Deel

College ziet vier mogelijke scenario’s voor Harmonielocatie Bergen

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen

College ziet vier mogelijke scenario’s voor Harmonielocatie Bergen

Het college ziet vier mogelijke scenario’s voor de voortgang van de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Dit staat in een memo van het college aan de gemeenteraad. Het college komt binnenkort met een voorstel aan de raad om een keuze te maken welk scenario of scenario’s uitgewerkt moet(en) worden om verder te kunnen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie.

Vier scenario’s
Eén of meer van de volgende vier scenario’s kan uitgewerkt worden:
het huidige plan “De Zeven Dorpelingen” stopzetten na een schikking met Schrama BV en met alle betrokkenen en belanghebbenden in een open planproces –co-creatie- een heel nieuw plan ontwikkelen;
het op punten aanpassen van het huidige plan ‘De Zeven Dorpelingen’ in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners;
het voorbereiden van een intrekkingsbesluit voor het bestemmingsplan, waarmee de huidige plannen formeel worden teruggedraaid;
het uitvoeren van het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ van Schrama BV.

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen. Het zijn scenario’s op procesniveau. De raad moet eerst op dat niveau een keuze maken voordat we verder met elkaar kunnen. We willen straks als college graag van de raad horen welke richting de voorkeur heeft en welke scenario’s wij de komende tijd moeten onderzoeken.”

Onderzoeken
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s onderzocht op aspecten zoals kosten, doorlooptijd, juridische haalbaarheid, draagvlak, kwaliteit en communicatie. De onderzoeksfase neemt volgens het college ongeveer drie maanden in beslag, afhankelijk van het aantal scenario’s dat onderzocht moet worden. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de door de raad gewenste voortgang van de plannen op de Harmonielocatie.

Risico’s
Elk van de vier scenario’s kent risico’s. Met name op financieel vlak kunnen de gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van tegemoetkomingen of (plan)schadeclaims die worden ingediend bij gemeente. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt zodat de gemeenteraad een overwogen besluit kan nemen.

Raad van State
De gemeente moet rekening houden met de mogelijkheid dat het eerder aangenomen bestemmingsplan voor ‘De Zeven Dorpelingen’ na een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk wordt. Op maandag 5 november heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen. Dit betekent dat er, tot een definitieve uitspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan is gedaan, nu geen omgevingsvergunning aan Schrama BV verleend kan worden. Die uitspraak is naar verwachting het eerste kwartaal van 2019.


Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen 1. Inleiding

Het college heeft besloten de raad gefaseerd te informeren over de mogelijke scenario’s voor de Harmonielocatie in Bergen. Deze memo behelst de eerste fase.
In de tweede fase ontvangt uw raad een nadere uitwerking van de mogelijke scenario’s en de publiekrechtelijke, de privaatrechtelijke en de (globale) financiële consequenties. In die fase ontvangt u ook een concept raadsvoorstel en -besluit voor fase drie waar uw raad wordt gevraagd een keuze te maken. Hierbij wordt u ook gevraagd om een bedrag ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de onderzoeken die nodig zijn om de scenario’s uit te werken. In het presidium kunt u procesafspraken maken over wanneer u overgaat tot fase drie, dat wil zeggen het kiezen van één of meer scenario’s die ons college moet uitwerken.

In deze memo wordt ingegaan op de mogelijke scenario’s die onderzocht kunnen worden. Maandag 5 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak voor het treffen van een voorlopige voorziening t.a.v. het bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’. De voorzieningenrechter heeft het bestemmingsplan geschorst. Het college wil naar aanleiding daarvan de raad op korte termijn informeren over de publiekrechtelijke, de privaatrechtelijke en de financiële gevolgen hiervan.

Daarnaast wil het college wijzen op de financiële risico’s. Voor de plankosten gaat het om een bedrag in de orde van tonnen. Voor de contractuele verplichtingen kan het om miljoenen gaan.

Voorgeschiedenis
Het vorige college en de vorige gemeenteraad van Bergen (2014-2018) hebben plannen voorbereid voor de Harmonielocatie in Bergen. Er is een privaatrechtelijke overeenkomst met de projectontwikkelaar Schrama BV aangegaan, er is door Schrama BV een plan ‘de 7 Dorpelingen” ontwikkeld en er is op basis van dat plan door Schrama BV een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt dat door de gemeente Bergen in procedure is gebracht.

Na de verkiezingen van maart 2018 is tijdens de formatie van de nieuwe coalitie het BZK expertteam Ontslakken/Versnellen op 27 april 2018 advies gevraagd over een viertal ‘hete hangijzers’. Het expertteam heeft dat advies op 25 mei uitgebracht. Voor het plan Harmonielocatie heeft het expertteam

vijf scenario’s geschetst:
1. Het plan ‘de 7 dorpelingen’van Schrama BV, ongewijzigd
2. Het plan “in Harmonie” van Stichting Mooier Bergen
3. Het plan ‘de 7 dorpelingen’ van Schrama BV, beperkt gewijzigd op basis van overleg tussen
Schrama BV, Stichting Mooier Bergen en anderen
4. Een hotel ontwikkeling op de locatie Harmonie
5. Een hotel ontwikkeling maar dan met verplaatsing van het huidige hotel Marijke naar deze locatie
en woonbebouwing op de huidige locatie van hotel Marijke
Daarnaast heeft het adviesteam de gemeenteraad geadviseerd om zo snel mogelijk (het voornemen tot het nemen van) een intrekkingsbesluit te nemen.

Op 31 mei 2018 is er een nieuw college aangetreden van GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen. In deze gemeenteraadsvergadering is een motie aangenomen waarin het college o.a. gevraagd wordt met een raadsvoorstel voor een intrekkingsbesluit te komen. Het college heeft op 3 juli 2018 een brief gestuurd aan de Raad van State (RvS) met het verzoek om de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie uit te stellen tot nader order, totdat de gemeenteraad van Bergen weloverwogen het eerder genomen besluit kan heroverwegen. In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de Bestuursopdracht 2018 – 2022 vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met het Projectakkoord en het college van B&W opdracht gegeven “de mogelijkheden te onderzoeken om met alternatieve scenario’s te komen en deze aan de raad voor te leggen”.

In het Projectakkoord wordt het volgende geschreven over de wijze van uitvoering: “Het college wordt gevraagd aan het advies van het Expertteam vorm te geven, daarbij rekening houdend met de inhoud van de vast te stellen ‘Bestuursopdracht 2018-2022’ en de richting die is meegegeven in de bovengenoemde uitgangspunten. Om te komen tot een gedragen keuze, willen de formerende partijen bij de besluitvorming andere politieke partijen, de inwoners en betrokken partners betrekken.”

2. Vraagstelling
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om met alternatieve scenario’s te komen voor het plan ‘de 7 Dorpelingen’ voor de Harmonielocatie te Bergen. Achtergrond hiervan vormen de bezwaren van een aantal groepen en personen uit Bergen. Deze bezwaren zijn zowel inhoudelijk tegen (onderdelen van) het plan ‘de 7 Dorpelingen’ van Schrama BV als tegen het proces dat is doorlopen. Stichting Mooier Bergen heeft een alternatief plan gemaakt. Het college heeft vervolgens aan de gemeenteraad voorgesteld om verder te gaan met het plan ‘de 7 dorpelingen’. Na de verkiezingen zijn de politieke verhoudingen in Bergen veranderd en is de voormalige oppositie coalitie geworden.
Inhoudelijk richten de bezwaren tegen het plan ‘de 7 Dorpelingen’ zich op een aantal punten, waaronder: de vestiging van een supermarkt in het pand, i.c. de Aldi, het onttrekken aan de verkeersbestemming en bebouwen van het Alexanderlaantje, het te beperkte sociaal maatschappelijke programma, het te weinig dorpse karakter van het plan, de mogelijke bouwhoogte, het verkeer, het parkeren.

3. Speelveld
Het speelveld kent een viertal componenten: een politiek bestuurlijke, een privaatrechtelijke, een publiekrechtelijke en een communicatieve component.
Politiek bestuurlijk: het college heeft naast de door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde kaders: de Bestuursopdracht en het Projectakkoord, ook te maken met haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om bestuurlijke betrouwbaarheid en continuïteit.
Privaatrechtelijke: hier gaat over het al dan niet nakomen van de privaatrechtelijke overeenkomst: de anterieure exploitatieovereenkomst en de inhoudelijke en financiële gevolgen daarvan.
Publiekrechtelijk: het bestemmingsplan is door de vorige gemeenteraad vastgesteld en daarmee het plan waaraan getoetst moet worden. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, die in behandeling genomen moet worden en waar binnen een bepaalde wettelijke termijn een besluit over moet worden genomen omdat die anders van rechtswege verleend moet worden.
Communicatief: dit heeft betrekking op de wijze waarop binnen en tussen partijen gecommuniceerd wordt.
Vraagstelling is: hoe moet het college omgaan met enerzijds de opdracht van de gemeenteraad uit het Projectakkoord en anderzijds haar verantwoordelijkheid van bestuurder die publiekrechtelijke besluiten en besluiten over het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeenteraad moet uitvoeren.

4. Publiek en privaatrechtelijke situatie
Op 7 november 2017 is de anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Schrama BV met betrekking tot de Harmonielocatie ondertekend. Dit op basis van een besluit van het college van 7 november 2017, dat op 9 november 2017, onder geheimhouding, ter informatie aan de gemeenteraad is aangeboden en waarvan de gemeenteraad de geheimhouding in diezelfde vergadering heeft bekrachtigd. Daarin staat in artikel 21.3 dat de gemeente de overeenkomst kan ontbinden als Schrama BV niet binnen een jaar een omgevingsvergunning aanvraagt.
In artikel 6.1 staat dat de gemeente zich zal inspannen dat de procedures voor de benodigde planologische medewerking tijdig worden doorlopen. Dit geldt ook voor het besluit met betrekking tot het aan de openbaarheid onttrekken van bestaande openbare ruimte die aan Schrama BV wordt geleverd voor de uitvoering van het project ‘de 7 Dorpelingen’.
Het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ is op 9 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het heeft de status van Crisis en herstelwet, wat betekent dat er kortere termijnen voor de behandeling aangehouden worden. Vanaf dat moment is dat het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning. Er zijn vier beroepsschriften ingediend bij de Raad van State (RvS). Daarmee is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Op 10 april 2018 heeft de gemeente een verweerschrift ingediend bij de RvS. In juni 2018 heeft de advocaat van de BBC verzocht om uitstel van op 9 juli 2018 geplande hoorzitting. Op 3 juli 2018 heeft het college een verzoek bij de RvS ingediend om de behandeling van de beroepen op te schorten. De teamleider van de RvS heeft de gemeente Bergen tot half oktober gegeven om een nieuw besluit te nemen. Aangezien dat besluit er toen niet lag heeft de teamleider aangegeven de staatsraad te adviseren om de behandeling van de beroepschriften weer op te pakken en een hoorzitting in te plannen. Naar verwachting zal de hoorzitting in januari/begin februari 2019 plaats vinden. De beslissing valt of tijdens de zitting of binnen 6 weken daarna. Als één of meer van de beroepen gehonoreerd wordt dan moet het bestemmingsplan aangepast worden of er moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden en opnieuw in procedure gebracht worden. Dat laatste zal, incl. beroepsprocedures, minstens 2 jaar duren.

Schrama BV heeft op 7 september 2018, conform de bepaling in de anterieure exploitatieovereenkomst, zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in behandeling genomen en gepubliceerd. De aanvraag moet binnen 8 weken beoordeeld worden. Echter omdat de aanvraag niet compleet is, schuift deze termijn op. De gemeente heeft Schrama BV 4 weken uitstel gegeven om de aanvullende gegevens te verstrekken. Vervolgens heeft Schrama BV aanvullend 6 weken uitstel aangevraagd. De verwachting is dat de omgevingsvergunning niet eerder dan 11 januari 2019 verleend kan worden. Als de aanvraag omgevingsvergunning verleend is, moet de gemeente conform art. 8.3 van de anterieure exploitatieovereenkomst de grond binnen twee weken juridisch en fiscaal in bouwrijpe staat leveren.

Op basis van de aanvraag omgevingsvergunning heeft een tweetal partijen een verzoek tot voorlopige voorziening (VoVo) ingediend. De hoorzitting van de RvS is op 23 oktober 2018 geweest. De Raad van State heeft op 5 november uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’ geschorst. Dat betekent dat het vorige bestemmingsplan, dat door de gemeenteraad van Bergen op 21 juni 1977 is vastgesteld het toetsingskader is. De aanvraag omgevingsvergunning voor het plan ‘De 7 dorpelingen’ past daar niet in.

Tegen het besluit van 9 november 2017 om het Alexanderlaantje aan de openbaarheid te onttrekken zijn drie bezwaarschriften ingediend. De gemeenteraad heeft die bezwaren op 5 juli 2018 ongegrond verklaard. Daar is één beroep tegen ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal de gemeente binnenkort verzoeken haar verweerschrift in te dienen. De behandeling vindt naar verwachting begin 2019 plaats.
Bij de rechtbank in Haarlem is beroep ingesteld door de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC). Deze heeft betrekking op de Wet Natuurbescherming. De rechtbank heeft op 16 oktober 2018 uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard. De BBC heeft 6 weken om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

5. Scenario’s

Er zijn meerdere typen scenario’s denkbaar: communicatieve scenario’s, privaatrechtelijk scenario’s, publiekrechtelijke scenario’s en inhoudelijke scenario’s. Een combinatie van deze scenario’s is ook mogelijk.
Op grond van de situatie begin november 2018 is er naar opvatting van het college een viertal scenario’s dat uitgewerkt kan worden. Het college legt deze scenario’s voor aan de gemeenteraad met de vraag om aan te geven welke scenario’s de gemeenteraad door het college uitgewerkt wil zien worden.
1. Co-creatie: de huidige planvorming van ‘de 7 Dorpelingen’ wordt gestopt. Dit kan alleen als de gemeente en Schrama BV hier minnelijk overeenstemming over bereiken. Schrama BV zal een forse tegemoetkoming aan de gemeente vragen voor de gemaakte en nieuwe plankosten en vanwege contractuele verplichtingen van Schrama BV met de Aldi. Voor de plankosten gaat het om een bedrag in de orde van tonnen. Voor de contractuele verplichtingen kan het om miljoenen gaan. Daarna kan onder begeleiding van een externe procesbegeleider in co- creatie tussen partijen: Schrama BV , ev. andere ontwikkelaars, ondernemers, maatschappelijke organisaties, BBC en andere inwoners etc. in een open planproces een nieuw plan ontwikkeld worden. De methodiek van Strategisch Omgevings Management kan hier bij gebruikt worden. Daarbij worden belangen en belangengroepen in kaart gebracht en vervolgens met elkaar geconfronteerd.
2. Planaanpassing: het plan ‘De 7 Dorpelingen’ blijft uitgangspunt maar wordt op een aantal punten in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners aangepast. Mogelijke onderwerpen zijn: het al dan niet opnemen in het plan van een supermarkt (Aldi), de bouwhoogte en/of het bouwvolume, meer woon- en maatschappelijke functies. Voor de Aldi wordt een mogelijke alternatieve locatie gezocht. Voor de mogelijke aanpassing van het bouwplan is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Kleine aanpassingen kunnen binnen de lopende beroepsprocedure aangebracht worden. Voor grote aanpassingen is een nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig. Ook voor dit scenario is medewerking van Schrama BV vereist. In dit scenario zal door Schrama BV naar verwachting een forse tegemoetkoming aan de gemeente worden gevraagd voor de gemaakte en de nieuwe plankosten en voor contractuele verplichtingen. Dit bedrag kan lager zijn dan in het vorige scenario als er voor de Aldi een goede alternatieve locatie voorhanden is.
3. Intrekkingsbesluit: de gemeente bereidt een intrekkingsbesluit voor. Het intrekkingsbesluit moet gebaseerd worden op nieuwe feiten. Het expertteam heeft twee titels gesuggereerd: distributie planologische ruimte en grondwaarde. Het opstellen van een intrekkingsbesluit kost enkele maanden. De kosten om het intrekkingsbesluit voor te bereiden bedragen indicatief een ton. De procedure is als volgt: de gemeenteraad neemt een concept intrekkingsbesluit, vervolgens wordt dat 6 weken ter visie gelegd, vervolgens neemt de gemeenteraad het intrekkingsbesluit. Dit besluit is vervolgens 6 weken vatbaar voor bezwaar en beroep. Het intrekkingsbesluit kan worden meegewogen door de RvS in de lopende beroepsprocedure van het bestemmingsplan. Daarvoor is het wel nodig dat het intrekkingsbesluit vòòr de hoorzitting in januari door de gemeenteraad genomen wordt. Schrama BV zal een schadeclaim voor gemaakte plankosten en contractuele verplichtingen indienen bij de gemeente.
4. De 7 dorpelingen: in dit scenario voert het college van B&W het raadsbesluit van 9 november 2017 uit. Op de hoorzitting in januari wordt het verweerschrift verdedigd. Vervolgens hangt het van de visie van de RvS af of het bestemmingsplan onherroepelijk wordt of dat de beroepen geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd en het plan geheel of gedeeltelijk aangepast moet worden. Mogelijk dat ook bij dit scenario schadeclaims ingediend worden bij de gemeente.

6. Werkwijze onderzoeksfase
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s (waar mogelijk) onderzocht op diverse aspecten: ruimtelijk, programmatisch, juridisch, financieel, planning, draagvlak, kwaliteit en communicatie. Bij de uitwerking van alle scenario’s hebben medewerkers van de BUCH organisatie een rol. Daarnaast worden een externe procesmanager, advocaten en adviesbureaus ingeschakeld. Voor de eerste twee scenario’s is het nodig om een externe onafhankelijke procesmanager aan te trekken. De gemeente stelt zich gezien de voorgeschiedenis terughoudend op in het proces. De gemeente vervult een faciliterende rol bij bv. het zoeken naar een geschikte procesmanager en de (mede) financiering daarvan. Methodieken: mediation, om de verstoorde verhoudingen te herstellen; het opstellen van gedragsregels voor de onderlinge communicatie; ontjuridisering van de verhoudingen; Strategisch Omgevings Management (SOM): het in beeld brengen van belangen (en niet standpunten) en belangengroepen. Daarnaast faciliteert de gemeente het proces om te komen tot aanpassing van het bestemmingsplan en de procedure.
Bij het derde en vierde scenario gaat het meer om een gespecialiseerde publiekrecht advocaat.
Indien de gemeenteraad beslist dat alle scenario’s onderzocht moeten worden, dan zijn de onafhankelijk procesmanager, de publiekrecht advocaat, de privaatrecht advocaat, adviesbureaus en de medewerkers van de BUCH-organisatie nodig.

7. GROTIK
Er is bij projecten en programma’s een 6-tal beheerfactoren te onderscheiden: geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie/communicatie en kwaliteit. Ondanks dat dit meer een proces is dan een project of programma is het zinvol deze punten voor dit proces af te lopen:

a. Geld
Er is een aantal potentiële kostenposten bij de uitwerking van één of meer scenario’s: de inzet van ambtelijke uren van de BUCH organisatie, de inschakeling van een onafhankelijke procesmanager, van advocaten en van adviesbureaus. De kosten hiervan zullen, afhankelijk van het aantal te onderzoeken scenario’s en de aard van de benodigde specialistische inhuur, in de orde grootte van één tot enkele tonnen bedragen.

b. Risico’s
Voor het bepalen van risico’s en het beheersen ervan bestaan meerdere methoden. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste risico’s voor dit proces benoemd.
 Politiek bestuurlijke risico’s: De gemeenteraad heeft het college met de besluitvorming over het Projectakkoord een opdracht verleend. Als het college deze opdracht niet uitvoert kan dat leiden tot verstoorde verhoudingen tussen het college de gemeenteraad.
 Procedurele risico’s: Met het door laten lopen van de bestemmingsplanprocedures en de beroepsprocedures bij de Raad van State kan een onherroepelijk bestemmingsplan ontstaan. Op grond daarvan kan Schrama BV het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ realiseren. Door de uitspraak over de VoVo is het niet meer mogelijk dat Schrama BV een omgevingsvergunning krijgt voor het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ voordat de RvS uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Financiële risico’s: indien een ontwikkeling niet of gewijzigd door kan gaan omdat de gemeente zich niet houdt aan privaatrechtelijke contracten, dan worden er tegemoetkomingen gevraagd of schadeclaims door Schrama BV. bij de gemeente ingediend. Indicatief gaat het om respectievelijk enkele tonnen en om enkele miljoenen euro’s. Er zijn daarnaast mogelijk ook directe planschaderisico’s als teruggevallen wordt op eerdere bestemmingsplannen. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de financiële risico’s inzichtelijk gemaakt zodat voordat er definitieve besluitvorming over het betreffende scenario plaatsvindt de gemeenteraad dit mee kan nemen in zijn overwegingen voor de besluitvorming.
Verder hebben alle alternatieve scenario’s invloed op de vastgestelde grondexploitatie. Reeds gemaakte gemeentelijke plankosten dienen in één keer te worden afgeschreven en ook de grondopbrengsten van Harmonielocatie worden naar alle waarschijnlijkheid lager. Dit is afhankelijk van de eventuele nieuw invulling qua bestemming en bouwvolume.

 Planningsrisico’s: De huidige procedures leiden tot vertraging in de planning. Indien er één of meerdere scenario’s worden onderzocht en/of er nieuwe of aangepaste bouwplannen en bestemmingsplannen gemaakt en in procedure gebracht moeten worden, heeft dit jaren vertraging tot gevolg.
 Communicatierisico: De huidige gemeenteraad heeft een koers uitgezet die anders is dan de besluitvorming van de vorige gemeenteraad. Het college heeft ook tot taak om de continuïteit in bestuur te waarborgen. Daarom wordt het bestemmingsplan vooralsnog nog steeds verdedigd bij de RvS, zolang de gemeenteraad geen ander besluit heeft genomen.
c. Organisatie
Het project kent een aantal betrokken partijen: een projectontwikkelaar/belegger, een supermarkt (Aldi) en andere huurders, bewoners, de gemeente (raad, college, ambtelijke organisatie, externe bureaus), direct belanghebbenden, inwoners, maatschappelijke organisaties etc. Allemaal hebben ze in meer of mindere mate een rol. Vroeger was de overheid de belangrijkste speler en trok die veel naar zich toe. In de huidige tijd ligt het initiatief meer bij initiatiefnemers en komt de overheid meer in een faciliterende rol. Het is van belang dat in deze fase taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen partijen goed belegd zijn. De gemeente zou een meer faciliterende rol moeten kiezen en het gesprek tussen partijen over de meest wenselijke oplossing kunnen faciliteren.
d. Tijd

Er wordt al 40 jaar gesprokken over plannen voor het centrum van Bergen. In 2015 is een aanbesteding geweest voor het gehele gebied. Die is, mede door de crisis, mislukt. Het uitvoeren van het plan ‘de 7 Dorpelingen’ leidt het snelst tot een ruimtelijke ontwikkeling op de Harmonielocatie. Bij een start bouw medio/eind 2019, zou het project in 2021 gereed kunnen zijn. Bij een aanpassing van het bouwplan binnen de ruimte van het bestemmingsplan treedt een vertraging van ongeveer een half jaar op. Indien er een volledig nieuw bouwplan ontwikkeld moet worden en een nieuw bestemmingsplan dan is de vertraging vermoedelijk twee jaar of langer. Dan is inmiddels de nieuwe Omgevingswet mogelijk van kracht.

Het onderzoeken van één of meer scenario’s gaat enkele maanden tijd kosten. De vraag is of die tijd er nog wel is omdat vooralsnog de beroepsprocedures doorlopen en er over enkele maanden uitspraken van de RvS en de rechtbank Haarlem zullen volgen. Deze uitspraken beperken de keuzemogelijkheid die college en gemeenteraad uiteindelijk hebben. Dit criterium is samen met het criterium financiën: de kosten die de keuze voor één der scenario’s met zich mee gaan brengen de belangrijkste kritische succesfactor van het proces van de komende maanden en van het project voor de Harmonielocatie.
e. Informatie/Communicatie
Een goede onderlinge informatievoorziening en goede communicatie tussen partijen intern en extern zijn wezenlijk voor het slagen van een proces of project. Dat betekent een procesmedewerker die de informatiestromen beheert en een communicatieadviseur die een communicatiestrategie ontwerpt en die ook laat uitvoeren. Het is funest voor een proces en project als partijen er te laat bij betrokken worden of niet alle beschikbare informatie krijgen.
f. Kwaliteit

De gemeente behartigt het algemeen belang. Zij heeft de langste scope. Immers een projectontwikkelaar ontwikkelt voor de korte termijn. Maar de gemeente en haar inwoners kijken naar de lange termijn. Er ligt een Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 2.0 en een Masterplan Mooi Bergen 2.0 uit 2014; er ligt een Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 uit 2015. Deze fungeren als toetsingskader voor de ruimtelijke plannen. Het plan van de projectontwikkelaar moet daar in passen.

8. (Beoogd) Resultaat
Het beoogde resultaat is dat op de Harmonielocatie, als onderdeel van het totale dorpsplein in Bergen, een vastgoedontwikkeling komt die voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die in 2014 en 2015 zijn beschreven. Een vastgoedontwikkeling die voorziet in een behoefte aan woon-, werk-, winkel-, maatschappelijke en andere functies in Bergen en die op grond van een (intensief) proces tussen verschillende partijen in Bergen uiteindelijk leidt tot een breed gedragen plan waardoor de juridische instrumenten niet meer nodig zijn.

Meer 'Politiek':

Accommodaties in Bergen sluiten onvoldoende aan op de vraag van hedendaagse toerist

9 november 2018

Zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van 18 gemeenten

Regionale visie verblijfsrecreatie 2030. De gemeenteraad stemt in met de Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030.

CDA “In dat Bergen gebeurde zo veel”. Die zin steekt bij mij

9 november 2018

Laten we op deze grauwe herfstdag samen de bestuurlijke lente van Bergen inluiden

Voorzitter, afgelopen week zat ik in de trein toen een CDA-collega, die wel eens wilde bijpraten. mij belde. Want; “In dat Bergen gebeurde zo veel”...

Bergen in de media....Bergens bouwplan De 7 Dorpelingen in de ijskast gezet

9 november 2018

De in de bewonersvereniging verenigde omwonenden kunnen in ieder geval even opgelucht ademhalen

Met een spoeduitspraak heeft de Raad van State maandag het woonwinkelplan De 7 Dorpelingen op de Harmonielocatie in Bergen geblokkeerd.

Het CDA is verbijsterd over afwijzing klimaatplannen gemeenteraad

2 november 2018

De motie vraagt de gemeente om met een stresstest de kwetsbaarheden voor klimaatextremen in kaart te brengen

Het CDA heeft in de raadsvergadering van 1 november Jl een motie ingediend om beleid op te stellen om de gemeente klimaatbestendig en water-robuust te maken.

Gemeente telefonisch vaker te bereiken

Alle werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.

Met ingang van 1 november is de gemeente telefonisch vaker bereikbaar: op alle werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.

TAQA zet volgende stap in procedure om meer gas op te slaan

2 november 2018

Aanvragen om vergunningen te wijzigen naar rijksoverheid

Energiebedrijf TAQA wil meer gas kunnen opslaan in de Gasopslag Bergermeer. Dit gebeurt met een uitbreiding van de opslagcapaciteit van 17 bar...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

2 november 2018

Ruud Bredewold interviewt Burgemeester Hetty Hafkamp

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen...

CDA: stop sollicitatieplicht voor senioren!

26 oktober 2018

Fractievoorzitter Klaas Valkering: ,,Wij willen absoluut niet het beeld afgeven dat we mensen van boven de 55 afschrijven voor de arbeidsmarkt

De CDA-fractie in de gemeente Bergen wil mensen vanaf 55 jaar met een bijstandsuitkering niet langer verplichten wekelijks sollicitatiebrieven te versturen.

Bergenaren met een mening: Ruud Bredewold

26 oktober 2018

Sprookje of realiteit... Ik kan u rijk maken!

'Goedendag, mijn naam is Frans Zomers, planschadecolporteur. Weet u dat u hier geen kantoorgebouw meer mag bouwen?'

Bergen in de media... Tegenstanders vragen schorsing plan De Zeven Dorpelingen

26 oktober 2018

Aanleiding is de bouwaanvraag die projectontwikkelaar Schrama bij de gemeente Bergen heeft ingediend

Het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen voor de centrumvernieuwing van Bergen moet onmiddellijk worden geschorst.

Verklaring Gemeente Belangen BES

19 oktober 2018

In Bergen woedt echter al enige jaren een verbeten strijd om het gelijk

Dat iemand als Annelies Anema op deze wijze de politiek verlaat moet menigeen ernstig te denken geven.

Exclusief interview met vertrekkende fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Annelies Annema

19 oktober 2018

Door: Rob van de Pas

Het is ‘the day after the night before’. Annelies Anema, fractievoorzitter van Gemeentebelangen...

Volgens de gemeente Bergen goochelt het NHD met getallen over dure ambtenaren

19 oktober 2018

Een reactie… de invloed van De BUCH was nog niet in de begrotingen van de gemeenten verwerkt

Allereerst worden de getallen geïnterpreteerd alsof deze toe te schrijven zijn aan ambtenaren alleen....

Hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten

25 oktober 2018

Een raadslid van een gemeente tot 40.000 inwoners krijgt maandelijks 959 euro vergoed

De ChristenUnie wil dat raadsleden in kleine gemeenten structureel een hogere vergoeding gaan krijgen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

19 oktober 2018

Ruud Bredewold interviewt VVD wethouder Jan Houtenbos

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen...

Bergen in de media... Het OM zegt dat tegen vier collega’s van Van H. melding is gedaan van mogelijk onrechtmatig handelen

12 oktober 2018

Onderzoek op basis van de resultaten van een onderzoek van Bureau Hoffmann.

Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar topambtenaar Eric van H. wegens het aannemen van steekpenningen. Van H. werkte binnen het gezamenlijke ambtelijke apparaat van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). Het Openbaar Ministerie heeft de Rijksrecherche hiertoe opdracht gegeven. Het onderzoek zal zich ook uitstrekken tot eventuele overige strafbare feiten die gedurende het onderzoek worden geconstateerd.

Raadsverslag van de vergadering van 4 oktober

12 oktober 2018

Met o.a. herbouw De Beeck

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties in opdracht van de Griffie gemeente Bergen

Lezers met een mening: Ton Dissen

12 oktober 2018

Bezielde dorpen

Onder die titel schreef A.Roland Holst, op verzoek van het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB), in 1957 een boekje...

Lezers met een mening: Frank Bilsen

12 oktober 2018

Uitgaande van de dingen waar we het met z’n allen over eens zijn, draagt Frank Bilsen een alternatieve invulling aan voor Nieuw Nassau Bergen. Alleen een breed gedragen plan heeft kans van slagen

Als lid van de inmiddels opgeheven reflectiegroep Nassau Bergen en als dorpsbewoner van Bergen aan Zee, wil ik graag met deze woorden...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 oktober 2018

Ruud Bredewold interviewt BBB wethouder Michiel van den Busken

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen...

Bergen in de media…

5 oktober 2018

Het OM neemt volgende week besluit over eventuele vervolgstappen tegen topambtenaar Bergen

De gemeente zelf zwijgt vooralsnog over de gang van zaken. De officier van justitie heeft het onderzoeksrapport...

Gemeenteraad onderzoekt bestuurscultuur

5 oktober 2018

De gemeenteraad van Bergen, heeft in grote meerderheid, een motie over “Onderzoek bestuurscultuur” aangenomen

De gemeenteraad van Bergen heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar verbetering van de bestuurscultuur.

Coalitie wil raadsvergaderingen voortaan in de Ruïnekerk

4 oktober 2018

VVD, Gemeente Belangen (BES) GroenLinks en BBB brachten het voorstel donderdag 4 okt. in stemming

Breng de raad terug naar het centrum van Bergen (de Ruïnekerk). Een onderzoek...

Bergen in de media... Veel animo voor Tiny Houses in Bergen

5 oktober 2018

Honderden mensen zouden wel in een Tiny House in Bergen willen wonen

Afgelopen jaren kregen ze geen voet aan de grond in de gemeente. Vandaag startte een nieuwe lobby voor de 'postzegel-huisjes'.

De begroting van de gemeente Bergen komt voor 2019 uit op een positief saldo

28 september 2018

800.000,- euro in de plus

De begroting van de gemeente Bergen komt voor 2019 uit op een positief saldo. De inwoners worden op meerdere gebieden ontzien.

Wijziging bestemmingsplan Hotel Nieuw Nassau Bergen gaat worden ingediend

28 september 2018

Realisatie van een viersterren-plus hotelaccommodatie en een twintigtal recreatieappartementen

De initiatiefnemers van Hotel Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee gaan een aanvraag indienen tot wijziging bestemmingsplan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

28 september 2018

Ruud Bredewold interviewt Gemeente Belangen (BES) wethouder Frits Westerkamp

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners van Bergen...

Onroerendezaakbelasting op zonnepanelen?

28 september 2018

Invloed WOZ op waarde

In de media is aandacht besteed aan een uitspraak van Het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden. De zonnepanelen voegen volgens de rechtbank namelijk waarde toe...

Politiek gaat over ons allemaal...

21 september 2018

Noord-Holland zet huis van de democratie open

Provinciale Staten nodigen Noord-Hollanders uit om de democratie mee te maken.

De gevolgen van een inbraak: deel 3

21 september 2018

Door: Loet Spaanstra

Eind augustus legde ik in deel 2 uit dat burgers niet te veel mogen verwachten van de samenwerking tussen politie, openbaar ministerie...

D66 wil handhaving op oneigenlijke verhuur van 2e woningbezit

21 september 2018

Starters en doorstromers moeten een kans krijgen om een woning te kopen in de eigen kern

De fractie van D66 ontving de afgelopen maanden veel signalen van inwoners dat woningen massaal worden opgekocht om...

Gemeenten traag met beantwoorden e-mail

14 september 2018

Bergen goed bereikbaar, Castricum scoort slecht

Van de 380 gemeenten in Nederland slagen 143 (38 procent) er niet in e-mails van burgers op tijd te beantwoorden.

Provincie heeft Bergen nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen

14 september 2018

Binnen twee jaar moet de gemeente alle permanente bewoning van recreatiewoningen hebben beëindigd

Ieder kwartaal rapporteert het college van burgemeester en wethouders de voortgang aan de provincie en de gemeenteraad van Bergen.

Bergen in de media… geïrriteerde wethouder Frits Westerkamp en vrees voor ‘Bergense toestanden’ in Castricum

14 september 2018

Dat is geen chantage, maar een drukmiddel...

Westerkamp is fors geïrriteerd over de manier van handelen van de eigenares van het Cha-Cha hotel aan de Karel de Grotelaan...

Bergen in de media... Jeugdbeschermers weigeren nieuwe contracten met 25 gemeenten in Noord-Holland

7 september 2018

Het gaat onder meer om de gemeenten Bergen, Alkmaar, Haarlem en Den Helder

De grootste organisaties in Noord-Holland die zorgen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben geweigerd om een nieuw contract af te sluiten...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

7 september 2018

Aflevering 1: Ruud Bredewold interviewt GroenLinks wethouder Yolan Koster - Dreese

Het nieuwe college is net voor de zomer aangetreden en lezers van de Flessenpost hebben de redactie vele vragen toegezonden.

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zal tegen extra bijdrage (942.000 euro) aan BUCH-organisatie stemmen

7 september 2018

Een boom zonder goed wortelgestel

Behoorlijk Bestuur Bergen zal tegen de geraamde uitgavenpost in de concept-gemeentebegroting 2019 gaan stemmen...

Marcel Halff in de raad van Bergen voor D66

7 september 2018

D66 betreurt het vertrek van Odile Rasch uit de gemeentepolitiek

Marcel Halff neemt het stokje van Odile Rasch over in de raad van Bergen. Dat heeft het bestuur van D66 eerder deze week bekend gemaakt.

Wilma Grooteman treedt wegens gezondheidsproblemen tijdelijk terug als raadslid namens het CDA

31 augustus 2018

Danny Zwart voorgedragen als tijdelijke vervanger.

Wilma Grooteman: Enige tijd geleden heb ik een fietsongeluk gehad op de Eeuwigelaan. Ik heb nog steeds last van de gevolgen hiervan.

Lezers met een mening: André Thomsen

31 augustus 2018

Parkhotel. Weerwoord aan mevrouw Roos

Op 20 juli jl. vroeg mevrouw Hanneke Roos in deze rubriek wat dhr. Tompson en dhr. Zeiler beogen met het tegenhouden van de bouw van het nieuwe Parkhotel.

Bergen in de media... ’Twee illegale woningen kunnen niet’

31 augustus 2018

Ooit in het zwaar beschermde duinnatuurgebied bij de Oude Heerweg gebouwd

De gemeente Bergen weet zeker dat twee illegale recreatiewoningen aan de Oude Heerweg in Schoorl niet alsnog met een omweg via het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd kunnen worden.

FlessenpostTV ‘Prangende vragen aan het college’ start met nieuwe interviewer

31 augustus 2018

Ruud Bredewold is de nieuwe interviewer van de tweede serie “Prangende vragen aan het college’

Ruud is van origine afkomstig uit Egmond en is regionaal bekend als voorzitter van RTV80 en beheerder van het FB-forum Politiek Discussieplatform Kust en Duinstreek...

Stichting Mr. Frits Zeiler haalt bakzeil bij RvS

24 augustus 2018

Staatssecretaris van Economische Zaken stak een stokje voor de ‘ontheffing kapvergunning'

Staatsraad mr. Henriëtte Troostwijk was in haar oordeel over ‘de bosjes van S. Kat’ erg duidelijk en onverbiddelijk.

Bergen in de media… Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) vindt het college 'veel te passief'

Rapport-Hoffmann

BBB wil dat de gemeenteraad terstond inzage krijgt in het Rapport-Hoffmann over vermeende onrechtmatige...

Lezers met een mening: Wouter Hubers (Gasalarm2)

24 augustus 2018

Risico´s door de winning van het laatste gas uit de kleine gasvelden van Taqa

Gasalarm2 heeft op 10 augustus een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Bergen II van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Zijn Bergense politieke partijen na de verkiezingen nog wel actief op Social Media?

17 augustus 2018

Alle partijen in Bergen op, Behoorlijk Bestuur Bergen na, hebben een eigen Facebookpagina.

Het AD kopte onlangs: “Een ruime meerderheid van de lokale partijen stopt meteen na de verkiezingen abrupt met publiceren op sociale media.

Na het drama in Genua... Hoe staat het met de bruggen in Noord Holland?

17 augustus 2018

’Bruggen Noord-Holland staan op instorten’, meldde de media in april van dit jaar

Tientallen bruggen en viaducten in de provincie Noord-Holland vertonen dusdanig ernstige problemen door achterstallig...

Bergen in de media… Bergen bedreigd met miljoenenclaims

17 augustus 2018

Claims, op één na, allemaal afgewezen

Eerder deze week wist het NHD te melden dat als het aan de villa bewoners van de Eeuwigelaan en Buerweg ligt, de gemeente diep in de buidel moet tasten.

Fijn om in de Heerlijkheid Bergen te mogen leven, maar… we hebben natuurlijk wel vragen

10 augustus 2018

FlessenpostTV start in september met “Prangende vragen aan het college”

De gemeente Bergen heeft vier nieuwe wethouders, maar wie is nu wie? En wat zijn hun plannen voor de komende vier jaar?

De lokale journalistiek... is een zeldzaam fenomeen aan het worden

10 augustus 2018

lokale verslaggevers verdwijnen

Eerder deze week was er een programma te zijn bij de NOS over deze ontwikkeling. Wij van het Flesje maken ons daar zorgen over.

Bergen in de media… 'Rapport Hoffmann al besproken'

3 augustus 2018

Stevige brief

Eerder deze week was in het NHD te lezen dat het rapport van Hoffmann over het mogelijk onrechtmatig handelen van topambtenaar Eric van Hout al op 9 juli jl...

Bestuursopdracht 2018-2022 modern vormgegeven

3 augustus 2018

De wijze van presenteren past bij de ambities die de bestuursopdracht wil uitstralen

Geen stapel A4tjes met een nietje erdoorheen, maar een eigentijds, aantrekkelijk magazine op internet met dronebeelden...

Lezers met een mening: Teuntje van Os

3 augustus 2018

Wij willen geen inbreuk op ons eigendomsrecht...

en dus geen beperkende maatregels aangaande tijdelijke verhuur van de eigenwoning.

Lezers met een mening: Hanneke Roos

20 juli 2018

Ooit de Parel van Bergen... Het Parkhotel is nu een doorn in het oog van vele Bergenaren

Leegstand, vuilnis en verwaarlozing is nu de aanblik van dit voorheen zo middelpunt van ons mooie dorp.

Voortgang herinrichting Centrum Schoorl

20 juli 2018

Een verkeersdeskundig bureau onderzoekt momenteel het gebruik de Heereweg

Sinds twee weken staat op de website www.denkmeeoverschoorl.nl het nieuwe ontwerp voor zowel de Paardenmarkt als het Roode Leeuwplein in het centrum van Schoorl.

Bestuursopdracht 2018-2022. De PvdA stemde als enige partij tegen

20 juli 2018

De gemeenteraad wil ook inwoners en betrokken partijen bij de besluitvorming betrekken

De gemeenteraad stemde in met de bestuursopdracht 2018-2022 voor het college. Deze opdracht werd aangedragen door de coalitiepartijen...

KiesLokaal: Woon- en parkeerlasten niet verhogen én meer aandacht voor woonproblematiek

20 juli 2018

Ook afvalstoffen- en rioolheffing niet laten stijgen

KIES Lokaal wil de woonlasten waaronder OZB, parkeerheffing, parkeervergunning, en de toeristenbelasting in 2019 niet met de inflatie van 2% verhogen.

Bergen in de media… Historisch akkoord van raad Bergen

13 juli 2018

Democratische vernieuwing

Vandaag is in het NHD te lezen hoe zeven van de acht partijen in Bergen gaan samenwerken. De PvdA vormt nu in z’n eentje de oppositie.

Meer over de nieuwe horecanota Bergen

13 juli 2018

Hafkamp: “We spreken met veel belanghebbenden en 1 keer per jaar overleggen we met horecaondernemers en bewoners in alle kernen

De gemeenteraad heeft de Horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018- 2021) vastgesteld.

Bergen in de media… ‘Rotstreek’ oppositie zet veel kwaad bloed

6 juli 2018

VVD’er Jan Grondhout repte op Facebook zelfs van politiek vandalisme en een Judaskus!

Vandaag is in het NHD te lezen hoe een actie van de oppositie gisteravond veel kwaad bloed heeft gezet.

Rechter stelt actievoerders bomenkap Schoorlse bos in ongelijk

6 juli 2018

Europese Natura 2000-wetgeving

SCHOORL - De actievoerders van de Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemer Duinen zijn door de rechter in Haarlem in het ongelijk gesteld.

Lezers met een mening: Melvin Wals

6 juli 2018

Dorpshart Schoorl

Schoorl met zijn klimduin dat tot in het dorp gedrapeerd ligt is een dorp om van te houden. Het machtige duin dat opdoemt aan het einde van de zichtlijn...

Afscheid wethouders gemeente Bergen

29 juni 2018

Odile Rasch, D66 en Peter van Huisstede, PvdA blijven in de raad

Afgelopen woensdag 27 juni werdt er afscheid genomen van de vier wethouders van het vorige college tijdens een druk bezochte receptie in Gasterij Nieuw Westert in Egmond Binnen.

Kustpact Noord-Holland afgerond

29 juni 2018

Voor het strand was dit voorjaar al een convenant getekend tussen de partners, en voor de duinen bieden de bestaande regels voldoende bescherming

De uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland is afgerond. Alle 27 samenwerkende partners die het afgelopen jaar onder regie van de provincie Noord-Holland hieraan hebben gewerkt...

Reactie's op lezers met een mening: Hanneke Roos

29 juni 2018

Het mooie dorp Bergen, waar ik al ruim 60 jaar woon is niet meer zo heel mooi meer

Buiten de vele bomen, die sneuvelen en de slechte nieuwbouw plannen is mij vooral het sloopbeleid een doorn in het oog.

Lezers met een mening: Ruud de Bree

29 juni 2018

Gemeente publiceerd eerste schetsen Schoorl-centrum

Graag even een reactie op de eerste informatie over de herinrichting van het centrum van Schoorl. “Denk mee over Schoorl”.

Beelden vrijgegeven van alternatief plan Nieuw Nassau Bergen

21 juni 2018

Binnen maximaal 26 weken zal een omgevingsvergunning kunnen worden afgegeven

Naast het streven om hotel Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee te realiseren op basis van de plannen van architectenbureau SeARCH hebben de initiatiefnemers zich genoodzaakt gevoeld...

Bergen in de media... Komen coalitie en oppositie nader tot elkaar?

22 juni 2018

Het expertteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwachten dat het uiteindelijk goed komt met de verstoorde bestuurscultuur in Bergen

Nu coalitie en oppositie van rol zijn gewisseld lijken de verhoudingen er niet beter op te worden. Toch heeft het expertteam goede hoop.

Gemeente komt met eerste schetsen Schoorl-centrum

20 juni 2018

“Dorpse knusheid en toch helemaal van nu”

Na vier avonden met de meetekengroep en reacties van inwoners op het digitale platform kon de gemeente aan de slag met het maken van een eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrum van Schoorl.

Overzicht van de portefeuilleverdeling binnen het college van de gemeente Bergen

22 juni 2018

Wie is waar verantwoordelijk voor...

Portefeuilleverdeling college Bergen

Zorg over terugtrekken plan Harmonielocatie

1 juni 2018

Michel Smook toonde zich na afloop verbijsterd: ‘Hier is helemaal geen sprake van behoorlijk bestuur

Net na de installatie van het nieuwe college maakte de nieuwe coalitie hun plan bekend om het bestemmingsplan van de Harmonielocatie terug te trekken bij de Raad van State.

Nieuw college Bergen gaat Raad van State vragen plan 7 dorpelingen op te schorten

1 juni 2018

Uitslag… elf voor tien tegen

Na een eerste heftige debatavond in De Blinkerd in Schoorl tussen het nieuwe college en de nieuwe oppositie werdt met elf stemmen voor en tien tegen besloten een brief te sturen...

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?

1 juni 2018

V.l.n.r: Jan Houtenbos voor de VVD, Burgemeester Hetty Hafkamp, Frits Westerkamp voor Gemeentebelangen, Yolan Koster voor GroenLinks en Michiel van den Busken voor Behoorlijk Bestuur Bergen

Afscheid van de wethouders Peter van Huisstede, Odile Rasch, Jan Mesu en Hugo Snabili.

‘Hete hangijzers' in de gemeente Bergen...

1 juni 2018

Expertteam van Binnenlandse Zaken heeft andere ideeën over centrum van Bergen

Het expertteam onderzocht op verzoek van de formerende partijen (Gemeentebelangen (BES) VVD GroenLinks en BBB) in Bergen alternatieven voor grote projecten zoals De 7 Dorpelingen en Mooier Bergen.

Formerende partijen distantiëren zich van... "We ontvoeren de burgemeester"

1 juni 2018

Partijen betreuren deze opmerking

Tijdens de afgelopen bustour is input opgehaald onder onze inwoners hetgeen zij ons als formerende partijen wilden meegeven.

Bergen in de media… Half miljoen subsidie voor fietspad Eeuwigelaan

1 juni 2018

En verbod voor raadsleden om direct vragen te stellen aan ambtenaren en de zaak van Hout

Het NHD meldde eerder deze week dat de provincie Noord-Holland 460.000 euro beschikbaar stelt voor de aanleg van een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan.

Formatieproces Gemeente Bergen NH: Democratische vernieuwing

23 mei 2018

Democratie is het recht om mee te denken en het recht op invloed en zeggenschap over je eigen leefomgeving

Een burgerpanel, een jongerenraad, een berichtje op uw smartphone van de ‘Youmee-app’, een adviesgroep per kern en een opiniërend referendum bij een gebiedsontwikkeling.

Wethouders nieuwe coalitie Bergen bekend

25 mei 2018

VVD Bergen stelt Jan Houtenbos voor als kandidaat wethouder en Michiel van den Busken voor Behoorlijk Berstuur Bergen

De VVD Bergen heeft huidig raadslid Jan Houtenbos voorgedragen als kandidaat wethouder voor de komende raads/college periode 2018 – 2022.

Politieke partijen halen ideeën op

18 mei 2018

Ook het NRC laat zijn licht over Bergen schijnen

Met een oude gele schoolbus zijn de raadsleden van GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen afgelopen zaterdag naar Schoorl, Bergen en Egmond gereden.

Bergen in de media… Eind mei een nieuw college en onderzoek naar top ambtenaar

18 mei 2018

Eerder deze week meldde het NHD dat er naar verwachting eind mei een nieuw college is

Het nieuwe college van de gemeente Bergen zal dan op 31 mei a.s. worden geïnstalleerd. De vier partijen de bij de formatie zijn betrokken zijn...

Weet u het nog... de samenvoeging van Bergen, Egmond en Schoorl (filmpje)

18 mei 2018

Burgemeesters, kunstenaars en vissers aan het woord

We vonden een interessant filmpje. TV Noord-Holland zond een documentaire uit over de op handen zijnde samenvoeging...

Kies Lokaal, "Inwoners hebben 21 maart gekozen!"

15 mei 2018

Bustour geen goed idee...

Een bustour houden door de gemeente met een oude schoolbus op 12 mei j.l. om wensen op te halen voor de komende raadsperiode.

Lezers met een mening: A.F.T van der Oord

11 mei 2018

Reactie op artikel Haye van der Werf

Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt! Zoals bij vrijwel elke schaalvergroting en samenvoeging spelen ook in Bergen de cultuurverschillen een overheersende rol.

Bericht aan de Dorpsraden en Dorpsverenigingen binnen de gemeente Bergen

11 mei 2018

Bijeenkomst in Hotel Blooming, Duinweg 5 Bergen. Onderwerp: verhuur van woonhuizen

Aan de Dorpsraden en Dorpsverenigingen binnen de gemeente Bergen, De verhuur van woonhuizen via bemiddelingssites neemt de afgelopen jaren toe. Vooral de woonhuizen in aantrekkelijke gebieden, zoals onze mooie kustgemeente, zijn populair. Een kleine rondgang op internet laat zien dat er niet alleen zomerhuisjes verhuurd worden, maar ook gewone woonhuizen. We merken dat de recreatieve verhuur invloed heeft op de beschikbaarheid van woonhuizen voor woningzoekenden. Door verhuur worden woningen eigenlijk onttrokken aan de woningvoorraad. De gemeente Bergen ziet twee vormen van verhuur, van woningen zonder vaste bewoner die het hele jaar door beschikbaar zijn voor toeristen en de woningen die maar een paar weken per jaar verhuurd worden. In beide gevallen is geregeld sprake van overlast voor de omgeving door het komen en gaan van mensen die vakantie vieren. We willen beide vormen van recreatieve verhuur gaan reguleren door beleid en normen op te stellen die we kunnen handhaven. De gemeente zet niet in op een totaal verbod van de verhuur van woonhuizen maar wil de recreatieve verhuur van woonhuizen wel binnen de perken zien te houden, zodat onze dorpen leefbaar blijven en onze woningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat we nieuwe spelregels uit kunnen leggen aan de bevolking en dat we de regels kunnen handhaven. We voeren nu gesprekken met verschillende partijen die een rol spelen op de woningmarkt of die betrokken zijn bij recreatieve verhuur van vastgoed. Bij hen halen we informatie op waar we rekening mee kunnen houden bij het opstellen van de spelregels. Uiteraard bent u als dorpsraad of dorpsvereniging voor ons ook belangrijk bij deze voorbereiding. We willen graag met u in gesprek komen over de recreatieve verhuur van woonhuizen en de effecten daarvan op de dorpen. We willen graag van u vernemen hoe u de problemen ervaart, wat we op moeten gaan lossen met nieuwe spelregels en waar we specifiek rekening mee moeten houden bij het invoeren daar van. We nodigen u, samen met de andere dorpsraden en dorpsverenigingen, uit op dinsdag 22 mei in Hotel Blooming, Duinweg 5 te Bergen (https://www.weareblooming.com) De agenda voor de bijeenkomst is als volgt: 19.00 uur inloop en koffie 19.30 uur opening door Burgemeester H. Hafkamp 19.45 uur toelichting op de huidige situatie 20.15 uur ervaringen in de dorpen 20.30 uur vervolg, aanpak en aandachtspunten 20.50 uur wat verder ter tafel komt 21.00 uur sluiting Wilt u ons laten weten of u aanwezig bent? Aanmelden kan per kerende mail ([email protected])

Lezers met een mening: Johan Mekken

11 mei 2018

Recactie op: Lezers met een mening Teuntje van Os

Zorgen om iets hebben vind ik prima maar achterdocht om alles hebben gaat mij iets wat te ver en vind ik geen goede grondhouding.

Donderdag 17 mei: raadsgesprek. Platform voor inwoners en gemeenteraad

4 mei 2018

Denkt u weleens ‘Daar zou de politiek iets aan moeten doen’ of ‘Ik heb een goed idee voor de gemeente’?

Maar u weet niet hoe u dat voor elkaar krijgt? Vertel het de gemeenteraad tijdens het raadsgesprek op donderdag 17 mei.

Presentatie/informatieavond project recreatiewoningen

4 mei 2018

Locatie: De Blinkerd in Schoorl, 9 mei van 19.30 tot 21.00 uur

Doel: De commissie/raad bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot het project handhaving recreatie-woningen en de gelegenheid geven om vragen te stellen.

Lezers met een mening: Teuntje van Os

4 mei 2018

Baas in eigen woning!

Het (demissionair!) college laat zich voor het karretje spannen van de Recron, Dit is de belangen organisatie van vakantieparken. Recron klaagt dat zij hun inkomsten zien dalen door particulieren...

Lezers met een mening: Haye van der Werf

4 mei 2018

Nieuw College: Stop de vervreemding!

Volgens de laatste berichten is de heer Blase aan de slag om, zij het vooral met de vier voormalige oppositiepartijen, een nieuw college en idealiter een Raadsbreed Programma in elkaar te timmeren.

Formatieproces in de gemeente Bergen NH

28 april 2018

Afgelopen week is het formatieproces in de gemeente Bergen van start gegaan

De partijen GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn onder leiding van formateur Bert Blase bij elkaar gekomen om te werken aan een coalitie-akkoord voor de periode 2018-2022

Oud-organisator kofferbakmarkt Schoorl, Hein Folgers verliest rechtszaak van gemeente

27 april 2018

Na overtredingen die overlast veroorzaakten kreeg Folgers eerder al een 'gele kaart'

Krijgt de gemeente Bergen ongelijk in een hoger beroep over de kofferbakmarkten in Schoorl, dan kan de gemeente een schadeclaim verwachten. Dat liet de advocaat van oud-organisator Hein Folgers begin maart dit jaar nog hoopvol weten ...

Bergen in de media… Burgemeester Heerhugowaard wordt formateur

27 april 2018

Hij blijft zich inzetten voor een raadsbreed akkoord

Bert Blase heeft de benoeming tot formateur aanvaard, zo meldt het NHD eerder deze week. Hij blijft zich inzetten voor een raadsbreed akkoord...

Lezers met een mening: heroverweging besluit tweede fietspad Eeuwigelaan

27 april 2018

Royal Haskoning DHV Nederland B.V. heeft een onafhankelijk technisch rapport uitgebracht

Geachte raadsleden, Uw raad heeft in haar vorige samenstelling op 14 december 2017 besloten een tweede fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te leggen...

Bergen in de media…

20 april 2018

Rechter wil inzage geheime stukken

Eerder deze week meldde het NHD dat de gemeente Bergen de documenten m.b.t. De 7 Dorpelingen niet mag censureren. De rechtbank in Alkmaar wil alle niet openbare documentatie rond het plan De 7 Dorpelingen ongecensureerd kunnen inzien.

Coalitiebespreking tussen Kies Lokaal en Groen Links beëindigd. Hoe nu verder…

20 april 2018

Met commentaar Kies Lokaal

Een maand geleden waren er verkiezingen voor een nieuwe Raad. De toen zittende coalitiepartijen verloren maar liefst 30%; allemaal moesten ze een zetel inleveren!

Stichting 'Mooier Bergen' werkt mee aan onderzoek

13 april 2018

Ombudsman onderzocht 'burgerparticipatie': "Denk in mogelijkheden, niet in regels en drempels"

BERGEN - Er valt nog genoeg te verbeteren als het gaat om burgerparticipatie en hoe gemeenten en andere overheden daarmee omgaan.

Wie wil er nog raadslid (in Bergen) worden?

6 april 2018

De burgemeester en wethouders zorgen, samen met de griffier, voor een intensieve communicatie met de inwoners

Het aantrekkelijk maken van het raadslidmaatschap is voor het overgrote deel aan de burgemeester, de ambtelijke organisatie en een zelfbewuste raad...

Ambitie: Noord-Holland Noord in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland

6 april 2018

De kansen en de spelregels zijn helder en uitdagend voor ontwikkelaars

Noord-Holland Noord is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Jaarlijks verblijven er miljoenen gasten bij één van de ruim 220.000 slaapplaatsen in de hotels...

Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard is informateur

30 maart 2018

Blase gaat in de informatieronde met elke Bergense fractie in gesprek

Na de definitieve verkiezingsuitslag zijn de lijsttrekkers van alle politieke partijen van de gemeente Bergen bij elkaar gekomen om te overleggen over het formatieproces.

