Deel

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken. Dat ingevolge het formatieakkoord “ Nieuw Vertrouwen 2019-2022” als mede ondertekenaar.

Maar evenals de lokale partij Gemeentebelangen een oppositierol te gaan innemen om op die wijze tot een betere autonome belangenbehartiging voor inwoners en (buurt)verengingen/Stichtingen te komen.

Inleiding
Op een niet-democratische wijze zijn bij de coalitieonderhandelingen in maart 2019 door deze zes partijen onder leiding van (in)formateur Hans Huibers de lokale partijen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen buitengesloten geweest.
Deze twee partijen zijn wel op het laatste moment in de gelegenheid gesteld om mede ondertekenaar van dit door de zes partijen opgestelde formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen 2019-2022” te worden. Waarbij deze zes partijen over vier zgn. hete hangijzers (bestemmingsplan De 7 Dorpelingen met supermarkt op het Plein centrum Bergen, aanleg tweede fietspad Eeuwigelaan, voetbalfusielocatie in Egmond en de locatie bouw nieuwe Sporthal op het Watertorenterrein) hebben vastgelegd de genomen raadsbesluiten van vóór de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 te respecteren waarbij bij ingestelde beroepszaken de uitspraken van de Raad van State leidend zijn. Bij de medeondertekening van het formatieakkoord had dus t.a.v. de vier hangijzers het niet uitgemaakt of Behoorlijk Bestuur Bergen onderdeel zou worden van de coalitie of had gekozen voor de oppositie.

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft in goed vertrouwen het formatieakkoord daarom mede ondertekend omdat de onderwerpen die overblijven het waard zijn om te kunnen worden gerealiseerd.

Redenen waarom Behoorlijk Bestuur geen coalitieondersteuner vanaf heden meer zal zijn:
*Bestuurlijke Vernieuwing is nog steeds niet gerealiseerd.
Waar het gaat over het meest essentiële hoofdstuk van het formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen 2019-2022” om tot bestuurlijke vernieuwing te komen met zeggenschap/samenwerking /inspraak van inwoners blijft het nog steeds bij woorden voordat de uitwerking daarvan met inbegrip van burgerparticipatie (alles in samenspraak met inwoners) aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, terwijl de tijd steeds verder verstrijkt.

De zes gezamenlijke coalitiepartijen veel te passief zijn zaken daarvoor aan te reiken waardoor zij teveel hun “coalitie oren” laten hangen naar wat het college/griffie mogelijk eerst nog gaat aandragen. Om vervolgens daarna in een heel (te) laat stadium bij de gemeenteraad uit te komen. Waarbij een aantal politieke partijen in een “oud stramien met ingesleten politieke paden en gewoontes” naar gevoelens van Behoorlijk Bestuur Bergen gewoon het liefst zo op de oude wijze verder wil gaan. En dat verstarrend werkt om vanuit de coalitiepartijen met aanzetten richting het college en inwoners te komen de bestuurlijke vernieuwing vorm te gaan geven.
Hetgeen averechts en demotiverend werkt bij inwoners. (Zie onder meer het Manifest van de gezamenlijke initiatiefgroepen en daarop aan de burgemeester gerichte brieven met beantwoording van het college dat het gevraagde zal worden geïncorporeerd binnen de Bestuurlijke Vernieuwing als bedoeld in het formatieakkoord). Dat er dus nog steeds niet is.

De taakstelling van de coalitiepartijen zoals in het formatieakkoord verwoord met tekst “inwoners betrekken bij besluitvorming, plannen maken en concreet maken vereist dat de gemeenteraad weet dat hetgeen waaraan gewerkt wordt kan rekenen op enthousiasme bij inwoners” komt dus zo niet van de grond.

Reden waarom bij een toenemend aantal inwoners een steeds grotere aversie tegen “politiek Bergen” zal ontstaan bij reeds genomen en nog te nemen besluiten van het college/gemeenteraad als de Bestuurlijke Vernieuwing/burgerparticipatie nog steeds buiten de deur wordt gehouden of niet afkomt.

Behoorlijk Bestuur Bergen is met alle goede verwoordingen in het formatieakkoord mede ondertekenaar daarvan geweest. Helaas naar nu uit de praktijk blijkt ten onrechte om op deze gezamenlijk ingeslagen weg zo verder te gaan omdat bestuurlijke vernieuwing tot heden ontbreekt en dat zich naar inwoners toe steeds meer begint te wreken en zich vertaalt in een
wij (gemeenteraad(coalitie), college, burgemeester) – Jullie
(inwoners/vertegenwoordigers van inwoners) verhaal met alle oplopende spanningen van dien.
*NOG STEEDS GEEN VOORTGANG DOOR INWONERS IS WAAR TE NEMEN ‘OP STRAAT’ WAAR COALITIE/ COLLEGE ZEGT MEE BEZIG TE ZIJN.

Behoorlijk Bestuur Bergen is van mening dat geen echte voortgang wordt gemaakt door de coalitie/college ter uitwerking van het formatieakkoord terwijl bepaalde zaken direct kunnen worden gerealiseerd. Inwoners zien tot heden “op straat” helemaal niets gebeuren.
Bijvoorbeeld kort gratis parkeren met parkeerschijf in winkelstraat Schoorl; idem tegenover ingang Albert Heijn in centrum Bergen en winkelstraten in de directe omgeving. Extra parkeergelegenheid maken in hoogseizoen e.d. Desnoods vooralsnog in de vorm van pilotprojecten.

Maar veel voorgenomen kleine zaken worden door wethouders/college eerst opgehangen aan breed gewenste onderzoeken. Die grotere gewenste onderzoeken worden via commissies/raad (met een grote coalitie) geaccordeerd. Daarvoor wordt vaak voor die grotere onderzoeken weer extra (ambtelijke) capaciteit geclaimd. Een aantal wethouders creëert daarmee een eigen steeds groter wordende papierwinkel, eigen werkgelegenheid (druk, druk, druk ) en een toenemende bureaucratie (ook bij de BUCH) t.b.v. de gemeente Bergen dat steeds verder uitdijt alvorens zaken definitief aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. En daarna eerst met de mogelijke uitvoering kan worden begonnen.
Hetgeen niet meer valt te doorgronden en te ontrafelen door inwoners/ belangengroeperingen. Waardoor de “politieke coalitie kar” op die manier op een zeker moment volgens Behoorlijk Bestuur Bergen snel tot stilstand gaat komen of bij de komende gemeenteraadsverkiezingen door inwoners tot stilstand zal worden gebracht. Omdat inwoners tot en met heden bijna niets ervaren van hetgeen de gemeenteraad en het college als ambities hebben aangereikt te gaan realiseren (nog afgezien of wat al is of wordt aangereikt als positief of negatief door inwoners wordt beoordeeld).

*BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN ALS PARTNER BINNEN HET GEZAMENLIJKE COALITIEOVERLEG
Aan enige vorm van respect voor wat ik als voorzitter van Behoorlijk Bestuur Bergen in coalitieverband schriftelijk of mondeling aanreik wordt blijvend voorbij gegaan door meerdere fractievoorzitters of voor de vorm minimaal aandacht aan besteed. Naar inschatting veroorzaakt omdat bepaalde politieke eigenschappen van die fractievoorzitters zijn ontwikkeld vanuit het verleden en in een bepaalde dominantie van “wij” weten hoe het hoort” vaak gewoon zo ook richting mij worden voortgezet. Hetgeen dus geen enkele zin heeft op de wijze als éénmanspartij zo in coalitieverband verder te gaan.

Een voorbeeld van dergelijk in de ogen van Behoorlijk Bestuur Bergen ervaren “hautain” gedrag:
Door mij is als fractievoorzitter direct na het ingediende subsidieverzoek van Duinrand S om te komen tot sloop en nieuwbouw van de accommodatie aan andere fractievoorzitters een door mij gemaakte concept-motie overgelegd om tot een gezamenlijke motie namens de coalitiepartijen te komen. Hetgeen volledig genegeerd is door een aantal fractievoorzitters ondanks herhaald verzoek daartoe die motie verder vorm te geven en het bekend is dat ik belangrijk voorwerk heb verricht om tot die gezamenlijke concept-motie te komen.
Terwijl ondanks dat we gezamenlijke coalitiepartners zijn enkele coalitiepartners wel met een eigen motie in de raadsvergadering van 9 juli over Duinrand S bij de vaststelling van de Kadernota 2020 zijn gekomen. Waarbij een motie van Kieslokaal grotendeels wat inhoud betreft van Behoorlijk Bestuur Bergen is overgenomen en door mij op voorhand als mede indiener in “pure armoede” maar is aanvaard om in ieder geval de belangen van Duinrand S veilig stellen. Maar tijdens de raadsvergadering in eerste instantie alleen als een motie van Kies Lokaal door deze partij werd voorgelezen. Kortom van samenwerking/loyaliteit onderling en zeker richting B.B.B. is weinig terug te vinden.
Op grond van al dit bovenstaande heeft Behoorlijk Bestuur Bergen besloten niet langer in “dit keurslijf” van de coalitie opgesloten te blijven. Ziet dat als een bevrijding en zal daardoor geen deelgenoot van deze coalitie als ondersteuner vanaf dit moment meer uitmaken.
En Behoorlijk Bestuur Bergen autonoom verder zal gaan met eigen standpuntbepaling ook over de zgn. vier grote projecten (hete hangijzers) zoals bijvoorbeeld:

* Te komen tot een nieuw bestemmingsplan De 7 Dorpelingen na de uitspraak van de Raad van State waarbij het raadsbesluit van 2017 is vernietigd met een nieuw vast te stellen bestemmingsplan zonder supermarkt om redenen dat na de uitspraak van de Raad van State aan de verplichtingen van de gemeente in een overeenkomst met Schrama bv zijn voldaan;
En verder onder meer:
* T.a.v. het aan de burgemeester door gezamenlijke initiatiefgroepen aangereikte manifest” “Nieuw Vertrouwen” rekening te houden met ook hun belangen t.a.v. bestuurlijke vernieuwing, inspraak en samenwerking;
*T.a.v. de belangen van inwoners van Bergen aan Zee omdat ook aan hun belangen niet mag worden voorbij gegaan (Hotel Nassau en andere grote projecten alleen te realiseren binnen het geldende bestemmingsplan);
*Evenals de belangen van inwoners Eeuwigelaan (geen tweede fietspad) en bewoners van de Buerweg bijstaan bij komende vervolgtrajecten (wonen in het groen waarop zij volgens Behoorlijk Bestuur Bergen ingevolge het geldende bestemmingsplan daarop moeten kunnen vertrouwen);
*Niet voorbijgaan aan gerechtvaardigde belangen van winkeliers in winkelstraten in de dorpskernen. Inzet te komen tot gratis parkeren met blauwe parkeerschijf in de winkelstraat van Schoorl, tegenover Albert Hein in Bergen e.o.;
*Recreatief verhuren particuliere woningen reguleren alleen in een vorm zo deze wettelijk en ingevolge jurisprudentie mogelijk is en dat vast te leggen in de Huisvestingsverordening. Dat betekent dat uit een analyse van overlastklachten eerst moet blijken waar die overlastklachten (herhaaldelijk) plaats hebben gevonden en alleen daar die recreatieve verhuur aan banden moet worden gelegd mede ter bescherming van ondernemers en leefbaarheid (sfeer in de dorpskernen ) en dat ook positief in plaats negatief kan worden uitgelegd. Wat betreft het tegen gaan tweede woningbezit als beleggingsobjecten recreatieve verhuur ten behoeve van het leefbaar houden/ bevorderen huisvesting eigen inwoners in onze dorpskernen is Behoorlijk Bestuur Bergen wel voorstander daarvan als dat ook juridisch houdbaar zal worden geregeld.

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen, Koos Bruin

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug