Deel

College informeert raad nader over Harmonielocatie

Meer inzicht verkrijgen in de financiële (plan)schadeclaims

College informeert raad nader over Harmonielocatie

Eerder deze week heeft het college een tweede memo gestuurd naar de gemeenteraad over de vier scenario’s voor de voortgang van de Harmonielocatie. Dit memo gaat in op een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het maken van een keuze welke scenario of scenario’s de raad uitgewerkt wil hebben. Het gaat om de gevolgen van de voorlopige voorziening door de Raad van State, de opdrachtverstrekking voor de uitwerking van de financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s en de procedure voor het opstellen van een intrekkingsbesluit.

Bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’
Op 5 november heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’ gezet op verzoek van de Bewonersvereniging Bergen Centrum en een derde partij. Zo wordt voorkomen dat de ontwikkelaar al zou kunnen beginnen met de bouw voordat de RvS definitief uitspraak doet over het bestemmingsplan. De hoorzitting hierover vindt plaats op 1 februari 2019. De definitieve uitspraak volgt dan medio maart 2019.
Het college heeft in overleg met de aanvrager op 13 november besloten om behandeling van de al aangevraagde omgevingsvergunning uit te stellen, tot zes weken nadat de RvS definitief uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan. De vergunningsaanvraag wordt dus naar verwachting eind april 2019 verder in behandeling genomen.

Financiële consequenties scenario’s worden uitgewerkt
In het eerste memo aan de raad heeft het college alleen een ruwe schatting opgenomen over de te verwachten (plan)schadeclaims van elke scenario. Om meer inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de scenario’s heeft het college adviesbureau PAS BV gevraagd hierover te adviseren. PAS BV geeft op basis van de ruimtelijke plannen, de privaatrechtelijke overeenkomsten, de grondexploitatie en andere documenten zoals taxatierapporten, een eerste inzicht in de orde van grootte van de financiële consequenties. Voor een meer gedetailleerde uitwerking en onderbouwing is tijd nodig. Het college heeft PAS BV gevraagd zo snel mogelijk met resultaten te komen.

Procedure intrekkingsbesluit
Tot slot gaat het memo in op de procedure voor het intrekken van het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen. Hiervoor moet een inhoudelijke motivering worden opgesteld. Vervolgens moet het ontwerp intrekkingsbesluit ter inzage worden gelegd, zodat inwoners en belanghebbenden gelegenheid hebben tot het indienen van zienswijzen. Aan de hand van de zienswijzen wordt door de raad een definitief intrekkingsbesluit genomen, waartegen beroep kan worden ingesteld. Deze procedure kost minimaal 26 weken.

Planning
Tijdens de Algemene Raadscommissie op 27 november 2018 vindt de discussie over de beide memo’s van het college plaats. Daarna wordt besloten hoe één en ander in de raad wordt besproken. Voor bespreking in de raad wordt voorlopig 18 december 2018 vrijgehouden.


Vervolg Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen
Voorstel proces voor bespreking memo’s door de raad
Hierbij ontvangt uw raad de memo voor een gedeelte van fase 2, zoals aangekondigd in de memo die op 6 november 2018 naar uw raad is gezonden. De financiële consequenties zijn nog niet in deze memo opgenomen. Het streven is om uw raad zo spoedig mogelijk te informeren over de financiële consequenties van de gegeven scenario’s. Waar mogelijk voor de algemene raadscommissie van 27 november 2018.
In het presidium is afgesproken de informatiememo’s uit fase 1 en 2 eerst als discussiestuk in de algemene raadscommissie van 27 november 2017 te bespreken. Daarna wordt besloten hoe één en ander in de raad wordt besproken. Voor bespreking in de raad wordt voorlopig de reservedatum van december, zijnde 18 december 2018, vrijgehouden. Na de discussie op 27 november 2018 ontvangt uw raad een concept raadsvoorstel en -besluit. Eén van de beslispunten is in ieder geval het voteren van gelden waaruit de advieskosten die worden gemaakt uit kunnen worden betaald.

In de Memo scenario’s Harmonielocatie Bergen die uw raad op 6 november jl. heeft ontvangen worden door het college 4 mogelijke scenario’s beschreven die nader uitgewerkt kunnen worden. Het college legt de keuze welke scenario’s uitgewerkt worden voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zijn voorkeur aangegeven heeft, worden de gekozen scenario’s uitgewerkt (ruimtelijk, programmatisch, juridisch, financieel, planning, draagvlak, kwaliteit en communicatie). Op basis van dat onderzoek neemt de gemeenteraad een besluit over het scenario dat zijn voorkeur heeft.

Op 5 november 2019 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening, van de Bewonersvereniging Bergen Centrum en een derde. De RvS heeft een voorlopige voorziening getroffen en heeft het besluit van de raad van 9 november 2017 waarbij het bestemmingsplan “De Zeven Dorpelingen” is vastgesteld, geschorst.

Ondertussen heeft de RvS ook een datum vastgesteld voor de hoorzitting van de inhoudelijke behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan “de Zeven Dorpelingen”. Deze vindt plaats op 1 februari 2019. De uitspraak volgt medio maart 2019.

In dit vervolg memo worden drie vragen/onderwerpen nader belicht:
1. Wat zijn de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gevolgen van de uitspraak de RvS over het verzoek voorlopige voorziening
2. Hoe en wanneer krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de financiële en juridische consequenties van de 4 scenario’s voor de gemeente
3. Wat is de proceduretijd voor een intrekkingsbesluit
1. A. Publiekrechtelijke gevolgen van de uitspraak van de RvS
Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan “de Zeven Dorpelingen” van 9 november 2017 is geschorst. Dit betekent juridisch dat dit plan met terugwerkende kracht niet in werking is getreden. Er is echter, voordat de voorziening was gewezen, op 6 september 2018 al een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze is met een reguliere procedure in behandeling genomen, omdat de aanvraag passend was in het bestemmingsplan. Echter nu er een voorlopige voorziening is toegekend, is het vaststellingsbesluit geschorst. Dat betekent dat vanaf 5 november 2018 het

bestemmingsplan “Bergen Centrum” uit 1977 het toetsingskader is voor de aanvraag omgevingsvergunning van Schrama BV.
Voorgaande brengt met zich mee dat de omgevingsvergunning nu in behandeling genomen zou moeten worden met een uitgebreide procedure, waarbij het bestemmingsplan “Bergen Centrum” als toetsingskader dient. Het college, heeft in overleg met de initiatiefnemer Schrama BV, op 13 november 2018 besloten om de behandeltermijn van de aanvraag omgevingsvergunning op te schorten tot 6 weken na de uitspraak van de RvS in de bodemprocedure over het bestemmingsplan. Te weten tot eind april 2019. Vervolgens wordt de aanvraag omgevingsvergunning dan weer in behandeling genomen.
1. B. Privaatrechtelijke gevolgen van de uitspraak van de RvS
Houthof is om advies gevraagd over de privaatrechtelijke gevolgen: Hieronder treft u de reactie van Houthof:
“De vraag of de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3581; “de VoVo”) juridische dan wel financiële consequenties heeft in relatie tot de met Schrama B.V. (Hierna: “Schrama”) gesloten Anterieure Exploitatieovereenkomst Harmonie Locatie (ondertekende versie d.d. 3 oktober 2018; “AOK”), kan als volgt worden beantwoord.

De VoVo heeft als strekking dat het besluit van de raad van de gemeente Bergen d.d. 9 november 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan “De Zeven Dorpelingen” bij wijze van voorlopige voorziening wordt geschorst. De Voorzieningenrechter is hiertoe gekomen, nu gebleken is dat Schrama – volgens eigen zeggen conform de AOK – een aanvraag om omgevingsvergunning heeft ingediend, waarop naar inschatting van de Voorzieningenrechter al zou kunnen worden beslist voordat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure betreffende het bestemmingsplan. Hierdoor zouden onomkeerbare gevolgen kunnen ontstaan. Gelet op de belangen van de appellanten werd een schorsing van het vaststellingsbesluit noodzakelijk geacht. Als gevolg van de schorsing is het bestemmingsplan nog niet in werking getreden. Dit brengt met zich dat de door Schrama aangevraagde omgevingsvergunning nog niet kan worden verleend, als gevolg waarvan zich geen onomkeerbare gevolgen kunnen voordoen. De Voorzieningenrechter heeft dit, na een afweging van alle betrokken belangen, redelijk geacht, nu behandeling van de bodemprocedure op afzienbare termijn (januari of februari 2019) is voorzien. De schorsing is een voorlopige maatregel, die niet bindend is in de hoofdprocedure. Overigens heeft de Voorzieningenrechter blijkens de VoVo alleen een procedurele maatregel getroffen; de uitspraak bevat geen inhoudelijke overwegingen over de kans van slagen van de tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen.

In de AOK is in artikel 6 een inspanningsplicht opgenomen voor de Gemeente ten aanzien van het doorlopen van de planologische procedures. In artikel 6.3 is expliciet benoemd dat als gevolg van interventies van derden – appellanten, bestuursrechter, veranderende regelgeving – “belemmeringen van publiekrechtelijke aard” kunnen ontstaan. Een dergelijke gebeurtenis verplicht partijen om met elkaar te overleggen. Zij zullen zich moeten inspannen “de nadelige gevolgen zoveel als mogelijk te beperken”. Partijen zijn voorts overeengekomen dat Schrama de Gemeente in een geval als bedoeld in artikel 6.3 AOK niet kan aanspreken voor kosten of schadevergoeding ten gevolge van publiekrechtelijke belemmeringen, tenzij sprake is van “aantoonbaar ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de Gemeente”. Dat laatste is zeer zwaar vereiste, dat in de praktijk alleen in uiterst sprekende gevallen van nalatigheid aan de orde zal zijn; er moet welhaast sprake zijn van een wijze van voeren van de publiekrechtelijke procedures die geen enkel redelijk handelend bestuursorgaan op die wijze zou doen.

Gelet op het vorenstaande leidt de VoVo, als procedurele ‘ordemaatregel’ van de Voorzitter van de Afdeling, ertoe dat contractueel tussen de Gemeente en Schrama slechts een overlegverplichting ontstaat met als strekking om eventuele nadelige gevolgen te beperken. Mogelijk zal dit met name betrekking hebben op de ‘indicatieve planning’ die is vermeld in artikel 20 AOK en de daarbij behorende bijlage 10. De VoVo bevat geen enkele aanwijzing dat het vastgestelde bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet onherroepelijk zal worden, laat staan dat op enig moment sprake zal zijn van ‘aantoonbaar ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de Gemeente. De vraag of de VoVo in relatie tot de AOK direct financiële consequenties heeft in het kader van kosten of schade aan de zijde van Schrama, moet ontkennend worden beantwoord. Financiële consequenties kunnen natuurlijk wel voortvloeien uit een in onderling overleg overeen te komen aanpassing van bijvoorbeeld de indicatieve planning. Die consequenties vloeien echter voort uit de regeling van artikel 6.3 van de AOK. De juridische consequentie in de relatie tot de AOK is met het vorenstaande al vermeld: deze beperkt zich tot het ontstaan van een overlegverplichting over eventuele gevolgen. De juridische consequentie van de schorsing zelf – te weten dat het bestemmingsplan vooralsnog niet in werking treedt en dat een in te dienen aanvraag omgevingsvergunning vooralsnog moet worden aangehouden – vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening en niet uit de AOK”.

2. Financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s
Met Schrama BV zijn verkennende gesprekken over de huidige stand van zaken gevoerd. In die gesprekken zijn geen bedragen over tegemoetkomingen, planschades of schadeclaims genoemd. Op basis van de anterieure overeenkomst en de overeenkomst tussen Scharma BV en de Aldi is in de memo van 6 november jl. een schatting van de mogelijke claims opgenomen. Deze hebben een grote bandbreedte. Het college heeft net als de leden van de gemeenteraad behoefte om meer inzicht over de orde van grootte van de financiële consequenties van de 4 scenario’s te hebben.

Het college heeft PAS BV op 9 november 2018 gevraagd om hem hierover te adviseren. PAS BV geeft op basis van de ruimtelijke plannen, de privaatrechtelijke overeenkomsten, de grondexploitatie en andere documenten zoals taxatierapporten, een eerste inzicht in de orde van grootte van de financiële consequenties. Voor een meer gedetailleerde uitwerking en onderbouwing is meer tijd nodig. Daarbij is het ook van belang dat de ruimtelijke, programmatische, juridische en planning technische aspecten integraal bekeken worden. Houthof zal gevraagd worden te adviseren op de juridische aspecten van consequenties voor de keuze voor de scenario’s. Sweco die de grondexploitatie van Mooi Bergen, en als onderdeel daarvan de Harmonielocatie, heeft verzorgd stelt al haar materiaal beschikbaar aan PAS BV.

PAS BV gaat in haar advies in op:
 De gevolgen van de verschillende scenario’s voor de grondexploitatie
 Een beoordeling van de historische (plan)kosten van Schrama BV en de gemeente
 De waarde van de grond op basis van eerder verrichte taxaties
 Mogelijke schadeclaims ontwikkelaars (expert guess):
o eventueleomzet/winstderving(vastgoedexploitatie/parkeerexploitatie) o huurovereenkomstAldi
o etc.
 Mogelijke kosten vertraging en extra procedure kosten
 De vraag of planschade aan de orde is wordt kwalitatief beantwoord. Als dat aan de orde is
moet vervolgens een gespecialiseerd bureau daar vervolgonderzoek naar doen.
3. Proceduretijd intrekkingsbesluit
Uit een uitspraak van de Raad van State van 4 mei 2016 (ECLI:NL:RVS2016:1195, r.o. 11) moet worden geconcludeerd dat hangende een beroepsprocedure, in geval van intrekking, Afdeling 3.4 Awb van toepassing is.

Als de raad kiest voor het scenario intrekkingsbesluit moet als eerste ambtelijk of door een advocaat een inhoudelijke motivering worden opgesteld. De inhoudelijke motivering is feitelijk het tegenovergestelde van de onderbouwing van het bestemmingsplan “de Zeven Dorpelingen”. Het opstellen daarvan kost minimaal 4 weken. Vervolgens wordt dit via het college aangeboden aan de raad. Dit kost ook 4 weken (excl. kerstreces). Nadat de raad een ontwerp van een intrekkingsbesluit heeft genomen moet dat voor een periode van 6 weken ter visie worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna worden zienswijzen beantwoord en via het college aan de raad aangeboden. Het beantwoorden van zienswijzen kost minimaal 2 weken en voor aanleveren via het college aan de raad 4 weken. Vervolgens neemt de raad, met inachtneming van eventuele zienswijzen, een definitief intrekkingsbesluit. Hiertegen is vervolgens 6 weken beroep mogelijk.
Op het moment dat de raad op zijn vroegst een definitief intrekkingsbesluit kan nemen, heeft de RvS, naar alle waarschijnlijkheid, al uitspraak gedaan op het plan de 7D.

Meer 'Politiek':

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Terug