Anema stapt over van Gemeentebelangen naar VVD

1 april 2018

Fractievoorzitter voor de VVD, Cees Roem, is verheugd

De verkiezingen zijn nog maar net achter de rug en afgelopen donderdag zijn de nieuwe raadsleden benoemd in de gemeente Bergen, of er is alweer bijzonder nieuws...

Lezers met een mening: Eric Hófkes

30 maart 2018

Beloon investeerders op campings en parken, in plaats van handhaving

Bijgaand vindt u interessante bijdragen die u en uw gemeentebestuur een heel andere kijk geven op de discussie over “permanente bewoning”.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

30 maart 2018

Het moet nu anders in Bergen NH

“Gemeenten werden door professionele bestuurders de afgelopen jaren min of meer gerund als bedrijven, waarin de raad wordt vastgeklonken aan een dichtgetimmerd coalitieakkoord...

En wie komen er voor de aankomende vier jaar in de raad...

25 maart 2018

Op donderdag 29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

De uitslag: Kies Lokaal 5 zetels, GroenLinks Bergen 4 zetels, Gemeentebelangen BES en VVD Bergen NH ieder 3 zetels, D66 Bergen en CDA Bergen-NH allebei 2 zetels en tot slot PvdA 1 zetel en nieuwkomer BBB ook 1 zetel.

Bergen in de media...

22 maart 2018

Projectleider Eric van Hout beschuldigd van het verrichten van diensten tegen betaling

Het college van Bergen beraad zich intern over mogelijke stappen nadat op internet de ambtelijke projectleider Erik van Hout is beschuldigd

Nieuws vanuit het gemeentehuis

16 maart 2018

Onderwerpen: vlieghinder - uitbreiding zonneweide - windpark

Gemeenten Castricum, Heiloo, Bergen en Uitgeest verlangen compensatie voor sluiting oostelijke nachtelijke aanvliegroute.

Yolan Koster wethouderskandidaat GroenLinks Bergen

16 maart 2018

Koster is vanaf 2006 actief als fractievoorzitter en wethouder voor Progressief Woerden

Zeer verheugd en vol overtuiging presenteert GroenLinks Bergen Yolan Koster als haar kandidaat-wethouder voor de gemeente Bergen.

Blijf Van Mijn Recreatiewoning Af

16 maart 2018

VVD heeft het meldpunt “Blijf Van Mijn Recreatiewoning Af” opgericht

De provincie Noord-Holland wil zich bemoeien met wat er wel en niet mag in de recreatiewoning. Voor veel mensen kan dit grote gevolgen hebben.

Bergen in de media…

9 maart 2018

Goed nieuws voor bewoners van recreatiewoningen

Het NHD wist vandaag te melden dat tijdens de laatste raadsvergadering duidelijk is geworden dat het mogelijk is om langer dan vijf jaar legaal in een recreatiewoning te verblijven.

FlessenpostTV 'Prangende vragen aan het college'

9 maart 2018

In deze editie een interview met Burgemeester Hetty Hafkamp

Hetty Hafkamp is deze maand, op de kop a, 10 jaar burgemeester van de gemeente Bergen en zij is ook jarig vandaag.

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

9 maart 2018

Herinrichting Schoorl Centrum: mag het een onsje meer zijn?!

“The gap of rising expectation” staat voor het gat tussen gewekte verwachtingen en de uiteindelijke resultaten. In het centrum van Schoorl dreigt zich zo’n verschijnsel voor te doen.

D66 opent meldpunt bouwlocaties

9 maart 2018

D66wil de komende 4 jaar 500 woningen bouwen

Enige maanden geleden schreef Gerard Belleman, inwoner van Egmond aan Zee, een stukje in het Contact met de Egmonden, waarbij hij opriep om vooral alle creativiteit te gebruiken om bouwlocaties te onderzoeken.

Live TV programma… De Stemming via RTV80 en FlessenpostTV

9 maart 2018

Weet wat u straks kiest! Promo filmpje

Vanaf maandag 12 maart om 20:30 uur is RTV80 iedere werkdag op zoek naar de mens achter de lijsttrekker in het live tv-programma De Stemming, zodat u weet wie u kiest!

Hoe gaat Bergen straks stemmen? Neem de proef op de som...

9 maart 2018

Volgens een peiling van Maurice de Hond gaan dit keer meer stemmers voor lokale partij

Meer kiezers zijn van plan om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij te stemmen dan in 2014, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Natuurlijk gaat u ook stemmen op 21 maart a.s. maar wist u ook dat er een raadgevend referendum bij zit?

9 maart 2018

Hier een korte uitleg over de sleepwet

Op woensdag 21 maart a.s. kunt u ook uw stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel bekend als de sleepwet).

Annelies Anema (Gemeentebelangen) organiseerde drukbezocht symposium

2 maart 2018

Er moet in alle geledingen een flinke cultuuromslag plaatsvinden

Gemeentebelangen BES organiseerde op 28 februari in ‘t Hof een congres over bestuurlijke vernieuwing. Als sprekers waren Bert Blase (burgemeester van Heerhugowaard) en Frits Westerkamp (voormalig wethouder van Hollands Kroon) uitgenodigd.

Oproep voor gemeenteraadsverkiezingen 2018. Horeca is geen melkkoe!

2 maart 2018

Gemiddeld 11 procent meer toeristenbelasting dan in 2017

Gemeenten verwachten dit jaar 239 miljoen euro te innen via toeristenbelasting; dat is 11 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Gemeenten innen toeristenbelasting via hotels, campings en recreatieparken.

BUCH-bestuur gaat voor duurzame investering in dienstverlening en personeel

2 maart 2018

BUCH moet miljoenen extra vragen

De dienstverlening aan de inwoner moet weer op peil en zelfs beter, én het ziekteverzuim moet omlaag. Dat zijn de uitgangspunten van het plan dat de BUCH heeft opgesteld...

Hét grote verkiezingsdebat Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in aantocht

2 maart 2018

Waar en wanneer: locatie politiekcafé d' Alderliefste uitzending 16 maart a.s.

Wie zijn aanwezig... alle acht de lijsttrekkers van Bergense politieke partijen en gespreksleider Harry Steunenberg van de Flessenpost.

Lezers met een mening: mevr. W. Janssen

2 maart 2018

Er is een oud gezegde: als het tij keert, moet men de bakens verzetten

In Bergen gebeurt wat landelijk helaas nog steeds de trend is, mensen op straat zetten die permanent in een recreatiewoning wonen. Het is -nog steeds- een Pavlov-reactie; recreëren is niet wonen.

Lezers met een mening: Felix van Boeckel

2 maart 2018

Suggesties m.b.t. parkeergelegenheid en een winkelcentrum voor de regio.

Graag reageer ik op de reactie van Michael Noris op mijn inbreng van 16/2 jl. De klok is niet terug te draaien. De uitbreiding van het Camperduinse strandgebied...

Ben jij die zwevende kiezer? Maar wil toch gaan stemmen!

13 maart 2018

Doe de stemwijzer... dat maakt je keuze een stuk gemakkelijker

A.s. woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gehouden. Test uw politieke voorkeur. Het neemt ongeveer 5 minuten in beslag, maar dan weet u ook bij welke partij u het dichtst in de buurt komt.

Houd het vooral saai

23 februari 2018

Column JoMo

Het politieke debat is los. Egmond beet woensdag de spits af. Vroeger ging dat nog in rokerige zaaltjes met een pilsje en een jonge borrel. Nu heeft dat plaats in een Ikea-achtig wijkgebouwtje met koffie en spa.

Lezers met een mening: A.F.T. Van der Oord

23 februari 2018

De verkiezingen; Een debat beluisterd via TV80.

Het was een demonstratie van zelfgenoegzaamheid van de huidige coalitie. Het CDA met het lefgozertje Klaas Valkering. U weet wel van die 900 woningen te bouwen in de komende 4 jaar.

Eerste indicatie Flessenpost Poll Gemeenteraadsverkiezingen 2018

23 februari 2018

Lokale partij Gemeentebelangen (BES) aan kop

De afgelopen week hebben wij de lezers van Flessenpost Bergen gevraagd om deel te nemen aan de speciale online poll ten behoeve van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Gaat Bergen nu ook voor een Jan Pieterzoon Coen Plein?

23 februari 2018

Gemeente Urk wil een signaal afgeven

De gemeenteraad van Urk heeft unaniem een motie van de lokale partij Hart voor Urk aangenomen om straten in een nieuwe wijk te vernoemen naar ,"helden van weleer'' als Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.

Lezers met een mening: Loet Spaanstra

23 februari 2018

De inbraak... de dader woont met medeweten van de politie naast zijn slachtoffers

Afgelopen zomer verhuisden na dertig jaar onze overburen. Ze prezen zich gelukkig dat hun huurwoning werd toegewezen aan een jong gezin, met vader, moeder en jong kind. We zagen de nieuwe buren eigenlijk nooit en van enig contact of begroeting was geen sprake.

Frits David Zeiler, "Op wie moet ik nu in ’s hemelsnaam stemmen?"

23 februari 2018

En zijn stem gaat dit keer naar...

Daar sta je dan... ineens als ongewilde éénmansfractie in de Gemeentekrant. Voor het eerst, en tegelijk voor het laatst. "Wat ga je doen?" is me door veel mensen gevraagd.

'Mooier Bergen' gaat naar Raad van State

23 februari 2018

Volgens de 'club' is het nog lang geen gelopen race

Nadat de gemeenteraad op 9 november jl. het Bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ heeft vastgesteld, is nu het woord aan de Raad van State.

Femke en Jesse in de kantine

16 februari 2018

Femke: "Een gemeente waarin we allemaal zo optimaal mogelijk met elkaar kunnen samenleven"

Opgerolde hemdsmouwen, goed gebekt en een flinke dosis humor. Jezus, pardon… Jesse Klaver gaat graag in gesprek met inwoners. Dit keer niet in een grote zaal.

Schoorlaar met een mening: Felix van Boeckel

16 februari 2018

De herinrichting van Schoorl. Een rechtstreekse ontsluitingweg tussen Camperduin en de N9

Ik las uw oproep in De Flessenpost van 2 februari jl., waarin u een oproep plaatste om met betrekking tot de herinrichting van Schoorl over drie vraagstukken mee te discussiëren. Ik mis daarin echter een vierde vraagstuk...

Lokale journalistiek is de zuurstof die een florerende gemeenschap nodig heeft

16 februari 2018

Door gebrek aan onafhankelijke, lokale journalistiek, blijft de burger matig geïnformeerd achter

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart mogen we onze stem uitbrengen. Maar heeft u enig idee op wie u gaat stemmen? De lokale democratie functioneert pas werkelijk als u als burger niet alleen beschikt over een stem, maar ook een idee heeft op wie u die stem wilt uitbrengen.

Politieke partijen in debat over sport

16 februari 2018

Wie aanwezig wil zijn, kan zich nog aanmelden

De sportraad van Bergen, Egmond en Schoorl verzorgt vrijdag 9 maart om 20.00 uur een sportdebat in de kantine van vvBergen. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd met een vertegenwoordiger aanwezig te zijn deze avond.

CDA wil 900 woningen bij bouwen

13 februari 2018

Lijsttrekker Klaas Valkering: "De pijlers onder ons programma zijn wonen, zorg en veiligheid"

Het CDA in de gemeente Bergen wil de komende 4 jaar 900 woningen bouwen. Dat valt te lezen in het door de partij gepresenteerde verkiezingsprogramma. Rode draad door het programma is de inzet van de partij om de vergrijzing in de gemeente Bergen te kantelen.

D66 Bergen komt met nieuw bloed en veel ervaring op kandidatenlijst

9 februari 2018

D66 is blij om een groot aantal nieuwe gezichten op de kandidatenlijst te kunnen presenteren. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst heeft het accent gelegen op het introduceren van goede nieuwe kandidaten die in de fractie gaan samenwerken met kandidaten die over ruime ervaring beschikken.

Wethouder Odile Rasch reageert op Shared Space (centrum) experiment

5 februari 2018

Kijken of een experiment op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

Het door GroenLinks geopperde idee om een shared space experiment uit te voeren, klinkt heel goed. Kortgeleden heeft de raad er uitgebreid over gesproken. Ik heb de toezegging gedaan om te kijken of het mogelijk is.

Bergen in de media…

2 februari 2018

‘Luizen in de pels’ sluiten zich aan bij Gemeentebelangen BES

Twee van de grootste ‘luizen in de pels’ van het gemeentebestuur gaan de politiek in zo meldde het NHD eerder deze week. Zowel Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ als Frans Zomers, die veel rechtszaken tegen de gemeente voert, staan op de kieslijst van Gemeentebelangen BES.

Gemeente vraagt input inwoners bij herinrichting Schoorl

2 februari 2018

O.a. Inrichting Klimduin plein

Schoorl is een plaatje! Nergens in Nederland vind je een plaats waar de duinen letterlijk tot in het dorp komen. ‘Duindorp Schoorl’ is dan ook het motto waarmee we de openbare ruimte in het centrum opnieuw willen inrichten.

College wil bezwaarschriften oplossen zonder juridische procedures

2 februari 2018

Kom je er niet uit... dan wordt het bezwaarschrift alsnog voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarcommissie

Het college van burgemeester en wethouders wil bezwaarschriften graag oplossen zonder juridische procedures. Dit gebeurt nu al in een aantal gevallen, als blijkt dat er een fout in het besluit is gemaakt.

Streven college: Opening nieuwe Beeck medio 2021

2 februari 2018

De afgelopen weken heeft de gemeente verschillende opties verkend

Het college van Bergen heeft dinsdag ingestemd met een Plan van Aanpak voor herbouw van De Beeck. Uitgangspunt is dat de multifunctionele accommodatie terugkomt op de huidige locatie. In principe komen alle functies terug.

Gemeente Bergen rondt inventarisatie recreatiewoningen af

2 februari 2018

Geen van de bewoners komt zomaar van de een op andere dag op straat te staan

De gemeente Bergen gaat nader onderzoek doen naar circa 400 recreatiewoningen waarvan het vermoeden bestaat dat deze onrechtmatig permanent bewoond worden. Dat is de vervolgstap in het handhavingstraject nu de inventarisatiestudie zo goed als afgerond is.

Bergenaren met een mening: ‎Mareike Naumann en een reactie van reactie Wethouder Odile Rasch

2 februari 2018

Durft wethouder Odile Rasch de Shared Space uitdaging in het centrum van Bergen aan?

Afgelopen donderdag (1 februari) stond tijdens de gemeenteraadsvergadering de inrichting van de openbare ruimte Mooi Bergen 2.0 op de agenda. In de commissie deed Wethouder Rasch de verstandige toezegging de openbare ruimte pas in te richten nadat de bouwplannen gerealiseerd zijn. Er is dus tijd voor een experiment...

Versterking rol en positie raad vraagt extra opleiding en ondersteuning

26 januari 2018

Advies voor nieuwe raadsleden en raad

Om de gemeenteraad effectiever te laten functioneren en zijn positie als hoogste bestuursorgaan waar te maken, is meer opleiding en betere ondersteuning nodig. Ook dient de raad zich minder te verliezen in details en zouden raadsleden beter en meer naar elkaar moeten luisteren. Raadsleden geven dat advies in het Raadslid.Nu-onderzoek “Rol en positie van de gemeenteraad”.

Bergenaren met een mening: Op de stoep ‘t Paard van Troje

26 januari 2018

De tiny-house interesse wordt niet bestuurlijk gedeeld

Als genereus verkiezingssnoepje viel het permanent bewonen van recreatiewoningen uit de bestuursmand, dit wel binnen de wallen. We kennen onze beperkingen in deze.

Bergenaren met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.

19 januari 2018

Bezwaarschrift tegen de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde Eeuwigelaan

De gemeenteraad van Bergen heeft op 14 december 2017 besloten een tweede fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te leggen en hiervoor een krediet te verstrekken van € 1.375.000.-

Raad wil duurzame sportaccommodaties

19 januari 2018

De gemeente Bergen wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn

De afgelopen raadsvergadering behandelde de gemeenteraad van Bergen een motie die het college opdraagt om te onderzoeken hoe de sportaccommodaties in onze gemeente verduurzaamd kunnen worden.

Gemeente Bergen geeft feestelijk tintje aan lancering webportaal

18 januari 2018

Sociale informatie en tips via webportaal ‘SamenleveninBergen’

Afgelopen maandag 15 januari ging de nieuwe website SamenleveninBergen online. De openingshandeling werd verricht door wethouder Jan Mesu samen met collegabestuurders uit de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo en organisaties die een spilfunctie hadden in het totstandbrengen van de website.

Janina Luttik-Swart lijsttrekker KIES Lokaal

19 januari 2018

Er is gekozen voor kandidaten die durven te kiezen

Op de algemene ledenvergadering van KIES Lokaal is Janina Luttik-Swart unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Luttik-Swart is momenteel raadslid en voormalig wethouder van de gemeente Bergen.

Bergenaren met een mening: Nicole Jonkman

Een buitenzwembad met wellness

Beste buren en bewoners uit Bergen en omgeving. Graag wil ik een vooruitstrevend fris idee delen: B.B.B. Oftewel Buitenbad Bergen. We missen het zwembad en multifunctioneel centrum de Beeck die in de as ligt. Maar er is nu wel een overweging mogelijk voor een veel passender multifunctioneel centrum De Beeck op het BSV terrein.

Bergenaren met een mening: Loet Spaanstra

12 januari 2018

Als afsluiter stelde Hafkamp de ‘complimentenmeisjes’ aan ons voor

Tijdens de nieuwjaarstoespraak in een vol strandpaviljoen De Schelp in Egmond aan Zee sprak burgemeester Hetty Hafkamp verzoenende woorden. Ze noemde 2017 een roerig jaar, waarin groepen lijnrecht tegenover elkaar stonden. De verharding was haar zelf ook niet in de koude kleren gaan zitten.

Nieuwjaarsreceptie 2018

12 januari 2018

Burgemeester Hetty Hafkamp, ”Maak contact en zoek verbinding”

Met al die beste wensen die we elkaar over en weer gegeven hebben, moet het wel goed komen dit nieuwe jaar. Ik hoop voor u dat al die wensen ook uit zullen komen. Namens de gemeenteraad en het college wens ik u vooral een goede gezondheid.

Bergen in de Media…

12 januari 2018

Plan voor ‘tijdelijk’ permanent wonen in de gemeente Bergen

Hooguit vijf jaar wonen in recreatiewoning, zo meldde het NHD eerder deze week. Dat wonen in de recreatiewoning zou dan alleen mogen in stedelijk gebied. Dat staat in de planologische visie op particuliere erven met een woonbestemming van het college van B en W van Bergen.

Peter van Huissteden lijsttrekker PvdA gemeente Bergen

Plaats twee is voor Johanne Hendriks uit Schoorl

Huidig wethouder Peter van Huissteden voert de kandidatenlijst aan van de PvdA voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing. Bergenaar Van Huissteden was eerder vier jaar raadslid en heeft in zijn periode als wethouder een aantal slepende en soms lastige items tot besluitvorming weten te brengen.

De Bergense wethouder Odile Rasch staat in de Top 3

Wethouder Odile Rasch staat in de Top 3 genomineerden Beste Bestuurder kleine gemeente (<35.000) 2017. 'In 2017 was Rasch koersvast en dat leverde haar een plek in de top 3 van beste bestuurders van een kleine gemeente op.

Terug