Bergen in de media: Bergense partij stapt uit college

Up-date: College en BBB reageren met brief

Bergen in de media: Bergense partij stapt uit college

Dat zegt Koos Bruin, fractievoorzitter van de partij Behoorlijk Bestuur Bergen. Hij kondigde gisteren aan uit het college te stappen.

Volgens hem had het college aangifte moeten doen toen er vermoedens waren dat drie à vier ambtenaren niet integer hadden gehandeld.

Lees hier verder

Geachte fractie van BBB,

We hebben uw mail in goede orde ontvangen. De inhoud en toon zijn voor uw eigen rekening. U bent het gehele proces continu geïnformeerd door uw wethouder en de coalitie. Wij zijn dan ook onaangenaam verrast door de inhoud van uw mail.

Wij vinden het betreurenswaardig dat u de heer Van den Busken opnieuw negatief over het voetlicht brengt en neerzet als iemand die niet met druk om kan gaan. We vinden het beschadigen van personen niet chique. Dat is dan ook de belangrijkste afweging geweest om, in overleg met de heer Van den Busken, slechts een summiere verklaring uit te laten gaan bij zijn aftreden. Wij vonden het een dappere en noodzakelijke beslissing van de heer Van den Busken. De heer Van den Busken heeft zich gedurende vijf maanden gepresenteerd als een energiek en sociaal wethouder en wij vonden dat dat beeld overeind moest blijven bij de inwoners. Ook omdat er voor de heer Van den Busken een toekomst is na zijn wethouderschap in de gemeente Bergen. Met uw mail en uw berichtgeving in de media beschadigt u opnieuw de reputatie van de heer Van den Busken; wij betreuren dat.

Uw mail dwingt ons bij u aan te geven hoe het aftreden van de heer Van den Busken heeft plaatsgevonden. De heer Van den Busken heeft meerdere keren onjuiste informatie aan het college gegeven, daarnaast heeft de heer Van den Busken informatie uit het college op een verkeerde manier aan zijn fractie gepresenteerd. De heer Van den Busken is daar door het college op aangesproken, maar er kwam geen verbetering. Daarbij kwam dat de heer Van den Busken en uw fractie in onmin met elkaar leefden. Wij vonden dat geen werkbare situatie. Het voltallige college heeft daarom aangegeven geen basis te zien voor verdere samenwerking. De heer Van den Busken heeft daarop gemeend zijn portefeuille neer te moeten leggen.

Wij hebben niet ervaren dat de heer Van den Busken druk heeft gevoeld bij het schrijven van zijn verklaring aan de medewerkers. Na een ongelukkige discussie met uw fractie heeft de heer Van den Busken oprecht en vanuit het hart geprobeerd iets recht te zetten richting onze medewerkers. Hierna ontstond opnieuw discussie met uw fractie. De heer Van den Busken heeft aan ons college gemeld dat hij door uw fractie onder druk werd gezet om het bericht in te trekken. De heer Van den Busken heeft zijn verklaring echter gehandhaafd.

Als u oprecht vond dat – ondanks de door u fout geïnterpreteerde informatie – een melding had moeten plaatsvinden, dan vragen wij ons af waarom u niet eerst meer informatie hierover bij de organisatie heeft ingewonnen. Wij vinden dat u op basis van volgens ons onjuiste informatie onzorgvuldig heeft gehandeld. Er bestaat bij ons geen enkel vermoeden dat er sprake is van medewerkers binnen de BUCH die in het verlengde van de zaak EVH niet integer zouden hebben gehandeld.

Wij weerspreken ten stelligste de in uw mail gestelde aantijgingen en vinden uw beschuldigingen onaanvaardbaar. U tast hiermee de goede naam en eer van collegeleden aan. Wij overwegen of wij hier stappen tegen zullen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

College van Bergen


Persverklaring fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen:
1.
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen heeft een ambtsmisdrijf gepleegd ingevolge artikel 162 Wetboek van Strafvordering door ten minste vanaf augustus 2018 kennis te hebben van vermoedens van niet integer handelen van naar eigen zeggen nog 3 à 4 ambtenaren binnen de Werkorganisatie de BUCH. Met de onderlinge afspraak van de Collegeleden dat binnenskamers te blijven houden.
2.
Met die kennis had het College over vermoedens van niet integer handelen van die 3 à 4 ambtenaren direct verplicht melding moeten gaan doen bij ten minste de Rijksrecherche of aangifte van die vermoedens bij het O.M. Hetgeen volgens het Wetboek van Strafvordering door dat na te laten een strafbaar feit is.
3.
Omdat wethouder Van den Busken ondanks die afspraak binnen het College onze fractie toch het een en ander kenbaar had gemaakt, heeft onze fractievoorzitter gezamenlijk met een commissie lid daar alsnog wel melding van gemaakt bij de Rijksrecherche. Om te voorkomen dat ook de fractie B.B.B. deelgenoot zou zijn geworden van het geheim van het College en ook strafbaar zou worden ingevolge artikel 162 Wetboek van Strafvordering. En nog afgezien van dat artikel, het zondermeer dient te worden onderzocht. Zeker als er toen al een `Hoffmann` rapport in wording was.
4.
Direct vóór de openbare raadsvergadering van 4 oktober 2018 werd onze melding aan de Rijksrecherche meegedeeld aan o.m. de wethouders. Evenals direct na deze vergadering aan de burgemeester n.a.v. haar verzoek aan de fractievoorzitter B.B.B. wie vanuit het College daarover naar buiten was getreden. Dat was ook de reden dat deze openbare vergadering in de aanvang een halfuur werd geschorst zonder aan de wachtende gemeenteraadsleden en de tribune mededeling te doen van de reden van deze schorsing.
5.
Met later in de tijd de niet gelukte poging van het College dat niet aangeven van vermoedens van nog 3 à 4 ambtenaren te proberen te bagatelliseren en/of te verdoezelen. Door aan Michiel van den Busken mee te delen dat hij het totaal verkeerd had begrepen wat er in die collegevergadering was gezegd. In de zin dat het ging bij wijze van het wegnemen van een kladblok of een balpen door bepaalde ambtenaren. Die zij zelf overigens naar eigen zeggen niet kennen. Het bevreemdt ons dan dat er wel afspraken zijn gemaakt om het binnenkamers te gaan houden waar het gaat over een kladblok of een balpen. Dit alles achten wij laakbaar.
6.
Als het gaat om de werkelijke ontslag reden van onze wethouder van Behoorlijk Bestuur Bergen Michiel van den Busken blijkt nu dat hij wel degelijk werd gedwongen het College te verlaten nadat het politieke vertrouwen in hem werd opgezegd over zijn naar buiten treden. Eerst nog nadat hij onder dwang een Verklaring aan de ambtenaren van de BUCH had moeten doen toekomen, mede onder vermelding dat alle ambtenaren integer zijn omdat hij geen bepaalde ambtenaren kende die niet integer zouden zijn etc.

7
Ook in een gesprek met drie gezamenlijke wethouders op de vragen van de fractie van Behoorlijk Bestuur Bergen hoe het werkelijk allemaal is gegaan werd blijvend volgehouden dat het vertrek alleen op grond van persoonlijke redenen van Michiel van den Busken was gestoeld .
8.
Inmiddels is uit diverse bronnen boven water gekomen ,waaronder individuele wethouders aan hun fractievoorzitters zelf vermeld , dat alles niet conform de waarheid is geweest t.a.v. de reden van het ontslag van onze wethouder. Dat het College achteraf bezien nu alles is uitgekomen wel beter terstond aangifte had kunnen doen van vermoedens van niet integer handelen als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering.
9.
Het bovenstaande is op 20 november 2018 in een e/mail o.m. aan alle leden van het College met inbegrip van de burgemeester kenbaar gemaakt om alsnog als College, maar nu conform de waarheid, alles aan mij als fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen te gaan vertellen en wel uiterlijk op dinsdag 27 november 2018, 13.00 uur.
10.
Inmiddels heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur Bergen antwoord gehad van het College op dinsdag 27 november 2018 om 11.10 uur.
Wij herkennen ons volstrekt niet in de gegeven antwoorden, mede gehoord hebbende de heer Michiel van den Busken op dinsdagmiddag 27 november 2018 om 14.30 uur.

11.
Gelet op het gestelde onder 1. tot en met 10. heeft de fractie per direct besloten het politieke vertrouwen op te zeggen in dit College in deze samenstelling, inclusief het vertrouwen in de voorzitter van het College burgemeester Hetty Hafkamp. Met gevolg dat ook het samenwerkingsverband met de overige coalitiepartijen wordt geacht per heden te zijn beëindigd. Waardoor partijen geen verplichtingen meer aan elkaar hebben.

Fractie voorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen, Koos Bruin.