Deel

advertentie

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

Deel gemeenteraad ligt dwars...

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens Bot Bouw bericht ik u als volgt. De bouwplannen aan het Dorpsplein houden de gemoederen bezig. Bot Bouw moet daarbij helaas constateren dat op meerdere fronten sprake is van onjuiste beeldvorming, van het verstrekken van onjuiste informatie en van het stellen van feiten die geen feiten maar meningen zijn. Zo wordt ‘geframed’ dat er geen onherroepelijke vergunning zou zijn voor de sloop van de Bakema-flat. Dat is apert onjuist. Die vergunning is onherroepelijk.

Ook is op de website van de partij “Ons Dorp” sinds 13 januari 2023 terug te lezen dat de grondtransactie die deel uitmaakt van het project Dorpsplein in strijd zou zijn met staatssteunregels. Dit is lasterlijk en apert onjuist. De transactieprijs is door een onafhankelijk (RICS, NVRT) geregistreerd taxateur bepaald. Het taxatierapport is een bijlage bij de anterieure overeenkomst die Bot Bouw en de gemeente hebben gesloten.
De constante stroom aan desinformatie (vanuit slechts een kleine groep notoire dwarsliggers, waarvan een deel tegen ieder bouwplan in Bergen opkomt) noopt Bot Bouw tot deze brief. De besluitvorming over de aan uw raad verzochte verklaring van geen bedenkingen kan hiermee op basis van feiten en niet van emoties (en onjuist gestelde feiten) plaatsvinden.

Bot Bouw heeft met de gemeente Bergen een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het project Dorpsplein. In die overeenkomst is in artikel 5.2 het volgende vastgelegd: Partijen gaan uit van het ontwerp van Moke architecten van 29-04-2021 zoals weergegeven in Bijlage 6. Dit ontwerp is een uitwerking van het ontwerp dat op 27 januari 2021 door het Q team is goedgekeurd. Het Q team heeft aangegeven dat het ontwerp voldoet aan de beeld kwaliteitskaders, stedebouwkundig plan en uitgangspunten van BBC. Dit ontwerp is afgestemd met de stedenbouwkundige en de afdeling parkeren. ln de ondergrondse stallingsgarage worden 46 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit aantal is afgestemd en akkoord bevonden.
PHAROS advocaten is een samenwerkingsverband waarin de aangesloten praktijkvennootschappen voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Op alle verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van PHAROS advocaten van toepassing, welke zijn te raadplegen op www.pharosadvocaten.nl en op verzoek kosteloos worden toegezonden. In de algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt.

De massa en vorm is afgestemd met de stedenbouwkundige en akkoord bevonden. – Het ontwerp is door het Q team getoetst aan de randvoorwaarden van de BBC.
Het Q-team heeft aangegeven dat het plan voldoet aan deze randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden heeft de gemeente afgestemd met de BBC.
De reeds door het college vergunde bouwplannen voldoen bovendien aan de eerder door uw raad en BBC vastgestelde ruimtelijke kaders, te weten:
– Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 (d.d. 29 januari 2015);
– beeldkwaliteitskader Mooi Bergen 2.0 (d.d. 29 januari 2015);
– memo Ruimtelijke Randvoorwaarden Dorpsplein (gemeente, afgestemd met BBC, d.d. 19 oktober 2020).

BBC heeft in het hele traject actief geparticipeerd en de schriftelijke zienswijze (d.d. 17 januari 2022) over de bouwplannen (gericht aan het college met afschrift aan Bot Bouw) afgesloten met de zin:
“Het bestuur gaat ervan uit dat de gemaakte opmerkingen eenvoudig oplosbaar zijn en geen vertraging hoeven op te leveren voor het op korte termijn aanvangen van de voorbereidende werkzaamheden, zoals de spoedige sloop van de bestaande bebouwing, inclusief de ‘Bakema’ flat.”

Dezelfde BBC, althans dezelfde voorzitter, kwam tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 12 januari 2023 ineens hierop terug. Voor Bot Bouw is dit volstrekt ongeloofwaardig.
Ondanks dat de plannen inhoudelijk dus voldoen aan zowel het gevolgde participatietraject als het gemeentelijk ruimtelijk kader, ontstaat nu toch ruis op de lijn over de (eerder akkoord bevonden) inhoud van de (nogmaals) reeds vergunde bouwplannen. Terwijl de Raad van State over de bouwplannen als voorlopig oordeel enkel heeft meegegeven dat in de voorbereiding een – herstelbaar – procedureel gebrek was geslopen, te weten de (nog) niet verzochte verklaring van geen bedenkingen.

Er is dan ook geen enkele reden om nu niet door te gaan op de ingeslagen weg die als gezegd in lijn is met door uw eigen raad vastgestelde ruimtelijke kaders (ten overvloede, nieuwe plannen zouden om die reden tot zelfde ruimtelijke impact leiden als het huidige vergunde bouwplan). En waarmee BBC in het voorafgaande participatietraject ook heeft ingestemd.
Indien de bouwplannen door uw besluitvorming tot vertraging of zelfs afstel leiden, zal dat tot zeer forse – op de gemeente te verhalen – schade leiden bij Bot Bouw. Hierbij wijs ik namens Bot Bouw op het feit dat door het college ten behoeve van dit project inmiddels vijf vergunningen zijn verleend en deze vergunningen het door uw raad (in participatie met BBC) vastgestelde planologische kader voor deze locatie volgen. Een negatief besluit van uw raad zou dan ook strijdig zijn met de rechtszekerheid, die volgt uit de door uw raad vastgestelde kaders voor de herontwikkeling van het Dorpsplein.

Niet alleen volgt dan een forse claim van Bot Bouw jegens de gemeente, maar wellicht ook van de andere betrokken particuliere partij die inmiddels aanzienlijke leegstandsschade heeft. Maar ook zal het Dorpsplein dan nog vele jaren ‘braak liggen’ en in de tussentijd alleen maar verder verloederen. Dat is niet de wens van de meerderheid van de inwoners van Bergen.

De meerderheid van de inwoners van Bergen staat juist uitermate positief tegenover het project. Dit bleek wel tijdens de informatiedag in juni 2022. Bot Bouw roept uw raad dan ook op om de verbetering van Dorpsplein niet te laten gijzelen door de kleine groep notoire dwarsliggers met de grootste mond. De zwijgende meerderheid van de bewoners steunt het project Dorpsplein.
Bot Bouw gaat er dan ook vanuit dat door uw raad op 26 januari a.s. wordt ingestemd met het raadsvoorstel van het college.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Niermeijer


Gisteravond tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp

Het plan voor het Dorpsplein in Bergen gaat waarschijnlijk volgende week sneuvelen in de gemeenteraad. Een nipte meerderheid heeft toch te veel bezwaren tegen het plan, zo bleek donderdagavond.

Over de procedures rond het plan wordt al jaren gediscussieerd, en dat gebeurde ook donderdagavond weer. Maar er werd nu ook gesproken over de twee gebouwen zelf die straks op het Plein moeten worden neergezet. En dat was nog niet echt gebeurd, omdat de gemeenteraad tot nu toe daar niet om was gevraagd.

Het ziet er naar uit, dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen volgende week niet af gaat geven. Het plan sneuvelt dan bij de Raad van State. Er moet dan een nieuw bouwplan komen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

26 mei 2023

In de uitvoeringsagenda van het beleidsplan is dan ook opgenomen dat de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan moet worden verbeterd

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard.

Verslag van de motie terrasverruiming donderdagavond 25 mei

26 mei 2023

Kijk naar wat er wél kan in plaats van dingen te beperken of af te wijzen...

De VVD heeft gisteravond aan het einde van de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend om een terrasverruiming in 2023 te mogen doorzetten.

Banenbeurs in De Beeck voor Oekraïense inwoners was succes

26 mei 2023

Zo’n 40 Oekraïners bezochten de beurs...

Zaterdag 20 mei vond in Sportcentrum De Beeck in Bergen een banenbeurs voor Oekraïners plaats. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo konden kennismaken met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus.

Noord-Holland vraagt aan Rijk 1,2 miljard voor landelijk gebied

26 mei 2023

Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties...

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden.

Provincie licht gemeenten door: informatiebeheer Bergen ‘onvoldoende’

19 mei 2023

De provincie oordeelt op vier 'risicodomeinen': financiën, archief & informatiebeheer, huisvesting van verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen binnen haar bereik.

Particuliere opvang Oekraïners in het zonnetje gezet

19 mei 2023

Burgemeester Lars Voskuil en het projectteam Oekraïne waren aanwezig om de gastgezinnen in het zonnetje te zetten

De Oekraïense hapjes en drankjes stonden klaar en Oekraïense livemuziek schalde door de boxen.

Provincie betaalt 86.000 euro aan kustbus

12 mei 2023

Van juli tot en met augustus...

De provincie Noord-Holland draagt 86.180 euro bij aan de kustbus, de verbinding die de afgelopen zomers toeristen vervoerde langs verschillende regio's van de Noordzeekust.

De stand van zaken op het Dorpsplein Bergen

12 mei 2023

Uitgangspunt is dat het op het Plein veilig en prettig verblijven is...

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen.

Afsluitende bijeenkomst Groen in de Buurt

12 mei 2023

Voor wie zelf een idee heeft om een wijk groener en mooier te maken, is dit dé kans om inspiratie op te doen...

Dinsdagavond 16 mei is de afsluiting van het project ‘Groen in de Buurt’. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Wie zelf een idee heeft voor een groene buurt, kan hier inspiratie opdoen.

Tegelophaalservice onverwacht succes

12 mei 2023

Tegels eruit en vervangen door groen, daar gaan we voor tijdens het NK Tegelwippen...

De handige tegelophaalservice van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormde de aftrap. Inwoners gingen enthousiast aan de slag. In totaal werden meer dan 150 Big Bags aangevraagd voor deze actie. De Big Bags - gevuld met tegels - werden daarna weer opgehaald. De gewipte tegels worden hergebruikt in de wegenbouw.

Gemeenten willen rol pakken in gebiedsprocessen

28 april 2023

Gemeenten willen bijdragen aan de rijksdoelen door deze slim te verbinden met de wensen die in de eigen regio leven

Om ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied te behouden, is het hard nodig dat gemeenten hun bijdragen kunnen en gaan leveren om te komen tot een duurzaam en samenhangend perspectief in hun regio’s. Gemeenten willen die rol pakken en zoeken daarbij de onderlinge samenwerking.

Raad van State vernietigt uitspraak rechtbank over Eeuwigelaan en draagt college op huiswerk over te doen

28 april 2023

Plan terug bij af...

Het college heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers is gediend met het verkeersbesluit en heeft geen evenwichtige belangenafweging gemaakt.

Koninklijke onderscheiding voor VVD-raadslid Kees van Leijen

21 april 2023

Raadsleden komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als ze twaalf jaar of langer raadslid zijn geweest

Vanwege zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid is Kees van Leijen tijdens de raadsvergadering koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lars Voskuil reikte het lintje met de bijbehorende versierselen aan hem uit.

Provincie stelt: duinbos Bergen aan Zee aangetast door honingzwam

21 april 2023

De kap (13.000 bomen) is bedoeld om de verzuring van de grond door stikstof tegen te gaan, zo meldt Gedeputeerde Staten

Het gaat om 16,2 hectare bosgebied ten noordoosten van Bergen aan Zee. Een deel van de 13.000 bomen is aangetast door de honingzwam.

Plan van aanpak Vitale Kernen (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet) is gereed

21 april 2023

Wethouder Yvonne Roos is blij met de voortgang

Het college heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet.

Dertig kilometer in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

21 april 2023

Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte...

Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan door de maatregel ook in te voeren op de zogenoemde doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde kom van alle kernen.

Bergenaren met een mening: Jan Roos

14 april 2023

Nieuwe catch22-soap in Bergen: afval

Mensen op een bovenwoning in het centrum van Bergen hebben een schrijven van de gemeente ontvangen met het verzoek stickers op hun grijze en oranje afvalbakken te plakken, zodat die voor eeuwig opgehaald kunnen worden.

Second opinion over proces VVGB Plein Bergen als hamerstuk naar raad van 20 april

17 april 2023

Het college heeft eerder aangekondigd de VVGB te willen terugtrekken en het Plein gezamenlijk met het winkelhart opnieuw vorm te geven

“Jammer dat de andere partijen deze second opinion zien als instemming op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), terwijl het alleen gaat over een onderzoek over het gelopen bestuurlijke proces”, zegt Klaas vd Kaaij, raadslid D66 en mede-opsteller en indiener van dit raadsinitiatiefvoorstel.

In maart is de sloop van de Bakemaflat afgerond

14 april 2023

De gemeente streeft ernaar om het Plein rond 1 juni weer te openen

De gemeente maakt een aantrekkelijk Plein waarbij we rekening houden met het tijdelijke karakter.

Wethouder Marco Wiesehahn ziet dat (nog) geen gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde saneringskrediet voor mensen die met schulden zitten

14 april 2023

Sinds 1 januari 2023 wel een optie, maar nog niet gebruikt

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten neemt met een saneringskrediet de schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Het resultaat is dat de schuldenaren met slechts één schuldeiser te maken hebben: de gemeente. "Dat scheelt ze veel stress", zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten.

Brief van het college aan de raad, op 5 april 2023

7 april 2023

Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning voor Hotel Nieuw Nassau ontvangen.

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand

7 april 2023

Participatie met bewoners, belanghebbenden en deskundigen is niet verlopen volgens democratische weg

Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel. Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden.

Geen tegels maar planten in je tuin…

7 april 2023

Tegel-ophaalservice voor inwoners

In april starten de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo weer een tegelwip-actie om tegels op te halen bij inwoners in de wijk.

Bergenaren in de media: rechter geeft gemeente gelijk: terechte dwangsom voor Amandy’s limonade- en wijnproeverij

6 april 2023

'Er is sprake van betaling voor het verstrekken van spijzen en directe consumptie'

Amandy de Ruijter moet stoppen met haar limonade- en wijnproeverij aan huis in Schoorl. Na het kort geding heeft de bestuursrechter besloten dat de dwangsom van 10.000 euro terecht is opgelegd en dus blijft gelden. "Het schriftelijk akkoord van een wethouder is in de gemeente Bergen niets waard."

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

31 maart 2023

De dialoogtafel die werd opgezet op initiatief van de raad van Bergen mag best een succes worden genoemd

Niet dat iedereen het aan het eind van de avond met elkaar eens was, maar de aanwezigen hadden tenminste wel - ongestoord - hun verhaal kunnen vertellen en kunnen aanhoren wat 'die anderen' eigenlijk precies vonden en waarom.

CDA tegen slechts twee in plaats van acht woningen!

31 maart 2023

Gemiste kans...

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Duinweg 21 te Schoorl. Daarmee is het mogelijk om op de locatie twee woningen te realiseren in de rijksmonumentale bollenschuur in combinatie met een nieuwe vrijstaande woning aan de zuidzijde van het perceel. Het oude bestemmingsplan staat acht woningen in de schuur toe.

Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met een laag inkomen

31 maart 2023

Wie kan het aanvragen...

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen nu terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit landelijke noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Het Noodfonds Energie is er om te voorkomen dat mensen energieschulden opbouwen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug