Deel

College ziet vier mogelijke scenario’s voor Harmonielocatie Bergen

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen

College ziet vier mogelijke scenario’s voor Harmonielocatie Bergen

Het college ziet vier mogelijke scenario’s voor de voortgang van de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Dit staat in een memo van het college aan de gemeenteraad. Het college komt binnenkort met een voorstel aan de raad om een keuze te maken welk scenario of scenario’s uitgewerkt moet(en) worden om verder te kunnen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie.

Vier scenario’s
Eén of meer van de volgende vier scenario’s kan uitgewerkt worden:
het huidige plan “De Zeven Dorpelingen” stopzetten na een schikking met Schrama BV en met alle betrokkenen en belanghebbenden in een open planproces –co-creatie- een heel nieuw plan ontwikkelen;
het op punten aanpassen van het huidige plan ‘De Zeven Dorpelingen’ in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners;
het voorbereiden van een intrekkingsbesluit voor het bestemmingsplan, waarmee de huidige plannen formeel worden teruggedraaid;
het uitvoeren van het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ van Schrama BV.

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen. Het zijn scenario’s op procesniveau. De raad moet eerst op dat niveau een keuze maken voordat we verder met elkaar kunnen. We willen straks als college graag van de raad horen welke richting de voorkeur heeft en welke scenario’s wij de komende tijd moeten onderzoeken.”

Onderzoeken
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s onderzocht op aspecten zoals kosten, doorlooptijd, juridische haalbaarheid, draagvlak, kwaliteit en communicatie. De onderzoeksfase neemt volgens het college ongeveer drie maanden in beslag, afhankelijk van het aantal scenario’s dat onderzocht moet worden. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de door de raad gewenste voortgang van de plannen op de Harmonielocatie.

Risico’s
Elk van de vier scenario’s kent risico’s. Met name op financieel vlak kunnen de gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van tegemoetkomingen of (plan)schadeclaims die worden ingediend bij gemeente. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt zodat de gemeenteraad een overwogen besluit kan nemen.

Raad van State
De gemeente moet rekening houden met de mogelijkheid dat het eerder aangenomen bestemmingsplan voor ‘De Zeven Dorpelingen’ na een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk wordt. Op maandag 5 november heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen. Dit betekent dat er, tot een definitieve uitspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan is gedaan, nu geen omgevingsvergunning aan Schrama BV verleend kan worden. Die uitspraak is naar verwachting het eerste kwartaal van 2019.


Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen 1. Inleiding

Het college heeft besloten de raad gefaseerd te informeren over de mogelijke scenario’s voor de Harmonielocatie in Bergen. Deze memo behelst de eerste fase.
In de tweede fase ontvangt uw raad een nadere uitwerking van de mogelijke scenario’s en de publiekrechtelijke, de privaatrechtelijke en de (globale) financiële consequenties. In die fase ontvangt u ook een concept raadsvoorstel en -besluit voor fase drie waar uw raad wordt gevraagd een keuze te maken. Hierbij wordt u ook gevraagd om een bedrag ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de onderzoeken die nodig zijn om de scenario’s uit te werken. In het presidium kunt u procesafspraken maken over wanneer u overgaat tot fase drie, dat wil zeggen het kiezen van één of meer scenario’s die ons college moet uitwerken.

In deze memo wordt ingegaan op de mogelijke scenario’s die onderzocht kunnen worden. Maandag 5 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak voor het treffen van een voorlopige voorziening t.a.v. het bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’. De voorzieningenrechter heeft het bestemmingsplan geschorst. Het college wil naar aanleiding daarvan de raad op korte termijn informeren over de publiekrechtelijke, de privaatrechtelijke en de financiële gevolgen hiervan.

Daarnaast wil het college wijzen op de financiële risico’s. Voor de plankosten gaat het om een bedrag in de orde van tonnen. Voor de contractuele verplichtingen kan het om miljoenen gaan.

Voorgeschiedenis
Het vorige college en de vorige gemeenteraad van Bergen (2014-2018) hebben plannen voorbereid voor de Harmonielocatie in Bergen. Er is een privaatrechtelijke overeenkomst met de projectontwikkelaar Schrama BV aangegaan, er is door Schrama BV een plan ‘de 7 Dorpelingen” ontwikkeld en er is op basis van dat plan door Schrama BV een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt dat door de gemeente Bergen in procedure is gebracht.

Na de verkiezingen van maart 2018 is tijdens de formatie van de nieuwe coalitie het BZK expertteam Ontslakken/Versnellen op 27 april 2018 advies gevraagd over een viertal ‘hete hangijzers’. Het expertteam heeft dat advies op 25 mei uitgebracht. Voor het plan Harmonielocatie heeft het expertteam

vijf scenario’s geschetst:
1. Het plan ‘de 7 dorpelingen’van Schrama BV, ongewijzigd
2. Het plan “in Harmonie” van Stichting Mooier Bergen
3. Het plan ‘de 7 dorpelingen’ van Schrama BV, beperkt gewijzigd op basis van overleg tussen
Schrama BV, Stichting Mooier Bergen en anderen
4. Een hotel ontwikkeling op de locatie Harmonie
5. Een hotel ontwikkeling maar dan met verplaatsing van het huidige hotel Marijke naar deze locatie
en woonbebouwing op de huidige locatie van hotel Marijke
Daarnaast heeft het adviesteam de gemeenteraad geadviseerd om zo snel mogelijk (het voornemen tot het nemen van) een intrekkingsbesluit te nemen.

Op 31 mei 2018 is er een nieuw college aangetreden van GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen. In deze gemeenteraadsvergadering is een motie aangenomen waarin het college o.a. gevraagd wordt met een raadsvoorstel voor een intrekkingsbesluit te komen. Het college heeft op 3 juli 2018 een brief gestuurd aan de Raad van State (RvS) met het verzoek om de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie uit te stellen tot nader order, totdat de gemeenteraad van Bergen weloverwogen het eerder genomen besluit kan heroverwegen. In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de Bestuursopdracht 2018 – 2022 vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met het Projectakkoord en het college van B&W opdracht gegeven “de mogelijkheden te onderzoeken om met alternatieve scenario’s te komen en deze aan de raad voor te leggen”.

In het Projectakkoord wordt het volgende geschreven over de wijze van uitvoering: “Het college wordt gevraagd aan het advies van het Expertteam vorm te geven, daarbij rekening houdend met de inhoud van de vast te stellen ‘Bestuursopdracht 2018-2022’ en de richting die is meegegeven in de bovengenoemde uitgangspunten. Om te komen tot een gedragen keuze, willen de formerende partijen bij de besluitvorming andere politieke partijen, de inwoners en betrokken partners betrekken.”

2. Vraagstelling
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om met alternatieve scenario’s te komen voor het plan ‘de 7 Dorpelingen’ voor de Harmonielocatie te Bergen. Achtergrond hiervan vormen de bezwaren van een aantal groepen en personen uit Bergen. Deze bezwaren zijn zowel inhoudelijk tegen (onderdelen van) het plan ‘de 7 Dorpelingen’ van Schrama BV als tegen het proces dat is doorlopen. Stichting Mooier Bergen heeft een alternatief plan gemaakt. Het college heeft vervolgens aan de gemeenteraad voorgesteld om verder te gaan met het plan ‘de 7 dorpelingen’. Na de verkiezingen zijn de politieke verhoudingen in Bergen veranderd en is de voormalige oppositie coalitie geworden.
Inhoudelijk richten de bezwaren tegen het plan ‘de 7 Dorpelingen’ zich op een aantal punten, waaronder: de vestiging van een supermarkt in het pand, i.c. de Aldi, het onttrekken aan de verkeersbestemming en bebouwen van het Alexanderlaantje, het te beperkte sociaal maatschappelijke programma, het te weinig dorpse karakter van het plan, de mogelijke bouwhoogte, het verkeer, het parkeren.

3. Speelveld
Het speelveld kent een viertal componenten: een politiek bestuurlijke, een privaatrechtelijke, een publiekrechtelijke en een communicatieve component.
Politiek bestuurlijk: het college heeft naast de door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde kaders: de Bestuursopdracht en het Projectakkoord, ook te maken met haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om bestuurlijke betrouwbaarheid en continuïteit.
Privaatrechtelijke: hier gaat over het al dan niet nakomen van de privaatrechtelijke overeenkomst: de anterieure exploitatieovereenkomst en de inhoudelijke en financiële gevolgen daarvan.
Publiekrechtelijk: het bestemmingsplan is door de vorige gemeenteraad vastgesteld en daarmee het plan waaraan getoetst moet worden. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, die in behandeling genomen moet worden en waar binnen een bepaalde wettelijke termijn een besluit over moet worden genomen omdat die anders van rechtswege verleend moet worden.
Communicatief: dit heeft betrekking op de wijze waarop binnen en tussen partijen gecommuniceerd wordt.
Vraagstelling is: hoe moet het college omgaan met enerzijds de opdracht van de gemeenteraad uit het Projectakkoord en anderzijds haar verantwoordelijkheid van bestuurder die publiekrechtelijke besluiten en besluiten over het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeenteraad moet uitvoeren.

4. Publiek en privaatrechtelijke situatie
Op 7 november 2017 is de anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Schrama BV met betrekking tot de Harmonielocatie ondertekend. Dit op basis van een besluit van het college van 7 november 2017, dat op 9 november 2017, onder geheimhouding, ter informatie aan de gemeenteraad is aangeboden en waarvan de gemeenteraad de geheimhouding in diezelfde vergadering heeft bekrachtigd. Daarin staat in artikel 21.3 dat de gemeente de overeenkomst kan ontbinden als Schrama BV niet binnen een jaar een omgevingsvergunning aanvraagt.
In artikel 6.1 staat dat de gemeente zich zal inspannen dat de procedures voor de benodigde planologische medewerking tijdig worden doorlopen. Dit geldt ook voor het besluit met betrekking tot het aan de openbaarheid onttrekken van bestaande openbare ruimte die aan Schrama BV wordt geleverd voor de uitvoering van het project ‘de 7 Dorpelingen’.
Het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ is op 9 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het heeft de status van Crisis en herstelwet, wat betekent dat er kortere termijnen voor de behandeling aangehouden worden. Vanaf dat moment is dat het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning. Er zijn vier beroepsschriften ingediend bij de Raad van State (RvS). Daarmee is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Op 10 april 2018 heeft de gemeente een verweerschrift ingediend bij de RvS. In juni 2018 heeft de advocaat van de BBC verzocht om uitstel van op 9 juli 2018 geplande hoorzitting. Op 3 juli 2018 heeft het college een verzoek bij de RvS ingediend om de behandeling van de beroepen op te schorten. De teamleider van de RvS heeft de gemeente Bergen tot half oktober gegeven om een nieuw besluit te nemen. Aangezien dat besluit er toen niet lag heeft de teamleider aangegeven de staatsraad te adviseren om de behandeling van de beroepschriften weer op te pakken en een hoorzitting in te plannen. Naar verwachting zal de hoorzitting in januari/begin februari 2019 plaats vinden. De beslissing valt of tijdens de zitting of binnen 6 weken daarna. Als één of meer van de beroepen gehonoreerd wordt dan moet het bestemmingsplan aangepast worden of er moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden en opnieuw in procedure gebracht worden. Dat laatste zal, incl. beroepsprocedures, minstens 2 jaar duren.

Schrama BV heeft op 7 september 2018, conform de bepaling in de anterieure exploitatieovereenkomst, zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in behandeling genomen en gepubliceerd. De aanvraag moet binnen 8 weken beoordeeld worden. Echter omdat de aanvraag niet compleet is, schuift deze termijn op. De gemeente heeft Schrama BV 4 weken uitstel gegeven om de aanvullende gegevens te verstrekken. Vervolgens heeft Schrama BV aanvullend 6 weken uitstel aangevraagd. De verwachting is dat de omgevingsvergunning niet eerder dan 11 januari 2019 verleend kan worden. Als de aanvraag omgevingsvergunning verleend is, moet de gemeente conform art. 8.3 van de anterieure exploitatieovereenkomst de grond binnen twee weken juridisch en fiscaal in bouwrijpe staat leveren.

Op basis van de aanvraag omgevingsvergunning heeft een tweetal partijen een verzoek tot voorlopige voorziening (VoVo) ingediend. De hoorzitting van de RvS is op 23 oktober 2018 geweest. De Raad van State heeft op 5 november uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’ geschorst. Dat betekent dat het vorige bestemmingsplan, dat door de gemeenteraad van Bergen op 21 juni 1977 is vastgesteld het toetsingskader is. De aanvraag omgevingsvergunning voor het plan ‘De 7 dorpelingen’ past daar niet in.

Tegen het besluit van 9 november 2017 om het Alexanderlaantje aan de openbaarheid te onttrekken zijn drie bezwaarschriften ingediend. De gemeenteraad heeft die bezwaren op 5 juli 2018 ongegrond verklaard. Daar is één beroep tegen ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal de gemeente binnenkort verzoeken haar verweerschrift in te dienen. De behandeling vindt naar verwachting begin 2019 plaats.
Bij de rechtbank in Haarlem is beroep ingesteld door de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC). Deze heeft betrekking op de Wet Natuurbescherming. De rechtbank heeft op 16 oktober 2018 uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard. De BBC heeft 6 weken om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

5. Scenario’s

Er zijn meerdere typen scenario’s denkbaar: communicatieve scenario’s, privaatrechtelijk scenario’s, publiekrechtelijke scenario’s en inhoudelijke scenario’s. Een combinatie van deze scenario’s is ook mogelijk.
Op grond van de situatie begin november 2018 is er naar opvatting van het college een viertal scenario’s dat uitgewerkt kan worden. Het college legt deze scenario’s voor aan de gemeenteraad met de vraag om aan te geven welke scenario’s de gemeenteraad door het college uitgewerkt wil zien worden.
1. Co-creatie: de huidige planvorming van ‘de 7 Dorpelingen’ wordt gestopt. Dit kan alleen als de gemeente en Schrama BV hier minnelijk overeenstemming over bereiken. Schrama BV zal een forse tegemoetkoming aan de gemeente vragen voor de gemaakte en nieuwe plankosten en vanwege contractuele verplichtingen van Schrama BV met de Aldi. Voor de plankosten gaat het om een bedrag in de orde van tonnen. Voor de contractuele verplichtingen kan het om miljoenen gaan. Daarna kan onder begeleiding van een externe procesbegeleider in co- creatie tussen partijen: Schrama BV , ev. andere ontwikkelaars, ondernemers, maatschappelijke organisaties, BBC en andere inwoners etc. in een open planproces een nieuw plan ontwikkeld worden. De methodiek van Strategisch Omgevings Management kan hier bij gebruikt worden. Daarbij worden belangen en belangengroepen in kaart gebracht en vervolgens met elkaar geconfronteerd.
2. Planaanpassing: het plan ‘De 7 Dorpelingen’ blijft uitgangspunt maar wordt op een aantal punten in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners aangepast. Mogelijke onderwerpen zijn: het al dan niet opnemen in het plan van een supermarkt (Aldi), de bouwhoogte en/of het bouwvolume, meer woon- en maatschappelijke functies. Voor de Aldi wordt een mogelijke alternatieve locatie gezocht. Voor de mogelijke aanpassing van het bouwplan is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Kleine aanpassingen kunnen binnen de lopende beroepsprocedure aangebracht worden. Voor grote aanpassingen is een nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig. Ook voor dit scenario is medewerking van Schrama BV vereist. In dit scenario zal door Schrama BV naar verwachting een forse tegemoetkoming aan de gemeente worden gevraagd voor de gemaakte en de nieuwe plankosten en voor contractuele verplichtingen. Dit bedrag kan lager zijn dan in het vorige scenario als er voor de Aldi een goede alternatieve locatie voorhanden is.
3. Intrekkingsbesluit: de gemeente bereidt een intrekkingsbesluit voor. Het intrekkingsbesluit moet gebaseerd worden op nieuwe feiten. Het expertteam heeft twee titels gesuggereerd: distributie planologische ruimte en grondwaarde. Het opstellen van een intrekkingsbesluit kost enkele maanden. De kosten om het intrekkingsbesluit voor te bereiden bedragen indicatief een ton. De procedure is als volgt: de gemeenteraad neemt een concept intrekkingsbesluit, vervolgens wordt dat 6 weken ter visie gelegd, vervolgens neemt de gemeenteraad het intrekkingsbesluit. Dit besluit is vervolgens 6 weken vatbaar voor bezwaar en beroep. Het intrekkingsbesluit kan worden meegewogen door de RvS in de lopende beroepsprocedure van het bestemmingsplan. Daarvoor is het wel nodig dat het intrekkingsbesluit vòòr de hoorzitting in januari door de gemeenteraad genomen wordt. Schrama BV zal een schadeclaim voor gemaakte plankosten en contractuele verplichtingen indienen bij de gemeente.
4. De 7 dorpelingen: in dit scenario voert het college van B&W het raadsbesluit van 9 november 2017 uit. Op de hoorzitting in januari wordt het verweerschrift verdedigd. Vervolgens hangt het van de visie van de RvS af of het bestemmingsplan onherroepelijk wordt of dat de beroepen geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd en het plan geheel of gedeeltelijk aangepast moet worden. Mogelijk dat ook bij dit scenario schadeclaims ingediend worden bij de gemeente.

6. Werkwijze onderzoeksfase
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s (waar mogelijk) onderzocht op diverse aspecten: ruimtelijk, programmatisch, juridisch, financieel, planning, draagvlak, kwaliteit en communicatie. Bij de uitwerking van alle scenario’s hebben medewerkers van de BUCH organisatie een rol. Daarnaast worden een externe procesmanager, advocaten en adviesbureaus ingeschakeld. Voor de eerste twee scenario’s is het nodig om een externe onafhankelijke procesmanager aan te trekken. De gemeente stelt zich gezien de voorgeschiedenis terughoudend op in het proces. De gemeente vervult een faciliterende rol bij bv. het zoeken naar een geschikte procesmanager en de (mede) financiering daarvan. Methodieken: mediation, om de verstoorde verhoudingen te herstellen; het opstellen van gedragsregels voor de onderlinge communicatie; ontjuridisering van de verhoudingen; Strategisch Omgevings Management (SOM): het in beeld brengen van belangen (en niet standpunten) en belangengroepen. Daarnaast faciliteert de gemeente het proces om te komen tot aanpassing van het bestemmingsplan en de procedure.
Bij het derde en vierde scenario gaat het meer om een gespecialiseerde publiekrecht advocaat.
Indien de gemeenteraad beslist dat alle scenario’s onderzocht moeten worden, dan zijn de onafhankelijk procesmanager, de publiekrecht advocaat, de privaatrecht advocaat, adviesbureaus en de medewerkers van de BUCH-organisatie nodig.

7. GROTIK
Er is bij projecten en programma’s een 6-tal beheerfactoren te onderscheiden: geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie/communicatie en kwaliteit. Ondanks dat dit meer een proces is dan een project of programma is het zinvol deze punten voor dit proces af te lopen:

a. Geld
Er is een aantal potentiële kostenposten bij de uitwerking van één of meer scenario’s: de inzet van ambtelijke uren van de BUCH organisatie, de inschakeling van een onafhankelijke procesmanager, van advocaten en van adviesbureaus. De kosten hiervan zullen, afhankelijk van het aantal te onderzoeken scenario’s en de aard van de benodigde specialistische inhuur, in de orde grootte van één tot enkele tonnen bedragen.

b. Risico’s
Voor het bepalen van risico’s en het beheersen ervan bestaan meerdere methoden. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste risico’s voor dit proces benoemd.
 Politiek bestuurlijke risico’s: De gemeenteraad heeft het college met de besluitvorming over het Projectakkoord een opdracht verleend. Als het college deze opdracht niet uitvoert kan dat leiden tot verstoorde verhoudingen tussen het college de gemeenteraad.
 Procedurele risico’s: Met het door laten lopen van de bestemmingsplanprocedures en de beroepsprocedures bij de Raad van State kan een onherroepelijk bestemmingsplan ontstaan. Op grond daarvan kan Schrama BV het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ realiseren. Door de uitspraak over de VoVo is het niet meer mogelijk dat Schrama BV een omgevingsvergunning krijgt voor het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ voordat de RvS uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Financiële risico’s: indien een ontwikkeling niet of gewijzigd door kan gaan omdat de gemeente zich niet houdt aan privaatrechtelijke contracten, dan worden er tegemoetkomingen gevraagd of schadeclaims door Schrama BV. bij de gemeente ingediend. Indicatief gaat het om respectievelijk enkele tonnen en om enkele miljoenen euro’s. Er zijn daarnaast mogelijk ook directe planschaderisico’s als teruggevallen wordt op eerdere bestemmingsplannen. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de financiële risico’s inzichtelijk gemaakt zodat voordat er definitieve besluitvorming over het betreffende scenario plaatsvindt de gemeenteraad dit mee kan nemen in zijn overwegingen voor de besluitvorming.
Verder hebben alle alternatieve scenario’s invloed op de vastgestelde grondexploitatie. Reeds gemaakte gemeentelijke plankosten dienen in één keer te worden afgeschreven en ook de grondopbrengsten van Harmonielocatie worden naar alle waarschijnlijkheid lager. Dit is afhankelijk van de eventuele nieuw invulling qua bestemming en bouwvolume.

 Planningsrisico’s: De huidige procedures leiden tot vertraging in de planning. Indien er één of meerdere scenario’s worden onderzocht en/of er nieuwe of aangepaste bouwplannen en bestemmingsplannen gemaakt en in procedure gebracht moeten worden, heeft dit jaren vertraging tot gevolg.
 Communicatierisico: De huidige gemeenteraad heeft een koers uitgezet die anders is dan de besluitvorming van de vorige gemeenteraad. Het college heeft ook tot taak om de continuïteit in bestuur te waarborgen. Daarom wordt het bestemmingsplan vooralsnog nog steeds verdedigd bij de RvS, zolang de gemeenteraad geen ander besluit heeft genomen.
c. Organisatie
Het project kent een aantal betrokken partijen: een projectontwikkelaar/belegger, een supermarkt (Aldi) en andere huurders, bewoners, de gemeente (raad, college, ambtelijke organisatie, externe bureaus), direct belanghebbenden, inwoners, maatschappelijke organisaties etc. Allemaal hebben ze in meer of mindere mate een rol. Vroeger was de overheid de belangrijkste speler en trok die veel naar zich toe. In de huidige tijd ligt het initiatief meer bij initiatiefnemers en komt de overheid meer in een faciliterende rol. Het is van belang dat in deze fase taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen partijen goed belegd zijn. De gemeente zou een meer faciliterende rol moeten kiezen en het gesprek tussen partijen over de meest wenselijke oplossing kunnen faciliteren.
d. Tijd

Er wordt al 40 jaar gesprokken over plannen voor het centrum van Bergen. In 2015 is een aanbesteding geweest voor het gehele gebied. Die is, mede door de crisis, mislukt. Het uitvoeren van het plan ‘de 7 Dorpelingen’ leidt het snelst tot een ruimtelijke ontwikkeling op de Harmonielocatie. Bij een start bouw medio/eind 2019, zou het project in 2021 gereed kunnen zijn. Bij een aanpassing van het bouwplan binnen de ruimte van het bestemmingsplan treedt een vertraging van ongeveer een half jaar op. Indien er een volledig nieuw bouwplan ontwikkeld moet worden en een nieuw bestemmingsplan dan is de vertraging vermoedelijk twee jaar of langer. Dan is inmiddels de nieuwe Omgevingswet mogelijk van kracht.

Het onderzoeken van één of meer scenario’s gaat enkele maanden tijd kosten. De vraag is of die tijd er nog wel is omdat vooralsnog de beroepsprocedures doorlopen en er over enkele maanden uitspraken van de RvS en de rechtbank Haarlem zullen volgen. Deze uitspraken beperken de keuzemogelijkheid die college en gemeenteraad uiteindelijk hebben. Dit criterium is samen met het criterium financiën: de kosten die de keuze voor één der scenario’s met zich mee gaan brengen de belangrijkste kritische succesfactor van het proces van de komende maanden en van het project voor de Harmonielocatie.
e. Informatie/Communicatie
Een goede onderlinge informatievoorziening en goede communicatie tussen partijen intern en extern zijn wezenlijk voor het slagen van een proces of project. Dat betekent een procesmedewerker die de informatiestromen beheert en een communicatieadviseur die een communicatiestrategie ontwerpt en die ook laat uitvoeren. Het is funest voor een proces en project als partijen er te laat bij betrokken worden of niet alle beschikbare informatie krijgen.
f. Kwaliteit

De gemeente behartigt het algemeen belang. Zij heeft de langste scope. Immers een projectontwikkelaar ontwikkelt voor de korte termijn. Maar de gemeente en haar inwoners kijken naar de lange termijn. Er ligt een Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 2.0 en een Masterplan Mooi Bergen 2.0 uit 2014; er ligt een Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 uit 2015. Deze fungeren als toetsingskader voor de ruimtelijke plannen. Het plan van de projectontwikkelaar moet daar in passen.

8. (Beoogd) Resultaat
Het beoogde resultaat is dat op de Harmonielocatie, als onderdeel van het totale dorpsplein in Bergen, een vastgoedontwikkeling komt die voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die in 2014 en 2015 zijn beschreven. Een vastgoedontwikkeling die voorziet in een behoefte aan woon-, werk-, winkel-, maatschappelijke en andere functies in Bergen en die op grond van een (intensief) proces tussen verschillende partijen in Bergen uiteindelijk leidt tot een breed gedragen plan waardoor de juridische instrumenten niet meer nodig zijn.

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Terug