Deel

advertentie

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

Deel gemeenteraad ligt dwars...

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens Bot Bouw bericht ik u als volgt. De bouwplannen aan het Dorpsplein houden de gemoederen bezig. Bot Bouw moet daarbij helaas constateren dat op meerdere fronten sprake is van onjuiste beeldvorming, van het verstrekken van onjuiste informatie en van het stellen van feiten die geen feiten maar meningen zijn. Zo wordt ‘geframed’ dat er geen onherroepelijke vergunning zou zijn voor de sloop van de Bakema-flat. Dat is apert onjuist. Die vergunning is onherroepelijk.

Ook is op de website van de partij “Ons Dorp” sinds 13 januari 2023 terug te lezen dat de grondtransactie die deel uitmaakt van het project Dorpsplein in strijd zou zijn met staatssteunregels. Dit is lasterlijk en apert onjuist. De transactieprijs is door een onafhankelijk (RICS, NVRT) geregistreerd taxateur bepaald. Het taxatierapport is een bijlage bij de anterieure overeenkomst die Bot Bouw en de gemeente hebben gesloten.
De constante stroom aan desinformatie (vanuit slechts een kleine groep notoire dwarsliggers, waarvan een deel tegen ieder bouwplan in Bergen opkomt) noopt Bot Bouw tot deze brief. De besluitvorming over de aan uw raad verzochte verklaring van geen bedenkingen kan hiermee op basis van feiten en niet van emoties (en onjuist gestelde feiten) plaatsvinden.

Bot Bouw heeft met de gemeente Bergen een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het project Dorpsplein. In die overeenkomst is in artikel 5.2 het volgende vastgelegd: Partijen gaan uit van het ontwerp van Moke architecten van 29-04-2021 zoals weergegeven in Bijlage 6. Dit ontwerp is een uitwerking van het ontwerp dat op 27 januari 2021 door het Q team is goedgekeurd. Het Q team heeft aangegeven dat het ontwerp voldoet aan de beeld kwaliteitskaders, stedebouwkundig plan en uitgangspunten van BBC. Dit ontwerp is afgestemd met de stedenbouwkundige en de afdeling parkeren. ln de ondergrondse stallingsgarage worden 46 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit aantal is afgestemd en akkoord bevonden.
PHAROS advocaten is een samenwerkingsverband waarin de aangesloten praktijkvennootschappen voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Op alle verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van PHAROS advocaten van toepassing, welke zijn te raadplegen op www.pharosadvocaten.nl en op verzoek kosteloos worden toegezonden. In de algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt.

De massa en vorm is afgestemd met de stedenbouwkundige en akkoord bevonden. – Het ontwerp is door het Q team getoetst aan de randvoorwaarden van de BBC.
Het Q-team heeft aangegeven dat het plan voldoet aan deze randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden heeft de gemeente afgestemd met de BBC.
De reeds door het college vergunde bouwplannen voldoen bovendien aan de eerder door uw raad en BBC vastgestelde ruimtelijke kaders, te weten:
– Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 (d.d. 29 januari 2015);
– beeldkwaliteitskader Mooi Bergen 2.0 (d.d. 29 januari 2015);
– memo Ruimtelijke Randvoorwaarden Dorpsplein (gemeente, afgestemd met BBC, d.d. 19 oktober 2020).

BBC heeft in het hele traject actief geparticipeerd en de schriftelijke zienswijze (d.d. 17 januari 2022) over de bouwplannen (gericht aan het college met afschrift aan Bot Bouw) afgesloten met de zin:
“Het bestuur gaat ervan uit dat de gemaakte opmerkingen eenvoudig oplosbaar zijn en geen vertraging hoeven op te leveren voor het op korte termijn aanvangen van de voorbereidende werkzaamheden, zoals de spoedige sloop van de bestaande bebouwing, inclusief de ‘Bakema’ flat.”

Dezelfde BBC, althans dezelfde voorzitter, kwam tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 12 januari 2023 ineens hierop terug. Voor Bot Bouw is dit volstrekt ongeloofwaardig.
Ondanks dat de plannen inhoudelijk dus voldoen aan zowel het gevolgde participatietraject als het gemeentelijk ruimtelijk kader, ontstaat nu toch ruis op de lijn over de (eerder akkoord bevonden) inhoud van de (nogmaals) reeds vergunde bouwplannen. Terwijl de Raad van State over de bouwplannen als voorlopig oordeel enkel heeft meegegeven dat in de voorbereiding een – herstelbaar – procedureel gebrek was geslopen, te weten de (nog) niet verzochte verklaring van geen bedenkingen.

Er is dan ook geen enkele reden om nu niet door te gaan op de ingeslagen weg die als gezegd in lijn is met door uw eigen raad vastgestelde ruimtelijke kaders (ten overvloede, nieuwe plannen zouden om die reden tot zelfde ruimtelijke impact leiden als het huidige vergunde bouwplan). En waarmee BBC in het voorafgaande participatietraject ook heeft ingestemd.
Indien de bouwplannen door uw besluitvorming tot vertraging of zelfs afstel leiden, zal dat tot zeer forse – op de gemeente te verhalen – schade leiden bij Bot Bouw. Hierbij wijs ik namens Bot Bouw op het feit dat door het college ten behoeve van dit project inmiddels vijf vergunningen zijn verleend en deze vergunningen het door uw raad (in participatie met BBC) vastgestelde planologische kader voor deze locatie volgen. Een negatief besluit van uw raad zou dan ook strijdig zijn met de rechtszekerheid, die volgt uit de door uw raad vastgestelde kaders voor de herontwikkeling van het Dorpsplein.

Niet alleen volgt dan een forse claim van Bot Bouw jegens de gemeente, maar wellicht ook van de andere betrokken particuliere partij die inmiddels aanzienlijke leegstandsschade heeft. Maar ook zal het Dorpsplein dan nog vele jaren ‘braak liggen’ en in de tussentijd alleen maar verder verloederen. Dat is niet de wens van de meerderheid van de inwoners van Bergen.

De meerderheid van de inwoners van Bergen staat juist uitermate positief tegenover het project. Dit bleek wel tijdens de informatiedag in juni 2022. Bot Bouw roept uw raad dan ook op om de verbetering van Dorpsplein niet te laten gijzelen door de kleine groep notoire dwarsliggers met de grootste mond. De zwijgende meerderheid van de bewoners steunt het project Dorpsplein.
Bot Bouw gaat er dan ook vanuit dat door uw raad op 26 januari a.s. wordt ingestemd met het raadsvoorstel van het college.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Niermeijer


Gisteravond tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp

Het plan voor het Dorpsplein in Bergen gaat waarschijnlijk volgende week sneuvelen in de gemeenteraad. Een nipte meerderheid heeft toch te veel bezwaren tegen het plan, zo bleek donderdagavond.

Over de procedures rond het plan wordt al jaren gediscussieerd, en dat gebeurde ook donderdagavond weer. Maar er werd nu ook gesproken over de twee gebouwen zelf die straks op het Plein moeten worden neergezet. En dat was nog niet echt gebeurd, omdat de gemeenteraad tot nu toe daar niet om was gevraagd.

Het ziet er naar uit, dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen volgende week niet af gaat geven. Het plan sneuvelt dan bij de Raad van State. Er moet dan een nieuw bouwplan komen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Vitaal dorpscentrum voor Duindorp Schoorl

27 januari 2023

Wat waren de vragen bij het CDA?

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over de Stedenbouwkundige Visie voor Schoorl-Centrum. Een gebied dat een impuls kan gebruiken.

Uitstel besluit dorpsplein Bergen

27 januari 2023

De gemeenteraad van Bergen nam afgelopen donderdagavond geen besluit over het dorpsplein in Bergen centrum

Er was heel wat publiek op de tribune bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Een groot deel kwam voor het besluit over het Plan Centrum Bergen.

Digitale terinzagelegging vanaf 1 juli 2023 verplicht

27 januari 2023

Wijze publicatie in elektronische gemeenteblad

Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

Provincie investeert 14 miljoen euro in verkeersveiligheid lokale wegen en fietspaden

27 januari 2023

De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050

De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage van 14 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart a.s.

27 januari 2023

De lijst van stembureaus kunt u bekijken op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor:

Regels woningen voor toeristische verhuur

27 januari 2023

Sinds 1 april 2021 kunnen woningeigenaren voor een periode van 63 nachten hun woning toeristisch verhuren...

In de gemeente Bergen is een enorm tekort aan woningen. Het reguleren van de toeristische verhuur draagt bij aan de oplossing voor woningschaarste. Er komen op deze manier woningen beschikbaar voor permanente bewoning en de leefbaarheid voor de buurt verbetert.

Sloop Bakemaflat gaat binnenkort van start (filmpje)

20 januari 2023

Wethouder Yvonne Roos geeft uitleg...

De gemeente Bergen informeert inwoners over het sloopproces van de Bakemaflat in het centrum van Bergen. De sloop start op 30 januari. Op deze locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd.

Bergense begroting 2023 in één oogopslag

20 januari 2023

Naast de begroting voor 2023 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren...

Ook dit jaar hebben we alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen weergegeven in een infographic: een visuele weergave die een kijkje geeft in het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De Begroting 2023 heeft een omvang van circa € 92 miljoen. Dat is een fors bedrag. Dat bedrag geven we uit aan de dienstverlening aan u en andere inwoners en wordt verworven via lokale belastingen en geld dat we krijgen van de Rijksoverheid om rijkstaken mee uit te voeren.

Bergenaren met een mening (2) Mark Elzinga

20 januari 2023

Met schrik vernam ik via uw Flessenpost wat de plannen zijn voor ons Bergense Plein...

Een enorm groot gebouw welke totaal niet past binnen de typerende laagbouw die onze dorpskern haar charme geeft. Bergen staat bij de bewoners, bezoekers uit de regio en vele buitenlandse toeristen synoniem aan authentiek, lommerrijk, waarbij het dorpscentrum haar aantrekkelijkheid mede ontleent aan het feit dat het voornamelijk bestaat uit veelal gerenoveerde laagbouw welke vaak al dateert uit begin 1900!

D66 wil uitstel bomenkap Bergen aan Zee, uitstel beslissing kapvergunning van 18 januari naar 17 februari

13 januari 2023

Uitstel tot archeologisch onderzoek bij Het Lange Vlak in Bergen aan Zee...

Voorgenomen kapvergunning wordt genomen door het college van Bergen over 16,2 hectare dennenbos nabij Bergen aan Zee, wat betekent dat 13.000 naaldbomen zullen verdwijnen in 2023. Door een verordening uit 2019 heeft de raad daar geen invloed meer op.

Update: veel reacties van lezers… Bergenaren met een mening: familie J.C. Roos

13 januari 2023

Geef een Bergenaar die al heeft bewezen dorps te kunnen bouwen een kans...

De nieuwbouwplannen op het plein zijn al door diverse mensen besproken en daaruit blijkt dat Bergenaren niet gecharmeerd zijn van dit plan, maar ook duidelijk niet op de manier hoe het tot stand is gekomen. De animaties die we te zien krijgen van dit plan, platte tekeningen ingevoegd of zogenaamde mooie manier om deze panden te showen, maakt niets uit. Het is en blijft te groot, te log, te hoog en bovenal verschrikkelijk lelijk.

Uitnodiging: inloopbijeenkomst sloop Bakemaflat

6 januari 2023

dinsdag 17 januari 2023 om 19.30 uur - 21.00 uur Plein 7

De sloopvergunning voor de Bakemaflat in Bergen Centrum is onherroepelijk. Het betekent dat kan worden gestart met de sloop.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

6 januari 2023

Waar en wanneer: Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee op maandag 9 januari a.s.

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen NH (filmpje)

10 januari 2023

Burgemeester Lars Voskuil over 2022: trots op saamhorigheid!

Afgelopen maandag 9 januari kwamen enkele honderden gasten naar Egmond om samen met burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker (11) het nieuwe jaar in te luiden. Beiden gaven een gloedvolle toespraak. Het was een sfeervolle en ontspannen avond.

Gewijzigde betaalperioden parkeren in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

6 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn de parkeerperioden waarop moet worden betaald in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee gewijzigd

In Schoorl is het aantal dagen waarop parkeergeld moet worden betaald verminderd.

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

4 januari 2023

Alles overzichtelijk op een rij

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de 'jubelton', wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.

Een eerlijke afvalstoffenheffing

23 december 2022

De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen...

De gemeenteraad stemt in met het amendement van het CDA voor een eerlijke verdeling van de afvalstoffenheffing! Vakantiewoningen en tweede woningen betalen vanaf 2023 hetzelfde tarief voor afvalstoffenheffing als meerpersoonshuishoudens woonachtig in de gemeente. De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen in de gemeente zoals Dorpshuis de Schulp of Duinrand S.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

16 december 2022

Wanneer: maandag 9 januari 2023

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023. De receptie is van 19.00 tot 21.00 uur in de zaal The Ritz in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL, Egmond aan Zee. DE ZAAL GAAT OM 18.30 UUR OPEN. U bent van harte welkom om te komen proosten op het nieuwe jaar: wat gaat het ons brengen? En wat heeft het oude jaar ons gebracht?

Bergen breidt vuurwerkvrije zones uit

16 december 2022

In Bergen maar vooral de Egmonden...

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 13 december negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken.

Gemeente Bergen wil parkeren en toerisme duurder maken

9 december 2022

De andere belastingen stijgen met maar twee procent...

Het tarief voor parkeren wordt in de hele gemeente Bergen gelijkgetrokken, maar ook verhoogd. De parkeerders betalen volgend jaar € 2,20, een verhoging van 7 procent. Ook toeristen gaan meer belasting betalen.

Lezers met een mening: hoe is dit nu dan toch mogelijk?

9 december 2022

Al jaren een doorn in het oog...

Inwoners van Bergen vragen zich inmiddels al jaren af hoe het toch kan dat achter Albert Heijn en de Harmonielocatie zo'n enorme puinhoop kan ontstaan. Wil en of kan de Bergense politiek dit nu eindelijk eens gaan aanpakken?

Samen op weg naar een betere afvalscheiding

9 december 2022

Het beleidsplan van gemeente Bergen is tot stand gekomen na inspraak van eigen inwoners, via een enquête en een inwonerpanel

Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG Huishoudelijk afval) is een landelijk programma dat het doel heeft om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen van gemiddeld ruim 200 kilo naar 30 kilo vanaf 2025.

Politiek Café JA21 daverend succes

Het was een beetje uitproberen, dat politiek café afgelopen donderdag 1 december in het Sancti Adalberti proeflokaal in Egmond aan den Hoef.

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Politiek Café JA21

18 november 2022

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar Egmond

De bijeenkomst is In het proeflokaal van brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond a/d Hoef en start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

11 november 2022

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen.

Gemeente goed op weg naar meer duurzame energie

11 november 2022

RES-monitor toont: er is groei in duurzame opwekking in de regio...

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren.

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

11 november 2022

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Geacht College en Gemeenteraadsleden,

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

11 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Marco Wiesehahn (filmpje)

4 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Marco Wiesehahn voor de camera.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug