Deel

advertentie

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving
OnderwerpErnstig uit de hand lopen vanwege   “Van rechtswege” verleende omgevingsvergunningen veroorzaakt door nalaten B&W  niet  binnen de wettelijk toegestane termijn over vergunningaanvragen te besluiten.
ToelichtingOpnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws.  Ditmaal  in de editie  van vrijdag 18 augustus 2023 dat er weer eens vier individuele  omgevingsvergunningen “van rechtswege”  door toedoen van  het College B&W zijn  verleend (formeel:  ontstaan) enkel door het voorbij laten gaan van  de wettelijke   afdoeningstermijn na ontvangst van die omgevingsvergunningaanvragen conform de reguliere voorbereidingsprocedure.

Hetgeen inmiddels schering en inslag  blijkt te worden waarbij het om  een  palet aan  soorten van vergunningen gaat die “van rechtswege” in de gemeente Bergen tot stand zijn gekomen  door nalaten College wettelijk tijdig tot  besluiten  te komen.  Veelal in het ruimtelijke ordening domein (bijv. t/m  bouw van complete woningen e.d.  toe).   .  Waardoor  sprake  is van niet integere besluitvorming  van het College.  Waarbij  van buitenaf  niet zichtbaar is  of het uit nonchalance   ontstaat  of bewust plaatsvindt  om wetgeving die in de weg staat te kunnen omzeilen. Om  toch op die wijze “van rechtswege” tot vergunningverlening te komen.

Door het  voorbij laten gaan   van de wettelijke afdoeningstermijnen ( artikel 3.9  lid 1 ) Algemene Wet Omgevingsrecht (WABO)    )  bestiert het  College van B&W  inmiddels  een eigen maar  duister winkeltje in het   “van  rechtswege“ tot stand laten komen van omgevingsvergunningen“ ( artikel 4.20b  van de Algemene wet bestuursrecht).

Dat kan per vergissing  een keer per jaar  gebeuren   Mogelijk zelfs twee keer.  Maar niet structureel in  grote aantallen  zoals dat nu het geval is geworden .

Dit alles  gewoon hoe dan ook voorkomen moet worden door wel als College tot  besluitvorming op omgevingsvergunningaanvragen te komen  binnen de wettelijke besluitvormingstermijn door die  vergunningen te verlenen of te  weigeren.  Waarbij bestaande (lokale) wetgeving voldoende houvast biedt zelfs  tot maatwerk  te komen t.b.v. vergunningverlening.  Terwijl er mogelijkheden ingevolge de WABO-wetgeving bestaan zo nodig  bij  dreigende termijnoverschrijding  of alsnog  opvragen van nadere gegevens tot verlenging  van de besluittermijn te komen.

“Van rechtswege”  verleende vergunningen  hebben  bovendien   desastreuze gevolgen voor belanghebbenden  (uiteraard niet  direct  voor  de betreffende vergunningaanvragers zelf))  bij het in bezwaar of beroep gaan tegen dergelijke ontstane vergunningen.  Waardoor zij  tegen een juridische  achterstand aankijken  t/m aan de Afdeling Bestuursrecht Raad van State toe om dat nog ongedaan te krijgen.

Voorts  signaleert ”Fractie Bruin” in het duistere winkeltje  van het College van het omgevingsvergunningen verlenen  nog  andere vergunningverleningen of weigeren  tot vergunningverlening te komen:

Namelijk  dat er in enkele  gevallen omgevingsvergunningverleningen door of namens het College  tot stand komen volgens Fractie Bruin die blijkens de openbare kennisgevingen wel   zijn “geweigerd”  of  juist  “verleend” maar  door wettelijke termijnoverschrijding  “van rechtswege “ eerder in tijd al formeel zijn  ontstaan. Waaraan  door het College volledig wordt voorbijgegaan in de betreffende beschikkingen van vergunningaanvragers.  Er daardoor formeel onjuiste  en overbodige onjuiste besluiten door  het College worden toegezonden aan die vergunningaanvragers  met inbegrip van onjuiste openbare kennisgevingen  met vermelding  dat vergunningen  zijn verleend of geweigerd in plaats van “van rechtswege verleend”. Hetgeen  hopelijk en dezerzijds vooralsnog aannemende niet bewust door het College B&W  of namens het College B&W  zo  plaatsvindt. Er dan sprake zou zijn als dat  bewust gebeurt van besluitvorming door het College   onder de noemer “wat niet weet wat niet deert.”

De Wet open overheid ( Woo) daarover zo nodig achteraf  nog duidelijkheid in kan gaan geven mocht daar aanleiding voor gaan bestaan en/of  het daartoe gaan  instellen van een onafhankelijk onderzoek  naar de juridische besluitvorming  maar in ieder geval dan  niet in opdracht van het College.  In het bijzonder wordt  daarom  verwezen  hieronder naar vraag nr. 6 en de komende beantwoording  daarvan  door het  College  Mogelijk zal hierover door mij separaat vraagstelling of anderszins gaan volgen

“Fractie Bruin” verzoekt  in ieder geval het College  B&W  binnen de keten: ambtenaren de BUCH, wethouder  ruimtelijke ordeningszaken en of andere  portefeuillehouder(s) van het College t/m het complete  College B&W voor zichzelf –  orde op zaken te stellen en  per direct  passende maatregelen  te nemen om  te allen tijde wel  tot wettelijk tijdige besluitvorming te komen en  aan “van rechtswege” verleende omgevingsvergunningen  een einde te maken.  Dat verder gaat dan  alleen een telraam aan te schaffen.

Vragen 

1.     Welke oorzaken liggen ten grondslag dat dergelijke termijnoverschrijdingen in het besluitvormingstraject steeds maar  plaatsvinden met wettelijke gevolgen dat omgevingsvergunningen “van rechtswege”  ontstaan?

2.     Kan het College zich indenken  – en zo ja waarom –  dat  een aantal inwoners  inmiddels  denkt dat er bewust termijnoverschrijdingen plaatsvinden  om – om welke redenen dan ook –  tot “van rechtswege” verleende omgevingsvergunningen te komen om daarmee in de weg liggende wetgeving te omzeilen?

3.     Hoe gaat het College voorts om met  openbare bekendmakingen  dat omgevingsvergunningen zijn “verleend” of “geweigerd”  terwijl door  termijnoverschrijdingen er al  eerder  formeel sprake was van “van rechtswege” ontstane omgevingsvergunningen maar dat laatste niet in de omgevingsvergunningen  noch  in openbare kennisgevingen wordt vermeld?  Terwijl  bij bezwaar- en beroepschriften uit eigen beweging door de Commissie voor de bezwaarschriften  of bij bestuursrechtbanken (in de beroepszaken)   daaraan  wordt voorbijgegaan dat  te onderzoeken tenzij  de indieners van bezwaar-of beroepschriften daar zelf melding van maken.

4.     Kan gelet op vraag 3.  het College B&W  de taakstelling van de Commissie voor de bezwaarschriften uitbreiden met verzoek bij  elk  aan deze commissie  om advies voorgelegd  bezwaarschrift uit zichzelf  ook te  onderzoeken of binnen de wettelijke termijn door het College  omgevingsbesluiten t.a.v. vergunning verleend, niet verleend of van rechtswege verleend rechtmatig  tot stand zijn gekomen en zo  niet dat ook in de advisering aan het College  mee te geven ?

5.     Welke maatregelen gaat het College B&W  voor zichzelf,  vooral ook richting  wethouder ruimtelijke ordeningszaken en-of andere individuele collegeleden  en bij dit  alles betrokken BUCH-ambtenaren,  per direct  invoeren om aan alle “van rechtswege” verleende omgevingsvergunningen  volledig een einde  te maken ?

6.      Kent het College zelf  vanaf 1 januari 2023 het bestaan van door hemzelf “verleende” of “geweigerde” omgevingsvergunningen en als zodanig door het College in Openbare Kennisgevingen ook zo  kenbaar  gemaakt terwijl  formeel al sprake was van  “van rechtswege” ontstane omgevingsvergunningen  met dito vermelding daarvan bij de openbare kennisgevingen en daaraan  door het College voorbij is gegaan?

7.     Om welk aantal  “van rechtswege” verleende omgevingsvergunningen die het College als zodanig heeft openbaar  gemaakt gaat het in  2022 en t/m heden in 2023?

Naam en ondertekening

 

Fractie Bruin, Koos Bruin

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente

29 september 2023

Hoog Nodig... (filmpje)

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen.

Rechter doet op 9 oktober uitspraak over bomenkap Bergen aan Zee

29 september 2023

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren

Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Burgemeester Lars Voskuil op het NOS Journaal (filmpje)

29 september 2023

Zorgen om verblijf asielzoekers

De reacties op het tijdelijke verblijf van 55 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl liepen maandagavond uiteen van positief naar zeer kritisch en afwijzend.

Klimaatplein zet alles op een rij

29 september 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het Klimaatplein vormt voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar onze inwoners...

De gemeente Bergen heeft sinds afgelopen week een digitaal Klimaatplein waar inwoners eenvoudig hun weg kunnen vinden richting verduurzaming.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: PvdA gemeente Bergen (filmpje)

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

In de vijfde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de Raad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Peter van Huissteden en burgercommissielid Johanne Hendriks van PvdA Bergen.

Camperduin kreeg afgelopen donderdag voor derde keer op rij de Groene Strand Wimpel

29 september 2023

Wat is de Groene Strand Wimpel?

In drie jaar tijd is er veel gebeurd op het strand in Camperduin. Voor de natuurliefhebbers is het succes van de bontbekplevier met vijf nesten en twee uitvliegende kuikens het meest aansprekend.

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Gaat voormalig VVD-wethouder Bergen de Tweede Kamer in?

11 augustus 2023

VVD BUCH houdt op donderdag 10 augustus om 20:00 Algemene Ledenvergadering

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld van de VVD Bergen NH is door het bestuur van de VVD BUCH voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug