Deel

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan. Doel van dit plan is het geven van een nieuwe impuls aan het Slotkwartier waardoor meer aandacht komt voor de rijke geschiedenis van de Egmonden. De kosten van de renovatie bedragen ruim 4 miljoen euro.

De komende tijd worden de plannen voorgelegd aan de omwonenden. Samen met hun aanpassingen is het aan de gemeenteraad om in oktober een definitief besluit te nemen.

Wethouder Klaas Valkering: “De verhalen rond het oude ‘Slot op de Hoef’ gaan terug naar de tijd van de vroege middeleeuwen, maar ook over de onderhandelingen rond de toekomst van het Slotkwartier kan inmiddels een klein geschiedenisboek worden geschreven. Diverse wethouders hebben geprobeerd een plan te maken waar omwonenden, gebruikers en de gemeenteraad zich in kunnen vinden. Wij denken daar met dit nieuwe plan in te zijn geslaagd.”

Ruimte voor iedereen
Voor alle huidige gebruikers van het Slotkwartier is in de nieuwe plannen ruimte. Daarbij moet wel meer worden samengewerkt dan nu het geval is. Stichting Historisch Egmond behoudt haar plek in het huidige schoolgebouw. Dit gebouw wordt aan de achterkant uitgebreid met een expositieruimte en van binnen volledig gerenoveerd. Voor stichting Hafre blijft de mogelijkheid om in Hoeve Overslot concerten te verzorgen op de zondagmiddag. Ook is er ruimte voor uitbreiding naar de zaterdagmiddag. De museumfunctie van Hoeve Overslot, met onder meer de schelpencollectie en het rariteitenkabinet, verhuist naar het woonhuis en de eerste verdieping van de Hoeve die hiervoor speciaal worden ingericht.

Nieuwe bewoners
Het Slotkwartier krijgt ook enkele nieuwe bewoners. In het gebouw tussen de school en de Hoeve komt na renovatie een combinatie van sociale dagbesteding van een lokale bakkerij en een lokale ijssalon. In Hoeve Overslot wordt ruimte gemaakt voor een vorm van bourgondisch eten en drinken. Hiervoor hebben zich diverse gegadigden gemeld. In het Raadshuisje komt een ruimte voor een dependance van de bibliotheek. De nieuwe bewoners zijn nodig om de totale kosten van de renovatie, ruim 4 miljoen euro, terug te verdienen.

Overlast vrij veranderen
Wethouder Valkering benadrukt dat de plannen nog niet in beton zijn gegoten en dat het de bedoeling is om de komende maanden zoveel mogelijk input op te halen bij de omwonenden. “De omwonenden van het Slotkwartier krijgen nieuwe buren, maar niet zonder dat ze daar zelf over hebben kunnen meepraten. Ons uitgangspunt is daarnaast dat we overlast vrij veranderen. Dat betekent dat we de huidige panden goed gaan isoleren en pas nieuwe functies toestaan op het moment dat uit geluidsmetingen blijkt dat het geen negatieve effecten heeft voor de buurt.’’

Reactie Stichting Historisch Egmond

Martijn Mulder van stichting Historisch Egmond: “Ik ben heel blij dat er alsnog voor een gezonde mix van cultuur, historie en ondersteunende horeca is gekozen, waarin voor alle organisaties een plek is.”


De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. Omdat deze fusievereniging te groot is voor één van de huidige locaties krijgt de club een nieuw voetbalcomplex ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Inmiddels is het al een tijdje stil rond dit project. Hieronder vertellen we u wat de stand van zaken is.

Raad van State

Om het nieuwe voetbalcomplex mogelijk te maken, is op 14 december 2017 het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties vastgesteld door de gemeenteraad. Hiertegen is door een aantal omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepen gaan onder andere over het aantal velden, de veldverlichting, geluidsoverlast en compensatie van verdwijnende bollengrond.

Uitspraak uitgesteld

Op 24 mei 2019 is het bestemmingsplan ter zitting behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het doen van uitspraak bedraagt zes weken. Op 2 juli ontving de gemeente het bericht dat deze termijn niet wordt gehaald en wordt verlengd met zes weken. Indien de Raad van State na deze zes weken nog meer tijd nodig heeft, wordt hierover in het algemeen geen bericht meer gestuurd. Hiermee is het precieze moment van de uitspraak onbekend.

Uitspraak Raad van State

In grote lijnen zijn er drie uitspraken denkbaar:

-De RvS vernietigt (gedeeltelijk) het bestemmingsplan, dit kan zijn vanwege de inhoud of door gebreken in de gevolgde procedure. Er zal een heroverweging plaatsvinden in een mogelijk nieuw te maken bestemmingsplan. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen.
-De RvS geeft de gemeente binnen deze procedure gelegenheid tot repareren (zogenaamde bestuurlijke lus);
-De RvS verwerpt de beroepen.

En tot die tijd?
De huidige voetbalcomplexen blijven in gebruik tot het nieuwe wordt geopend. Tijdens deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de velden en accommodaties gedaan.

Wanneer de uitspraak bekend is, communiceert de gemeente over de uitspraak en de eventuele gevolgen voor de voortgang van het project.

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug