Deel

College informeert raad nader over Harmonielocatie

Meer inzicht verkrijgen in de financiële (plan)schadeclaims

College informeert raad nader over Harmonielocatie

Eerder deze week heeft het college een tweede memo gestuurd naar de gemeenteraad over de vier scenario’s voor de voortgang van de Harmonielocatie. Dit memo gaat in op een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het maken van een keuze welke scenario of scenario’s de raad uitgewerkt wil hebben. Het gaat om de gevolgen van de voorlopige voorziening door de Raad van State, de opdrachtverstrekking voor de uitwerking van de financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s en de procedure voor het opstellen van een intrekkingsbesluit.

Bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’
Op 5 november heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’ gezet op verzoek van de Bewonersvereniging Bergen Centrum en een derde partij. Zo wordt voorkomen dat de ontwikkelaar al zou kunnen beginnen met de bouw voordat de RvS definitief uitspraak doet over het bestemmingsplan. De hoorzitting hierover vindt plaats op 1 februari 2019. De definitieve uitspraak volgt dan medio maart 2019.
Het college heeft in overleg met de aanvrager op 13 november besloten om behandeling van de al aangevraagde omgevingsvergunning uit te stellen, tot zes weken nadat de RvS definitief uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan. De vergunningsaanvraag wordt dus naar verwachting eind april 2019 verder in behandeling genomen.

Financiële consequenties scenario’s worden uitgewerkt
In het eerste memo aan de raad heeft het college alleen een ruwe schatting opgenomen over de te verwachten (plan)schadeclaims van elke scenario. Om meer inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de scenario’s heeft het college adviesbureau PAS BV gevraagd hierover te adviseren. PAS BV geeft op basis van de ruimtelijke plannen, de privaatrechtelijke overeenkomsten, de grondexploitatie en andere documenten zoals taxatierapporten, een eerste inzicht in de orde van grootte van de financiële consequenties. Voor een meer gedetailleerde uitwerking en onderbouwing is tijd nodig. Het college heeft PAS BV gevraagd zo snel mogelijk met resultaten te komen.

Procedure intrekkingsbesluit
Tot slot gaat het memo in op de procedure voor het intrekken van het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen. Hiervoor moet een inhoudelijke motivering worden opgesteld. Vervolgens moet het ontwerp intrekkingsbesluit ter inzage worden gelegd, zodat inwoners en belanghebbenden gelegenheid hebben tot het indienen van zienswijzen. Aan de hand van de zienswijzen wordt door de raad een definitief intrekkingsbesluit genomen, waartegen beroep kan worden ingesteld. Deze procedure kost minimaal 26 weken.

Planning
Tijdens de Algemene Raadscommissie op 27 november 2018 vindt de discussie over de beide memo’s van het college plaats. Daarna wordt besloten hoe één en ander in de raad wordt besproken. Voor bespreking in de raad wordt voorlopig 18 december 2018 vrijgehouden.


Vervolg Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen
Voorstel proces voor bespreking memo’s door de raad
Hierbij ontvangt uw raad de memo voor een gedeelte van fase 2, zoals aangekondigd in de memo die op 6 november 2018 naar uw raad is gezonden. De financiële consequenties zijn nog niet in deze memo opgenomen. Het streven is om uw raad zo spoedig mogelijk te informeren over de financiële consequenties van de gegeven scenario’s. Waar mogelijk voor de algemene raadscommissie van 27 november 2018.
In het presidium is afgesproken de informatiememo’s uit fase 1 en 2 eerst als discussiestuk in de algemene raadscommissie van 27 november 2017 te bespreken. Daarna wordt besloten hoe één en ander in de raad wordt besproken. Voor bespreking in de raad wordt voorlopig de reservedatum van december, zijnde 18 december 2018, vrijgehouden. Na de discussie op 27 november 2018 ontvangt uw raad een concept raadsvoorstel en -besluit. Eén van de beslispunten is in ieder geval het voteren van gelden waaruit de advieskosten die worden gemaakt uit kunnen worden betaald.

In de Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen die uw raad op 6 november jl. heeft ontvangen worden door het college 4 mogelijke scenario’s beschreven die nader uitgewerkt kunnen worden. Het college legt de keuze welke scenario’s uitgewerkt worden voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zijn voorkeur aangegeven heeft, worden de gekozen scenario’s uitgewerkt (ruimtelijk, programmatisch, juridisch, financieel, planning, draagvlak, kwaliteit en communicatie). Op basis van dat onderzoek neemt de gemeenteraad een besluit over het scenario dat zijn voorkeur heeft.

Op 5 november 2019 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening, van de Bewonersvereniging Bergen Centrum en een derde. De RvS heeft een voorlopige voorziening getroffen en heeft het besluit van de raad van 9 november 2017 waarbij het bestemmingsplan “De Zeven Dorpelingen” is vastgesteld, geschorst.

Ondertussen heeft de RvS ook een datum vastgesteld voor de hoorzitting van de inhoudelijke behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan “de Zeven Dorpelingen”. Deze vindt plaats op 1 februari 2019. De uitspraak volgt medio maart 2019.

In dit vervolg memo worden drie vragen/onderwerpen nader belicht:
1. Wat zijn de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gevolgen van de uitspraak de RvS over het verzoek voorlopige voorziening
2. Hoe en wanneer krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de financiële en juridische consequenties van de 4 scenario’s voor de gemeente
3. Wat is de proceduretijd voor een intrekkingsbesluit
1. A. Publiekrechtelijke gevolgen van de uitspraak van de RvS
Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan “de Zeven Dorpelingen” van 9 november 2017 is geschorst. Dit betekent juridisch dat dit plan met terugwerkende kracht niet in werking is getreden. Er is echter, voordat de voorziening was gewezen, op 6 september 2018 al een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze is met een reguliere procedure in behandeling genomen, omdat de aanvraag passend was in het bestemmingsplan. Echter nu er een voorlopige voorziening is toegekend, is het vaststellingsbesluit geschorst. Dat betekent dat vanaf 5 november 2018 het

bestemmingsplan “Bergen Centrum” uit 1977 het toetsingskader is voor de aanvraag omgevingsvergunning van Schrama BV.
Voorgaande brengt met zich mee dat de omgevingsvergunning nu in behandeling genomen zou moeten worden met een uitgebreide procedure, waarbij het bestemmingsplan “Bergen Centrum” als toetsingskader dient. Het college, heeft in overleg met de initiatiefnemer Schrama BV, op 13 november 2018 besloten om de behandeltermijn van de aanvraag omgevingsvergunning op te schorten tot 6 weken na de uitspraak van de RvS in de bodemprocedure over het bestemmingsplan. Te weten tot eind april 2019. Vervolgens wordt de aanvraag omgevingsvergunning dan weer in behandeling genomen.
1. B. Privaatrechtelijke gevolgen van de uitspraak van de RvS
Houthof is om advies gevraagd over de privaatrechtelijke gevolgen: Hieronder treft u de reactie van Houthof:
“De vraag of de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3581; “de VoVo”) juridische dan wel financiële consequenties heeft in relatie tot de met Schrama B.V. (Hierna: “Schrama”) gesloten Anterieure Exploitatieovereenkomst Harmonie Locatie (ondertekende versie d.d. 3 oktober 2018; “AOK”), kan als volgt worden beantwoord.

De VoVo heeft als strekking dat het besluit van de raad van de gemeente Bergen d.d. 9 november 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan “De Zeven Dorpelingen” bij wijze van voorlopige voorziening wordt geschorst. De Voorzieningenrechter is hiertoe gekomen, nu gebleken is dat Schrama – volgens eigen zeggen conform de AOK – een aanvraag om omgevingsvergunning heeft ingediend, waarop naar inschatting van de Voorzieningenrechter al zou kunnen worden beslist voordat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure betreffende het bestemmingsplan. Hierdoor zouden onomkeerbare gevolgen kunnen ontstaan. Gelet op de belangen van de appellanten werd een schorsing van het vaststellingsbesluit noodzakelijk geacht. Als gevolg van de schorsing is het bestemmingsplan nog niet in werking getreden. Dit brengt met zich dat de door Schrama aangevraagde omgevingsvergunning nog niet kan worden verleend, als gevolg waarvan zich geen onomkeerbare gevolgen kunnen voordoen. De Voorzieningenrechter heeft dit, na een afweging van alle betrokken belangen, redelijk geacht, nu behandeling van de bodemprocedure op afzienbare termijn (januari of februari 2019) is voorzien. De schorsing is een voorlopige maatregel, die niet bindend is in de hoofdprocedure. Overigens heeft de Voorzieningenrechter blijkens de VoVo alleen een procedurele maatregel getroffen; de uitspraak bevat geen inhoudelijke overwegingen over de kans van slagen van de tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen.

In de AOK is in artikel 6 een inspanningsplicht opgenomen voor de Gemeente ten aanzien van het doorlopen van de planologische procedures. In artikel 6.3 is expliciet benoemd dat als gevolg van interventies van derden – appellanten, bestuursrechter, veranderende regelgeving – “belemmeringen van publiekrechtelijke aard” kunnen ontstaan. Een dergelijke gebeurtenis verplicht partijen om met elkaar te overleggen. Zij zullen zich moeten inspannen “de nadelige gevolgen zoveel als mogelijk te beperken”. Partijen zijn voorts overeengekomen dat Schrama de Gemeente in een geval als bedoeld in artikel 6.3 AOK niet kan aanspreken voor kosten of schadevergoeding ten gevolge van publiekrechtelijke belemmeringen, tenzij sprake is van “aantoonbaar ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de Gemeente”. Dat laatste is zeer zwaar vereiste, dat in de praktijk alleen in uiterst sprekende gevallen van nalatigheid aan de orde zal zijn; er moet welhaast sprake zijn van een wijze van voeren van de publiekrechtelijke procedures die geen enkel redelijk handelend bestuursorgaan op die wijze zou doen.

Gelet op het vorenstaande leidt de VoVo, als procedurele ‘ordemaatregel’ van de Voorzitter van de Afdeling, ertoe dat contractueel tussen de Gemeente en Schrama slechts een overlegverplichting ontstaat met als strekking om eventuele nadelige gevolgen te beperken. Mogelijk zal dit met name betrekking hebben op de ‘indicatieve planning’ die is vermeld in artikel 20 AOK en de daarbij behorende bijlage 10. De VoVo bevat geen enkele aanwijzing dat het vastgestelde bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet onherroepelijk zal worden, laat staan dat op enig moment sprake zal zijn van ‘aantoonbaar ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de Gemeente. De vraag of de VoVo in relatie tot de AOK direct financiële consequenties heeft in het kader van kosten of schade aan de zijde van Schrama, moet ontkennend worden beantwoord. Financiële consequenties kunnen natuurlijk wel voortvloeien uit een in onderling overleg overeen te komen aanpassing van bijvoorbeeld de indicatieve planning. Die consequenties vloeien echter voort uit de regeling van artikel 6.3 van de AOK. De juridische consequentie in de relatie tot de AOK is met het vorenstaande al vermeld: deze beperkt zich tot het ontstaan van een overlegverplichting over eventuele gevolgen. De juridische consequentie van de schorsing zelf – te weten dat het bestemmingsplan vooralsnog niet in werking treedt en dat een in te dienen aanvraag omgevingsvergunning vooralsnog moet worden aangehouden – vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening en niet uit de AOK”.

2. Financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s
Met Schrama BV zijn verkennende gesprekken over de huidige stand van zaken gevoerd. In die gesprekken zijn geen bedragen over tegemoetkomingen, planschades of schadeclaims genoemd. Op basis van de anterieure overeenkomst en de overeenkomst tussen Scharma BV en de Aldi is in de memo van 6 november jl. een schatting van de mogelijke claims opgenomen. Deze hebben een grote bandbreedte. Het college heeft net als de leden van de gemeenteraad behoefte om meer inzicht over de orde van grootte van de financiële consequenties van de 4 scenario’s te hebben.

Het college heeft PAS BV op 9 november 2018 gevraagd om hem hierover te adviseren. PAS BV geeft op basis van de ruimtelijke plannen, de privaatrechtelijke overeenkomsten, de grondexploitatie en andere documenten zoals taxatierapporten, een eerste inzicht in de orde van grootte van de financiële consequenties. Voor een meer gedetailleerde uitwerking en onderbouwing is meer tijd nodig. Daarbij is het ook van belang dat de ruimtelijke, programmatische, juridische en planning technische aspecten integraal bekeken worden. Houthof zal gevraagd worden te adviseren op de juridische aspecten van consequenties voor de keuze voor de scenario’s. Sweco die de grondexploitatie van Mooi Bergen, en als onderdeel daarvan de Harmonielocatie, heeft verzorgd stelt al haar materiaal beschikbaar aan PAS BV.

PAS BV gaat in haar advies in op:
 De gevolgen van de verschillende scenario’s voor de grondexploitatie
 Een beoordeling van de historische (plan)kosten van Schrama BV en de gemeente
 De waarde van de grond op basis van eerder verrichte taxaties
 Mogelijke schadeclaims ontwikkelaars (expert guess):
o eventueleomzet/winstderving(vastgoedexploitatie/parkeerexploitatie) o huurovereenkomstAldi
o etc.
 Mogelijke kosten vertraging en extra procedure kosten
 De vraag of planschade aan de orde is wordt kwalitatief beantwoord. Als dat aan de orde is
moet vervolgens een gespecialiseerd bureau daar vervolgonderzoek naar doen.
3. Proceduretijd intrekkingsbesluit
Uit een uitspraak van de Raad van State van 4 mei 2016 (ECLI:NL:RVS2016:1195, r.o. 11) moet worden geconcludeerd dat hangende een beroepsprocedure, in geval van intrekking, Afdeling 3.4 Awb van toepassing is.

Als de raad kiest voor het scenario intrekkingsbesluit moet als eerste ambtelijk of door een advocaat een inhoudelijke motivering worden opgesteld. De inhoudelijke motivering is feitelijk het tegenovergestelde van de onderbouwing van het bestemmingsplan “de Zeven Dorpelingen”. Het opstellen daarvan kost minimaal 4 weken. Vervolgens wordt dit via het college aangeboden aan de raad. Dit kost ook 4 weken (excl. kerstreces). Nadat de raad een ontwerp van een intrekkingsbesluit heeft genomen moet dat voor een periode van 6 weken ter visie worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna worden zienswijzen beantwoord en via het college aan de raad aangeboden. Het beantwoorden van zienswijzen kost minimaal 2 weken en voor aanleveren via het college aan de raad 4 weken. Vervolgens neemt de raad, met inachtneming van eventuele zienswijzen, een definitief intrekkingsbesluit. Hiertegen is vervolgens 6 weken beroep mogelijk.
Op het moment dat de raad op zijn vroegst een definitief intrekkingsbesluit kan nemen, heeft de RvS, naar alle waarschijnlijkheid, al uitspraak gedaan op het plan de 7D.

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug