Deel

advertentie

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

Deel gemeenteraad ligt dwars...

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens Bot Bouw bericht ik u als volgt. De bouwplannen aan het Dorpsplein houden de gemoederen bezig. Bot Bouw moet daarbij helaas constateren dat op meerdere fronten sprake is van onjuiste beeldvorming, van het verstrekken van onjuiste informatie en van het stellen van feiten die geen feiten maar meningen zijn. Zo wordt ‘geframed’ dat er geen onherroepelijke vergunning zou zijn voor de sloop van de Bakema-flat. Dat is apert onjuist. Die vergunning is onherroepelijk.

Ook is op de website van de partij “Ons Dorp” sinds 13 januari 2023 terug te lezen dat de grondtransactie die deel uitmaakt van het project Dorpsplein in strijd zou zijn met staatssteunregels. Dit is lasterlijk en apert onjuist. De transactieprijs is door een onafhankelijk (RICS, NVRT) geregistreerd taxateur bepaald. Het taxatierapport is een bijlage bij de anterieure overeenkomst die Bot Bouw en de gemeente hebben gesloten.
De constante stroom aan desinformatie (vanuit slechts een kleine groep notoire dwarsliggers, waarvan een deel tegen ieder bouwplan in Bergen opkomt) noopt Bot Bouw tot deze brief. De besluitvorming over de aan uw raad verzochte verklaring van geen bedenkingen kan hiermee op basis van feiten en niet van emoties (en onjuist gestelde feiten) plaatsvinden.

Bot Bouw heeft met de gemeente Bergen een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het project Dorpsplein. In die overeenkomst is in artikel 5.2 het volgende vastgelegd: Partijen gaan uit van het ontwerp van Moke architecten van 29-04-2021 zoals weergegeven in Bijlage 6. Dit ontwerp is een uitwerking van het ontwerp dat op 27 januari 2021 door het Q team is goedgekeurd. Het Q team heeft aangegeven dat het ontwerp voldoet aan de beeld kwaliteitskaders, stedebouwkundig plan en uitgangspunten van BBC. Dit ontwerp is afgestemd met de stedenbouwkundige en de afdeling parkeren. ln de ondergrondse stallingsgarage worden 46 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit aantal is afgestemd en akkoord bevonden.
PHAROS advocaten is een samenwerkingsverband waarin de aangesloten praktijkvennootschappen voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Op alle verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van PHAROS advocaten van toepassing, welke zijn te raadplegen op www.pharosadvocaten.nl en op verzoek kosteloos worden toegezonden. In de algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt.

De massa en vorm is afgestemd met de stedenbouwkundige en akkoord bevonden. – Het ontwerp is door het Q team getoetst aan de randvoorwaarden van de BBC.
Het Q-team heeft aangegeven dat het plan voldoet aan deze randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden heeft de gemeente afgestemd met de BBC.
De reeds door het college vergunde bouwplannen voldoen bovendien aan de eerder door uw raad en BBC vastgestelde ruimtelijke kaders, te weten:
– Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 (d.d. 29 januari 2015);
– beeldkwaliteitskader Mooi Bergen 2.0 (d.d. 29 januari 2015);
– memo Ruimtelijke Randvoorwaarden Dorpsplein (gemeente, afgestemd met BBC, d.d. 19 oktober 2020).

BBC heeft in het hele traject actief geparticipeerd en de schriftelijke zienswijze (d.d. 17 januari 2022) over de bouwplannen (gericht aan het college met afschrift aan Bot Bouw) afgesloten met de zin:
“Het bestuur gaat ervan uit dat de gemaakte opmerkingen eenvoudig oplosbaar zijn en geen vertraging hoeven op te leveren voor het op korte termijn aanvangen van de voorbereidende werkzaamheden, zoals de spoedige sloop van de bestaande bebouwing, inclusief de ‘Bakema’ flat.”

Dezelfde BBC, althans dezelfde voorzitter, kwam tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 12 januari 2023 ineens hierop terug. Voor Bot Bouw is dit volstrekt ongeloofwaardig.
Ondanks dat de plannen inhoudelijk dus voldoen aan zowel het gevolgde participatietraject als het gemeentelijk ruimtelijk kader, ontstaat nu toch ruis op de lijn over de (eerder akkoord bevonden) inhoud van de (nogmaals) reeds vergunde bouwplannen. Terwijl de Raad van State over de bouwplannen als voorlopig oordeel enkel heeft meegegeven dat in de voorbereiding een – herstelbaar – procedureel gebrek was geslopen, te weten de (nog) niet verzochte verklaring van geen bedenkingen.

Er is dan ook geen enkele reden om nu niet door te gaan op de ingeslagen weg die als gezegd in lijn is met door uw eigen raad vastgestelde ruimtelijke kaders (ten overvloede, nieuwe plannen zouden om die reden tot zelfde ruimtelijke impact leiden als het huidige vergunde bouwplan). En waarmee BBC in het voorafgaande participatietraject ook heeft ingestemd.
Indien de bouwplannen door uw besluitvorming tot vertraging of zelfs afstel leiden, zal dat tot zeer forse – op de gemeente te verhalen – schade leiden bij Bot Bouw. Hierbij wijs ik namens Bot Bouw op het feit dat door het college ten behoeve van dit project inmiddels vijf vergunningen zijn verleend en deze vergunningen het door uw raad (in participatie met BBC) vastgestelde planologische kader voor deze locatie volgen. Een negatief besluit van uw raad zou dan ook strijdig zijn met de rechtszekerheid, die volgt uit de door uw raad vastgestelde kaders voor de herontwikkeling van het Dorpsplein.

Niet alleen volgt dan een forse claim van Bot Bouw jegens de gemeente, maar wellicht ook van de andere betrokken particuliere partij die inmiddels aanzienlijke leegstandsschade heeft. Maar ook zal het Dorpsplein dan nog vele jaren ‘braak liggen’ en in de tussentijd alleen maar verder verloederen. Dat is niet de wens van de meerderheid van de inwoners van Bergen.

De meerderheid van de inwoners van Bergen staat juist uitermate positief tegenover het project. Dit bleek wel tijdens de informatiedag in juni 2022. Bot Bouw roept uw raad dan ook op om de verbetering van Dorpsplein niet te laten gijzelen door de kleine groep notoire dwarsliggers met de grootste mond. De zwijgende meerderheid van de bewoners steunt het project Dorpsplein.
Bot Bouw gaat er dan ook vanuit dat door uw raad op 26 januari a.s. wordt ingestemd met het raadsvoorstel van het college.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Niermeijer


Gisteravond tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp

Het plan voor het Dorpsplein in Bergen gaat waarschijnlijk volgende week sneuvelen in de gemeenteraad. Een nipte meerderheid heeft toch te veel bezwaren tegen het plan, zo bleek donderdagavond.

Over de procedures rond het plan wordt al jaren gediscussieerd, en dat gebeurde ook donderdagavond weer. Maar er werd nu ook gesproken over de twee gebouwen zelf die straks op het Plein moeten worden neergezet. En dat was nog niet echt gebeurd, omdat de gemeenteraad tot nu toe daar niet om was gevraagd.

Het ziet er naar uit, dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen volgende week niet af gaat geven. Het plan sneuvelt dan bij de Raad van State. Er moet dan een nieuw bouwplan komen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Veiligheid in uw buurt…

17 november 2023

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen

Tijdens drie inwonersavonden en met een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren?

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Bijna 2 miljard aan bijzondere bijstand in 2022

3 november 2023

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen de belangrijkste verklaring van de stijging...

Vorig jaar gaven gemeenten 1.972 miljoen euro uit aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021, toen was dat 647 miljoen euro. 

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Feestelijke openingsweek buurtcentrum T&O in Bergen

3 november 2023

Het is een prachtig gebouw geworden, dat beheerd wordt door Welzijn Bergen en waar zeven dagen in de week de gezellige buurtkamer geopend wordt

Op maandag 13 november 2023 opent het nieuwe buurtcentrum Tuin- en Oostdorp (T&O) aan de Jaap Veldheerhof 1 in Bergen zijn deuren!

Lezers met een mening: blokkade erf Harmoniegebouw

3 november 2023

Door: Jan Apotheker

De gemeente Bergen heeft zonder enige nadere toelichting de toegang tot het erf van het Harmoniegebouw geblokkeerd.

Kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44

3 november 2023

De gemeente maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen

De gemeente Bergen houdt woensdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur weer een inloopmoment bij het Slotkwartier.

Tweede Kamerverkiezing 22 november a.s.

3 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

30 oktober 2023

De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025...

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.

Meedenkagenda 2023

27 oktober 2023

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?

Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail naar [email protected]

Tweede Kamerverkiezing 2023 – StemWijzer is nu online

27 oktober 2023

Mocht je nog twijfels hebben... Ga goed voorbereid stemmen!

Eerder deze week is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen.

Eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in financiële nood

27 oktober 2023

Regeling voor maatschappelijke organisaties met geldproblemen

Vier van de vijf maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen blijken in financiële nood te verkeren door de gestegen energiekosten.

Leerlingen Matthieu Wiegmanschool ontbijten met burgemeesters gemeente Bergen

25 oktober 2023

De kinderen en burgemeesters kregen een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn afgelopen week samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck.

Wijziging betaald parkeren Bergen aan Zee en Egmond aan Zee

20 oktober 2023

In de winter niet meer gratis...

In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn per 1 januari 2023 de regels voor betaald parkeren veranderd. Van november tot en met januari moet er hier op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Voorheen was dat in de wintermaanden gratis.

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

20 oktober 2023

Door: Haye van der Werf

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.

Voorbereidingen bouw Park de Beeck gestart

13 oktober 2023

Er komen 32 woningen te koop voor maximaal 400.000 euro

Op de oude sportaccommodatie verrijst over enige tijd een compleet nieuwe woonwijk. Een duurzame, groene en waterrijke wijk met 42 huizen en vijf woongebouwen met totaal 110 appartementen.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 9: Fractie Bruin (gemeente Bergen)

13 oktober 2023

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

Bergense begroting 2024 in een oogopslag

13 oktober 2023

Het jaarlijkse overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen

De begroting voor 2024 wordt op 19 oktober besproken in de Algemene Raadscommissie en op 2 november in de gemeenteraad. Net als voorgaande jaren is de begroting sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).

Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

13 oktober 2023

“Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen, dat kun je melden

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug