Deel

advertentie

Breaking… Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Breaking… Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken. Dat ingevolge het formatieakkoord “ Nieuw Vertrouwen 2019-2022” als mede ondertekenaar.

Maar evenals de lokale partij Gemeentebelangen een oppositierol te gaan innemen om op die wijze tot een betere autonome belangenbehartiging voor inwoners en (buurt)verengingen/Stichtingen te komen.

Inleiding
Op een niet-democratische wijze zijn bij de coalitieonderhandelingen in maart 2019 door deze zes partijen onder leiding van (in)formateur Hans Huibers de lokale partijen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen buitengesloten geweest.
Deze twee partijen zijn wel op het laatste moment in de gelegenheid gesteld om mede ondertekenaar van dit door de zes partijen opgestelde formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen 2019-2022” te worden. Waarbij deze zes partijen over vier zgn. hete hangijzers (bestemmingsplan De 7 Dorpelingen met supermarkt op het Plein centrum Bergen, aanleg tweede fietspad Eeuwigelaan, voetbalfusielocatie in Egmond en de locatie bouw nieuwe Sporthal op het Watertorenterrein) hebben vastgelegd de genomen raadsbesluiten van vóór de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 te respecteren waarbij bij ingestelde beroepszaken de uitspraken van de Raad van State leidend zijn. Bij de medeondertekening van het formatieakkoord had dus t.a.v. de vier hangijzers het niet uitgemaakt of Behoorlijk Bestuur Bergen onderdeel zou worden van de coalitie of had gekozen voor de oppositie.

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft in goed vertrouwen het formatieakkoord daarom mede ondertekend omdat de onderwerpen die overblijven het waard zijn om te kunnen worden gerealiseerd.

Redenen waarom Behoorlijk Bestuur geen coalitieondersteuner vanaf heden meer zal zijn:
*Bestuurlijke Vernieuwing is nog steeds niet gerealiseerd.
Waar het gaat over het meest essentiële hoofdstuk van het formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen 2019-2022” om tot bestuurlijke vernieuwing te komen met zeggenschap/samenwerking /inspraak van inwoners blijft het nog steeds bij woorden voordat de uitwerking daarvan met inbegrip van burgerparticipatie (alles in samenspraak met inwoners) aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, terwijl de tijd steeds verder verstrijkt.

De zes gezamenlijke coalitiepartijen veel te passief zijn zaken daarvoor aan te reiken waardoor zij teveel hun “coalitie oren” laten hangen naar wat het college/griffie mogelijk eerst nog gaat aandragen. Om vervolgens daarna in een heel (te) laat stadium bij de gemeenteraad uit te komen. Waarbij een aantal politieke partijen in een “oud stramien met ingesleten politieke paden en gewoontes” naar gevoelens van Behoorlijk Bestuur Bergen gewoon het liefst zo op de oude wijze verder wil gaan. En dat verstarrend werkt om vanuit de coalitiepartijen met aanzetten richting het college en inwoners te komen de bestuurlijke vernieuwing vorm te gaan geven.
Hetgeen averechts en demotiverend werkt bij inwoners. (Zie onder meer het Manifest van de gezamenlijke initiatiefgroepen en daarop aan de burgemeester gerichte brieven met beantwoording van het college dat het gevraagde zal worden geïncorporeerd binnen de Bestuurlijke Vernieuwing als bedoeld in het formatieakkoord). Dat er dus nog steeds niet is.

De taakstelling van de coalitiepartijen zoals in het formatieakkoord verwoord met tekst “inwoners betrekken bij besluitvorming, plannen maken en concreet maken vereist dat de gemeenteraad weet dat hetgeen waaraan gewerkt wordt kan rekenen op enthousiasme bij inwoners” komt dus zo niet van de grond.

Reden waarom bij een toenemend aantal inwoners een steeds grotere aversie tegen “politiek Bergen” zal ontstaan bij reeds genomen en nog te nemen besluiten van het college/gemeenteraad als de Bestuurlijke Vernieuwing/burgerparticipatie nog steeds buiten de deur wordt gehouden of niet afkomt.

Behoorlijk Bestuur Bergen is met alle goede verwoordingen in het formatieakkoord mede ondertekenaar daarvan geweest. Helaas naar nu uit de praktijk blijkt ten onrechte om op deze gezamenlijk ingeslagen weg zo verder te gaan omdat bestuurlijke vernieuwing tot heden ontbreekt en dat zich naar inwoners toe steeds meer begint te wreken en zich vertaalt in een
wij (gemeenteraad(coalitie), college, burgemeester) – Jullie
(inwoners/vertegenwoordigers van inwoners) verhaal met alle oplopende spanningen van dien.
*NOG STEEDS GEEN VOORTGANG DOOR INWONERS IS WAAR TE NEMEN ‘OP STRAAT’ WAAR COALITIE/ COLLEGE ZEGT MEE BEZIG TE ZIJN.

Behoorlijk Bestuur Bergen is van mening dat geen echte voortgang wordt gemaakt door de coalitie/college ter uitwerking van het formatieakkoord terwijl bepaalde zaken direct kunnen worden gerealiseerd. Inwoners zien tot heden “op straat” helemaal niets gebeuren.
Bijvoorbeeld kort gratis parkeren met parkeerschijf in winkelstraat Schoorl; idem tegenover ingang Albert Heijn in centrum Bergen en winkelstraten in de directe omgeving. Extra parkeergelegenheid maken in hoogseizoen e.d. Desnoods vooralsnog in de vorm van pilotprojecten.

Maar veel voorgenomen kleine zaken worden door wethouders/college eerst opgehangen aan breed gewenste onderzoeken. Die grotere gewenste onderzoeken worden via commissies/raad (met een grote coalitie) geaccordeerd. Daarvoor wordt vaak voor die grotere onderzoeken weer extra (ambtelijke) capaciteit geclaimd. Een aantal wethouders creëert daarmee een eigen steeds groter wordende papierwinkel, eigen werkgelegenheid (druk, druk, druk ) en een toenemende bureaucratie (ook bij de BUCH) t.b.v. de gemeente Bergen dat steeds verder uitdijt alvorens zaken definitief aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. En daarna eerst met de mogelijke uitvoering kan worden begonnen.
Hetgeen niet meer valt te doorgronden en te ontrafelen door inwoners/ belangengroeperingen. Waardoor de “politieke coalitie kar” op die manier op een zeker moment volgens Behoorlijk Bestuur Bergen snel tot stilstand gaat komen of bij de komende gemeenteraadsverkiezingen door inwoners tot stilstand zal worden gebracht. Omdat inwoners tot en met heden bijna niets ervaren van hetgeen de gemeenteraad en het college als ambities hebben aangereikt te gaan realiseren (nog afgezien of wat al is of wordt aangereikt als positief of negatief door inwoners wordt beoordeeld).

*BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN ALS PARTNER BINNEN HET GEZAMENLIJKE COALITIEOVERLEG
Aan enige vorm van respect voor wat ik als voorzitter van Behoorlijk Bestuur Bergen in coalitieverband schriftelijk of mondeling aanreik wordt blijvend voorbij gegaan door meerdere fractievoorzitters of voor de vorm minimaal aandacht aan besteed. Naar inschatting veroorzaakt omdat bepaalde politieke eigenschappen van die fractievoorzitters zijn ontwikkeld vanuit het verleden en in een bepaalde dominantie van “wij” weten hoe het hoort” vaak gewoon zo ook richting mij worden voortgezet. Hetgeen dus geen enkele zin heeft op de wijze als éénmanspartij zo in coalitieverband verder te gaan.

Een voorbeeld van dergelijk in de ogen van Behoorlijk Bestuur Bergen ervaren “hautain” gedrag:
Door mij is als fractievoorzitter direct na het ingediende subsidieverzoek van Duinrand S om te komen tot sloop en nieuwbouw van de accommodatie aan andere fractievoorzitters een door mij gemaakte concept-motie overgelegd om tot een gezamenlijke motie namens de coalitiepartijen te komen. Hetgeen volledig genegeerd is door een aantal fractievoorzitters ondanks herhaald verzoek daartoe die motie verder vorm te geven en het bekend is dat ik belangrijk voorwerk heb verricht om tot die gezamenlijke concept-motie te komen.
Terwijl ondanks dat we gezamenlijke coalitiepartners zijn enkele coalitiepartners wel met een eigen motie in de raadsvergadering van 9 juli over Duinrand S bij de vaststelling van de Kadernota 2020 zijn gekomen. Waarbij een motie van Kieslokaal grotendeels wat inhoud betreft van Behoorlijk Bestuur Bergen is overgenomen en door mij op voorhand als mede indiener in “pure armoede” maar is aanvaard om in ieder geval de belangen van Duinrand S veilig stellen. Maar tijdens de raadsvergadering in eerste instantie alleen als een motie van Kies Lokaal door deze partij werd voorgelezen. Kortom van samenwerking/loyaliteit onderling en zeker richting B.B.B. is weinig terug te vinden.
Op grond van al dit bovenstaande heeft Behoorlijk Bestuur Bergen besloten niet langer in “dit keurslijf” van de coalitie opgesloten te blijven. Ziet dat als een bevrijding en zal daardoor geen deelgenoot van deze coalitie als ondersteuner vanaf dit moment meer uitmaken.
En Behoorlijk Bestuur Bergen autonoom verder zal gaan met eigen standpuntbepaling ook over de zgn. vier grote projecten (hete hangijzers) zoals bijvoorbeeld:

* Te komen tot een nieuw bestemmingsplan De 7 Dorpelingen na de uitspraak van de Raad van State waarbij het raadsbesluit van 2017 is vernietigd met een nieuw vast te stellen bestemmingsplan zonder supermarkt om redenen dat na de uitspraak van de Raad van State aan de verplichtingen van de gemeente in een overeenkomst met Schrama bv zijn voldaan;
En verder onder meer:
* T.a.v. het aan de burgemeester door gezamenlijke initiatiefgroepen aangereikte manifest” “Nieuw Vertrouwen” rekening te houden met ook hun belangen t.a.v. bestuurlijke vernieuwing, inspraak en samenwerking;
*T.a.v. de belangen van inwoners van Bergen aan Zee omdat ook aan hun belangen niet mag worden voorbij gegaan (Hotel Nassau en andere grote projecten alleen te realiseren binnen het geldende bestemmingsplan);
*Evenals de belangen van inwoners Eeuwigelaan (geen tweede fietspad) en bewoners van de Buerweg bijstaan bij komende vervolgtrajecten (wonen in het groen waarop zij volgens Behoorlijk Bestuur Bergen ingevolge het geldende bestemmingsplan daarop moeten kunnen vertrouwen);
*Niet voorbijgaan aan gerechtvaardigde belangen van winkeliers in winkelstraten in de dorpskernen. Inzet te komen tot gratis parkeren met blauwe parkeerschijf in de winkelstraat van Schoorl, tegenover Albert Hein in Bergen e.o.;
*Recreatief verhuren particuliere woningen reguleren alleen in een vorm zo deze wettelijk en ingevolge jurisprudentie mogelijk is en dat vast te leggen in de Huisvestingsverordening. Dat betekent dat uit een analyse van overlastklachten eerst moet blijken waar die overlastklachten (herhaaldelijk) plaats hebben gevonden en alleen daar die recreatieve verhuur aan banden moet worden gelegd mede ter bescherming van ondernemers en leefbaarheid (sfeer in de dorpskernen ) en dat ook positief in plaats negatief kan worden uitgelegd. Wat betreft het tegen gaan tweede woningbezit als beleggingsobjecten recreatieve verhuur ten behoeve van het leefbaar houden/ bevorderen huisvesting eigen inwoners in onze dorpskernen is Behoorlijk Bestuur Bergen wel voorstander daarvan als dat ook juridisch houdbaar zal worden geregeld.

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen, Koos Bruin

advertentie

Meer 'Politiek':

Piet Bruinooge is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio

10 juli 2020

‘Waar het kon, heb ik buiten de lijntjes gekleurd’

In deze functie heeft hij het sinds half maart op veel terreinen voor het zeggen in Noord-Holland Noord. Vanaf dat moment staat hij, zoals hij het zelf zegt, ook “24/7 op standje aan'”.

BUCH neemt maatregelen tegen ambtenaar

10 juli 2020

Dagvaarding vier partijen op verdenking van fraude

In de zaak van de frauderende ambtenaar gaat de BUCH-werkorganisatie vier partijen dagvaarden.

Krappe beurs?

10 juli 2020

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen uw kinderen meedoen

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve...

Regio’s in Noord-Holland Noord zetten stappen in aanpak om verblijfsrecreatie te versterken

10 juli 2020

Het uitgevoerde onderzoek is onderdeel van het regionale plan van aanpak om te komen tot een samenhangende en integrale regionale programmering

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Burgercommissieleden gemeente Bergen leggen eed/belofte af

19 juni 2020

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen.

Recreatieve verhuur van het eigen huis mag straks negen weken, en de eigenaar mag kiezen wanneer

19 juni 2020

Zelf bepalen wanneer die 63 dagen vallen en die hoeven ook niet aaneengesloten te zijn

Het gaat alleen om mensen die een eigen huis hebben en die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie in Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

19 juni 2020

Corona-actueel...de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

19 juni 2020

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan:

In de gemeente Bergen is er een inwonersinitiatief opgestaan uit alle kernen van de gemeente

15 juni 2020

Burgemeester Rehwinkel en participatie wethouder Arend Jan van den Beld gaan kennismaken

De groep heeft ideeën over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Hun doel is door inspireren, co-creëren en meebeslissen professionele...

College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost

Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde – inwoners konden een digitale enquête invullen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 juni 2020

Ruud Bredewold interviewt de kersverse VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Bewoners tekenen bezwaar aan tegen structuurvisie Bergen Oost

12 juni 2020

De bewoners menen dat de structuurvisie in onvoldoende mate de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied in bescherming neemt

Bewoners van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 9 Nessen in Bergen NH tekenen bezwaar aan tegen de door de gemeente uitgegeven structuurvisie Bergen Oost.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

12 juni 2020

Corona-actueel... met o.a. het nieuws dat de Kunst10Daagse voor dit jaar gacancelled is

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Gemeente Bergen is financieel stabiel én heeft een ambitieuze agenda

12 juni 2020

Nieuwe wethouder Arend Jan van den Beld: "de lastenstijging blijft beperkt, maar er zijn ook onzekerheden”

Het college van Bergen biedt de Kadernota 2021 en de Jaarrekening 2019 ter vaststelling aan de raad aan.

Denk mee over een aardgasvrij Bergen! (filmpje)

12 juni 2020

De gemeente Bergen wil graag op 23 juni met u in gesprek over een aardgasvrij Bergen

Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven er zijn, en in welke volgorde de wijken in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af gaan.

Bergenaren met een mening: Carina Nan

12 juni 2020

Huisvestingsverordening

Met nodige betrokkenheid volg ik al enige tijd het nieuws met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het baart mij echt grote zorgen...

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Terug