Deel

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken. Dat ingevolge het formatieakkoord “ Nieuw Vertrouwen 2019-2022” als mede ondertekenaar.

Maar evenals de lokale partij Gemeentebelangen een oppositierol te gaan innemen om op die wijze tot een betere autonome belangenbehartiging voor inwoners en (buurt)verengingen/Stichtingen te komen.

Inleiding
Op een niet-democratische wijze zijn bij de coalitieonderhandelingen in maart 2019 door deze zes partijen onder leiding van (in)formateur Hans Huibers de lokale partijen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen buitengesloten geweest.
Deze twee partijen zijn wel op het laatste moment in de gelegenheid gesteld om mede ondertekenaar van dit door de zes partijen opgestelde formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen 2019-2022” te worden. Waarbij deze zes partijen over vier zgn. hete hangijzers (bestemmingsplan De 7 Dorpelingen met supermarkt op het Plein centrum Bergen, aanleg tweede fietspad Eeuwigelaan, voetbalfusielocatie in Egmond en de locatie bouw nieuwe Sporthal op het Watertorenterrein) hebben vastgelegd de genomen raadsbesluiten van vóór de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 te respecteren waarbij bij ingestelde beroepszaken de uitspraken van de Raad van State leidend zijn. Bij de medeondertekening van het formatieakkoord had dus t.a.v. de vier hangijzers het niet uitgemaakt of Behoorlijk Bestuur Bergen onderdeel zou worden van de coalitie of had gekozen voor de oppositie.

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft in goed vertrouwen het formatieakkoord daarom mede ondertekend omdat de onderwerpen die overblijven het waard zijn om te kunnen worden gerealiseerd.

Redenen waarom Behoorlijk Bestuur geen coalitieondersteuner vanaf heden meer zal zijn:
*Bestuurlijke Vernieuwing is nog steeds niet gerealiseerd.
Waar het gaat over het meest essentiële hoofdstuk van het formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen 2019-2022” om tot bestuurlijke vernieuwing te komen met zeggenschap/samenwerking /inspraak van inwoners blijft het nog steeds bij woorden voordat de uitwerking daarvan met inbegrip van burgerparticipatie (alles in samenspraak met inwoners) aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, terwijl de tijd steeds verder verstrijkt.

De zes gezamenlijke coalitiepartijen veel te passief zijn zaken daarvoor aan te reiken waardoor zij teveel hun “coalitie oren” laten hangen naar wat het college/griffie mogelijk eerst nog gaat aandragen. Om vervolgens daarna in een heel (te) laat stadium bij de gemeenteraad uit te komen. Waarbij een aantal politieke partijen in een “oud stramien met ingesleten politieke paden en gewoontes” naar gevoelens van Behoorlijk Bestuur Bergen gewoon het liefst zo op de oude wijze verder wil gaan. En dat verstarrend werkt om vanuit de coalitiepartijen met aanzetten richting het college en inwoners te komen de bestuurlijke vernieuwing vorm te gaan geven.
Hetgeen averechts en demotiverend werkt bij inwoners. (Zie onder meer het Manifest van de gezamenlijke initiatiefgroepen en daarop aan de burgemeester gerichte brieven met beantwoording van het college dat het gevraagde zal worden geïncorporeerd binnen de Bestuurlijke Vernieuwing als bedoeld in het formatieakkoord). Dat er dus nog steeds niet is.

De taakstelling van de coalitiepartijen zoals in het formatieakkoord verwoord met tekst “inwoners betrekken bij besluitvorming, plannen maken en concreet maken vereist dat de gemeenteraad weet dat hetgeen waaraan gewerkt wordt kan rekenen op enthousiasme bij inwoners” komt dus zo niet van de grond.

Reden waarom bij een toenemend aantal inwoners een steeds grotere aversie tegen “politiek Bergen” zal ontstaan bij reeds genomen en nog te nemen besluiten van het college/gemeenteraad als de Bestuurlijke Vernieuwing/burgerparticipatie nog steeds buiten de deur wordt gehouden of niet afkomt.

Behoorlijk Bestuur Bergen is met alle goede verwoordingen in het formatieakkoord mede ondertekenaar daarvan geweest. Helaas naar nu uit de praktijk blijkt ten onrechte om op deze gezamenlijk ingeslagen weg zo verder te gaan omdat bestuurlijke vernieuwing tot heden ontbreekt en dat zich naar inwoners toe steeds meer begint te wreken en zich vertaalt in een
wij (gemeenteraad(coalitie), college, burgemeester) – Jullie
(inwoners/vertegenwoordigers van inwoners) verhaal met alle oplopende spanningen van dien.
*NOG STEEDS GEEN VOORTGANG DOOR INWONERS IS WAAR TE NEMEN ‘OP STRAAT’ WAAR COALITIE/ COLLEGE ZEGT MEE BEZIG TE ZIJN.

Behoorlijk Bestuur Bergen is van mening dat geen echte voortgang wordt gemaakt door de coalitie/college ter uitwerking van het formatieakkoord terwijl bepaalde zaken direct kunnen worden gerealiseerd. Inwoners zien tot heden “op straat” helemaal niets gebeuren.
Bijvoorbeeld kort gratis parkeren met parkeerschijf in winkelstraat Schoorl; idem tegenover ingang Albert Heijn in centrum Bergen en winkelstraten in de directe omgeving. Extra parkeergelegenheid maken in hoogseizoen e.d. Desnoods vooralsnog in de vorm van pilotprojecten.

Maar veel voorgenomen kleine zaken worden door wethouders/college eerst opgehangen aan breed gewenste onderzoeken. Die grotere gewenste onderzoeken worden via commissies/raad (met een grote coalitie) geaccordeerd. Daarvoor wordt vaak voor die grotere onderzoeken weer extra (ambtelijke) capaciteit geclaimd. Een aantal wethouders creëert daarmee een eigen steeds groter wordende papierwinkel, eigen werkgelegenheid (druk, druk, druk ) en een toenemende bureaucratie (ook bij de BUCH) t.b.v. de gemeente Bergen dat steeds verder uitdijt alvorens zaken definitief aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. En daarna eerst met de mogelijke uitvoering kan worden begonnen.
Hetgeen niet meer valt te doorgronden en te ontrafelen door inwoners/ belangengroeperingen. Waardoor de “politieke coalitie kar” op die manier op een zeker moment volgens Behoorlijk Bestuur Bergen snel tot stilstand gaat komen of bij de komende gemeenteraadsverkiezingen door inwoners tot stilstand zal worden gebracht. Omdat inwoners tot en met heden bijna niets ervaren van hetgeen de gemeenteraad en het college als ambities hebben aangereikt te gaan realiseren (nog afgezien of wat al is of wordt aangereikt als positief of negatief door inwoners wordt beoordeeld).

*BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN ALS PARTNER BINNEN HET GEZAMENLIJKE COALITIEOVERLEG
Aan enige vorm van respect voor wat ik als voorzitter van Behoorlijk Bestuur Bergen in coalitieverband schriftelijk of mondeling aanreik wordt blijvend voorbij gegaan door meerdere fractievoorzitters of voor de vorm minimaal aandacht aan besteed. Naar inschatting veroorzaakt omdat bepaalde politieke eigenschappen van die fractievoorzitters zijn ontwikkeld vanuit het verleden en in een bepaalde dominantie van “wij” weten hoe het hoort” vaak gewoon zo ook richting mij worden voortgezet. Hetgeen dus geen enkele zin heeft op de wijze als éénmanspartij zo in coalitieverband verder te gaan.

Een voorbeeld van dergelijk in de ogen van Behoorlijk Bestuur Bergen ervaren “hautain” gedrag:
Door mij is als fractievoorzitter direct na het ingediende subsidieverzoek van Duinrand S om te komen tot sloop en nieuwbouw van de accommodatie aan andere fractievoorzitters een door mij gemaakte concept-motie overgelegd om tot een gezamenlijke motie namens de coalitiepartijen te komen. Hetgeen volledig genegeerd is door een aantal fractievoorzitters ondanks herhaald verzoek daartoe die motie verder vorm te geven en het bekend is dat ik belangrijk voorwerk heb verricht om tot die gezamenlijke concept-motie te komen.
Terwijl ondanks dat we gezamenlijke coalitiepartners zijn enkele coalitiepartners wel met een eigen motie in de raadsvergadering van 9 juli over Duinrand S bij de vaststelling van de Kadernota 2020 zijn gekomen. Waarbij een motie van Kieslokaal grotendeels wat inhoud betreft van Behoorlijk Bestuur Bergen is overgenomen en door mij op voorhand als mede indiener in “pure armoede” maar is aanvaard om in ieder geval de belangen van Duinrand S veilig stellen. Maar tijdens de raadsvergadering in eerste instantie alleen als een motie van Kies Lokaal door deze partij werd voorgelezen. Kortom van samenwerking/loyaliteit onderling en zeker richting B.B.B. is weinig terug te vinden.
Op grond van al dit bovenstaande heeft Behoorlijk Bestuur Bergen besloten niet langer in “dit keurslijf” van de coalitie opgesloten te blijven. Ziet dat als een bevrijding en zal daardoor geen deelgenoot van deze coalitie als ondersteuner vanaf dit moment meer uitmaken.
En Behoorlijk Bestuur Bergen autonoom verder zal gaan met eigen standpuntbepaling ook over de zgn. vier grote projecten (hete hangijzers) zoals bijvoorbeeld:

* Te komen tot een nieuw bestemmingsplan De 7 Dorpelingen na de uitspraak van de Raad van State waarbij het raadsbesluit van 2017 is vernietigd met een nieuw vast te stellen bestemmingsplan zonder supermarkt om redenen dat na de uitspraak van de Raad van State aan de verplichtingen van de gemeente in een overeenkomst met Schrama bv zijn voldaan;
En verder onder meer:
* T.a.v. het aan de burgemeester door gezamenlijke initiatiefgroepen aangereikte manifest” “Nieuw Vertrouwen” rekening te houden met ook hun belangen t.a.v. bestuurlijke vernieuwing, inspraak en samenwerking;
*T.a.v. de belangen van inwoners van Bergen aan Zee omdat ook aan hun belangen niet mag worden voorbij gegaan (Hotel Nassau en andere grote projecten alleen te realiseren binnen het geldende bestemmingsplan);
*Evenals de belangen van inwoners Eeuwigelaan (geen tweede fietspad) en bewoners van de Buerweg bijstaan bij komende vervolgtrajecten (wonen in het groen waarop zij volgens Behoorlijk Bestuur Bergen ingevolge het geldende bestemmingsplan daarop moeten kunnen vertrouwen);
*Niet voorbijgaan aan gerechtvaardigde belangen van winkeliers in winkelstraten in de dorpskernen. Inzet te komen tot gratis parkeren met blauwe parkeerschijf in de winkelstraat van Schoorl, tegenover Albert Hein in Bergen e.o.;
*Recreatief verhuren particuliere woningen reguleren alleen in een vorm zo deze wettelijk en ingevolge jurisprudentie mogelijk is en dat vast te leggen in de Huisvestingsverordening. Dat betekent dat uit een analyse van overlastklachten eerst moet blijken waar die overlastklachten (herhaaldelijk) plaats hebben gevonden en alleen daar die recreatieve verhuur aan banden moet worden gelegd mede ter bescherming van ondernemers en leefbaarheid (sfeer in de dorpskernen ) en dat ook positief in plaats negatief kan worden uitgelegd. Wat betreft het tegen gaan tweede woningbezit als beleggingsobjecten recreatieve verhuur ten behoeve van het leefbaar houden/ bevorderen huisvesting eigen inwoners in onze dorpskernen is Behoorlijk Bestuur Bergen wel voorstander daarvan als dat ook juridisch houdbaar zal worden geregeld.

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen, Koos Bruin

Meer 'Politiek':

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Terug