Deel

advertentie

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad van State vorig jaar in september. De afgelopen maanden heeft het college van Bergen het bestemmingsplan op deze punten aangepast en aangescherpt. Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan. Als de raad instemt, kan de bouw van het langverwachte, nieuwe, gezamenlijke onderkomen voor de voetballers en fans van vv Egmondia, Sv St. Adelbert en vv Zeevogels van start.

‘Volwaardige voetbalvereniging van groot belang voor ons dorp’
Wethouder Klaas Valkering: “Van jong tot oud, van links tot rechts en van arm tot rijk, we komen elkaar tegen op en rond het voetbalveld. Er wordt gesport, mensen ontmoeten elkaar, er worden gesprekken gevoerd. Daarom is het belangrijk dat binnen de Egmonden een volwaardige voetbalvereniging blijft bestaan. Omdat de huidige locaties alle drie te klein zijn als nieuwe fusielocatie wordt een nieuwe locatie ontwikkeld. Die locatie wordt volledig ingepast in het landschap. We hebben hard gewerkt om alle punten die de Raad van State ons heeft meegegeven, aan te scherpen en te verbeteren. Dat proces is nu afgerond.”

Raadsbehandeling in Egmond
Het bestemmingsplan heeft bij de vorige behandeling al zes weken ter inzage gelegen. Toen konden inwoners en belanghebbenden reageren op het plan. Daarom wordt het bestemmingsplan nu in één keer aan de gemeenteraad aangeboden. Belanghebbenden hebben nog wel de kans om op een laagdrempelige manier aan de gemeenteraad mee te geven hoe zij over het bestemmingsplan denken. De behandeling in de commissievergadering vindt namelijk plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond waar voldoende ruimte is om in te spreken. Deze extra ARC-vergadering is op dinsdag 22 september om 19.30 uur. Wilt u inspreken dan kunt u dit tot dinsdag 22 september 12.00 uur aangeven bij de raadsgriffie via a.anthonissen@bergen-nh.nl of tel. 06-51073692.

Wat is er aangepast in het bestemmingsplan?
De Raad van State oordeelde vorig jaar dat het besluit om in te stemmen met het bestemmingsplan ongedaan moest worden gemaakt. Zij noemde vier punten die moesten worden verbeterd of aangepast: de toegepaste methodiek om het stikstofeffect te berekenen, het onderzoek naar de effecten van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op de gezondheidsrisico’s en de gevolgen voor het woon- en leefklimaat als gevolg van het gebruik van het parkeerterrein als transferium. Tot slot ontbrak een schriftelijke bevestiging van de regionale afstemming.

Stikstofdepositie
Bureau IDDS deed nader onderzoek naar de stikstofdepositie in de aanleg en gebruiksfase van het nieuwe sportcomplex en de huidige locaties. Hieruit blijkt dat er geen significante nadelige effecten voor Natura 2000-gebieden zijn.

Spuitzone onderzoek
Een externe deskundige deed nader onderzoek naar de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het woon- en leefklimaat. In het onderzoek staat de aanbeveling om de bestaande bomenrij rond de tennisvelden nabij vv Zeevogels te versterken zodat er een groenblijvende windhaag rondom de tennisbanen ontstaat. In dit geval zijn er geen effecten op de gezondheidsrisico’s.

Transferium
Eveneens is nader onderzoek gedaan naar het gebruik van het parkeerterrein als transferium en de gevolgen daarvan. De uitkomst is dat het gebruik van het parkeerterrein niet leidt tot negatieve gevolgen voor het leef- en woonklimaat. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

advertentie

Meer 'Politiek':

College past doelgroepenverordening aan

30 november 2021

Wethouder Klaas Valkering: "Zodra de wetswijziging van kracht is, kan de Bergense voorrangsregel opnieuw worden ingevoerd"

In samenspraak met het Ministerie van BZK is de doelgroepenverordening van de gemeente aangepast. Deze aanpassing was nodig nadat het ministerie oordeelde dat een Bergense regel om inwoners voorrang te geven bij de bouw van nieuwe koopwoningen niet paste binnen de huidige huisvestingswet. De aangepaste verordening is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Lezers met een mening: Zie, de maan schijnt door de monumentale bomen

26 november 2021

Het betreft de boomsoort Pinus sylvestris oftewel de Grove Den

Zie, de maan schijnt door de bomen’ klinkt op dit moment met grote regelmaat op schoolpleinen, vanuit kinderzitjes, bakfietsen en midden in de supermarkt.

Meer aandacht voor natuur bij omgevingsvergunning Hotel Nassau

26 november 2021

Wethouder Klaas Valkering: “Hotel Nassau is gesitueerd op een beeldbepalende locatie op het duin bij de strandopgang

De herontwikkeling van Hotel Nassau in Bergen aan Zee is weer een stap verder. In oktober 2020 heeft de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegen. Mede door ingestuurde zienswijzen is het plan aangescherpt en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Lezers met een mening: Nieuwe parkeervergunning

27 november 2021

Ik roep op om de ervaringen te delen via Flessenpost

Afgelopen zondag mijn parkeervergunning proberen te regelen. Lang aan de telefoon gehangen en veel mensen aan de lijn gehad die er geen verstand van hebben. De meest onzinnige antwoorden gekregen.

Wonen en winkelen aan Dorpsplein Bergen Centrum

24 november 2021

De sloop van de Bakemaflat en het bouwrijp maken starten begin 2022

De gemeente Bergen heeft een anterieure overeenkomst gesloten met Bot Bouw uit Heerhugowaard voor de herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen Centrum.

Samen stappen zetten naar energiebesparing

19 november 2021

Online informatieavonden energiebesparing woningen

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo organiseren samen met het Duurzaam Bouwloket verschillende digitale informatieavonden voor hun inwoners om energie te besparen. Samen optrekken om stappen te zetten naar een verduurzaming van de woning. De webinars gaan over de inkoopactie woningisolatie, het verduurzamen van een vooroorlogse woning en een jaren 90-2000 woning.

Lezers met een mening: Kunstenaar John Ory reageert op subsidieregeling voor makers in de kunst

19 november 2021

Het is in de eerste plaats positief te noemen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor professionele "makers in de kunst"

Het is in de eerste plaats positief te noemen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor professionele "makers in de kunst". Maar zelf heb ik net als zeker 98% (of meer) van de professionele "makers in de kunst" gewoon een inkomen.

De uitrol van PMD-containers in de gemeente Bergen

19 november 2021

In een vlog licht wethouder Bekkering de brieven en de reden voor de komst van de PMD-container toe

Deze en komende week ontvangen 12.500 huishoudens een brief van de gemeente Bergen over de komst van de rolcontainer voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en...

Akkoord over herontwikkeling winkelhart (Plein) Bergen

16 november 2021

Nieuwe invulling verbrande panden een stap dichterbij

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van het winkelhart in het centrum van Bergen.

College wil onduidelijkheid wegnemen over voorrangsregels bij nieuwbouwprojecten voor Bergenaren

12 november 2021

Aanpassing van de Doelgroepen-verordening gebeurt in nauwe afstemming met het Ministerie

Naar aanleiding van het interpellatiedebat over de Doelgroepenverordening staan twee punten open. De eerste is de aanpassing van de Doelgroepenverordening op basis van de brief van het Ministerie van BZK.

Afvalinzameling vanaf 2023 in eigen beheer

10 november 2021

Wethouder Erik Bekkering: “We hebben hoge ambities wanneer het gaat om het terugbrengen van onze kilo’s restafval"

Nog ruim een jaar neemt HVC de afvalinzameling in Bergen voor zijn rekening, daarna neemt de werkorganisatie BUCH het stokje over. Dat besluit nam de gemeenteraad gisteravond. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af.

Gemeenten: wijs huurders op optie huurverlaging

12 november 2021

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Huurders van een sociale huurwoning kunnen een eenmalige huurverlaging aanvragen, als zij na 2019 een inkomensdaling hebben gehad. Omdat veel huurders hiervan niet op de hoogte zijn, vraagt de VNG aan gemeenten om dit bij huurders onder de aandacht te brengen.

VVD Bergen wil bomen van het Oude Hof terug als bosmeubilair

12 november 2021

Afgelopen week is een begin gemaakt met het herstel van de laanstructuur bij het Oude Hof. Dit heeft als noodzakelijk gevolg dat 23 bomen rond de conferentielocatie Het Hof zullen worden gekapt. Volgens de VVD mag het kappen van de oude bomen niet leiden tot een oneervolle crematie in een van de bio-centrales. De bomen, het hout, moeten op een andere, meer respectvolle wijze worden hergebruikt.

Reactie GroenLinks…

5 november 2021

Eerlijkheid is een vereiste

Recht op een woning is een grondrecht. In onze gemeente waar huizen schaars of onbetaalbaar zijn wil GroenLinks binnen wettelijke mogelijkheden, onze woningzoekenden voorrang geven. De gemeente mag echter nooit beloven dat inwoners sowieso voorrang krijgen. Niet voor Schoorlaars, Bergenaren, Egmonders. Dat is in strijd met de wet en zeer beperkt mogelijk. En wie dat belooft, vertelt de waarheid niet. Dat is de reden dat we een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen wethouder Valkering.

Lezers met een mening: Hans Peter Corbee

5 november 2021

Van huppelkut en wijvenvenijn. Een klucht in twee bedrijven...

Het was op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen toen het gebeurde. De Zilte Zoen in Schoorl was de locatie. Ik stond daar als burger in de functie van cultureel ondernemer op eigen dorp met een  glas wijn in de hand samengepakt tussen andere bezoekers want corona was er nog niet en de consumpties waren gratis.

Gemeenten winnen voucher voor ontwerp meest duurzame milieustraat

5 november 2021

Bergens wethouder Erik Bekkering: “Zo ontwerpen we door participatie de meest duurzame milieustraat van Nederland.”

De gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo hebben samen een voucher gewonnen van het stimuleringsfonds creatieve industrie. Met de voucher onderzoeken de gemeenten hoe de meest duurzame milieustraat eruit kan zien. Een milieustraat die niet alleen gericht is op hergebruik en reparatie, maar dit ook uitstraalt.

Meedenken over de Milieustraat van de Toekomst…

5 november 2021

Vul de enquête in op www.ikdenkmeeoverbergen.nl en win een leuke prijs!

Vaak brengen mensen iets naar het grofvuil, dat misschien nog best opgeknapt kan worden; een apparaat dat eigenlijk met een kleine reparatie nog jaren mee zou kunnen of een bank die best opnieuw gestoffeerd kan worden.

Groen licht voor digitale parkeervergunningen

5 november 2021

Vergunninghouders kunnen sinds deze week vergunning aanvragen

Vanaf 1 januari 2022 stapt de gemeente Bergen definitief over naar digitale parkeervergunningen. Het papieren vignet maakt dan plaats voor een digitale vergunning op kenteken. Sinds deze week kunnen alle vergunninghouders via

Gevraagd: kennis en een frisse blik

5 november 2021

Inwonerpanel voor iedereen die in de gemeente Bergen woont en 16 jaar of ouder is

De gemeente Bergen is gestart met een inwonerpanel. Inwoners die zich hiervoor aanmelden, worden een aantal keer per jaar actief benaderd om mee te denken over actuele thema’s. Dat kan gaan over onderwerpen die spelen in de hele gemeente of voor een specifieke kern. Aanmelden voor het panel kan via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Burgercommissieleden benoemd in gemeenteraad Bergen

29 oktober 2021

Versterking van de gelederen

In alle hectiek van de raadsvergadering van donderdagavond lukte het in ieder geval wel nog een aantal zaken af te ronden die vooraf gingen aan het spoeddebat. Onder meer de benoeming van drie burgercommissieleden.

De nieuwe Partij ONS DORP organiseert in november in de kernen verschillende “inloop-inspraak sessies”.

29 oktober 2021

ONS DORP wil op deze wijze met de inwoners invulling geven aan het verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen

De data en locaties zijn:

VVD BERGEN tegen extra autoblik en bomenkap bij Duinvermaak

29 oktober 2021

Foto: fractievoorzitter Meis de Jongh

De VVD in Bergen wil géén geld vrijmaken om 62 parkeerplaatsen te creëren langs de Duinweg in Bergen, zoals het college van Bergen wel heeft voorgesteld. Het grootste bezwaar zit bij de Bergense liberalen in de kap van bomen en groen ten behoeve van parkeren.

Hoe gaan wij samen in de gemeente Bergen de energietransitie realiseren?

29 oktober 2021

Alle inwoners en andere belangstellenden zijn welkom vrijdag 29 oktober vanaf 15:30 uur

Op deze vrijdag organiseert het CDA een bijeenkomst over het thema klimaat, duurzaamheid en energietransitie. Onderwerpen die volop in de belangstelling staan en waarbij de inwoners van de gemeente Bergen zich veelal afvragen wat de gemeente kan doen om hen te helpen.

Meer inzet mogelijk op ondersteuning boa’s

29 oktober 2021

€ 200 miljoen voor toezicht en handhaving. De (wijk)agent en de (groene) boa

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft haar steun uitgesproken voor de motie Hermans. Deze motie maakt structureel € 200 miljoen vrij voor toezicht en handhaving en verwijst daarbij specifiek naar de (wijk)agent en de (groene) boa.

GroenLinks vraagt om opheldering van het college over toewijzingsbeleid

27 oktober 2021

Interpellatiedebat wordt als middel ingezet. De vergadering begint donderdag 28 oktober om 19.30 uur in De Blinkerd

GroenLinks Bergen heeft middels een aanvraag voor een interpellatiedebat om opheldering gevraagd over de uitlatingen van het college over het toewijzingsbeleid van (koop)woningen aan Egmonders. De gevraagde informatie moet voor donderdag aanstaande om 16.00 uur bij de raadsleden binnen zijn.

CDA wil dat college vier miljoen besteedt aan kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Schoorl

26 oktober 2021

De inwoners moeten kunnen rekenen op het voortbestaan van de dorpshuizen...

De dorpshuizen in de gemeente zijn de aankomende jaren toe aan renovatie. Vooral voor De Schulp is dringend actie gewenst.

Voorrang geven aan eigen inwoners m.b.t. woningen mag niet van Binnenlandse Zaken, maar…

22 oktober 2021

Volgens wethouder Klaas Valkering is er uitgebreid overleg geweest met het ministerie

De gemeente Bergen mag projectontwikkelaars niet verplichten om koopwoningen eerst aan inwoners van de eigen gemeente aan te bieden.

Ron Karels nieuwe lijsttrekker KIES Lokaal Bergen

24 oktober 2021

Zijn no-nonsense benadering past uitstekend bij de manier zoals KIES Lokaal zich politiek profileert

Ron Karels wordt de nieuwe lijsttrekker van KIES Lokaal van de gemeente Bergen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Verenigingen van Eigenaars (VVE’s) organiseert webinars over verduurzaming

22 oktober 2021

Aansluitend is er nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus

Veel Verenigingen van Eigenaars willen hun gebouwen klaar maken voor de toekomst. Voor een energiezuinige, comfortabele toekomst, om precies te zijn. Want iedereen wil wonen in een gebouw dat comfortabel en energiezuinig is. En waarvan de appartementen hun waarde behouden – of waarvan de waarde zelfs wordt verhoogd. Maar waar begin je? En hoe vind je betrouwbare deskundigen die je écht op weg helpen? Het antwoord op die vragen wordt gegeven tijdens de webinars en een cursus.

Vitaliteitsdebat gemeente Bergen

22 oktober 2021

Het lokaal sport- en beweegakkoord Bergen, gesloten in juni 2020, is het resultaat van een intensief proces van samenwerking tussen diverse partijen uit de gemeente Bergen

Dinsdagavond 9 november as. organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente Bergen, namens Holland Sport, in samenwerking met sportraad BES een vitaliteitsdebat.

150 nieuwe fracties bij lokale politieke partijen

22 oktober 2021

Hoewel afsplitsingen niet verboden zijn volgens de Kieswet, gaan er wel stemmen op om dit te bemoeilijken

Het aantal afsplitsingen in de lokale politiek is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De afgelopen 3,5 jaar zijn in 45,6 procent van de gemeenteraden een of meerdere raadsleden vertrokken bij hun partij om een nieuwe fractie te beginnen. Dat heeft geleid tot een toename van 150 fracties ten opzichte van 2018.

Tijdelijk subsidieloket voor makers in de kunst

22 oktober 2021

Het college van Bergen stelt 90.000 euro ter beschikking voor de subsidieregeling Makersloket Kunst gemeente Bergen 2021

Het betekent dat professionele kunstenaars en professionele makers uit het kunstveld tot 15 november 2021 eenmalig een subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten van februari 2022 tot september 2022.

CDA vraagt aandacht voor gastvrij parkeren en gemak bij nieuw parkeerbeleid

15 oktober 2021

Het CDA wil de papieren bezoekerskaarten voor de parkeerduur van maximaal vier uur handhaven

In het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ziet het CDA de noodzaak niet voor het invoeren van betaald parkeren in de wintermaanden in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

Onderzoek naar impact coronamaatregelen op cultuursector

15 oktober 2021

Voor het derde kwartaal is € 51,5 miljoen gereserveerd voor schade en inkomstenderving van de culturele sector

De VNG heeft met het ministerie van BZK afgesproken onderzoek te laten doen over deze periode om beter inzicht te krijgen. Dit is nodig om de gereserveerde middelen ook daadwerkelijk te krijgen.

Terug