag omgevingsvergunning verleend is, moet de gemeente conform art. 8.3 van de anterieure exploitatieovereenkomst de grond binnen twee weken juridisch en fiscaal in bouwrijpe staat leveren.

Op basis van de aanvraag omgevingsvergunning heeft een tweetal partijen een verzoek tot voorlopige voorziening (VoVo) ingediend. De hoorzitting van de RvS is op 23 oktober 2018 geweest. De Raad van State heeft op 5 november uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’ geschorst. Dat betekent dat het vorige bestemmingsplan, dat door de gemeenteraad van Bergen op 21 juni 1977 is vastgesteld het toetsingskader is. De aanvraag omgevingsvergunning voor het plan ‘De 7 dorpelingen’ past daar niet in.

Tegen het besluit van 9 november 2017 om het Alexanderlaantje aan de openbaarheid te onttrekken zijn drie bezwaarschriften ingediend. De gemeenteraad heeft die bezwaren op 5 juli 2018 ongegrond verklaard. Daar is één beroep tegen ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal de gemeente binnenkort verzoeken haar verweerschrift in te dienen. De behandeling vindt naar verwachting begin 2019 plaats.
Bij de rechtbank in Haarlem is beroep ingesteld door de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC). Deze heeft betrekking op de Wet Natuurbescherming. De rechtbank heeft op 16 oktober 2018 uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard. De BBC heeft 6 weken om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

5. Scenario’s

Er zijn meerdere typen scenario’s denkbaar: communicatieve scenario’s, privaatrechtelijk scenario’s, publiekrechtelijke scenario’s en inhoudelijke scenario’s. Een combinatie van deze scenario’s is ook mogelijk.
Op grond van de situatie begin november 2018 is er naar opvatting van het college een viertal scenario’s dat uitgewerkt kan worden. Het college legt deze scenario’s voor aan de gemeenteraad met de vraag om aan te geven welke scenario’s de gemeenteraad door het college uitgewerkt wil zien worden.
1. Co-creatie: de huidige planvorming van ‘de 7 Dorpelingen’ wordt gestopt. Dit kan alleen als de gemeente en Schrama BV hier minnelijk overeenstemming over bereiken. Schrama BV zal een forse tegemoetkoming aan de gemeente vragen voor de gemaakte en nieuwe plankosten en vanwege contractuele verplichtingen van Schrama BV met de Aldi. Voor de plankosten gaat het om een bedrag in de orde van tonnen. Voor de contractuele verplichtingen kan het om miljoenen gaan. Daarna kan onder begeleiding van een externe procesbegeleider in co- creatie tussen partijen: Schrama BV , ev. andere ontwikkelaars, ondernemers, maatschappelijke organisaties, BBC en andere inwoners etc. in een open planproces een nieuw plan ontwikkeld worden. De methodiek van Strategisch Omgevings Management kan hier bij gebruikt worden. Daarbij worden belangen en belangengroepen in kaart gebracht en vervolgens met elkaar geconfronteerd.
2. Planaanpassing: het plan ‘De 7 Dorpelingen’ blijft uitgangspunt maar wordt op een aantal punten in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners aangepast. Mogelijke onderwerpen zijn: het al dan niet opnemen in het plan van een supermarkt (Aldi), de bouwhoogte en/of het bouwvolume, meer woon- en maatschappelijke functies. Voor de Aldi wordt een mogelijke alternatieve locatie gezocht. Voor de mogelijke aanpassing van het bouwplan is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Kleine aanpassingen kunnen binnen de lopende beroepsprocedure aangebracht worden. Voor grote aanpassingen is een nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig. Ook voor dit scenario is medewerking van Schrama BV vereist. In dit scenario zal door Schrama BV naar verwachting een forse tegemoetkoming aan de gemeente worden gevraagd voor de gemaakte en de nieuwe plankosten en voor contractuele verplichtingen. Dit bedrag kan lager zijn dan in het vorige scenario als er voor de Aldi een goede alternatieve locatie voorhanden is.
3. Intrekkingsbesluit: de gemeente bereidt een intrekkingsbesluit voor. Het intrekkingsbesluit moet gebaseerd worden op nieuwe feiten. Het expertteam heeft twee titels gesuggereerd: distributie planologische ruimte en grondwaarde. Het opstellen van een intrekkingsbesluit kost enkele maanden. De kosten om het intrekkingsbesluit voor te bereiden bedragen indicatief een ton. De procedure is als volgt: de gemeenteraad neemt een concept intrekkingsbesluit, vervolgens wordt dat 6 weken ter visie gelegd, vervolgens neemt de gemeenteraad het intrekkingsbesluit. Dit besluit is vervolgens 6 weken vatbaar voor bezwaar en beroep. Het intrekkingsbesluit kan worden meegewogen door de RvS in de lopende beroepsprocedure van het bestemmingsplan. Daarvoor is het wel nodig dat het intrekkingsbesluit vòòr de hoorzitting in januari door de gemeenteraad genomen wordt. Schrama BV zal een schadeclaim voor gemaakte plankosten en contractuele verplichtingen indienen bij de gemeente.
4. De 7 dorpelingen: in dit scenario voert het college van B&W het raadsbesluit van 9 november 2017 uit. Op de hoorzitting in januari wordt het verweerschrift verdedigd. Vervolgens hangt het van de visie van de RvS af of het bestemmingsplan onherroepelijk wordt of dat de beroepen geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd en het plan geheel of gedeeltelijk aangepast moet worden. Mogelijk dat ook bij dit scenario schadeclaims ingediend worden bij de gemeente.

6. Werkwijze onderzoeksfase
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s (waar mogelijk) onderzocht op diverse aspecten: ruimtelijk, programmatisch, juridisch, financieel, planning, draagvlak, kwaliteit en communicatie. Bij de uitwerking van alle scenario’s hebben medewerkers van de BUCH organisatie een rol. Daarnaast worden een externe procesmanager, advocaten en adviesbureaus ingeschakeld. Voor de eerste twee scenario’s is het nodig om een externe onafhankelijke procesmanager aan te trekken. De gemeente stelt zich gezien de voorgeschiedenis terughoudend op in het proces. De gemeente vervult een faciliterende rol bij bv. het zoeken naar een geschikte procesmanager en de (mede) financiering daarvan. Methodieken: mediation, om de verstoorde verhoudingen te herstellen; het opstellen van gedragsregels voor de onderlinge communicatie; ontjuridisering van de verhoudingen; Strategisch Omgevings Management (SOM): het in beeld brengen van belangen (en niet standpunten) en belangengroepen. Daarnaast faciliteert de gemeente het proces om te komen tot aanpassing van het bestemmingsplan en de procedure.
Bij het derde en vierde scenario gaat het meer om een gespecialiseerde publiekrecht advocaat.
Indien de gemeenteraad beslist dat alle scenario’s onderzocht moeten worden, dan zijn de onafhankelijk procesmanager, de publiekrecht advocaat, de privaatrecht advocaat, adviesbureaus en de medewerkers van de BUCH-organisatie nodig.

7. GROTIK
Er is bij projecten en programma’s een 6-tal beheerfactoren te onderscheiden: geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie/communicatie en kwaliteit. Ondanks dat dit meer een proces is dan een project of programma is het zinvol deze punten voor dit proces af te lopen:

a. Geld
Er is een aantal potentiële kostenposten bij de uitwerking van één of meer scenario’s: de inzet van ambtelijke uren van de BUCH organisatie, de inschakeling van een onafhankelijke procesmanager, van advocaten en van adviesbureaus. De kosten hiervan zullen, afhankelijk van het aantal te onderzoeken scenario’s en de aard van de benodigde specialistische inhuur, in de orde grootte van één tot enkele tonnen bedragen.

b. Risico’s
Voor het bepalen van risico’s en het beheersen ervan bestaan meerdere methoden. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste risico’s voor dit proces benoemd.
 Politiek bestuurlijke risico’s: De gemeenteraad heeft het college met de besluitvorming over het Projectakkoord een opdracht verleend. Als het college deze opdracht niet uitvoert kan dat leiden tot verstoorde verhoudingen tussen het college de gemeenteraad.
 Procedurele risico’s: Met het door laten lopen van de bestemmingsplanprocedures en de beroepsprocedures bij de Raad van State kan een onherroepelijk bestemmingsplan ontstaan. Op grond daarvan kan Schrama BV het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ realiseren. Door de uitspraak over de VoVo is het niet meer mogelijk dat Schrama BV een omgevingsvergunning krijgt voor het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ voordat de RvS uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Financiële risico’s: indien een ontwikkeling niet of gewijzigd door kan gaan omdat de gemeente zich niet houdt aan privaatrechtelijke contracten, dan worden er tegemoetkomingen gevraagd of schadeclaims door Schrama BV. bij de gemeente ingediend. Indicatief gaat het om respectievelijk enkele tonnen en om enkele miljoenen euro’s. Er zijn daarnaast mogelijk ook directe planschaderisico’s als teruggevallen wordt op eerdere bestemmingsplannen. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de financiële risico’s inzichtelijk gemaakt zodat voordat er definitieve besluitvorming over het betreffende scenario plaatsvindt de gemeenteraad dit mee kan nemen in zijn overwegingen voor de besluitvorming.
Verder hebben alle alternatieve scenario’s invloed op de vastgestelde grondexploitatie. Reeds gemaakte gemeentelijke plankosten dienen in één keer te worden afgeschreven en ook de grondopbrengsten van Harmonielocatie worden naar alle waarschijnlijkheid lager. Dit is afhankelijk van de eventuele nieuw invulling qua bestemming en bouwvolume.

 Planningsrisico’s: De huidige procedures leiden tot vertraging in de planning. Indien er één of meerdere scenario’s worden onderzocht en/of er nieuwe of aangepaste bouwplannen en bestemmingsplannen gemaakt en in procedure gebracht moeten worden, heeft dit jaren vertraging tot gevolg.
 Communicatierisico: De huidige gemeenteraad heeft een koers uitgezet die anders is dan de besluitvorming van de vorige gemeenteraad. Het college heeft ook tot taak om de continuïteit in bestuur te waarborgen. Daarom wordt het bestemmingsplan vooralsnog nog steeds verdedigd bij de RvS, zolang de gemeenteraad geen ander besluit heeft genomen.
c. Organisatie
Het project kent een aantal betrokken partijen: een projectontwikkelaar/belegger, een supermarkt (Aldi) en andere huurders, bewoners, de gemeente (raad, college, ambtelijke organisatie, externe bureaus), direct belanghebbenden, inwoners, maatschappelijke organisaties etc. Allemaal hebben ze in meer of mindere mate een rol. Vroeger was de overheid de belangrijkste speler en trok die veel naar zich toe. In de huidige tijd ligt het initiatief meer bij initiatiefnemers en komt de overheid meer in een faciliterende rol. Het is van belang dat in deze fase taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen partijen goed belegd zijn. De gemeente zou een meer faciliterende rol moeten kiezen en het gesprek tussen partijen over de meest wenselijke oplossing kunnen faciliteren.
d. Tijd

Er wordt al 40 jaar gesprokken over plannen voor het centrum van Bergen. In 2015 is een aanbesteding geweest voor het gehele gebied. Die is, mede door de crisis, mislukt. Het uitvoeren van het plan ‘de 7 Dorpelingen’ leidt het snelst tot een ruimtelijke ontwikkeling op de Harmonielocatie. Bij een start bouw medio/eind 2019, zou het project in 2021 gereed kunnen zijn. Bij een aanpassing van het bouwplan binnen de ruimte van het bestemmingsplan treedt een vertraging van ongeveer een half jaar op. Indien er een volledig nieuw bouwplan ontwikkeld moet worden en een nieuw bestemmingsplan dan is de vertraging vermoedelijk twee jaar of langer. Dan is inmiddels de nieuwe Omgevingswet mogelijk van kracht.

Het onderzoeken van één of meer scenario’s gaat enkele maanden tijd kosten. De vraag is of die tijd er nog wel is omdat vooralsnog de beroepsprocedures doorlopen en er over enkele maanden uitspraken van de RvS en de rechtbank Haarlem zullen volgen. Deze uitspraken beperken de keuzemogelijkheid die college en gemeenteraad uiteindelijk hebben. Dit criterium is samen met het criterium financiën: de kosten die de keuze voor één der scenario’s met zich mee gaan brengen de belangrijkste kritische succesfactor van het proces van de komende maanden en van het project voor de Harmonielocatie.
e. Informatie/Communicatie
Een goede onderlinge informatievoorziening en goede communicatie tussen partijen intern en extern zijn wezenlijk voor het slagen van een proces of project. Dat betekent een procesmedewerker die de informatiestromen beheert en een communicatieadviseur die een communicatiestrategie ontwerpt en die ook laat uitvoeren. Het is funest voor een proces en project als partijen er te laat bij betrokken worden of niet alle beschikbare informatie krijgen.
f. Kwaliteit

De gemeente behartigt het algemeen belang. Zij heeft de langste scope. Immers een projectontwikkelaar ontwikkelt voor de korte termijn. Maar de gemeente en haar inwoners kijken naar de lange termijn. Er ligt een Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 2.0 en een Masterplan Mooi Bergen 2.0 uit 2014; er ligt een Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 uit 2015. Deze fungeren als toetsingskader voor de ruimtelijke plannen. Het plan van de projectontwikkelaar moet daar in passen.

8. (Beoogd) Resultaat
Het beoogde resultaat is dat op de Harmonielocatie, als onderdeel van het totale dorpsplein in Bergen, een vastgoedontwikkeling komt die voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die in 2014 en 2015 zijn beschreven. Een vastgoedontwikkeling die voorziet in een behoefte aan woon-, werk-, winkel-, maatschappelijke en andere functies in Bergen en die op grond van een (intensief) proces tussen verschillende partijen in Bergen uiteindelijk leidt tot een breed gedragen plan waardoor de juridische instrumenten niet meer nodig zijn.

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug